Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 26. 9. 2011


Vloženo: 5.10.2011

Přítomni: Honnerová Jana, Kysela Stanislav, , Mojžíš Josef, Píša Pavel, Navrátil Luboš, BláhováPavla
Omluveni: Čutka Pavel
Hosté:  Balek Zdeněk
Občané dle prezenční listiny


Program :

1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Dovolená starosty
4. Navýšení ceny obědů v MŠ Lipí
5. Zvýšení školného v MŠ Lipí
6. Gefos - Trade- podpis smlouvy
7. Směnná smlouva -hřiště
8. Žádost o vyjádření k plánované výstavbě ( lokalita U křížku )
9. Žádost o pokácení stromů ( lokalitaU křížku )
10. Došlá pošta
11.Různé
12.Diskuse

K bodu 1
Zápis z minulé schůze ZO přečetl p. Mojžíš

K bodu 2
Zapisovatelem byl určen p.Mojžíš , ověřovateli zápisu paní Pavla Bláhová a paní Jana Honnerová

K bodu 3
V termínu od 10.10.2011 do 17.10.2011 bude pan starosta Stanislav Kysela na řádné dovolené , zastupovat jej v uvedeném termínu bude Josef Mojžíš
 
K bodu 4
Usnesení č.39/2011 - ZO souhlasí s navýšením ceny obědů v mateřské školce Lipí o celkovou částku 1 Kč
Hlasování: Pro 6  proti 0  zdržel se 0

K bodu 5
Usnesení č.40/2011 - ZO souhlasí se zvýšením školného v mateřské škole v Lipí z částky 300 Kč  na částku 360 Kč za jeden měsíc
Hlasování: Pro 6  proti 0  zdržel se 0

K bodu 6
ZO bere na vědomí smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni se společností GEFOS - TRADE , zastupující společnost E.ON Distribuce
Hlasování: Pro 6  proti 0  zdržel se 0

K bodu 7
Usnesení č.41/2011 - ZO pověřuje starostu obce pana Stanislava Kyselu k podpisu směnné smlovy na výměnu pozemků za hřiště v Lipí mezi obcí Lipí a právním zástupcem paní Štikové a pana Chromého
Hlasování: Pro 6  proti 0  zdržel se 0

K bodu 8
ZO přijalo žádost o vyjádření k plánované výstavbě cesty a obratiště v lokalitě U křížku v Kalištích - ZO konstatovalo , že řešení bude rozhodnuto na další poradě po bližším prostudováním předloženého  návrhu.

K bodu 9
ZO přijalo žádost o pokácení stromů v lokalitě U křížku Kaliště - viz bod 8

K bodu 10
Došlá pošta  -  viz příloha

K bodu 11
Různé:
 - pan Kysela seznámil ZO s vyúčtováním nákladů na opravu kaple v Lipí rekontrukce vytápění v mateřské škole v Lipí:
oprava kaple-celkové náklady 550 025 Kč
                       dotace              170  000 Kč
                      z prostř.obce     380 025 Kč
rekonstrukce vytápění MŠ Lipí - celkové náklady 608 408 Kč
- obecní úřad požádal Pozemkový úřad o vydání pozemků v k.ú. Kaliště u Lipí parc.č. 1063/6, 1066/9, 1244/1, 1244/3 a jeden pozemek v k.ú.Lipí
- dle ing.Smitky se dne 19.10.2011 na OÚ v Lipí uskuteční jednání  dotčených orgánů  na tvorbu ÚP

 

připomínky OV Kaliště:

1) Stížnost na zpracovatele i pořizovatele ÚP
  - nejsou dodržovány termíny, obec se pak dostává do časové tísně a mnoha problémům nemůže být věnována adekvátní pozornost
  - připomínky k ÚP často nejsou zapracovány
  - v některých případech jsou již zapracované připomínky z ÚP vypuštěny
  - tento způsob práce vyžaduje opakovanou kontrolu celého ÚP,což je časově velmi náročné a času není nazbyt
  - není zcela jasné, kdo rozhodl o tom, že některé připomínky nejsou zapracovány či dokonce vypuštěny,protože toto by mělo být v kompetenci ZO

2) Regulační plán
 - z regulačního plánu, který měl být vypracován na plochu K 7 ( satelit ) bude nakonec jen zadání
 - neexistuje žádné rozhodnutí ZO , které by se k této změně vázalo
 - navrhujeme nechat zpracovat seznam ploch ,na které budou zpracovány studie namísto původně navrhovaného reg. plánu
 - jedná se zhruba cca o 500 tis. Kč, u kterých teď není jasné, nač budou použity
 
3) Únik informací v rámci zpracování ÚP ( Bartoň,Stejskal,webová stránka obce )
 - protože ÚP není schválen ZO , může to negativně ovlivnit projednávání ÚP v obci

K těmto třem bodům p. Kysela sdělil, že 4. 10. se od 19ti hodin uskuteční schůzka s pořizovatelem ÚP Ing. Smitkou, na které Ing. Smitka vysvětlí všechny dotazy.

