Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 10. 2013

 

Zápis zeschůze ZO Lipí konané dne 29.10.2013 v  Lipí

 
Přítomni:Ing.Bláhová Pavla,Ing.Čutka Pavel,Honnerová Jana Dis, Kysela Stanislav,  Mojžíš Josef,Navrátil Luboš
Omluveni: Píša Pavel
Hosté:Svobodová Hana,  Balek Zdeněk
Občané dle prezenční listiny


  Program :

1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.
Rozpočtové změny
4. Návrh ceny vodného a stočného pro r. 2014
5. Plán akcí na příští rok
6. Žádost TJ Sokol Lipí o příspěvek na údržbu zařízení
7.Různé

8. Diskuse

9. Došlá pošta

10. Závěr

 
K bodu 1
Zápis z minulé schůze ZO přečetl p
. Mojžíš

 

Po přečtení zápisu z minulé schůze ZO podal  pan Kysela následující připomínky :

- Vánoční koncert pana Radka Žaluda se ještě zvažuje z důvodu malé účasti diváků na posledním vánočním koncertu

-  Pan předseda ZD Zdeněk Houška doplní chybějící skruže na pozemku K7 ( zajištění ochrany a bezproblémového obdělávání pozemku)


K bodu 2

Zapisovatelem zápisu byl určen pan Mojžíš , ověřovatelem byl jmenován Ing. Čutka a pan Navrátil


K bodu 3

Paní Svobodová seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č.8 a rozpočtovým opatřením č.9

ZO bere na vědomí

 

K bodu 4

Návrh  ceny vodného a stočného pro rok 2014 - ceny zůstávají stejné jako v roce letošním.

 

Usnesení číslo 25/2013 - ZO souhlasí s navrženou cenou za 1 m3 spotřebované vody 35,41 Kč

                                                                                           1 m3 stočného                12,23 Kč

                                                                                            pevné složky (vodoměry) 605 Kč

Hlasování :   Pro  6  proti  0  zdržel se  0

 

K bodu 5

Plán akcí na rok 2014, na které je možno čerpat dotace z POV

- Oprava sálu v Lipí - omítky, vymalování, izolace základů ve dvoře,oprava okapů a instalace sněhových zábran

- Rekonstrukce dětského hřiště v Lipí

- Oprava budovy U Štětků (oprava vnější fasády).

- Oprava výpusti a hráze na rybníku v Kalištích

 

ZO souhlasí

 

K bodu 6

TJ Sokol Lipí žádá ZO o uvolnění finančního příspěvku ve výši  30 000 Kč , určeného na údržbu sportovního areálu v Lipí.

ZO souhlasí

Hlasování :   Pro  6  proti  0  zdržel se  0

 

K bodu 7

Různé

a)  Na budově OÚ v Lipí bude nutno provést opravu nátěrů oken a dveří.

b)  Chodník vedle Vyžrálků v Kalištích - pozemek p.č. 1250/9 kolem čekárny - 11m2 a pozemek chodníku p.č. 1293/31 - 72 m2 , starosta obce navrhuje projednat možnost odkupu.

c)  Na pozemku č.p. 698/1 v k.ú. Lipí bylo provedeno majtelem panem Ziegelbauerem navýšení terénu navážkou (cca 5 m od stoky). Vzhledem k tomu, že se jedná o trvalý travní porost, jsou všechny úpravy zakázány.

d)  Úprava zeleně v Kalištích - byla provedena venkovní pochůzka se zástupci čtyř firem a ještě bude provedena pochůzka s panem Kafkou. Prozatímní názor je , že náves potřebuje prosvětlit, stromy důkladně prořezat a některé odstranit bez náhrady.Prořez stromů provést v  době vegetačního klidu. Jednotlivé firmy doporučují provést zásahy panem Kalinou, který má bohaté praktické zkušenosti s aplikací těchto výchovných činností.

 

K bodu 8

Diskuse

Nebylo žádných diskusních příspěvků.

 

K bodu 9

Došlá pošta:

- Mag.města ČB Stavební úřad - oznámení o zahájení řízení - výměna vedení NN u Zedníků

- Mag.města ČB Stavební úřad -         -     "    -                     výměna vedení NN Sekyra

- Mag.města ČB Stavební úřad -         -     "    -                     stavební úpravy RD č.p. 65 , paní Prokopcová

- Mag.města ČB Stavební úřad - společný souhlas s výstavbou  RD , Pan Bouchal

- stavební firma Vastl - cenová nabídka opravy sálu

- Eon Č.B. - smlouva o připojení ČOV Lipí

- Lucie Koldová  -  žádost o připojení pozemku na místní komunikaci

- Martin Tesař      -                 -     "     -

- Lucie Farská      -                 -     "     -

- Ing. Manda Aquaprojekt  -  kopie žádosti o vydání rozhodnutí  -  kanalizace a ČOV Lipí

- Mag.města ČB OŽP - oznámení o zahájení správního řízení ČOV Lipí

- Krajský úřad Č.B.  -  Veřejná vyhláška

- Okresní soud Č.Budějovice  -  Usnesení (K7)

 

K bodu 10

Závěr :

 

Pan starosta Stanislav Kysela ukončil jednání ve 20.30  hod.

 

Ověřovatelé zápisu  -  pan Navrátil Luboš

                                      Ing. Čutka Pavel