Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 26. 3. 2012


Přítomni: Bláhová Pavla, Čutka Pavel, Honnerová Jana, Kysela Stanislav,  Mojžíš Josef, Navrátil Luboš, Píša Pavel
Omluveni:
Hosté:   Balek Zdeněk
Občané dle prezenční listiny


 Program :
1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Výběrové řízení na přípravu územního řízení ČOV Lipí
4. Hospodaření v obecních lesích
5. Záměr prodeje obecního pozemku v Kalištích
6. Rozpočtové opatření č. 1
7. Došlá pošta
8. Různé
9. Diskuse
10.Závěr
 

K bodu 1
Zápis z minulé schůze ZO přečetl p. Mojžíš

 

Po přečtení zápisu z minulé schůze ZO podal ještě pan Kysela vysvětlení :

- K bioplynové kotelně v objektu ZD Lipí - ZD žádá nyní firmu E ON o umožnění odkupu el.   energie

   dále je s projektantem této stavby domluvena exkurze do obce Kouty, kde je tato kotelna v provozu již několik let.Dále v různém

- K zápisu do MŠ Lipí - hlásí se již 18 dětí a dále věc řeší ředitelka MŠ Lipí

- Stavba p.Stejskala - stavba oplocení na parcele pana Stejskala je vedena jako černá stavba - stavební úřad řeší vzniklou situaci.

- Oprava kanalizace  v lokalitě u křížku Kaliště - u Jeřábků se vybudovala šachta a vyčistilo se cca 50 m kanalizace, dále je zával a jedna z možných variant je vybudování dalších dvou šachet pro čištění kanalizace. Do budoucna bude nutná výměna kanal. potrubí.

 

Připomínka k zápisu z mimořádné schůze ZO

- P. Krátký – protože nebyla ochota ze strany majitele pozemku na rozumné domluvě o směně pozemku na který bylo plánované vyústění ČOV v Lipí, bylo nutno toto vyústění vybudovat přes parcelu č. 711/1, která se nachází v k.ú. Dubné. Po souhlasu majitele parcely č. 711/1 a obce Dubné se změnou k.ú., je nutno upravit a zanést nový stav do ÚP. Majitel této parcely je k této akci vstřícný a ZO obce Dubné by změnu katastru mohlo odsouhlasit na svém jednání v příštím týdnu.


K bodu 2

Zapisovatelem byl určen p.Mojžíš , ověřovateli zápisu pan Navrátil a pan Čutka


K bodu 3

Usnesení číslo 5/2012 - ZO pověřuje ing. Kunce (firma Stavinvest , J.K.s.r.o. Nádražní 3 , 381 01 Český Krumlov) k přípravě výběrového řízení na zajištění  přípravy staveb: „Lipí – kanalizace a čistírna odpadních vod“

 Hlasování:   Pro  7   proti  0   zdržel se  0

 

K bodu 4

Systém prodeje palivového dřeva bude nadále prováděn formou písemného povolení k těžbě pal.dřeva , kde bude uvedeno číslo porostu , termín zpracování a forma placení pal. dřeva. Toto povolení bude mít každý samovýrobce při provádění těžby u sebe pro případ kontroly.Těžba bez písemného povolení bude považována za krádež s dalším  postihem.Dále z důsledku nedostatku a zvyšující se ceny palivového dřeva bude nutno tuto upravit.

 

Usnesení číslo 6/2012 - ZO s platností od 1.dubna 2012 navyšuje cenu palivového dřeva na 100 Kč za jeden prostorový metr těžené dřevní hmoty a 25 Kč za jeden prostorový metr větví po těžbě dřeva.

Hlasování :   Pro  7   proti  0   zdržel se  0

 


K bodu 5

K záměru prodeje pozemku v lokalitě u Křížku, za účelem vybudování komunikace a sítí pro stavebníky v dané lokalitě, se rozpoutala diskuse, ze které vyplynul  následující závěr:

ZO nesouhlasí s předloženým řešením a nadále se bude hledat řešení bez nutnosti odprodeje pozemku občanům v lokalitě U křížku. Dále obec prověří možnost převedení přilehlého pozemku  parc. číslo 1158/48 k.ú. Kaliště u Lipí od pozemkového úřadu  na obec Lipí

 

K bodu 6

Rozpočtové opatření č.1

Starosta obce seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č. 1

ZO bere na vědomí

 

K bodu 7

Došlá pošta  -  viz příloha

 

K bodu 8

Různé :

p.Kysela - k bioplyn. kotelně - plánovaná stavba není v souladu s ÚP obce,  takže projektanti investora vstoupí do jednání s naším pořizovatelem ÚP za účasti Ing. Krátkého a Ing. Smitky, kteří se pokusí najít rychlé a optimální řešení. Zároveň byl investor upozorněn na to, že všechny vzniklé náklady s touto úpravou si bude hradit sám.V současné době investor žádá firmu E ON o vydání povolení k odběru vyrobené el. energie. Na výsledku této žádosti závisí, zda bude akce realizována.

- Asfalt z plynových přípojek  umístněný za hospodou bylo nutné odvézt. Normální cena za likvidaci je  180 až 200 KČ za jednu tunu materiálu. STAV CB s.r.o. jej zlikvidoval jen za náklady za odvoz.

- Pokládka vzdušného vedení do země směr čekárna - Jeřábků v Kalištích  - podle paní Petrželové, která tuto akci zajišťuje místo Ing. Čermáka, probíhá výběrové řízení a někdy kolem května by se mělo začít s pracemi.