Prodej nemovitosti č.p. 51 Kaliště u Lipí parcela 1066/6 - část
 - pozemek není rozdělen
 - problém s přístupovou cestou
 - věcné břemeno - mělo by být na obec, ZO podá žádost o zapsání na kat.nemovitostí

www stránky obce
 - nutné odsouhlasení navrhované struktury a rozpočtu na tyto stránky
 - ukázka připravovaných stránek   -  http://nove.lipi.cz

Úřední deska v Kalištích  -  nutno vyvěsit zápisy ze schůzí ZO

Zájem o dovoz obědů  -  nebude realizován z důvodu malého zájmu občanů

Parkování na veřejných prostranstvích - poškozené trávníky v majetku obce
 - ZO navrhuje přezkoumání obecních vyhlášek

Dopravní značení  -  vinou GPS auta odbočují do ulice za autobus. čekárnou
 - ZO navrhuje označení účelové komunikace patníky

Termín, kdy bude v Kalištích dáno do země vzdušné vedení podél hlavní silnice
 - dle ing.Čermáka příští rok na jaře

Oprava kanalizace -není jasné,jestli firma ČEVAK provádí zhutnění podkladu a kdy bude termín dokončení
 - starosta p. Kysela občany seznámil s harmonogramem prací ( do 7.10.2011 by měla být akce dokončena) a pan Balek seznámil ZO a občany s podrobným technologickým popisem průběhu této akce

K bodu 12
Diskuse:
p.Javůrek  -  přes upozornění na výskyt pramenů vinou akce ,, Kanalizace ,, přišel o vodu ve studni a jak se bude vzniklá situace řešit
                - p. Balek konstatoval , že je nutno počkat na dokončení celé akce , po dokončení by se měla hladina vody dostat na původní stav
p.Krátký  -  nutno vyčistit vpustě do kanalizace
p.Kysela  -  nutnost včasného nahlášení plných kontejnerů v Kalištích pro účel vyvezení
p.Staněk  -  dotaz na umístnění chodníků v lokalitě U křížku


      
Schůzi ukončil p. Kysela ve 20.45 hod.


Ověřovatelé zápisu: paní Pavla Bláhová

                              paní Jana Honnerová

 

Příloha : Došlá pošta 30. 8.  – 26. 9. 2011

30. 8.    č.j.  251  Český úřad zeměměřičský a katastrální  Oznámení o zprovoznění systému RÚIAN
1. 9.    č.j.  252  Krajský úřad Jihočeského kraje Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva  Jihočeského kraje
2. 9.   č.j.   253  Pozemkový fond Krajské pracoviště Vrbenská 2 ČB. Žádost o sdělení
5. 9.   č.j.   254  Ministerstvo zemědělství Praha Těšnov Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ,
7. 9.  č.j.   255   E-on smlouva odpovídající věcnému břemeni (Schneider)
12. 9.  č.j.   256   Mm ČB Stavební úřad  novostavba garáže Šturma Jaroslav
12. 9.  č.j.   257   Pozemkový fond Krajské pracoviště Vrbenská 2 ČB Výzva k podání informace
12. 9.   č.j.  258  Geo-servis Kamil Prášek Hrdějovice  Oznámení o geodetické činnosti v kú Lipí
12. 9.   č.j.   259  Koldová Lucie Netolická 18 ČB Žádost o povolení k pokácení stromů, lokalita U křížku
12. 9.   č.j.   260   Koldová Lucie Netolická 18 ČB Žádost o vyjádření k plánované výstavbě lokalita U křížku
13. 9.   č.j.     261  Mm ČB Stavební úřad  Oznámení o zahájení řízení
13. 9.  č.j.     262 Finanční úřad v ČB Sdělení pro příjemce výnosů daní
14. 9.  č.j.     263   Ministerstvo vnitra Kontrola seznamu lokálních administrátorů
14. 9.  č.j.     264  Mm ČB Stavební úřad   Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce
15. 9.  č.j.     265   Čevak ČB Zařazení vodohospodářského majetku do odpisových skupin
15. 9.   č.j     266  Mm ČB Stavební úřad   Stavební povolení přeložka NN Němec Lipí
19. 9.   č.j      267  Krajský úřad Jihočeského kraje Veřejná vyhláška o vydání zásad rozvoje Jihoč .kraje
19. 9.    č.j.     268  Mm ČB Odbor územního plánování Sdělení o veřejném vystavení  Návrhu zadání změny č.2 ÚP Homole
20. 9.   č.j.     269   Mm ČB Odbor finanční , Veřejná vyhláška  oznámení o uložení písemnosti
20. 9.   č.j.     270 Faktura 
21. 9.  č.j.  271  Ministerstvo vnitra ověření aktualizace údajů o subjektu
21. 9.  č.j.   272  Ing. Smitka Oznámení o společném jednání s dotčenými orgány ÚP
21. 9.  č.j.   273  Advokátní kancelář Buchlovský a spol. návrh směnné smlouvy
21. 9.  č.j.  274  Obec Dubné seznam žáků Obce Lipí
23. 9.  č.j.   275  EON Distribuce Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího  věcnému břemeni (Adámků, Povišer).
 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schůze ZO 26.9.2011.pdf Zápis ZO Lipí konané 26.09.2011 76.8 Kb