Obec Lipí

Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 6. 2015

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí ,

konané dne 29. června 2015

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, p. Bombala, p. Mojžíš, ing. Bláhová, p. Vlášková

Omluven: Ing. Čutka

Hosté: p. Balek, p. Svobodová, p. Kamlachová, ing. Smitka, Ing. Arch. Brůha  

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Poradu zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Kontrola zápisu ze schůze ze dne 25. 5. 2015, jmenování zapisovatele a ověřovatelů
 2. Hlasování o změně programu – schválení nového ÚP obce Lipí
 3. Usnesení č.24/2015 – schválení nového územního plánu obce Lipí (viz příloha)
 4. Usnesení č.25/2015: - Výsledky VŘ na vybudování protipovodňových opatření Kaliště u Lipí
 5. Usnesení č.26/2015: Dlouhodobá zápůjčka pozemku
 6. Usnesení č.27/2015: Smlouva na zpracování žádosti o dotaci (obnova zeleně)
 7. Usnesení č.28/2015: Rozpočtové opatření č.6/2015
 8. Rozpočtová změna č.5/2015
 9. Stížnost ZD Skalka k ukládání biologického odpadu
 10. Informace pro občany, došlá pošta
 11. Diskuse, závěr

 

K programu:

1) Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni: p. Vlášková, p. Mojžíš                                                                         Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 

2) Starosta obce po úvodním slovu navrhl zařadit do programu schůze ZO bod „Projednání a schválení ÚP Lipí“.                                                                        Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 

3) Ing. Smitka jako pořizovatel ÚP obce seznámil ve zkratce přítomné s časovým průběhem tvorby a procesu schvalování a připomínkování ÚP. Předložený návrh ÚP obce Lipí bude 30.6.2015 vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, po té nabude platnosti.

Usnesením č. 24/2015 ZO Lipí schvaluje a vydává nový územní plán obce. Úplné znění usnesení č. 24/2015 je přílohou zápisu ze schůze zastupitelstva obce ze dne 29.6.2015. 

Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 

4) Starosta obce informoval přítomné o výsledku výběrového řízení na vybudování protipovodňových opatření Kaliště, které proběhlo ve čtvrtek 25. června 2015. Osloveny byly firmy: Budějovické dopravní stavby, Strabag a.s. a Dopravní stavby Bohemia s těmito nabídkami:

a) Jiří Jokl - Budějovické dopravní stavby :                                     cena 669 198 Kč (3.místo)

b) Strabag a.s. odštěpný závod ČB:                                    cena 649 739,40 Kč (1.místo)

c) Dopravní stavby Bohemia:                                               cena 665 183,33 Kč (2.místo)

Výběrová komise navrhuje jako zhotovitele oslovit firmu :Strabag, a.s.

Usnesení č. 25/2015- ZO souhlasí s výsledkem výběrového řízení a navrhuje uzavřít smlouvu o dílo - zakázka Protipovodňová opatření Kaliště s vybraným zhotovitelem, firmou Strabag, a.s.. Starostu obce pověřuje ZO podpisem smlouvy o dílo s firmou Strabag, a.s..

Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

5) Žádost Myslivecké společnosti Haberský vrch se sídlem v Lipí o pronájem části pozemku par.č. 271/1 za hospodou. Usnesením č.14/2015 byl zapůjčen pozemek 271/1 v Lipí Myslivecké společnosti Haberský vrh v Lipí. Protože nebyla zápůjčka obecního pozemku uveřejněna na úřední desce, zrušilo ZO původní usnesení č.14/2015. Po uplynutí zákonné lhůty pro uveřejnění záměru zápůjčky se nepřihlásil žádný jiný zájemce, a proto ZO schvaluje Usnesení č. 26/2015: ZO Lipí ruší ZO původní usnesení č.14/2015 a zároveň souhlasí s dlouhodobou zápůjčkou části obecního pozemku par.č. 271/1 v Lipí Myslivecké společnosti Haberský vrh.                                                                   Hlasování: Pro: 7 proti: 0 Zdržel se:0

6) Obec oslovila agentura Garanta, s.r.o. s možností podání urychlené žádosti do vyhlášeného dotačního programu na obnovu veřejné zeleně v obcích. Protože má obec zpracovanou studii na revitalizaci zeleně v Kalištích, byla dokumentace doplněna dle požadavků agentury a podána na MŽP.

