Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 28. 5. 2012

 

Přítomni: Čutka Pavel, Honnerová Jana, Kysela Stanislav, Mojžíš Josef,Navrátil Luboš,
Omluveni: Bláhová Pavla, Píša Pavel
Hosté: Svobodová Hana , Balek Zdeněk
Občané dle prezenční listiny

 

 Program :

1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení Závěrečného účtu za rok 2011 a Zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2011
4. Žádost o povolení k pokácení stromů rostoucích mimo les
5. Oprava schodů u obchodu v Lipí
6. Vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci ÚT budovy OÚ Lipí
7. E.ON ČR - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni
8. Žádost o převedení pozemků do vlastnictví obce
9. Přeložka kabelů VO a VR do země v Kalištích směrem od čekárny k Jeřábkům
10. Smlouva o dílo fa. Aquaprojekt ČB
11. Různé
12. Došlá pošta
13. Diskuse
14. Závěr

 

K bodu 1
Zápis z minulé schůze ZO přečetl p. Mojžíš

 

Po přečtení zápisu z minulé schůze ZO podal ještě pan Kysela vysvětlení :

     Protože se objevily připomínky k rozdělení peněz od firmy APEX gaming EUROPE a.s.,

konkrétně 30 000,- pro TJ, upřesňuji, že tyto prostředky budou poskytnuty jen jednou

tj. 30 000 Kč. Rozpočtované prostředky budou přesunuty na jiné akce. Toto rozdělení bylo provedeno z toho důvodu, že poskytnuté prostředky od firmy APEX ve výši 250 000 Kč,

musely být vyúčtovány do 31.5.2012.


K bodu 2

Zapisovatelem byl určen p.Mojžíš , ověřovateli zápisu pan Čutka a pan Navrátil


K bodu 3

Paní Svobodová seznámila ZO se Závěrečným účtem za rok 2011 a Zprávou o přezkumu hospodaření za rok 2011

Usnesení č. 12/12

ZO schvaluje Závěrečný účet za rok 2011 a Zprávu o přezkumu hospodaření za rok 2011

bez výhrad.

Hlasování :   Pro   5   proti  0   zdržel se   0

 

K bodu 4

Paní Irena Zahradníková podala na OÚ žádost o poražení dvou stromů ( lípy) rostoucích mimo les u vjezdu mezi pozemkem v jejím vlastnictví a komunikací směr Lipí - Kaliště

 

Usnesení číslo 13/2012                                                                        ZO souhlasí s pokácením dvou stromů ( lípy) u vjezdu na pozemek paní Ireny Zahradníkové z důvodu dopravního řešení v místě a zdravotního stavu obou stromů. Poražení stromů bude provedeno v době vegetačního klidu.

Hlasování :   Pro  5   proti  0   zdržel se  0

 

K bodu 5

Z důvodu neustálého odlupování stávajícího obložení schodů k obchodu v Lipí, bude nutno instalovat nové, kamenné schody. Rozpočet na opravu je 30 000 Kč

ZO souhlasí s výměnou dlažby za kamenné schody

Hlasování :   Pro  5   proti  0   zdržel se   0 

 

K bodu 6

Usnesení číslo 14/2012                                                                        ZO souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na rekonstrukci ÚT budovy OÚ Lipí

Hlasování :  Pro  5  proti   0   zdržel se   0

 

K bodu 7

Usnesení číslo 15/2012                                                                               ZO souhlasí s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva , odpovídajícího věcnému břemeni s firmou E.ON ČR

 

Hlasování :  Pro  5   proti  0   zdržel se   0

 

K bodu 8

Usnesení číslo 16/2012                                                                        ZO souhlasí s žádostí o převedení pozemků do vlastnictví obce. Jedná se o tyto pozemky :

k.ú. Lipí :

Cesta do Dubného parc.č. 1266/19 , 1271/14 , 1274/12 , 1274/14

Cesta k vodojemu parc.č. 1281/12 , 1283/22 , 1283/23 , 1283/24 , 1283/25 a 1292/28

k.ú. Kaliště

parc.č.1158/48

Hlasování :  Pro  5   proti  0   zdržel se  0

 

K bodu 9

Usnesení číslo 17/2012                                                                        ZO souhlasí s provedením přeložky kabelů VO a VR v Kalištích, směrem od čekárny k Jeřábkům a pověřuje starostu pana Kyselu k podpisu smlouvy s firmou UNIELEKTRO Strakonice na provedení pokládky kabelů.

Hlasování :  Pro  5   proti  0   zdržel se  0

 

K bodu 10

Usnesení číslo 18/2012                                                                        ZO pověřuje starostu pana Kyselu k podpisu smlouvy s firmou Aquaprojekt České Budějovice, Na sadech 2013/9, jejíž předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení a dokumentace pro výběr zhotovitele, včetně inženýrské činnosti se zajištěním práv k dotčeným pozemkům a rozpočtu jako podklad pro žádost o dotaci, geodetického zaměření stavby a inž.-geologického průzkumu na stavbu ČOV Lipí.

