Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 6. 2015

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí ,

konané dne 29. června 2015

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, p. Bombala, p. Mojžíš, ing. Bláhová, p. Vlášková

Omluven: Ing. Čutka

Hosté: p. Balek, p. Svobodová, p. Kamlachová, ing. Smitka, Ing. Arch. Brůha  

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Poradu zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Kontrola zápisu ze schůze ze dne 25. 5. 2015, jmenování zapisovatele a ověřovatelů
 2. Hlasování o změně programu – schválení nového ÚP obce Lipí
 3. Usnesení č.24/2015 – schválení nového územního plánu obce Lipí (viz příloha)
 4. Usnesení č.25/2015: - Výsledky VŘ na vybudování protipovodňových opatření Kaliště u Lipí
 5. Usnesení č.26/2015: Dlouhodobá zápůjčka pozemku
 6. Usnesení č.27/2015: Smlouva na zpracování žádosti o dotaci (obnova zeleně)
 7. Usnesení č.28/2015: Rozpočtové opatření č.6/2015
 8. Rozpočtová změna č.5/2015
 9. Stížnost ZD Skalka k ukládání biologického odpadu
 10. Informace pro občany, došlá pošta
 11. Diskuse, závěr

 

K programu:

1) Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni: p. Vlášková, p. Mojžíš                                                                         Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 

2) Starosta obce po úvodním slovu navrhl zařadit do programu schůze ZO bod „Projednání a schválení ÚP Lipí“.                                                                        Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 

3) Ing. Smitka jako pořizovatel ÚP obce seznámil ve zkratce přítomné s časovým průběhem tvorby a procesu schvalování a připomínkování ÚP. Předložený návrh ÚP obce Lipí bude 30.6.2015 vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, po té nabude platnosti.

Usnesením č. 24/2015 ZO Lipí schvaluje a vydává nový územní plán obce. Úplné znění usnesení č. 24/2015 je přílohou zápisu ze schůze zastupitelstva obce ze dne 29.6.2015. 

Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 

4) Starosta obce informoval přítomné o výsledku výběrového řízení na vybudování protipovodňových opatření Kaliště, které proběhlo ve čtvrtek 25. června 2015. Osloveny byly firmy: Budějovické dopravní stavby, Strabag a.s. a Dopravní stavby Bohemia s těmito nabídkami:

a) Jiří Jokl - Budějovické dopravní stavby :                                     cena 669 198 Kč (3.místo)

b) Strabag a.s. odštěpný závod ČB:                                    cena 649 739,40 Kč (1.místo)

c) Dopravní stavby Bohemia:                                               cena 665 183,33 Kč (2.místo)

Výběrová komise navrhuje jako zhotovitele oslovit firmu :Strabag, a.s.

Usnesení č. 25/2015- ZO souhlasí s výsledkem výběrového řízení a navrhuje uzavřít smlouvu o dílo - zakázka Protipovodňová opatření Kaliště s vybraným zhotovitelem, firmou Strabag, a.s.. Starostu obce pověřuje ZO podpisem smlouvy o dílo s firmou Strabag, a.s..

Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

5) Žádost Myslivecké společnosti Haberský vrch se sídlem v Lipí o pronájem části pozemku par.č. 271/1 za hospodou. Usnesením č.14/2015 byl zapůjčen pozemek 271/1 v Lipí Myslivecké společnosti Haberský vrh v Lipí. Protože nebyla zápůjčka obecního pozemku uveřejněna na úřední desce, zrušilo ZO původní usnesení č.14/2015. Po uplynutí zákonné lhůty pro uveřejnění záměru zápůjčky se nepřihlásil žádný jiný zájemce, a proto ZO schvaluje Usnesení č. 26/2015: ZO Lipí ruší ZO původní usnesení č.14/2015 a zároveň souhlasí s dlouhodobou zápůjčkou části obecního pozemku par.č. 271/1 v Lipí Myslivecké společnosti Haberský vrh.                                                                   Hlasování: Pro: 7 proti: 0 Zdržel se:0

6) Obec oslovila agentura Garanta, s.r.o. s možností podání urychlené žádosti do vyhlášeného dotačního programu na obnovu veřejné zeleně v obcích. Protože má obec zpracovanou studii na revitalizaci zeleně v Kalištích, byla dokumentace doplněna dle požadavků agentury a podána na MŽP.

Usnesení č. 27/2015: ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci dotačního programu na obnovu veřejné zeleně a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s agenturou Garanta, s.r.o., která kompletní žádost zpracuje a podá.                   Hlasování: Pro: 7 proti: 0 Zdržel se:0

7) ZO projednalo předložený návrh účetní obce p. Svobodové na rozpočtové opatření č.6/2015 k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 129.500,- na vybudování VO a obecního rozhlasu v lokalitě „U modrého křížku“ v Kalištích. Částka bude částečně pokryta z dotace poskytnuté KÚ na protihluková opatření.

Usnesení č. 28/2015: ZO souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 6/2015.

Hlasování: Pro: 6 proti: 0 Zdržel se:0

8) Účetní p. Svobodová předložila ZO návrh rozpočtové změny č.5/2015 ve výši 30.590,- Kč. K přesunu rozpočtových prostředků dojde v rámci jednotlivých paragrafů. ZO bere na vědomí.

9) Žádost o sjednání nápravy. Předseda ZD Skalka zaslal obci opětovnou stížnost na chování občanů a žádost o sjednání nápravy, které se týkají nepořádku u polních a zpevněných hnojišť v okolí obce Lipí.  Vzhledem k tomu, že občané na tyto plochy ukládají větve, kořeny, igelitové pytle s odpadky a mrtvými zvířaty, dohodlo se zastupitelstvo proti takovýmto občanům postupovat přísně a ukládat za porušení obecní vyhlášky o odpadech pokuty ve správním řízení. Dále bude zpracován informační letáček o možnostech ukládání odpadu v obci. Nedodržování pravidel pro třídění a ukládání odpadu se tak zbytečně prodražuje a v konečném důsledku způsobí zvýšení poplatku za odpad pro všechny občany.      ZO bere na vědomí.

10) Došlá pošta:

 • Magistrát města, Stavební úřad:
 • Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení (RD, Marvan, Nováková, Lipí)
 • Společný souhlas (přístřešek na auto, Kysela, Lipí)
 • Usnesení – přerušení řízení o odstranění stavby, Prokopcová, Lipí)
 • Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o umístění stavby (Zikmund, Lipí)
 • Územní souhlas (ČOV, Zikmund, Lipí)
 • Oznámení o zahájení řízení (Prokopcová, Lipí)
 • Územní souhlas (plynovodní přípojka, Veselský, Lipí)
 • Výzva k závěrečné prohlídce (RD, Růžičková, Lipí)
 • Oznámení o zahájení řízení (septik, Šenkýřová, Kaliště)
 • Magistrát města, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
 • Stanovisko k návrhu územního plánu Lipí po veřejném projednání z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu

 

 

 • Magistrát města, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • Stanovisko k návrhu územního plánu Lipí před vydáním po nabytí účinnosti1.aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a schválení Politiky územního rozvoje ČR ve znění 1. Aktualizace

 

 

Informace pro občany:

 • Příští schůze ZO se koná 27. července 2015.
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.15 hod.

 

 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:                       8.7.2015

Sejmuto dne:                          13.7.2015

Zápis ověřili:                           Kamila Vlášková

                                               Josef Mojžíš