Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 28. 11. 2011


Přítomni: Bláhová Pavla, Honnerová Jana,Čutka Pavel, Kysela Stanislav, Mojžíš Josef, Navrátil Luboš 
Omluveni: Píša Pavel
Hosté:  Svobodová Hana, Balek Zdeněk
Občané dle prezenční listiny
 

 Program :

1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Návrh ceny vodného a stočného na rok 2012
4. SÚS - žádost o povolení kácení
5. Zikmund Vlastimil - žádost o povolení k pokácení stromu
6. Inventarizace r. 2011
7. Manželé Notovi- žádost o udělení výjimky
8. Plán schůzové činnosti na r. 2012
9. Rozpočtové opatřeníč.7
10. Došlá pošta
11.Různé
12.Diskuse


K bodu 1
Zápis z minulé schůze ZO přečetl p. Mojžíš


K bodu 2

Zapisovatelem byl určen p.Mojžíš , ověřovateli zápisu paní Honnerová Jana a pan Čutka Pavel


K bodu 3

Na rok 2012 bude cena vodného a stočného opět dvousložková, přičemž cena vodného podraží o 9 haléřů za odebraný metr kubický vody a cena stočného zlevní o 3 haléře za metr kubický vody.

Výsledná cena vodného je 30,80 Kč  za metr kubický

Výsledná cena stočného je 10,64 Kč  za metr kubický

 

Usnesení č.42/2011- ZO souhlasí s cenou vodného 30,80 Kč za metr kubický a s cenou stočného          10,64 Kč za metr kubický.

Hlasování:  Pro  6  proti  0  zdržel se  0
 

 

K bodu 4

SÚS požádala z důvodu bezpečného výjezdu z místní komunikace „U včelína Sekyra“, na veřejnou komunikaci směr Lipí – Závraty, o povolení k vykácení několika vzrostlých stromů na pozemku ve vlastnictví obce Lipí.

 

Usnesení č.43/2011  -  ZO souhlasí s vykácením stromů u křižovatky cest Sekyra – Lipí – Závraty, z důvodu bezpečného výjezdu.

Hlasování:  Pro  6  proti  0  zdržel se  0

 


K bodu 5

Pan Zikmund Vlastimil podal na OÚ žádost o povolení pokácení jedné borovice na jeho pozemku. Po místním šetření, provedeném panem Balkem a panem Mojžíšem na místě samém, bylo konstatováno, že uvedená borovice vzrůstem značně přesahuje elektr. vedení v jejím těsném sousedství. Kořenový systém je ze strany od rybníčka částečně odhalen a při větším větru nastává nebezpečí pádu na blízký RD. Z těchto důvodů navrhujeme ZO pokácení povolit.

 

Usnesení č.44/2011-  ZO z důvodu bezpečnosti zdraví a majetku a s přihlédnutím na zjištěnou situaci povoluje pokácení jednoho stromu (borovice) na pozemku pana Vlastimila Zikmunda

Hlasování:   Pro  6  proti  0  zdržel se  0

 


K bodu 6

Inventarizace majetku obce na rok 2012 : Předseda komise - Ing.Pavla Bláhová, členové komise p.Luboš Navrátil a p.Josef Mojžíš

 

Usnesení č.45/2011  -  ZO souhlasí s návrhem složení inventarizační komise

Hlasování: Pro 6  proti 0  zdržel se 0

 

K bodu 7

Manželé Notovi žádají OÚ o udělení výjimky, týkající se regulativ ÚP pro výstavbu rodinného domu. Přezkum stavebních plánů provedla stavební komise a udělení výjimky doporučila.

 

Usnesení č.46/2011  -  ZO souhlasí s udělení výjimky z regulativ ÚP a s výškou a typem střechy na RD manželů Notových.

Hlasování :  Pro  6  proti  0  zdržel se  0K bodu 8

Plán schůzové činnosti na rok 2012 bude uveřejněn na webových stránkách obce Lipí a systém schůzové činnosti zůstává stejný jako v roce 2011(pracovní porady a schůze ZO).

ZO bere na vědomí a souhlasí

 

K bodu 9

Rozpočtové opatření č.7

S rozpočtovým opatřením č. 7 seznámila ZO p. Svobodová.

ZO bere rozpočtové opatření č. 7 na vědomí.

 

 


K bodu 10

Došlá pošta  -  viz příloha

 

K bodu 11

Různé:

Pan Kysela  -  na den 12.12.2011 je na 13 hod. svolána schůzka paní Bláhové, pana Smitky a starosty, ohledně tvorby nového ÚP                                                                      

- hřiště Lipí - do půle prosince proběhne zaměření pozemků panem Pytlem a následně se připraví smlouva o výměně pozemků

- vánoční stromy v obcích Lipí a Kaliště - do budoucna je nutno přejít na LED osvětlení

- včelaři Jankov, pod které patří i včelaři z Lipí, podali žádost o poskytnutí místa k vysázení aleje medonosných dřevin, jako vhodná lokalita se jeví obecní pozemek ( mez ) směrem ke Kopanině

ZO souhlasí

- vojenské lesy žádají poskytnutí dat k obecním lesům, které mají v užívání a jsou původním majetkem obce

- pojízdná prodejna - provozovatel pojízdné prodejny předložil návrh zastávky s vytvořením prodejního místa v obci Kaliště vždy v pátek mezi 11.30 hod a 12 hod. ZO požádalo zastupitele paní Honnerovou a pana Navrátila o vyvěšení informačního letáku.

