Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 26. 5. 2014

V

Zápis

ze schůze ZO Lipí, konané dne 26.5.2014

Přítomni:      Ing. Bláhová, Ing. Čutka, p. Honnerová, Dis. P. Kysela, p. Navrátil

Omluveni:    p. Mojžíš, p. Píša

Hosté:           p. Balek, Ing. Krátký, p. Maxa, p. Svobodová

___________________________________________________________________________

Program:

 1. Kontrola zápisu ze schůze ZO, konané dne 28.4.2014
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
 4. Schválení RUZ 2013
 5. Rozpočtové opatření
 6. Vybavení kuchyně MŠ Lipí – výměna sporáku
 7. Reklamační opravy kaple v Lipí
 8. Oprava střechy Lipí 13 (hospoda)
 9. Úprava prodejny potravin – zřízení bytu 1+1
 10. Návrh územního plánu obce Lipí – připomínky ze strany dotčených orgánů
 11. Revitalizace zeleně a úprava návsi v Kalištích
 12. Různé
 13. Korespondence, došlá pošta
 14. Diskuze
 15. Závěr

 

Jednání:

 1. Kontrolu zápisu ze schůze ZO, konané dne 28. 4. 2014 provedla Ing. Bláhová. Zápis doplnil starosta p. Kysela
  1. P. Staněk již začal čistit výpusťové koše kanalizace v Kalištích
  2. Pokládka kabelů ke stavbě p. Lisý – bylo domluveno založení dvou chrániček pro potřeby obce. Předem domluvené podmínky byly splněny
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
  1. Zapisovatelem byla určena Ing. Pavla Bláhová
  2. Ověřovateli zápisu byli určeni p. Ing. Pavel Čutka  a p. Luboš Navrátil

Pro:     5                                             Zdržel se:      0                     Proti:   0

 

 1. Starosta obce p. Kysela předložil návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemcích majitelky p. Mgr. Šárky Cipínovépč. 1158/1 a 1140 v kú. Kaliště – týká se položení obecní kanalizace a vybudování protipovodňových opatření. Služebnost bude zřízena ve prospěch obce bezplatně.

 

Usnesení č. 18/2014 – pověřit starostu obce p. Kyselu, aby podepsal smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti  ve výše uvedeném rozsahu

Pro:     5                                             Zdržel se:      0                     Proti:   0

 

 1. Účetní obce p. Hana Svobodová předložila ke schválení roční účetní závěrku za rok 2013.

 

Usnesení č. 19/2014 – ZO schvaluje RUZ za rok 2013 obce Lipí.

Pro:     5                                             Zdržel se:      0                     Proti:   0

 

 1. Účetní obce p. Svobodová předložila rozpočtové opatření č. 3/2014 – celková částka příjmů se zvyšuje o Kč 55 956,-, celková částka výdajů se zvyšuje

o Kč 72 056,-, o rozdíl Kč 16 096,- se snižuje přebytek rozpočtu na rok 2014.

ZO vzalo na vědomí.

 

 1. Vybavení kuchyně v MŠ Lipí – stávající sporák je nefunkční, vzhledem ke stáří sporáku již není efektivní, bude řešeno nákupem nového sporáku. Nový sporák bude nakoupen s výhledem nového vybavení po rekonstrukci kuchyně, která se předpokládá v příštím roce. V prosinci bude podána žádost o dotaci z programu POV na tuto rekonstrukci. Starosta předložil nabídky firem dodávajících zařízení do školních kuchyní. Definitivně bude o typu sporáku rozhodnuto po exkursi pracovnic kuchyně MŠ v kuchyni MŠ na Srubci, kde je tato nově vybavena.

 

 1. Reklamační opravy kaple v Lipí – firma MATEO, která prováděla sanaci kaple v Lipí navrhla po prohlídce reklamovaných závad následující řešení:
  1. Provést opravu reklamovaných závad v hodnotě cca 28 500,-
  2. Provést další sanační práce v hodnotě cca 135 800,-, které by hradila obec

Důvodem uvedeného řešení je, že soli, které se v kapli objevily jsou v horní části sanovaného prostoru nebo nad ním, tj. problém je v části zdiva, které sanováno nebylo. Zastupitelé s uvedeným řešením vyslovili nesouhlas, jednak jsou náklady, které má nést obec v nepoměru k nákladům dodavatele a také proto, že při zadávání sanačních prací obec rozsah prací předem nestanovila, takže výška sanace byla záležitostí dodavatele. ZO pověřilo předsedu stavební komise p. Čutku a stavebního poradce p. Balka aby s firmou MATEO znovu projednali.

 1. Oprava střech v Lipí na objektu obce Lipí čp. 13 – hospoda – stavební poradce p. Balek informoval, že stávající krov na uvedeném objektu je krov tzv. německého typu, který v současné době již nikdo nedělá. Bude proto nutno vymyslet krov jiný, který bude vyžadovat nějaké stavební úpravy, jako např. věnec na obvodových zdech. P. Balek zpracuje rozpočet a práce je nutno provést ještě v letošním roce, protože v zimním období při úpadu sněhu by mohlo dojít k jejímu propadnutí.

