Obec Lipí

Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 4. 2015

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí ,

konané dne 27. dubna 2015

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Čutka, p. Bombala, p. Mojžíš, ing. Bláhová, sl. Janáčková

Hosté: p. Balek, p. Svobodová, členové OV Kaliště, členové OV Lipí, občané obce dle prezenční listiny

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 7 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Poradu zahájil a řídil starosta p. Kysela.
 • Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni: sl. Janáčková, p. Mojžíš                                                Hlasování:Pro:7 proti:0 Zdržel se:0

 

Program:

 1. Kontrola zápisu ze schůze ZO ze dne 30.3.2015 a informace k němu
 2. Schválené dotace
 3. Usnesení č.11/2015 – Jmenování komise pro výběrové řízení „Rekonstrukce MŠ Lipí“
 4. Usnesení č.12/2015 – Jmenování komise pro výběrové řízení „Oprava kaple v Lipí“
 5. Usnesení č.13/2015: Dodatek ke smlouvě o dílo (ČOV Lipí)
 6. Usnesení č.14/2015: Zápůjčka pozemku Myslivecké společnosti Haberský vrh
 7. Rozpočtové opatření č.3/2015
 8.  Projednání vyhlášky o odpadech
 9.  Informace k územnímu plánu
 10. Dopravní značení v Lipí a v Kalištích
 11. Připomínky a dotazy OV Lipí a OV Kaliště u Lipí
 12. Informace pro občany, došlá pošta
 13. Diskuse, závěr

 

K programu:

1) P. Honnerová přečetla zápis ze schůze ZO ze dne 30.3.2015. Starosta informoval o své účasti na jednání MAS na Včelné, kde se zástupci MAS Ing. Kolářem a Ing. Machovou jednal o možnostech dotačních programů pro letošní rok. Starosta požadavky obce zpracuje podrobněji, aby mohla MAS zmapovat možnosti k čerpání dotací a grantů. Nástupcem dotačního programu ROP je I-ROP, kde se předpokládají dotace na komunikace a chodníky v komplexním řešení, tzn. Budovat pro celou obec najednou, což je pro rozpočty malých obcí nereálné.

V rámci dotace na nákup elektroniky za MAS byl dohodnut nákup elektroniky v hodnotě 44 tis. Kč pro každou obec, z toho dotace činí 30 500 Kč a obce by doplácely 30%. Do 10.5.2015 musí obec předložit konkrétní parametry k požadované technice. Obec Lipí se požaduje notebook a dataprojektor. P. Bombala byl pověřen přípravou návrhu a cenové kalkulace.                                                                                                                        ZO bere na vědomí.

2) Starosta informoval ZO, že byly obci Lipí přiznány dotace v rámci Programu na obnovu venkova, a to: a) 670.000,- Kč na rekonstrukci kuchyně v MŠ Lipí b) 165.000,- Kč na II.etapu opravy kaple Lipí.                                                                                               ZO bere na vědomí.

3) Schválení členů komise pro výběrové řízení „Rekonstrukce kuchyně MŠ Lipí“, které se bude konat ve středu 6. května 2015 od 10:30. Navržena komise ve složení: p.Balek, p. Kysela a p. Mojžíš.

Usnesení č. 12/2015: ZO Lipí souhlasí s navrženými členy komise pro výběrové řízení „Rekonstrukce kuchyně MŠ Lipí“.                                             Hlasování: Pro: 7 proti: 0 Zdržel se:0

4) Schválení členů komise pro výběrové řízení „Oprava kaple Lipí II etapa“. Navržena komise ve složení: p.Balek ,p. Kysela a p. Mojžíš.