Usnesení č. 27/2015: ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci dotačního programu na obnovu veřejné zeleně a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s agenturou Garanta, s.r.o., která kompletní žádost zpracuje a podá.                   Hlasování: Pro: 7 proti: 0 Zdržel se:0

7) ZO projednalo předložený návrh účetní obce p. Svobodové na rozpočtové opatření č.6/2015 k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 129.500,- na vybudování VO a obecního rozhlasu v lokalitě „U modrého křížku“ v Kalištích. Částka bude částečně pokryta z dotace poskytnuté KÚ na protihluková opatření.

Usnesení č. 28/2015: ZO souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 6/2015.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 Zdržel se:0

8) Účetní p. Svobodová předložila ZO návrh rozpočtové změny č.5/2015 ve výši 30.590,- Kč. K přesunu rozpočtových prostředků dojde v rámci jednotlivých paragrafů. ZO bere na vědomí.

9) Žádost o sjednání nápravy. Předseda ZD Skalka zaslal obci opětovnou stížnost na chování občanů a žádost o sjednání nápravy, které se týkají nepořádku u polních a zpevněných hnojišť v okolí obce Lipí.  Vzhledem k tomu, že občané na tyto plochy ukládají větve, kořeny, igelitové pytle s odpadky a mrtvými zvířaty, dohodlo se zastupitelstvo proti takovýmto občanům postupovat přísně a ukládat za porušení obecní vyhlášky o odpadech pokuty ve správním řízení. Dále bude zpracován informační letáček o možnostech ukládání odpadu v obci. Nedodržování pravidel pro třídění a ukládání odpadu se tak zbytečně prodražuje a v konečném důsledku způsobí zvýšení poplatku za odpad pro všechny občany.      ZO bere na vědomí.

10) Došlá pošta:

 • Magistrát města, Stavební úřad:
 • Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení (RD, Marvan, Nováková, Lipí)
 • Společný souhlas (přístřešek na auto, Kysela, Lipí)
 • Usnesení – přerušení řízení o odstranění stavby, Prokopcová, Lipí)
 • Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o umístění stavby (Zikmund, Lipí)
 • Územní souhlas (ČOV, Zikmund, Lipí)
 • Oznámení o zahájení řízení (Prokopcová, Lipí)
 • Územní souhlas (plynovodní přípojka, Veselský, Lipí)
 • Výzva k závěrečné prohlídce (RD, Růžičková, Lipí)
 • Oznámení o zahájení řízení (septik, Šenkýřová, Kaliště)
 • Magistrát města, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
 • Stanovisko k návrhu územního plánu Lipí po veřejném projednání z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu

 

 

 • Magistrát města, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • Stanovisko k návrhu územního plánu Lipí před vydáním po nabytí účinnosti1.aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a schválení Politiky územního rozvoje ČR ve znění 1. Aktualizace

 

 

Informace pro občany:

 • Příští schůze ZO se koná 27. července 2015.
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.15 hod.

 

 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:                       8.7.2015

