Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 4. 2015

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí ,

konané dne 27. dubna 2015

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Čutka, p. Bombala, p. Mojžíš, ing. Bláhová, sl. Janáčková

Hosté: p. Balek, p. Svobodová, členové OV Kaliště, členové OV Lipí, občané obce dle prezenční listiny

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 7 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Poradu zahájil a řídil starosta p. Kysela.
 • Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni: sl. Janáčková, p. Mojžíš                                                Hlasování:Pro:7 proti:0 Zdržel se:0

 

Program:

 1. Kontrola zápisu ze schůze ZO ze dne 30.3.2015 a informace k němu
 2. Schválené dotace
 3. Usnesení č.11/2015 – Jmenování komise pro výběrové řízení „Rekonstrukce MŠ Lipí“
 4. Usnesení č.12/2015 – Jmenování komise pro výběrové řízení „Oprava kaple v Lipí“
 5. Usnesení č.13/2015: Dodatek ke smlouvě o dílo (ČOV Lipí)
 6. Usnesení č.14/2015: Zápůjčka pozemku Myslivecké společnosti Haberský vrh
 7. Rozpočtové opatření č.3/2015
 8.  Projednání vyhlášky o odpadech
 9.  Informace k územnímu plánu
 10. Dopravní značení v Lipí a v Kalištích
 11. Připomínky a dotazy OV Lipí a OV Kaliště u Lipí
 12. Informace pro občany, došlá pošta
 13. Diskuse, závěr

 

K programu:

1) P. Honnerová přečetla zápis ze schůze ZO ze dne 30.3.2015. Starosta informoval o své účasti na jednání MAS na Včelné, kde se zástupci MAS Ing. Kolářem a Ing. Machovou jednal o možnostech dotačních programů pro letošní rok. Starosta požadavky obce zpracuje podrobněji, aby mohla MAS zmapovat možnosti k čerpání dotací a grantů. Nástupcem dotačního programu ROP je I-ROP, kde se předpokládají dotace na komunikace a chodníky v komplexním řešení, tzn. Budovat pro celou obec najednou, což je pro rozpočty malých obcí nereálné.

V rámci dotace na nákup elektroniky za MAS byl dohodnut nákup elektroniky v hodnotě 44 tis. Kč pro každou obec, z toho dotace činí 30 500 Kč a obce by doplácely 30%. Do 10.5.2015 musí obec předložit konkrétní parametry k požadované technice. Obec Lipí se požaduje notebook a dataprojektor. P. Bombala byl pověřen přípravou návrhu a cenové kalkulace.                                                                                                                        ZO bere na vědomí.

2) Starosta informoval ZO, že byly obci Lipí přiznány dotace v rámci Programu na obnovu venkova, a to: a) 670.000,- Kč na rekonstrukci kuchyně v MŠ Lipí b) 165.000,- Kč na II.etapu opravy kaple Lipí.                                                                                               ZO bere na vědomí.

3) Schválení členů komise pro výběrové řízení „Rekonstrukce kuchyně MŠ Lipí“, které se bude konat ve středu 6. května 2015 od 10:30. Navržena komise ve složení: p.Balek, p. Kysela a p. Mojžíš.

Usnesení č. 12/2015: ZO Lipí souhlasí s navrženými členy komise pro výběrové řízení „Rekonstrukce kuchyně MŠ Lipí“.                                             Hlasování: Pro: 7 proti: 0 Zdržel se:0

4) Schválení členů komise pro výběrové řízení „Oprava kaple Lipí II etapa“. Navržena komise ve složení: p.Balek ,p. Kysela a p. Mojžíš.

Usnesení č. 13/2015 : ZO Lipí souhlasí s navrženými členy komise pro výběrové řízení „Oprava kaple Lipí II etapa˝.                                                Hlasování: Pro: 7 proti: 0 Zdržel se:0

5) Ve středu 8.4.2015 proběhla schůzka se zástupcem AGP nova a Ing. Reischlovou, která se zabývá získáváním dotací. Ing. Reichlová ZO doporučuje zařadit do žádosti o stavební povolení a žádosti o dotaci na vybudování ČOV Lipí také propustek v Lipí, jako součást stavby. Starosta proto oslovil projektanta ing. Mandu, se kterým bylo dojednáno uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

Usnesení č. 14/2015: ZO souhlasí s uzavřením dodatku č.6 ke smlouvě o dílo na vypracování stavební a technické dokumentace na ČOV Lipí (propustek v Lipí)s projektovou kanceláří ing. Mandy a pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku. Hlasování: Pro: 7 proti: 0 Zdržel se:0

6) Žádost Myslivecké společnosti Haberský vrch se sídlem v Lipí o pronájem části pozemku par.č. 271/1 za hospodou. Vzhledem k tomu, že společnost dostala od majitele pozemku, kde měli dříve bažantnici a sklad s garáží výpověď, dohodli se zástupci mysliveckého sdružení s vedením obce na dlouhodobé výpůjčce části pozemku za hospodou v Lipí.

Usnesení č. 15/2015: ZO Lipí souhlasí s dlouhodobou výpůjčkou části obecního pozemku par.č. 271/1 v Lipí Myslivecké společnosti Haberský vrh.        Hlasování: Pro: 7 proti: 0 Zdržel se:0

7) ZO projednalo předložený návrh účetní obce p. Svobodové na rozpočtové opatření č.3/2015 k přesunu rozpočtových prostředků v rámci jednotlivých paragrafů.

                                                                                                                      ZO bere na vědomí.