- Z důvodu havarijního stavu kotle v hospodě v Lipí bude nutno kotel vyměnit. Náklady na nákup a instalaci nového kotle činí cca 25 tis.Kč

- Nové internetové stránky jsou již hotové a jsou k nahlédnutí na adrese www.obeclipi.wpartner.eu

 - Rozdělení výtěžku z loterií a sázkových her se obce Lipí netýká - v obci se nenachází žádné automaty.

 

K bodu 9

Diskuse :

Paní Honnerová  podala návrh na vyřazení starých kamen v obecní budově v Kalištích , pan Navrátil podá návrh na typ nového topného tělesa.

Rovněž upozornila na nutnost včasného zadávání přání hraní písniček pro jubilanty do českého rozhlasu

 Paní Krátká vznesla dotaz na možnost avízovaného kurzu práce s počítačem pro seniory ( zatím je asi patnáct zájemců ale kurz není přislíben).Dále upozornila na nutnost opravy výmolů na cestě k lesu směrem k Závratskému rybníku.

 Pan Navrátil - rovněž upozornil na nutnost opravy propadů po plynofikaci.

 Paní Mačí - upozornila, že smlouvy na opravu cesty mezi obcí, p. Mačím a p. Zikmundem je nutno vyřešit jako smlouvu s každým z těchto dotčených majitelů a firmou, která bude opravu relizovat.

 

K bodu 10

Závěr

 

Schůzi ZO ukončil starosta obce p. Kysela v 20.50 hod.

 

Ověřovatelé zápisu  -  pan Navrátil

                                   pan Čutka

 

  

Došlá pošta   28.2. - 26. 3. 2012

 

29.   2.    č.j.  60  Mm ČB Stavební úřad – Souhlas s provedením ohlášené stavby (Milota )

29.   2.    č.j.  61  Marie Petrů Bubenská 12 ČB – Hlášení trvalého stanoviště včelstev

29.   2.    č.j.  62  Hajný Radek – Vrácená obsílka

  1.   3.    č.j.  63  STAVEX s.r.o. – Žádost o povolení k připojení nemovitosti k místní komunikaci

  5.   3.    č.j.   64 Mm ČB Odbor ochrany životního prostředí – Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod   

  5.   3.   č.j.    65  Krajský soud v ČB – Usnesení o samostatném projednání a rozhodnutí

  5.   3.   č.j.    66   MV ČR Praha – Registr práv a povinností

  6.   3.   č.j.    67  Babybox – Návrh smlouvy o poskytnutí sponzorského daru

  7.   3.   č.j.    68  Katastrální úřad pro Jihoč. kraj – Potvrzení vkladu vlastnického práva pozemek p. č. 271/1 v k.ú. Lipí

  8.   3.  č.j.     69  ČEVAK a.s. – Oznámení výkopových prací

  8.   3.  č.j.     70  EPIS GRAND s.r.o. ČB – Ekonomicko-právní informační systém

  9.   3.  č.j      71  Jihoč. kraj Krajský úřad – Zpráva pro uplatňování ZUR

  9.   3.  č.j.     72  ČEVAK a.s. – Kaliště u Lipí ZTV – Křížku (zákres sítí)

12.   3.  č.j.     73  ČEVAK a.s. – Oznámení havárie vodovodu

12.   3.  č.j.     74  Martin a Klára Notovi ČB – Žádost o vyjádření k výstavbě RD

12.   3.  č.j.     75  Aquaserv a.s. Obchodně Technická zpráva (ČOV)

13.   3.  č.j.     76   Pozemkový fond ČR Krajské pracoviště  ČB– Kontrola využití pozemků 

14.   3.  č.j.     77   Drnek Roman – Hlášení trvalého stanoviště včelstev

16.   3.  č.j.     78   Český olympijský výbor Praha – Rozdělení výtěžku z loterií a sázkových her

16.   3.  č.j.     79  MV ČR Praha – Registr práv a povinností

16.   3.  č.j.     80   Mm ČB Odbor ochrany životního prostředí – Souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu  

16.   3.  č.j.     81   Babybox – Potvrzená sponzorská smlouva

16.   3.  č.j .    82   Jihoč. kraj Krajský úřad –  30. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

20.   3.  č.j.     83   Česká spořitelna a.s.Praha – Pozvánka na valnou hromadu  České spořitelny a.s. 

21.    3. č.j.    84    Mm ČB Stavební úřad – Oznámení zahájení kolaudačního řízení – přístavba truhlářské dílny

21.    3. č.j.    85    Mm ČB Stavební úřad – Oznámení zahájení kolaudačního řízení –

Jednoduché zařízení pro jímání dešťových vod

26.    3.  č.j.   86   Mm ČB Odbor dopravy a silničního hospodářství – Rozhodnutí o povolení protlaku vozovky pro uložení vodovodní přípojky v Lipí (Milota )

26.    3.  č.j.   87   Pozemkový fond ČR Krajské pracoviště ČB – Sdělení o podmínkách převodu pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby

 26.    3.  č.j.   88  Veronika Lenghardtová ČB – Zpřesnění žádosti o začlenění pozenku v rámci nového ÚP obce

 26.    3.  č.j.   89  Eon Distribuce ČB – Oznámení o přerušení dodávky el.energie   

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schůze ZO 26.3.2012.pdf Zápis ZO Lipí konané 26.3.2012.pdf 71 Kb