Sejmuto dne:                          13.7.2015

Zápis ověřili:                           Kamila Vlášková

                                               Josef Mojžíš

dnes je: 21.07.2018

svátek má: Vítězslav

Aktuality

Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí
více
Stanovení přechodné úpravy provozu
více
Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 2018
více
Územní studie SO8 L
více
Územní studie SO9.L
více
Územní studie SO7L
více
Územní studie SO6.L
více
Územní studie SO.5 L
více
územní studie SO4 L
více
územní studie SO3 K
více
Oznámení o přerušení dodávvky el.proudu
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
zápis e schůze OZ Lipí z 25. 6. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 14. 6. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 30. 5. 2018
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 25. 6. 2018
více
Územní plán Lipí změna č. 1
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
prodej kuřiček
více
Postupy správce při splnění požadavků, plynoucích z práv subjektů údajů
více
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů
více
Informace o zpracování osobních údajů
více
Změna termínu zasedání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 6,7,8
více
Závěrečný účet za rok 2017 - schválený
více
Rozpočtové opatření č. 5/2018
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 9. 4. 2018
více
Oznámení o změně termínu konání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 4/2018
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Tabulka vývozu BIO popelnic
více
Svoz BIO Popelnic
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,kteráse konala 26. 2. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2017
více
Zápis do Mateřské školy v Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Zápis ze schůze konané dne 31. 1. 2018
více
výsledky voleb prezidenta druhé kolo
více
Plán schůzí ZOLipí na r.2018
více
program porady ZO Lipí , která se bude konat 31. 1. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 12,13/2017
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Poplatky v roce 2018
více
výsledky volby prezidenta - první kolo
více
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci + dodatek č. 1
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2017
více
informace k dani z nemovitých věcí pro r. 2018
více
oznámení o změně výpůjční doby v knihovně Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 10/2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 11. 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2018-2022
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2018
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne5. 11. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 9/2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí, která se konala 30. 10. 2017
více
Výsledky voleb do parlamentu ČR 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2022
více
SMLOUVA O DÍLO
více
Rozpočtové opatření č. 7 a 8.2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 9. 2017 v Kalištích
více
program schůze ZO Lipí , která se bude konat 25. 9. 2017
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 4. září 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,konané dne 28. srpna 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Oznámení změna č-1 ÚP Lipí-návrh-společné jednání
více
Program schůze ZO Lipí která se bude konat 28. 8. 2017
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 3. 8. 2017
více
Změna č.4 ÚP Homole
více
program schůze OZ Lipí, která se bude konat 3. 8. 2017
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 26. 6. 2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí z 5.6. 2017
více
Smlouva o dílo- Kanalizace Kaliště
více
Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečném účtu a rozpočtovém výhledu dobrovolného svazku obcí blanský les- podhůří
více
Přeložení schůze ZO Lipí
více
Informace o integrovaném dopravním systému Jihoč. kraje
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017
více
Finanční úřad pro jihočeský kraj- Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3.2017
více
Smlouva o dílo- Oprava Božích muk
více
Zápis ze schůze ZO ze dne 27.3.2017
více
Jak třídit bioodpad v domácnosti
více
Výzva pro majitele psů
více
Rozpočtové opatření č. 2.2017
více
Rozpočtové opatření č. 1.2017
více
služby pro obyvatele obce
- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.
více
zápis ze schůze ZO Lipí která se měla konat 27. 2. 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, ze dne 12.12.2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromaďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
více
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
více
Smlouva o dílo
více
28. 11. 2016 se koná schůze ZO Lipí
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 28. 11. 2016
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016
více
smlouva na zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby
více
Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP při práci na staveništi - kanalizace a čistírna odpadních vod
více
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihoč . kraje
více
Výsledek volby do Senátu ČR II kolo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích
více
Vyhláška o regulaci nočního klidu
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016
více
Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 6. 2016
více
Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí
více
Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva č. 1/206 o poskytnutí neinvestiční dotace
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 1. 2016
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 11. 2015
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 10. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne29. 9. 2015
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 2. 9. 2015
více
zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31. 8. 2015
více
Skládka biologického odpadu.
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 27. 7. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 6. 2015
více
ÚP Lipí 2 část
více
ÚP Lipí 1 část
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 5. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 4. 2015
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 30. 3. 2015 v Kalištích
více
Zápis ze schůze ZO lipí konané 23. 2. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 26. 1. 2015
více
Nový informační systém pro občany
více
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
více
Obec Lipí na mapovém portálu GEOSENSE
více

Anketa

Chcete strom na nádvoří u restaurace?

ANO
odpověď ANO (78%)
78%
NE
odpověď NE (22%)
22%