Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 11. 2017

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 27. listopadu 2017

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Čutka, ing. Bláhová

Omluven: p. Vlášková, p. Mojžíš, p. Bombala

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 4 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, ověření zápisu, připomínky
 2. Rozbor situace stoka + nádrž Kaliště, ing. Krátký
 3. Usnesení č.51/2017:Inventury majetku 2017
 4. Usnesení č.52/2017: Schválení textové části změny č.1 ÚP
 5. Usnesení č.53/2017: Nařízení vlády č.318/2017 Sb.
 6. Usnesení č.54/2017: Žádost o navýšení dotace z důvodu víceprací
 7. Usnesení č.55/2017: Žádost o dotaci programu POV – oprava kaple – 3.etapa
 8. Usnesení č.56/2017: Oprava cesty
 9. Různé
 10. Dotazy OV Kaliště, diskuze
 11. Došlá pošta, závěr

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni Ing. Bláhová a ing. Čutka.                                                                       Hlasování: Pro:4 Proti:0 Zdržel se. 0

Místostarostka přítomné seznámila se zněním zápisu ze schůze zastupitelstva ze dne 30.10.20117. Bez připomínek.

 • ZO na své poradě projednalo žádost OV Kaliště a souhlasí, aby se zástupce OV účastnil jednání týkajících se RP lokality K7 v Kalištích.
 1. Příspěvek ing Krátkého „Rozbor situace okolo zatrubnění stoky a opravy požární nádrže v Kalištích.                                                                                     ZO bere na vědomí.
 2. Inventury majetku pro r. 2017: ZO Lipí projednalo složení inventurních komisí pro rok 2017.

- Ústřední inv. komise: ing. Bláhová, ing. Čutka, Honnerová

- Dílčí inv. komise:

- Budova OÚ Lipí, MŠ Lipí                            p. Kysela, p. Svobodová

- Inventura pozemků, účtů apod.                  p. Bláhová, p. Svobodová

- Kaple Lipí                                                    p. Kysela, p. Bláhová

- Požární zbrojnice Lipí                                  p. Vlášková, p. Bombala

- Sál + hospoda                                             p. Krčmář, p. Mojžiš

- Budova OÚ Kaliště                                     p. Honnerová, p. Čutka

- Kaple Kaliště                                               p. Honnerová, p. Čutka

- Požární zbrojnice Kaliště                            p. Honnerová, p. Čutka

Odsouhlasené inventurní soupisy s návrhem na odpis nepotřebného, rozbitého nebo ztraceného majetku předají jednotlivé skupiny předsedovi inventarizační komise nejpozději do 10.1.2018.

Usnesení č.51/2017: ZO Lipí schvaluje složení inventarizačních komisí pro inventury za rok 2017.                                                                                                   Hlasování: Pro:4 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Schválení textové části změny č. 1 ÚP Lipí. Návrh změny byl projednán s dotčenými orgány dne 4.9.2017. Připomínky MM OŽP byly dopracovány do znění změny č.1 ÚP. Veřejné projednání s občany by mělo proběhnout cca v půlce ledna 2018.

Usnesení č.:52/2017: ZO Lipí schvaluje návrh textové části změny č. 1 ÚP Lipí.

Hlasování: Pro:4 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Žádost o navýšení dotace z důvodu víceprací na realizaci ČOV. Žádost byla minulý týden podána na MZe ČR a obci byl dán příslib kladného vyřízení. Hodnota víceprací je ve výši 3 265 733 Kč.

Usnesení č.:54/2017: ZO souhlasí s navýšením dotace na vícepráce spojené s vybudováním kanalizačních stok. ZO schválilo podání žádosti o dotaci na tyto vícepráce.

Hlasování: Pro:4 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb., částka 109 schvaluje ZO Lipí navýšení odměn neuvolněným zastupitelům - pro neuvolněnou místostarostku ve výši 15.tis. Kč a neuvolněným členům zastupitelstva, kteří zastávají funkci předsedy komise na 2. tis. Kč.

Usnesení č.53/2017: ZO Lipí souhlasí s navýšením odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva ve výši 2 000,- Kč a neuvolněnou místostarostku ve výši 15 000,- Kč.                                  Hlasování: Pro:4 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Žádost o dotaci z programu POV na opravu kaple v Lipí – 3.tapa. Obec obdržela cenovou nabídku od dodavatele firmy MATTEO v hodnotě 208 550 Kč (rozpočet na celou akci). Z nabídky však není zřejmé, které práce budou prováděny v záruce a jaký podíl připadne na obec. Nutno dořešit.

Usnesení č.:55/2017: ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu POV na 3.etapu opravy kaple v Lipí.                                                                                   Hlasování: Pro:4 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Oprava cesty od propustku k odbočce na ČOV. Cenová nabídka od dodavatele stavby (komunikace k ČOV) je 152 882Kč.

Usnesení č.56/2017: ZO souhlasí s provedením opravy této části komunikace.

Hlasování: Pro:4 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Různé:
 • Rozpočtové opatření č.9/2017. Předložila účetní p. Svobodová.    ZO bere na vědomí.

-           Žádost pojízdné prodejny Maso Hradčany o finanční příspěvek ve výši 7 000Kč na její provozování. Obec nemůže ze svého rozpočtu přispívat na provoz soukromé firmy.