Usnesení č. 13/2015 : ZO Lipí souhlasí s navrženými členy komise pro výběrové řízení „Oprava kaple Lipí II etapa˝.                                                Hlasování: Pro: 7 proti: 0 Zdržel se:0

5) Ve středu 8.4.2015 proběhla schůzka se zástupcem AGP nova a Ing. Reischlovou, která se zabývá získáváním dotací. Ing. Reichlová ZO doporučuje zařadit do žádosti o stavební povolení a žádosti o dotaci na vybudování ČOV Lipí také propustek v Lipí, jako součást stavby. Starosta proto oslovil projektanta ing. Mandu, se kterým bylo dojednáno uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

Usnesení č. 14/2015: ZO souhlasí s uzavřením dodatku č.6 ke smlouvě o dílo na vypracování stavební a technické dokumentace na ČOV Lipí (propustek v Lipí)s projektovou kanceláří ing. Mandy a pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku. Hlasování: Pro: 7 proti: 0 Zdržel se:0

6) Žádost Myslivecké společnosti Haberský vrch se sídlem v Lipí o pronájem části pozemku par.č. 271/1 za hospodou. Vzhledem k tomu, že společnost dostala od majitele pozemku, kde měli dříve bažantnici a sklad s garáží výpověď, dohodli se zástupci mysliveckého sdružení s vedením obce na dlouhodobé výpůjčce části pozemku za hospodou v Lipí.

Usnesení č. 15/2015: ZO Lipí souhlasí s dlouhodobou výpůjčkou části obecního pozemku par.č. 271/1 v Lipí Myslivecké společnosti Haberský vrh.        Hlasování: Pro: 7 proti: 0 Zdržel se:0

7) ZO projednalo předložený návrh účetní obce p. Svobodové na rozpočtové opatření č.3/2015 k přesunu rozpočtových prostředků v rámci jednotlivých paragrafů.

                                                                                                                      ZO bere na vědomí.

8) Ing. Bláhová seznámila ZO s návrhem obecně závazné vyhlášky „ Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění komunálních odpadů na území obce Lipí. Do návrhu budou dopracovány podané připomínky a její schválení se přesouvá na další schůzi ZO.                                                                                                                  ZO bere na vědomí.

9) Územní plán obce Lipí. Obec obdržela od Ing. Smitky (létající pořizovatel ÚP) konečnou verzi ÚP. Ta byla odeslána na Krajský úřad, odb. regionálního rozvoje k posouzení a po vyjádření tohoto orgánu proběhne schválení ÚP zastupitelstvem. Předpokládaný termín schválení ÚP je konec 5/2015. (Termín pro uzavření ÚP kvůli čerpání dotace na pořízení ÚP je do 19.srpna 2016)

10) Přesunutí dopravních značek začátek a konec obce v Kalištích a u samot v Lipí. Obec Lipí obdržela odpověď z Odb. dopravy, kterým je obci doporučeno řešit dopravní situaci vybudováním chodníků. Protože v současnosti v obci probíhají pozemkové úpravy, nelze prozatím jednat o výkupu pozemků. Žádost bude podána znovu, aby bylo vydáno souhlasné stanovisko dotčených orgánů. V týdnu od 27.4.2015 proběhne v Lipí územní šetření za účasti ing Lukschové z odb. dopravy MM ČB, kde bude mj. projednáno i navrhované dopravní řešení.

11)

 • K dotazům OV Lipí:
 1. Návrh na úpravu a revitalizaci veřejných prostor. Ve středu 9.4.2015 proběhla na obci schůzka ZO s arch. Marcelou Zahradníkovou k projednání předložených návrhů na úpravu veřejných prostranství. ZO nemá k návrhům připomínky, jediným nedořešeným bodem je výsadba stromu uprostřed dvora hospody v Lipí. Na www stránkách obce bude vyvěšena anketa pro občany. Na žádost o písemné vyjádření k zaslaným požadavkům OV Lipí (viz bod výše….) zpracuje odpověď ing. Bláhová.

Stromy, které by se měly podle návrhu OV Lipí vysadit na obecních pozemcích, budou objednány a vysazeny do konce května 2015.                            ZO souhlasí a bere na vědomí.

