Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 26. 4. 2011


Přítomni: Bláhová Pavla,Čutka Pavel, Honnerová Jana,Kysela Stanislav, Navrátil Luboš, Mojžíš Josef, Píša Pavel
Hosté: Svobodová Hana,Balek Zdeněk
Občané dle prezenční listiny

 

 Program :

1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Nabídka leteckých snímků
4. Výběr dodavatele opravy kaple v Lipí
    Oprava lavic v kapli v Lipí
5. Oznámení o přidělení grantů
6. Přebytek hospodaření v MŠ
7. Rozpočtové opatření č.1/2011
8. Smlouva o dílo na paspart místních komunikací
9. Odkup cesty ke hřbitovu
10. Smlouva o smlouvě budoucí
11. Dovolená p.starosty
12. Alej za Kokořů
13. Došlá pošta
14.Diskuse
15.Závěr

 

K bodu 1
Zápis z minulé schůze ZO přečetl p. Mojžíš


K bodu 2

Zapisovatelem byl určen p.Mojžíš , ověřovateli zápisu paní Honnerová , p.Čutka


K bodu 3
Fa Tomáš Hora nabídl vypracování nových leteckých snímků obou obcí

ZO dále nabídku prodiskutuje a bude o rozhodnutí informovat firmu Hora

 

K bodu 4

Do výběrového řízení na opravu kaple v Lipí se přihlásily 2 stavební firmy – firma ESTAV CB s.r.o. 422 210,50 K4 + DPH    a firma Mateo  437 741,07   Kč včetně DPH. Vzhledem k ceně, ale také k referencím byl vybrána firma Mateo. Opravu lavic provede p. Jiří Žalud, Kaliště cena do 25 000 Kč

Usnesení č. 24/2011

ZO souhlasí s  výběrem  firmy MATEO pro opravu kaple v obci Lipí a panem Jiřím Žaludem  pro opravu lavic v této kapli. Pověřuje starostu :

a) k podpisu smlouvy s firmou Mateo.

b) k podpisu čestného prohlášení, že mobiliář kaple v Lipí je majetkem obce Lipí. Jednotlivé části mobiliáře budou vzaty do majetku obce za cenu 1 Kč za 1kus.

Hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0


K bodu 5

Starosta obce p. Kysela seznámil ZO s přidělením grantu na opravu kaple v Lipí - 170 000 Kč

                                                                                      na kanalizaci v Kalištích - 1 500 000 Kč

 

K bodu 6

Usnesení č. 25/2011
ZO souhlasí s přesunem přebytku v hospodaření v MŠ ve výši 28 208,22 Kč do rezervního fondu MŠ
Hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0

K bodu 7
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.1/2011

K bodu 8
Starosta p. Kysela vyhotoví smlouvu o dílo  na paspart místních komunikací s p. Marešem
ZO souhlasí


K bodu 9

Usnesení č.26/2011
ZO souhlasí s odkoupením části cesty k místnímu hřbitovu za cenu 50 Kč / m 2
Hlasování: pro 7 proti  0 zdržel se 0

K bodu 10
p.Mačí má výhrady ke smlouvě o smlouvě budoucí na k provedení opravy kanalizace  na jeho pozemku a předložil návrh řešení
ZO prověří nabídku p.Mačího a poté podá vyjádření


K bodu 11
Starosta p. Kysela nastoupí v termínu od 16.5.2011 do 21.5.2011 na řádnou dovolenou, po toto období jej bude zastupovat p.Mojžíš

 

K bodu 12

Usnesení č.27/2011

ZO souhlasí v případě přidělení dotace s výsadbou stromové aleje v lokalitě na Klínaru ( za Kokořů)
Hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0


 

 

K bodu 13
Došlá pošta :

- Dodatek smlouvy s A+U Designe

- Radek Kokoř, Šindlovy Dvory -  připomínky k ÚP

- Ing.Prener - odvolání k zamítnutí žádosti

- Advokátní kancelář JUDR Fořt - zamítnutí žádosti p.Stejskala

- Integrovaný operační program - podmínky pro poskytnutí dotace na ÚP

- Ministersvo zemědělství ČR - aktualizace BPEJ k.ú.Lipí,lokalita u Zedníků

- SDH Lipí - žádost o fin. příspěvek

- St.úřad ČB - BAZILISCUS- předání dokumentacek odvolacímu správnímu orgánu

- MM ČB odbor ochrany živ.prostř.- výzva k zajištění posečení a údržby K 7 Kaliště

- Jiří Žalud - nepřevzetí I.urgence o sdělení nabývacího titulu garáže na pozemku 141/2 Kaliště

- Centrum pro zdravotně postižené Jih.kraje prac.Č.B.

- Zpráva o průběhu zápisu do MŠ Lipí pro šk. rok 2011 - 12

- Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p.č.672 k.ú. Lipí


K bodu 14
 

p.Kysela - podána žádost o grant hasičům

              - informace o dovolené MŠ od 12.7.2011 do 26.8.2011

              - pí.Eiblová nabídka odprodeje pozemku za hospodou v Lipí - ZO prošetří stav pozemku a situaci dotýkající se přístupové cesty p. Vyžrálka.                                                                                        p.Kamlach podal návrh na částčný odkup tohoto pozemku

              - stav střechy na hasičárně - p. Bartman navrhuje provedení rekonstrukce střechy

pí. Krátká - dotaz na situaci v přeložce elektr. vedení v Kalištích

                - opětovné upozornění na stav stoky v lok.Modrý křížek  - p. starosta je již domluvený na provedení vyčištění s majitelem pozemku

p. Krátký - výzva k dodání dokumentace k ÚP ( mapy se zákresy- veřejně prospěšné stavby a pod.),dořešit problematiku sjezdů z veřejných komunikací na soukr.pozemky

pí. Honnerová - zvážit provedení elektroinstalace a elektronického zvonění v kapli v Lipí

p.Navrátil - návrh doplnění zápisu ze schůze ZO konané dne 28.3.2011 o

                  ZO hlasuje pro maximální počet RD v  K 7 na 69 a velikost jednotlivých parcel minimálně 1000 m2

Schůzi ukončil p. Kysela ve 21.10 hod.


Ověřovatelé zápisu: paní Jana Honnerová                pan Pavel Čutka
 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schůze ZO 26.4.2011.pdf Zápis ZO Lipí konané 26.04.2011 60.3 Kb