Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 2. 2012


Přítomni: Bláhová Pavla, Čutka Pavel,Honnerová Jana, Kysela Stanislav, Mojžíš Josef,Píša Pavel, Navrátil Luboš,
Omluveni:
Hosté:  Svobodová Hana,Balek Zdeněk
Občané dle prezenční listiny

 

 Program :

1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Hospodaření v MŠ Lipí
4. Změna termínu schůze ZO
5. Změna rozhodnutí
6. Žádost o poražení stromu
7. Návrh dohody o partnerství
8.Návrh kupní smlouvy
9. Žádost ZD Skalka o vyjádření k připravovanému projektu
10. Došlá pošta
11. Různé
12. Diskuse
13. Závěr

 

K bodu 1
Zápis z minulé schůze ZO přečetl p. Mojžíš


K bodu 2

Zapisovatelem byl určen p.Mojžíš, ověřovateli zápisu paní Bláhová a pan Čutka


K bodu 3

Paní Svobodová předložila ZO zprávu o hospodaření v MŠ Lipí za rok 2011 :

Náklady:   616 645,94 Kč

Příjmy:     645 145,59 Kč

Zisk   :      28 499,65 Kč

Po dohodě s ředitelkou MŠ navrhuje převést zisk na fond odměn MŠ Lipí.

 

Usnesení č. 3/2012 - ZO souhlasí s převodem uvedeného zisku do fondu odměn MŠ Lipí

Hlasování:   Pro  7   proti  0   zdržel se  0

 

K bodu 4

ZO souhlasí se změnou termínu schůze ZO ze dne 30.4.2012 na 23.4.2012

 


K bodu 5

ZO souhlasí se změnou finanční částky pro výběr za povolení tomboly na 500 Kč.

 

K bodu 6

ZO obdržela žádost o povolení k poražení jednoho vzrostlého stromu ( borovice o obvodu 67 cm ) u Němců č.63 v Lipí

ZO souhlasí

 

K bodu 7

ZO souhlasí s uzavřením dohody o partnerství s panem Kubatou ( Vrábče ) na kompostování biologického odpadu.

 

K bodu 8

     ZO projednalo žádost majitelů pozemků v k.ú. Kaliště u Lipí /lokalita u křížku/, o prodej

obecních pozemků p.č. 1246/1,1096/2,1158/82, za účelem vybudování komunikace a sítí pro výstavbu RD. Po dokončení těchto prací a kolaudaci, navrhují předat toto dílo zpět obci.

     Než ZO vydá souhlas se záměrem prodat tyto pozemky, pověřuje Ing. Bláhovou projednat tuto žádost s právníkem.

 

K bodu 9

ZD Skalka předložila ZO návrh na vybudování bioplynové kotelny v objektu ZD s možností budoucího vytápění hospody a sálu.

ZO navrhuje prověřit technologie a obslužnost převozu kejdy a biolog.odpadů,aby nevzniklo nebezpečí znečištění ovzduší a cest v obci Lipí. Dále ZO požaduje provedení prohlídky stejného zařízení v podobné lokalitě a uskutečnění schůzky za účasti projektantů a zástupců ZD k vysvětlení dané problematiky.

 

K bodu 10

Došlá pošta  -  viz příloha

 

K bodu 11

Různé:

 

a) K žádosti o náhradu škody v K7 - Obec se zatím nemusí do žádné doby vyjadřovat,vše ostatní bylo vysvětlen (viz. zápis ze schůze ZO z 30.1.2012).

 

b) Setkání důchodců z obou částí obce se uskuteční dne 21.7. 2012  v hostinci Lipenka za účasti Hudby z Marsu.

 

c) Na obec Lipí došla žádost o přijetí dvou dětí  do MŠ Lipí  -  předáno ředitelce MŠ Lipí

 

d) V sobotu 28.4.2012 se uskuteční  sběrný dvůr : 8 až 10.30 hod  -  Lipí

                                                                                                            10.30 až 12 hod  -  Kaliště u Lipí

 

e) Jednání ohledně černé stavby na pozemku pana Stejskala bylo odloženo na 1.3. 2012

 

K bodu 12

Diskuse:

 

p.Balek - oprava kanalizace U křížku v Kalištích se uskuteční v týdnu od 5.3. 2012

             -oprava cesty u Mačích zatím není řešena,( zatím nejsou dotace) a ještě řešit situaci s panem Zikmundem.Rovněž navrhuje uzavření dohody na tuto akci mezi obcí , p. Zikmundem a p.Máčím (nejlépe do května 2012 ) . 

             - dotaz na umístnění ČOV a cest ,vedoucích k ČOV v novém ÚP ( dořešení s ing. Smitkou )

 

Ing.Krátký - dodal , že je nutné provést sladění textové části ÚP s částí výkresovou , jinak po jednání s Ing. Smitkou již nenastal žádný další problém ( pokud nebudou výhrady od Ing. Fučíka).