 • K dotazům OV Kaliště:
 1. Obnova zeleně v Kalištích. Místostarostka informovala ZO, že proběhla schůzka s p. Tesařem, jako zástupcem stavebníků lokality „U modrého křížku“, kterým byla uložena povinnost náhradní výsadby za vykácené stromy v dané lokalitě. P. Tesař souhlasí s koncepcí postupné výsadby podle zpracované studie. V průběhu měsíce května by bylo vhodné osazení stromů v „dolánku“ a úprava plochy před domem p. Čížkové na návsi. Náklady za stromy půjdou za stavebníky. Případné zemní práce za obcí.
 2. Náhradní stromy v hruškové aleji. Starosta kontaktoval p. Bartlovou, která zhodnotí stav poškozených a pomrzlých stromků a příp. dodá nové.
 3. Autobusová zastávka Kaliště u Lipí. Podle vyjádření dopravní spol. Jihotrans by nejpřijatelnějším řešením bylo vybudování zastávky „ve vozovce“, tedy nástupní ostrůvek umístit podél nemovitosti p. Pachola. Nutné bude řešení na místě.
 4. Protipovodňová opatření Kaliště. Na stavbu protipovodňových opatření bylo již vydáno stavební povolení. Protože část stavby probíhá po pozemcích manž. Cipínových, je nutné zahájit na této části stavení práce co nejdříve, vzhledem k tomu, že Cipínovi mají vydáno stavební povolení na vybudování hospodářského oplocení (chov ovcí). P. Cipín je ochoten počkat s jeho stavbou pouze po dobu nezbytnou pro vyhlášení výběrového řízení a zahájení 1.etapy protipovodňových opatření. ZO pověřilo stavebního poradce p. Balka sestavením slepého rozpočtu 1.etapy stavby pro výběrové řízení a navržením firem, které budou na tuto akci osloveny.

Došlá pošta:

 • Magistrát města, Stavební úřad:
 • Rozhodnutí – Stavební úpravy (Prokopcová, Lipí)
 • Sdělení o nabytí právní moci (Oplocení, Cipínová, Kaliště u Lipí)
 • Ověření zjednodušené dokumentace (garáž, Jinek, Lipí)
 • Pasport stavby č.p. 12 (hospoda, sál, klubovny, Lipí)
 • Kolaudační rozhodnutí (střecha hospody, Lipí)
 • Územní souhlas (ČOV, Šenkýřová, Kaliště)
 • Sdělení o nabytí právní moci (RD, Charvát, Lipí)
 • Sdělení o nabytí právní moci (RD, Charvátová, Lipí)
 • Rozhodnutí o zastavení řízení o rozhodnutí o odstranění stavby (RD, Charvátová, Lipí)
 • Magistrát města, Odbor ochrany životního prostředí:
 • Oznámení o zahájení správního řízení (žádost o pokácení stromů, Antropius, Lipí)
 • Obec Homole: Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání změny č. 6 ÚP Homole
 • Obec Dubné: Oznámení - změna č. 1 ÚP Dubné, společné jednání
 • KÚ Jihočeského kraje: Informace o dotacích z programu POV
 • KÚ Jihočeského kraje: OŽP, Stanovisko k ÚP Lipí

Informace pro občany:

 • Příští schůze ZO se koná 27. dubna 2015.
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 21.00 hod.

 

 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:                       6.5.2015

