Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 28.3. 2011

 Vloženo: 6.4.2011


Přítomni: Čutka Pavel, Honnerová Jana,Kysela Stanislav, Navrátil Luboš, Mojžíš Josef,
Píša Pavel
Omluveni: Bláhová Pavla
Hosté: Balek Zdeněk
Občané dle prezenční listiny

 

 Program :

1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. ČOV Lipí
4. Schválení dodatku smlouvy s A-U Design
5. Vyjádření k novému ÚP
6. Vyjádření k pokácení stromu
7. Basiliscus a.s.
8. Chodník Vyžrálek, kanalizace Mačí - smlouva o smlouvě budoucí
9. Nabídka Úřadu pro zastupování státu na bezúplatný převod cestydo majetku obce
10. Nabídka na zpracování paspartu místních komunikací
11. Kronika - předat do státního archivu
12. Hospodaření MŠ
13. Došlá pošta
14. Různé
15.Diskuse
16.Závěr

 

K bodu 1
Zápis z minulé schůze ZO přečetl p. Mojžíš


K bodu 2

Zapisovatelem byl určen p.Mojžíš , ověřovateli zápisu p. Navrátil , p. Píša


K bodu 3
Usnesení č. 21/2011

ZO schvaluje pro obec Lipí ČOV - biomechanickou čističku

Hlasování : pro 6 proti 0 zdržel se 0


K bodu 4

Zástupce firmy A -U Design , pro týdenní dovolenou omluven


K bodu 5

Vyjádření k ÚP - ZO nesouhlasí s žádostí o zařazení do ÚP ,  p.Prenera , p.Stejskala a MvDr. Bartoně
Hlasování : pro 0 proti zařazení 6 zdržel se 0
Po hlasování vystoupil p.Čutka s připomínkou, že p.Stejskal má vyjádření k st.záměru od bývalého ZO  -  nutno prověřit

K bodu 6

Usnesení č. 22/2011
ZO souhlasí s pokácením vzrostlého stromu (ořešák) na pozemku SUS u pana Vyžrálka v obci Kaliště u Lipí
Hlasování : pro 6 proti 0 zdržel se 0

K bodu 7
Mgr. Radka Kočerová - právnička ÚM odboru ochr. životního prostředí podala zprávu o převzetí výzvy na posečení pozemku Baziliscus a.s. a požádala obec o podání zprávy , zda se posečení pozemku uskutečnilo do konce měsíce března tohoto roku

K bodu 8
Starosta p. Kysela informoval ZO,že smlouva o smlouvě budoucí na chodník p.Vyžrálka a kanalizaci u p.Mačího je hotova - ZO bere na vědomí

K bodu 9
ZO nesouhlasí s nabídkou Úřadu pro zastupování státu na bezplatný převod pozemku - cesty k Zedníkům do majetku obce
Hlasování: pro převod 0 proti převodu 6 zdržel se 0

K bodu 10
ZO vybralo firmu Mareš na zpracování nového paspartu místních komunikací..

K bodu 11
Starosta p. Kysela podal ZO zprávu o stavu kroniky obce a konstatoval, že tato se částečně rozpadá.Zároveň podal informaci o nabídce státního archivu o uložení a opravě kroniky zdarma.Kroniku bude možno kdykoli obci zapůjčit a zároveň nám bude poskytnuta v elektronické podobě.ZO schválilo rovněž paní Irenu Čížkovou jako novou kronikářku.

K bodu 12
Usnesení č. č.23/2011

ZO bere na vědomí hospodaření MŠ  s přebytkem 28 208 kor.českých

Hlasování : pro 6 proti 0 zdržel se 0


K bodu 13
Viz.příloha

K bodu 14
Kravín Kaliště - prostory jsou v současné době využívány jako skladovací což je v rozporu s původním záměrem stavby určené k zemědělské činnosti.7.3.2011 byl na K.N.tato nemovitost uložena  jako prodej na p.Tesaře.Prostřednictvím třetí osoby je v současné době tento prostor využíván k provozování jakého si autoservisu
Pan Balek zjistí, jaká cesta vede k ukončení činnosti ,jenž je v rozporu s původním zadáním stavby.
Informační systém ePUSA pro HZS Jč.Kraje - změna odpovědných funkcionářů obce p. Kysela ,p.Mojžíš a p.Navrátil

V letošním roce bude podána žádost o Grant na opravu malých sakrárních staveb týkající se opravy hřbitovní zdi.

Rovněž tak je nutno v letošním roce zajistit projektovou dokumentaci  na opravu MŠ ( v první části oprav 1 kotel plus radiátory v přízemí a dále připravit rekonstrukci I. patra MŠ) a dále je třeba zajistit projektovou dokumentaci k opravě sálu v Lipí , projekt na rybník (požární nádrž) v Kalištích a zvážit opravu budovy OÚ v Kalištích

K bodu 15
- osadní výbor- dává návrh ZO na maximální počet 69 st. parcel v lokalitě K7. ZO souhlasí
Hlasování : pro 6 proti 0 zdržel se 0
 - osadní výbor - cesta k lesu za Kokořů -možná výsadba str. aleje a možnost čerpání dotace na tuto akci ( AOPIC - p. Šámal)

- osadní výbor - prac.skupina připraví studii protipovodňového opatření (souhlas majitelů dotčených pozemků a pod.)

-p.Maxa - dotaz na stav územního řízení K7

              - rozpočet na autobus.zastávku a veřejné osvětlení - oprava bude hrazena fa.EON , obec uhradí kabeláž a zámk. dlažbu

-p.Krátký - upozornil na vážné nedostatky v textové a grafické části ÚP (např. jména jiných obcí a pod.),dále zdůraznil , že tento zhoršuje parametry starého ÚP a upozornil na dokončení úpravy ÚP dle skutečných dat .

                 - žádost o grant na dr. sakrární stavby doplnit o žádost o grant na opravu autobus.zastávky.(Bylo nutno doplnit žádost do 15.3.2011 - možnost žádat o grant v následujícím termínu).

-pí Krátká - V lokalitě Modrý křížek nutno vyčistit stoku - ZO požádá správce toku o provedení ( SUS ).

-p.Staněk - žádost o nákup jedné pojízdné popelnice sloužící k úklidu obce - ZO s nákupem souhlasí

-p.Kysela - informace o uspořádání svozu železného šrotu dne 2.4.2011 a uspořádání sběrného dvoru v obou obcích dne 16.4. 2011

 Schůzi ukončil p. Kysela ve 21.00 hod.


Ověřovatelé zápisu: p.Luboš Navrátil
 

                              p.Pavel Píša

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schůze ZO 28.3.2011.pdf Zápis ZO Lipí konané 28.03.2011 60.7 Kb