Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO LIpí konané 29. 4. 2013

Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 29. 4. 2013 v Lipí

Přítomni:  Ing. Bláhová Pavla,Ing.ČutkaPavel, Honnerová Jana Dis., Kysela Stanislav,  Mojžíš Josef,  Navrátil Luboš,
Omluveni: Píša Pavel
Hosté: Svobodová Hana,  Balek Zdenek
           Občané dle prezenční listiny

  Program :

1.
Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.
Schválení závěrečného účtu za r. 2012 včetně zprávy o přezkumu  hospodaření,

    schválení účetní závěrky za rok 2012 včetně rozdělení hospodářského výsledku
4. Schválení účetní závěrky MŠ za rok 2012 a rozdělení hospodářského výsledku
5. Žádost o povolení k pokácení stromu rostoucího mimo les

6. Vyjádření k projektu uložení kabelu NN do země- směr Sekyra

7. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

8. Rozpočtové změny

9. Smlouva o právu provést stavbu

Různé

Došlá pošta

Diskuse

Závěr


K bodu 1
Zápis z minulé schůze ZO přečetl p. Mojžíš

Po přečtení zápisu pan Kysela upřesnil:

Žádost manželů Němcových byla předána zástupcům SUS, následně bylo provedeno místní šetření, s jehož výsledkem byli manželé Němcovi seznámeni.

Dne 18.4.2013 se konala mimořádná schůze zastupitelstva s jediným bodem a to schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce topení v MŠ Lipí, z důvodu co nejrychlejšího započetí prací.

K bodu 2

Zapisovatelem zápisu byl určen pan Mojžíš , ověřovatelem byla jmenována Jana Honnerová Dis. a  Luboš Navrátil

K bodu 3

Paní Hana Svobodová předložila závěrečný účet za rok 2012 včetně zprávy o přezkumu

hospodaření za rok 2012. Dále předložila ke schválení účetní závěrku Obce Lipí za rok 2012.

Usnesení číslo 10/2013 - ZO schvaluje závěrečný účet za rok 2012,  včetně zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2012 bez výhrad. Dále schvaluje účetní závěrku Obce Lipí za rok 2012 včetně rozdělení výsledku hospodaření tj. zisk ve výši 641 855,77 Kč.

Hlasování :   Pro  6  proti  0  zdržel se  0

K bodu 4

Paní Hana Svobodová předložila ZO účetní závěrku MŠ Lipí za rok 2012.

Usnesení číslo 11/2013 - ZO schvaluje účetní závěrku MŠ Lipí za rok 2012 a schvaluje rozdělení výsledku hospodaření tj. zisk ve výši 26 929,68 Kč do rezervního fondu MŠ.

Hlasování :  Pro   6  proti  0  zdržel se  0

K bodu 5

Usnesení číslo 12/2013 - ZO souhlasí s pokácením stromu rostoucího mimo les - hrušně u pana J. Jabůrka v Kalištích z důvodu nevyhovujícího zdravotního stavu stromu.

Hlasování:  Pro  6  proti  0  zdržel se  0

K bodu 6

Usnesení číslo 13/2013 - ZO schvaluje vyjádření k projektu uložení kabele nízkého napětí směr Sekyra a pověřuje starostu pana S. Kyselu k podpisu smlouvy odpovídající věcnému břemeni na tento projekt.

Hlasování:  Pro  6  proti  0  zdržel se  0

K bodu 7

Usnesení číslo 14/2013 - ZO pověřuje starostu pana S. Kyselu k podpisu smlouvy o zřízení práva, odpovídajícího věcnému břemeni na uložení kabelu NN do země, směr Slavče - vodojem

Hlasování :  Pro  6  proti  0  zdržel se  0

K bodu 8

Paní Hana Svobodová seznámila členy ZO s rozpočtovým opatřením č. 3

ZO bere na vědomí

Paní Svobodová rovněž seznámila ZO s důvody pro navýšení rozpočtu v par. 3111 o položku 5137 ve výši 400 000,- Kč, na vybavení  nově zřízené třídy v MŠ Lipí.                                         ZO souhlasí s navýšením rozpočtu v par. 3111 o 400 000,- Kč na vybavení nově vzniklé třídy.                                         Hlasování :  Pro  6  proti  0  zdržel se  0

K bodu 9

Usnesení číslo 15/2013 - ZO pověřuje starostu pana S. Kyselu k podpisu smlouvy na provedení stavby přípojky NN v místě u Adámka na sousední pozemek p.č. 126 v k.ú. Lipí, který je v majetku p. Sawyera Woodrifa Stenliho