Hlasování:  Pro  5   proti  0   zdržel se  0

 

K bodu 11

Různé

a) Dotaci na opravu sanitárního vybavení MŠ a opravu hřbitovní zdi jsme nedostali, budou se hledat další varianty k získání dotace  např. zkusit žádost přes mikroregion Blanský les a POV a rozložit akci MŠ na dvě samostatné položky.

b) Dotace MAS na vybavení OÚ možnost čerpání 40 až 60 tis. Kč. Návrh na využití těchto prostředků je instalovat novou aparaturu pro veřejné rozhlasy

c) Arch. Brůha - fa. Basiliscus má zájem na pokračování spolupráce - obec má k možnosti spolupráce dvě podmínky: 1. Stažení obou žalob, 2. Uvedení pozemku do  náležitého stavu ( posečení).

d) Evidence odpadů a odesílání čtvrtletních výkazů - výpověď smlouvy o vyplňování výkazů s firmou ASA (příliš vysoké náklady), nadále bude evidenci vést OÚ Lipí

e)webové stránky obce - neustále se pracuje na zdokonalování stránek, nutno je doplnit o zápisy  z minulého volebního období a zavést odkaz aktuality z obce

f) termín projednání ÚP závisí na zaměření pozemku ČOV Lipí, zaměřovat se bude počátkem června 2012.

g) Převod cest do majetku obce je velmi zdlouhavá záležitost, nyní se připravují podklady pro Odbor dopravy na vyjádření, že místní komunikace do Dubného a k vodojemu mají asfaltový povrch. Dále se musí zaměřit část cesty v Kalištích, vedoucí do polí na prodloužení cesty U Křížku a požádat o povolení stavby.

h)Termín pokládky vedení v Kalištích - po dohodě s firmou UNIELEKTRO Strakonice začne akce 11.června 2012

ch) Stav osiky u hřiště a topolů na dolánku v Kalištích - po posouzení stavu stromů bude dále rozhodnuto o případném kácení.

i) Černé skládky v lese směr Mokré - všechny skládky jsou na parcelách patřících Vojenským lesům a statkům, OÚ odeslal firmě VLS dopis, obsahující fotografie a čísla parcel na kterých se černé skládky nacházejí a výzvu k zajištění a likvidaci skládek.

j)OÚ Lipí děkuje tímto panu V. Podhradskému za opravu cesty Na Klínaru.

 

K bodu 12

Došlá pošta  - viz příloha

 

K bodu 13

Diskuse:

Nebylo žádných diskusních příspěvků

 

K bodu 14

Závěr:

Starosta p.Kysela ukončil schůzi ve 20.35 hod.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu  -  pan Čutka

                        pan Navrátil

 

 

 

Došlá pošta 24. 4. – 28. 5. 2012

 

24.   4.    č.j. 126   Mgr. Purket – oznámení o úpravě směnné smlouvy

25.   4.    č.j.  127   Magistrát města ČB finanční odbor – Veřejná vyhláška , oznámení o uložení písemnosti

26.   4.     č.j.  128   Magistrát města ČB Odbor životního prostředí – Povolení k vypouštění odpadních vod

26.   4.     č.j.  129   Novotný Miroslav Slavče – Žádost o opětovné zařazení pozemku

27.   4.     č.j.  130   Jindřich Jabůrek Kaliště – Žádost o podílení se obce na vzniklých nákladech

27.   4.     č.j.   131  Geodet s.r.o. – Vytyčení části hranic pozemků Kaliště

  2.   5.     č.j.   132  Magistrát města ČB Stavební úřad – Oznámení o zahájení územního řízení

  2.   5.     č.j.   133 Krajský úřad Jihoč. kraje – Posouzení ÚP Lipí, metodická pomoc

  2.   5.     č.j.   134  Magistrát města ČB Stavební úřad – Oznámení o zahájení řízení

  2.   5.     č.j.   135  Magistrát města ČB Stavební úřad – Oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky

  2.   5.     č.j.   136   Zahradníková Irena Lipí – Žádost o povolení pokácení stromů rostoucích mimo les

  4.   5.     č.j.   137  Krajský úřad Jihoč. kraje – Oznámení o konání Zastupitelstva Jihoč. kraje

  4.   5.     č.j.   138   Magistrát města ČB Odbor životního prostředí –  Nařízení obce, vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

  8.   5.     č.j.   139   Chrt Michal Holašovice – Cenová nabídka na opravu schodů u obchodu

14.   5.     č.j.   140    Magistrát města ČB Stavební úřad – Oznámení o zahájení řízení

14.   5.     č.j.   141    Magistrát města ČB Stavební úřad – Oznámení o zahájení řízení

15.   5.     č.j.   142    Katastrální úřad ČB – Stanovisko ke změně ÚP

15.   5.     č.j.   143    Magistrát města ČB Odbor územního plánování – Oznámení o zahájení projednávání návrhu ÚP Vrábče

16.   5.     č.j.   144   UNIELEKTRO Strakonice – cenová nabídka

16.   5.     č.j.   145    MV Praha – Informační dopis

16.   5.     č.j.   146    Magistrát města ČB Odbor životního prostředí – Žádost o spolupráci

16.   5.     č.j.   147    JUDR Vosátková ČB – Žádost o informaci

18.   5.     č.j.   148   Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy

18.   5.     č.j.    149  Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy

18.   5.     č.j.    150  Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy               

18.   5.     č.j.    151  Jihočeský vodárenský svaz – pozvánka na VH

18.   5.     č.j.    152   Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy               

21.   5.      č.j.   153   Magistrát města ČB – Oznámení o započetí mapovacích prací

21.   5.      č.j.   154 Krajský úřad Jihoč. kraje Odbor dopravy – Žádost o vyjádření k udělení licence

22.   5.      č.j.   155   Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy

22.   5.      č.j.   156   Atlas consultink s.r.o. Ostrava – servisní smlouva

23.   5.      č.j.   157   Jířík a syn Zliv – Vyjádření k trase vedení a návrh smlouvy o smlouvě budoucí

24.   5.       č.j.  158   Jng Pavel Kojan Borek – Žádost o povolení k připojení k účelové komunikaci

25.    5.      č.j.  159   Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy

25.    5.      č.j.  160   Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy

25.    5.      č.j.  161   Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy

25.    5.      č.j.  162   Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy

25.    5.      č.j.  163   Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schůze ZO 28.5.2012.pdf Zápis ZO Lipí konané 28.5.2012 99.8 Kb