-           Nabídka Jihočeské vědecké knihovny na spoluúčast v projektu „Regionální knihovní systém plánu Jihočeské vědecké knihovny“ na zakoupení modulu regionálního knihovního systému, který by menším knihovnám umožnil uložení knižního fondu a zároveň také půjčování knih za pomoci programu, součástí je i on-line katalog knih.

Knihovna v Lipí by tak nekupovala svůj vlastní program, všechny operace by probíhaly internetovým připojením k serveru vědecké knihovny. O potřebnou počítačovou techniku může obec požádat v rámci dotačního programu VISK3 (70% činí příspěvek státu a 30% podíl obce). Odhadované náklady z rozpočtu obce maximálně 6.000 Kč. Hlasování: Pro:4 Proti:0 Zdržel se. 0

 • OÚ obdržel stížnost části obyvatel na provozní dobu v místním hostinci Lipenka a jako reakci na tuto stížnost také otevřený dopis od nájemce pohostinství p. Kočera. Ing. Bláhová seznámila ZO se zněním obou dopisů, podložených podpisovými archy. P. Kočer objasnil svůj nesouhlas se stížností. ZO celou záležitost znovu projedná na poradě ZO.
 • Informace o stavu prací na ČOV Lipí: V úterý 21.11.2017 bylo zahájeno převzetí technologie, je dokončeno oplocení a 30.11.2017 proběhne kolaudace celé stavby, vč. kanalizace. Po nabytí právní moci rozhodnutí bude zahájen zkušební provoz ČOV. Nakonec proběhnou dokončovací povrchové práce a výsadba stromů.
 • Odbahnění Fleků rybníka – podle informací od p. Šturmy, Lipí je stará kanalizace ze Sekyry napojena do potrubí, které vede ze Štětků rybníka do rybníka u Fleků. ZO navrhuje nechat zpracovat rozbor sedimentu a odhad nákladů na vyčištění rybníka. Další postup bude následně projednán zastupitelstvem obce a případný podíl nákladů je navrženo zahrnout do rozpočtu obce na rok 2019.
 • Během konání parlamentních voleb uspořádala obec anketu spokojenosti občanů s BIO popelnicemi. Ankety se zúčastnilo 98 obyvatel, 64 odpovědělo kladně a 34 záporně. Objevil se i požadavek na vyvážení i v zimním období, což technicky není možné (zamrzání odpadu a kompostárna je v zimě mimo provoz). ZO projedná možnost rozšíření doby vyvážení bio popelnic od března do listopadu.
 • Informace starosty o zakoupení nového dopravního prostředku místo nefunkční multikáry (zn. Piaggio).                                                                                  ZO bere na vědomí.

 

 1. Dotazy OV Kaliště:
 • Odkup pozemku pod chodníkem od Vyžrálka k autobusové čekárně. Jednáním pověřeny p. Honnerová, ing. Bláhová.
 • Věcná břemena vedení plynu - vzhledem k tomu, že probíhají pozemkové úpravy v obci a mění se majitelé pozemků, bude dořešeno po dokončení pozemkových úprav.
 • Oprava požární nádrže v Kalištích - vzhledem k tomu, že dotace je určena pouze k provedení oprav, zrekonstruuje se spodní strana hráze, dále bude kamenem vyložena část okolo výpustě. Dodavatel akce nepovažuje zvolené řešení, tzn. přizdívaní kamenů na obložení hráze za vhodné. Celkové vyložení nádrže kamenem by znamenalo vytrhat panely a provést vyzdívku už ode dna nádrže, na což by se nevztahovala dotace a celá akce by šla na náklady obce.
 1. Došlá pošta:
 • KÚ Jihoč kraj - Darovací smlouva – kompenzace za letiště
 • Žádost o povolení překopu místní komunikace, Lisý, Kaliště
 • Mm OOŽP - Rozhodnutí o udělení povinnosti
 • Mm ČB Stav. úřad - Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení (výstavba RD), Honner, Kaliště.
 • Ing. Manda - Informace o podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla
 • Jihoč. vědecká knihovna - odpověď na žádost
 • Žádost o sdělení informace, M. Klimeš, Lipí
 • Mm ČB Stav. úřad – Sdělení o nabytí právní moci (stavební úpravy, Prokopcová, Lipí)
 •  KÚ Jihoč. Kraj - Změna v postupu při povolování kácení dřevin rostoucích mimo les (nově povoluje stav. úřad)
 • Mm ČB Staveb. úřad – Dodatečné povolení stavby
 • Mm ČB Staveb. úřad – Stavební povolení (Babková, Lipí)
 • Mm ČB Staveb. úřad – Zahájení územního řízení –kabelové vedení NN Kaliště, jedná se o novou přípojku pro výstavbu RD Karla Maxy
 • Mm ČB OOŽP - výzva k závěrečné kontrolní prohlídce (ČOV Lipí)
 • Mm ČB staveb. úřad – Matteo – cenová nabídka na opravu kaple – 3.etapa
 1. Diskuze, závěr:
 • Ing. Zahradníková, Lipí – omezení rychlosti na „Travnaté cestě“, případně vybudování chodníku
 • P. Nováková, Lipí – veřejné projednání změny č.1 ÚP

 

 •  
 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 18.prosince 2017
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 21.30 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:           7.12.2017                                           Sejmuto dne:  22.12.2017

Zápis ověřili:               Ing. Bláhová                                       ing. Čutka