 

OV Kaliště:

- web.stránky - co je nového                                                                                               firma W Partner s.r.o. předložila nabídku na vedení stránek (cena je okolo 11 tis. Kč) - ZO doporučuje vést s touto firmou další jednání

- investice na rok 2012 - vodní nádrž Kaliště a odvodnění kapličky v Kalištích

oprava nádrže a odvodnění kapličky bude nutno zvážit dle možností čerpání finančních prostředků, prvořadou akcí je oprava cesty v lokalitě U Zikmundů (s možností spolupráce s p.Mačím)

- rekonstrukce kanalizace U křížku

oprava přislíbena do poloviny prosince

 

 

K bodu 12

Diskuse:

   paní Svobodová se dotázala, zda se obec bude muset finančně podílet na provozu pojízdné prodejny - ZO konstatovalo, že provoz je prozatím na zkoušku a výsledek bude znám později

   pan Krátký požádal o možnost zapůjčení frézy na údržbu pozemku vedoucího k vojenským lesům  -  ZO doporučuje zapůjčit tuto v období jaro 2012

 

 

   
Schůzi ukončil p. Kysela ve 20.05 hod.


Ověřovatelé zápisu: paní Jana Honnerová
 

                                 pan Pavel Čutka

Příloha –došlá pošta

 

 

Došlá pošta 1. 11  – 28. 11.  2011

.   11.   č.j.  313     Mm ČB Stavební úřad – Územní souhlas ,souhlas s umístěním stavby

.   11.    č.j. 314     Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje – stanovisko k návrhu ÚP Lipí

2.   11.     č.j.  315   Finanční úřad v Českých Budějovicích – Potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků  

4.   11.     č.j.   316  MO ČR vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice – souhlasné stanovisko k ÚP

4.   11.     č.j.   317   Zikmund Vl. Kaliště u Lipí 4 – Žádost o pokácení stromu  

7.   11.      č.j.  318  ČEVAK – Návrh vodného a stočného pro  r. 23012  

8.   11.      č.j.  319   Státní energetická inspekce ČR – vyjádření k návrhu ÚP Lipí

9.   11.     č.j.   320   SÚS jihočeského kraje – žádost povolení kácení dřevin

10.  11.    č.j.   321   Mm Č. Budějovice Stavební úřad– Oznámení o zahájení územního řízení ČOV

Matějček

10.  11.    č.j.   322   KHES Jihočeského kraje  – vyjádření k návrhu ÚP

10.   11.    č.j.  323   Centrum dopravního výzkumu Praha – vyjádření k návrhu ÚP

10.   11.    č.j.   324   Mm Č. Budějovice Stavební úřad– Oznámení o zahájení územního řízení ČOV Matějček

10.   11.     č.j.   325   Zahradníková Irena  Lipí 112 Žádost o závazné stanovisko k výstavbě RD

14.  11.    č.j.   326   Svazek obcí Blanský les – podhůří Oznámení o konání 38 shromáždění starostů, návrh rozpočtu pro r.2012

14.   11.     č.j.    327   Domov sv. Josefa Žíreč žádost o fin. příspěvek

16.   11.    č.j.     328  DATA TRADE Ostrava - Nabídka a ceník produktu Obce. info mini

6.   11.    č.j.     329  Mm Č. Budějovice Stavební úřad– Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce

16.  11.     č.j.     330  Mm Č. Budějovice Stavební úřad– Výzva k přidělení čísla popisného

16.  11.    č.j.      331  Krajský úřad Jihočeský Kraj – Dotační dopis  - Oznámení o poukázání dotačního transferu na činnost JSDH Lipí

16.   11.   č.j.    332    Vojenské lesy a statky ČR,a.s. - Obnova vlastnických vztahů k historickému majetku obcí

16.   11.   č.j.   333    Mm Č. Budějovice Odbor územního plánování – Oznámení o poskytování územně analytických podkladů

16.   11.    č.j.  334   Mm Č. Budějovice Odbor ochrany životního prostředí – Povolení k vypouštění odpadních vod

8.    11.   č.j.  335   Mm Č. Budějovice Odbor ochrany životního prostředí –Vyjádření k novému ÚP obce

18.    11.   č.j.  336   OSSZ Č. Budějovice – Potvrzení o bezdlužnosti

18.    11.   č.j.   337 ALIS spol.s.r.o. Česká lípa – Smlouva o poskytnutí práv k užívání software

18.    11.   č.j.    338   E-on Č. Budějovice – Oznámení o přerušení dodávky el. energie

21.    11.    č.j.   339  Katastrální úřad pro Jihoč. kraj Č. Budějovice – Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.

21.    11.     č.j.   340   Mm Č. Budějovice Stavební úřad- Rozhodnutí veřejná vyhláška

21.    11.     č.j.   341   Mm Č. Budějovice Stavební úřad- Rozhodnutí veřejná vyhláška

23.    11.      č.j.   342  Mm Č. Budějovice Stavební úřad – Oznámení zahájení kolaudačního řízení

23.    11.      č.j.   343  Mm Č. Budějovice Stavební úřad – Výzva o přidělení čísla popisného

23.    11.      č.j.   344  Úřad pro civilní letectví Letiště Ruzyně Praha Veřejná vyhláška 

23.    11.      č.j.    345  Klára Notová – Žádost o povolení výjimky

25.    11.      č.j.    346  Česká pojišťovna -  Oznámení o zániku pojistné smlouvy

28.    11.      č.j.     347  Mm Č. Budějovice Stavební úřad – Souhlas s užíváním stavby

28.    11.      č.j.     348  Policie ČR Krajské ředitelství Jihoč. kraje – Žádost o zprávu z místa bydliště

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schůze ZO 28.11.2011.pdf Zápis ZO Lipí konané 28.11.2011 100 Kb