8) Ing. Bláhová seznámila ZO s návrhem obecně závazné vyhlášky „ Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění komunálních odpadů na území obce Lipí. Do návrhu budou dopracovány podané připomínky a její schválení se přesouvá na další schůzi ZO.                                                                                                                  ZO bere na vědomí.

9) Územní plán obce Lipí. Obec obdržela od Ing. Smitky (létající pořizovatel ÚP) konečnou verzi ÚP. Ta byla odeslána na Krajský úřad, odb. regionálního rozvoje k posouzení a po vyjádření tohoto orgánu proběhne schválení ÚP zastupitelstvem. Předpokládaný termín schválení ÚP je konec 5/2015. (Termín pro uzavření ÚP kvůli čerpání dotace na pořízení ÚP je do 19.srpna 2016)

10) Přesunutí dopravních značek začátek a konec obce v Kalištích a u samot v Lipí. Obec Lipí obdržela odpověď z Odb. dopravy, kterým je obci doporučeno řešit dopravní situaci vybudováním chodníků. Protože v současnosti v obci probíhají pozemkové úpravy, nelze prozatím jednat o výkupu pozemků. Žádost bude podána znovu, aby bylo vydáno souhlasné stanovisko dotčených orgánů. V týdnu od 27.4.2015 proběhne v Lipí územní šetření za účasti ing Lukschové z odb. dopravy MM ČB, kde bude mj. projednáno i navrhované dopravní řešení.

11)

 • K dotazům OV Lipí:
 1. Návrh na úpravu a revitalizaci veřejných prostor. Ve středu 9.4.2015 proběhla na obci schůzka ZO s arch. Marcelou Zahradníkovou k projednání předložených návrhů na úpravu veřejných prostranství. ZO nemá k návrhům připomínky, jediným nedořešeným bodem je výsadba stromu uprostřed dvora hospody v Lipí. Na www stránkách obce bude vyvěšena anketa pro občany. Na žádost o písemné vyjádření k zaslaným požadavkům OV Lipí (viz bod výše….) zpracuje odpověď ing. Bláhová.

Stromy, které by se měly podle návrhu OV Lipí vysadit na obecních pozemcích, budou objednány a vysazeny do konce května 2015.                            ZO souhlasí a bere na vědomí.

 • K dotazům OV Kaliště:
 1. Obnova zeleně v Kalištích. Místostarostka informovala ZO, že proběhla schůzka s p. Tesařem, jako zástupcem stavebníků lokality „U modrého křížku“, kterým byla uložena povinnost náhradní výsadby za vykácené stromy v dané lokalitě. P. Tesař souhlasí s koncepcí postupné výsadby podle zpracované studie. V průběhu měsíce května by bylo vhodné osazení stromů v „dolánku“ a úprava plochy před domem p. Čížkové na návsi. Náklady za stromy půjdou za stavebníky. Případné zemní práce za obcí.
 2. Náhradní stromy v hruškové aleji. Starosta kontaktoval p. Bartlovou, která zhodnotí stav poškozených a pomrzlých stromků a příp. dodá nové.
 3. Autobusová zastávka Kaliště u Lipí. Podle vyjádření dopravní spol. Jihotrans by nejpřijatelnějším řešením bylo vybudování zastávky „ve vozovce“, tedy nástupní ostrůvek umístit podél nemovitosti p. Pachola. Nutné bude řešení na místě.
 4. Protipovodňová opatření Kaliště. Na stavbu protipovodňových opatření bylo již vydáno stavební povolení. Protože část stavby probíhá po pozemcích manž. Cipínových, je nutné zahájit na této části stavení práce co nejdříve, vzhledem k tomu, že Cipínovi mají vydáno stavební povolení na vybudování hospodářského oplocení (chov ovcí). P. Cipín je ochoten počkat s jeho stavbou pouze po dobu nezbytnou pro vyhlášení výběrového řízení a zahájení 1.etapy protipovodňových opatření. ZO pověřilo stavebního poradce p. Balka sestavením slepého rozpočtu 1.etapy stavby pro výběrové řízení a navržením firem, které budou na tuto akci osloveny.

Došlá pošta:

 • Magistrát města, Stavební úřad:
 • Rozhodnutí – Stavební úpravy (Prokopcová, Lipí)
 • Sdělení o nabytí právní moci (Oplocení, Cipínová, Kaliště u Lipí)
 • Ověření zjednodušené dokumentace (garáž, Jinek, Lipí)
 • Pasport stavby č.p. 12 (hospoda, sál, klubovny, Lipí)
 • Kolaudační rozhodnutí (střecha hospody, Lipí)
 • Územní souhlas (ČOV, Šenkýřová, Kaliště)
 • Sdělení o nabytí právní moci (RD, Charvát, Lipí)
 • Sdělení o nabytí právní moci (RD, Charvátová, Lipí)
 • Rozhodnutí o zastavení řízení o rozhodnutí o odstranění stavby (RD, Charvátová, Lipí)
 • Magistrát města, Odbor ochrany životního prostředí:
 • Oznámení o zahájení správního řízení (žádost o pokácení stromů, Antropius, Lipí)
 • Obec Homole: Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání změny č. 6 ÚP Homole
 • Obec Dubné: Oznámení - změna č. 1 ÚP Dubné, společné jednání
 • KÚ Jihočeského kraje: Informace o dotacích z programu POV
 • KÚ Jihočeského kraje: OŽP, Stanovisko k ÚP Lipí

Informace pro občany:

 • Příští schůze ZO se koná 27. dubna 2015.
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 21.00 hod.

 

 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:                       6.5.2015

Sejmuto dne:                          20.5.2015

Zápis ověřili:                           Kamila Janáčková

                                               Josef Mojžíš