Sejmuto dne:                          20.5.2015

Zápis ověřili:                           Kamila Janáčková

                                               Josef Mojžíš

dnes je: 20.07.2018

svátek má: Ilja

Aktuality

Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí
více
Stanovení přechodné úpravy provozu
více
Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 2018
více
Územní studie SO8 L
více
Územní studie SO9.L
více
Územní studie SO7L
více
Územní studie SO6.L
více
Územní studie SO.5 L
více
územní studie SO4 L
více
územní studie SO3 K
více
Oznámení o přerušení dodávvky el.proudu
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
zápis e schůze OZ Lipí z 25. 6. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 14. 6. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 30. 5. 2018
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 25. 6. 2018
více
Územní plán Lipí změna č. 1
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
prodej kuřiček
více
Postupy správce při splnění požadavků, plynoucích z práv subjektů údajů
více
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů
více
Informace o zpracování osobních údajů
více
Změna termínu zasedání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 6,7,8
více
Závěrečný účet za rok 2017 - schválený
více
Rozpočtové opatření č. 5/2018
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 9. 4. 2018
více
Oznámení o změně termínu konání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 4/2018
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Tabulka vývozu BIO popelnic
více
Svoz BIO Popelnic
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,kteráse konala 26. 2. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2017
více
Zápis do Mateřské školy v Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Zápis ze schůze konané dne 31. 1. 2018
více
výsledky voleb prezidenta druhé kolo
více
Plán schůzí ZOLipí na r.2018
více
program porady ZO Lipí , která se bude konat 31. 1. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 12,13/2017
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Poplatky v roce 2018
více
výsledky volby prezidenta - první kolo
více
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci + dodatek č. 1
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2017
více
informace k dani z nemovitých věcí pro r. 2018
více
oznámení o změně výpůjční doby v knihovně Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 10/2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 11. 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2018-2022
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2018
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne5. 11. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 9/2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí, která se konala 30. 10. 2017
více
Výsledky voleb do parlamentu ČR 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2022
více
SMLOUVA O DÍLO
více
Rozpočtové opatření č. 7 a 8.2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 9. 2017 v Kalištích
více
program schůze ZO Lipí , která se bude konat 25. 9. 2017
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 4. září 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,konané dne 28. srpna 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Oznámení změna č-1 ÚP Lipí-návrh-společné jednání
více
Program schůze ZO Lipí která se bude konat 28. 8. 2017
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 3. 8. 2017
více
Změna č.4 ÚP Homole
více
program schůze OZ Lipí, která se bude konat 3. 8. 2017
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 26. 6. 2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí z 5.6. 2017
více
Smlouva o dílo- Kanalizace Kaliště
více
Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečném účtu a rozpočtovém výhledu dobrovolného svazku obcí blanský les- podhůří
více
Přeložení schůze ZO Lipí
více
Informace o integrovaném dopravním systému Jihoč. kraje
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017
více
Finanční úřad pro jihočeský kraj- Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3.2017
více
Smlouva o dílo- Oprava Božích muk
více
Zápis ze schůze ZO ze dne 27.3.2017
více
Jak třídit bioodpad v domácnosti
více
Výzva pro majitele psů
více
Rozpočtové opatření č. 2.2017
více
Rozpočtové opatření č. 1.2017
více
služby pro obyvatele obce
- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.
více
zápis ze schůze ZO Lipí která se měla konat 27. 2. 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, ze dne 12.12.2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromaďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
více
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
více
Smlouva o dílo
více
28. 11. 2016 se koná schůze ZO Lipí
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 28. 11. 2016
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016
více
smlouva na zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby
více
Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP při práci na staveništi - kanalizace a čistírna odpadních vod
více
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihoč . kraje
více
Výsledek volby do Senátu ČR II kolo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích
více
Vyhláška o regulaci nočního klidu
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016
více
Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 6. 2016
více
Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí
více
Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva č. 1/206 o poskytnutí neinvestiční dotace
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 1. 2016
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 11. 2015
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 10. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne29. 9. 2015
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 2. 9. 2015
více
zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31. 8. 2015
více
Skládka biologického odpadu.
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 27. 7. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 6. 2015
více
ÚP Lipí 2 část
více
ÚP Lipí 1 část
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 5. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 4. 2015
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 30. 3. 2015 v Kalištích
více
Zápis ze schůze ZO lipí konané 23. 2. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 26. 1. 2015
více
Nový informační systém pro občany
více
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
více
Obec Lipí na mapovém portálu GEOSENSE
více

Anketa

Chcete strom na nádvoří u restaurace?

ANO
odpověď ANO (78%)
78%
NE
odpověď NE (22%)
22%