Hlasování :  Pro 6  proti  0  zdržel se  0

K bodu 10

Různé :

a) Na jednání se zástupci Státního pozemkového úřadu, ohledně převedení kanalizace pro sběrač ČOV do majetku obce bylo dohodnuto : nutno podat žádost o povolení k napojení do sběrače pro územní řízení a dále zažádat o bezúplatné předání kanalizace do majetku obce. Naší povinností bude provedení ocenění dané kanalizace.

b) Oprava hřbitovní zdi - nutno vyčíslit nacenění a poté se provede výběr některé malé firmy.

c) Od 6.5. do 18.5. 2013 nastupuje pan starosta S. Kysela na dovolenou, zastupovat jej bude p. Mojžíš. Zároveň odpadá i květnová porada 13. 5. 2013.

d) Prostřednictvím JUDr. Vaňka byl podán odpor k platebnímu rozkazu, nařízenému okresním soudem, k úhradě částky 1 297 714,20 Kč panu Stejskalovi.

e) Paní G. Kamlachová podala opakovanou žádost o dovybavení dětského hřiště v Lipí - ZO opět poukazuje na nemožnost investování do dětského hřiště z důvodu vlastnických poměrů k danému pozemku. ( Pozemek dosud není v majetku obce Lipí).

f) Pan P.Kočer žádá o částečnou výměnu stolů a židlí v budově hostince  v Lipí, úhradu provede osobně a Obec Lipí bude řešit situaci formou zápočtu příslušné částky s pronájmem za hostinec.

ZO souhlasí

g) Dne 1.6.2013 se uskuteční za účasti všech dobrovolných složek Dětský den na sportovním hřišti v Lipí. Příspěvek obce na tuto akci bude činit 5 tis. Kč.

ZO souhlasí

h) Byla ukončena smlouva s Ing.Malinovským, nadále budeme spolupracovat ohledně dotačních titulů se společností Garanta. Tuto firmu financuje MAS Blanský les - podhůří, jehož jsme členem.

 

ch)  - Odpad v Kalištích po sběrném dvoře je již odklizen

       - Propadlá vpusť u paní Čížkové v Kalištích bude opravena zároveň s opravou cesty k Zikmundům

       - Pokuta za lípu v Kalištích - částku 25 tis. Kč jsme již obdrželi, na částku 27 tis. Kč zaslána urgence

       - Web. stránky - v archivu zápisy z celého současného volebního období, ostatní zápisy možno prohlédnout  po dohodě na OÚ Lipí

 K bodu 11

Došlá pošta :

 Jiřík a syn - vyjádření k projektované trase pokládky NN Sekyra

MM Č.B.- stavební úřad - účast na závěrečné kontrolní prohlídce - Faust Kaliště

  - " -           - " -               veřejná vyhláška rozhodnutí Tušlovi Kaliště

  - " -           - " -               schválení dělení pozemků

KÚ Č.B. -  smlouva o zřízení práva věcného břemene

G.Kamlachová - opakovaná žádost o dovybavení děts. hřiště

SUS Jihoč. kraje - vyjádření ke stavu příkopu

Okr.soud Č.B. - platební rozkaz p.Stejskal

X terra Groub - ukončení smlouvy

MM Č.B. odbor ochr. život. prostř. - kolaudační souhlas s užíváním stavby p. Faust

Čevak Č.B. - žádost o zaslání údajů

VLS ČR s.p. - potvrzení o přijetí žádosti o navrácení lesů

J.Jabůrek Kaliště - žádost o povolení k pokácení stromu

SETERM a.s. - smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

  - "-                 žádost o vyjádření k existenci sítí

  - " -                návrh smlouvy - připojení NN u Adámka Lipí

Stav Č.B. s.r.o. - rozpočet na opravu propustku na Hradce

Finanční úřad Jihoč. kraje - veřejná vyhláška

 K bodu 12

Diskuse:

Pan Krátký - nutnost prověření možného dosazení dvou až čtyř zmrzlých hrušní v aleji Kaliště firmou, jenž alej vysazovala.

Paní Honnerová - upozornění na hnilobu závěsu a možnost pádu zvonu v kapli v Kalištích.

Pan Kysela - jednání o zahájení pozemkových úprav

 K bodu 13

Závěr :

 

Pan starosta Obce Lipí Stanislav Kysela ukončil jednání ve 20.20 hod.

 

Ověřovatelé zápisu  -  Jana Honnerová Dis

                                    Luboš Navrátil