 

 1. Úprava prodejny potravin – stávající nájemce prodejny potravin požádal obec, zda by nebylo možné ze stávajících skladových prostor (objekt původní prodejny potravin) vybudovat byt 1+1. Vzhledem k tomu, že tak rozsáhlé skladovací prostory nejsou nutné, ZO souhlasí. Předpokládá se, že náklady rekonstrukce bude hradit obec a nájemci bude úměrně zvýšeno nájemné. Stavební poradce p. Balek provede prohlídku prostor a navrhne řešení včetně ceny.

 

 

 1. K návrhu UP – v rámci vypořádání podaných připomínek ze strany občanů, bylo vypořádání připomínek pořizovatelem UP Ing. Smitkou zasláno dotčeným orgánům. Vyjádření v 60 ti denní lhůtě přišlo od
  1. Odboru ZPF KÚ -   Ing. Steinbauer
  2. Odboru OŽP MM - Ing. Kyrian

Obě připomínky byly předány Ing. Smitkovi a pověřena Ing. Bláhová, aby svolala jednání všech zúčastněných v co nejbližším možném termínu k stanovení dalšího postupu a dořešení. Ke dni sepsání zápisu se však nepodařilo zmíněné pracovníky kontaktovat a jednání svolat.

 

 1. Revitalizace zeleně a úprava návsi v Kalištích – osadní výbor v Kalištích opakovaně žádá o možnost zpracování studie revitalizace zeleně a úpravu návsi. Prostředky na studii jsou v rozpočtu na rok 2014. Protože se zatím nepodařilo toto zajistit, byl požádán předseda osadního výboru p. Josef Maxa, aby si sami vytipovali zpracovatele studie v rámci rozpočtovaných prostředků. Starosta obce oslovil p. Ing. Kunceho, aby udělal posudky na zdravotní stav stromů na návsi v Kalištích pro následné úpravy.

 

 

 1. Různé
  1. Lokalita U Křížku v Kalištích – za vykácené stromy pro výstavbu ZTV požaduje OŽP náhradní výsadbu. Jedná se o 11 stromů. Bylo dohodnuto, že stromy budou vysazeny v rámci revitalizace zeleně v Kalištích, ale až po zpracování studie
  2. Vzhledem ke špatnému stavu objektu obce Lipí 12 (bývalá kuchyně JZD) byly navrženy práce, které by alespoň částečně mohly zastavit chátrání objektu. Bylo doporučeno otlučení vnitřních omítek a kachlíčků. Rozpočet na provedené práce od stavební firmy je Kč 68 755,-. O provedení bouracích prací projevili zájem členové TJ Sokol Lipí, kteří by práci provedli za nižší cenu. Je třeba předložit do příští schůze jejich návrh ceny.
  3. Výsledky zápisu do MŠ na školní rok 2014/15 – přihlášeno 23 dětí, přijatých 18 dětí. Od září 2014 budou v MŠ 2 třídy po 27 dětech, tj. celkem 54 dětí.
  4. Soudní přelíčení s K7 bylo zastaveno
  5. Dotaci na vybudování dětského hřiště v Lipí obec nedostala, hřiště tedy bude zbudováno pouze v rámci rozpočtovaných prostředků obce, tj. Kč 300 tis. Práce by měly být hotové do 7.6.2014.
  6. Dne 7.6.2014 se bude na hřišti v Lipí konat dětský den, který spolu s Obcí Lipí organizují SDH Lipí, MS Lipí a TJ Sokol Lipí.
  7. Obec Habří zve všechny občany na oslavu 750. Výročí první písemné zmínky o obci Habří. Oslava bude spojena s hasičskou soutěží a koná se 31.5.2014.
  8. Bývalá kašna v parčíku v Lipí, který v současné době slouží, jako rabato je potřeba opravit. Opadávající betonové omítky budou odstraněny, kámen očištěn a znovu vyspárován. Práce provede starosta obce zdarma.
  9. Žádost majitelů chat U Závratského rybníka o prodej pozemků – definitivní rozhodnutí ještě nepadlo, obec předpokládá, že majitelům prodá zastavěné pozemky pod chatami, ostatní užívané pozemky dá do pronájmu.

 

 1.  Korespondence, došlá pošta
  1. PČR OO Boršov nad Vltavou – Vyrozumění o zastavení stíhání neznámého pachatele neoprávněného kácení ve Strouze
  2. MMČB SÚ -  Rozhodnutí o umístění stavby – vrtaná studna Hnátek Lipí
  3. MMČB SÚ – Kolaudační souhlas – kabel NN k Zedníkům
  4. MMČB Odbor dopravy – Veřejná vyhláška stavebního povolení U Křížku
  5. KÚ Jč Kraje – Oznámení o poskytnutí dotace POV 2014
  6. Antonín Bárta, Hradce č. 14 – žádost o pronájem pozemků
  7. JUDr Věnceslava Holubová – oznámení o ukončení zastupování v cause K7
 2. Diskuze
  1. Zástupci OV v Kalištích Ing. Krátký a p. Maxa znovu připomněli, že je nutno urychleně jednat ve věci schválení návrhu ÚP. Nutno udělat vše proto, aby UP byl schválen do skončení mandátu stávajícího zastupitelstva.

 

 1. Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným a schůzi v 21.30 ukončil

 

Zapsala: Ing. Pavla Bláhová

Ověřovatelé  Ing. Pavel Čutka

                        Luboš Navráti