 

K bodu 13

Závěr:

 

Schůzi ZO ukončil starosta obce p. Kysela v 20.45 hod.

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu  -  Ing.Bláhová:

 

 

                        Ing. Čutka:

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Došlá pošta   30.1. - 27. 2. 2012

 

   6.  2.   č.j.  25 Magistrát města ČB Odbor ochrany živ. prostředí – Oznámení o zahájení řízení  ČOV Matějček

   6.  2.   č.j.  26  Magistrát města ČB Stavební úřad - Milota .vyjádření ke stavbě

   6.  2.   č.j.  27  Ministerstvo vnitra- Odbor veřejné správy Praha – Oznámení o registraci agendy

   7.  2.    č.j   28  Magistrát města ČB Stavební úřad - ČOV Matějček

   8.  2.    č.j.  29   Policie ČR OO Boršov – Zpráva o stavu veřejného pořádku

   9.  2.   č.j.   30  HZS Jihočeského kraje – Odborná příprava nových velitelů a strojníků

 13.  2.   č.j.   31  ZD Skalka – Oznámení o stavu kotelny

 15.  2.   č.j.  32 Magistrát města ČB Odbor územního plánování – Oznámení o úplné aktualizaci analitických podkladů

15.   2.   č.j.  33 Ministerstvo vnitra ČR Registr práv a povinností – oznámení o registraci agendy

15.   2.   č.j.  34  Busines Media CZ s.r.o. Praha Žádost o poskytnutí informace 

16.   2.   č.j.  35  Okresní soud v ČB – dotazy po podmíněném zastavení trestního stíhání

16.   2.   č.j.  36  Šárka Laiblová Stříbro – Kupní smlouvy 

17.   2.   č.j.  37  Ministerstvo vnitra- Odbor veřejné správy Praha – Oznámení o registraci agendy

17.    2.   č.j.  38  Magistrát města ČB Stavební úřad - Souhlas užíváním stavby

17.    2.   č.j.  39 Magistrát města ČB Stavební úřad – výzva k závěrečné prohlídce

17.    2.   č.j.  40 Magistrát města ČB Stavební úřad – výzva k přidělení č.popisného

17.    2.   č.j.  41 Okresní soud v ČB – Žádost o spolupráci při výkonu trestu

17.    2.   č.j.  42  Kancelář Finančního arbitra – Informace o řešení finančních sporů finančním arbitrem

17.    2.   č.j.  43 VORS spol s.r.o. České Budějovice – Upozornění vlastníkům nebo uživatelům nemovitostí (ořez nebo odstranění dřevin

17.    2.   č.j.  44 Nakladatelství Forum Praha – Dotace a fondy (softver)

20.    2.   č.j.  45  DATABOX s.r.o.Liberec – Zákony pro města a obce

20.    2.   č.j.  46 Magistrát města ČB Matriční úřad – Přidělení ID domů  

21.    2.  č.j.   47  ČÚZK Praha – Projekt Registru územní identifikace

21.   2.   č.j.   48 Magistrát města ČB Stavební úřad – Kolaudační souhlas s užíváním staby.

21.   2.   č.j.   49  Magistrát města ČB Odbor ochrany živ. prostředí – Závazné stanovisko – souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu

22.  2.    č.j.   50  Němec Jan Lipí – Žádost o pokácení stromu mimo les

22.  2.    č.j.   51  Zdeněk Kubata Vrábče - Návrh smlouvy

27.  2.    č.j.   52  ZD Skalka Lipí 13 – Žádost o vyjádření k připravovanému projektu

22.  2.    č.j.   53  Jan Kotouč Sedlovice – Žádost o zrušení trvalého pobytu

23.  2.    č.j.   54  PROVOD s.r.o. Ústí nad Labem – Nabídka na zpracování dokumentace

Pro Územní řízení ČOV Lipí

23.  2.    č.j.    55 ČSÚ krajská správa ČB – Životní podmínky 2012, výběrové šetření v domácnostech

23.  2.    č.j.   56 ČSÚ Praha -  Formulář ročního výkazu o úplných nákladech

23.  2.    č.j.   57  SMO Jihoč. kraje – Pozvánka na setkání starostů Jihoč. kraje      

27.  2.    č.j.   58  MAS BLN Oznámení o ze strany SZIF  o schválení projektu : Nákup multifunkčního malotraktoru

27.  2.    č.j. 59 Koldová a spol. Návrh kupní smlouvy na prodej cesty lokalita U Křížku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schůze ZO 27.2.2012.pdf Zápis ZO Lipí konané 27.2.2012 91.7 Kb