Obec Lipí

Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 26. 1. 2015

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí ,

konané dne 26. ledna 2015  

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Čutka, p. Bombala, p. Mojžíš, sl. Janáčková, omluvena ing. Bláhová

Hosté: p. Balek, p. Svobodová, za OV Kaliště – p. Maxa, ing. Krátký, p. Navrátil, p. Cipín, občané Lipí a Kaliště u Lipí dle prezenční listiny 

 

Program:

 1. Kontrola zápisu z ustavujícího zasedání ZO
 2. Usnesení č.1/2015 – Prodej pozemků pod chatami v k.ú. Kaliště u Lipí
 3. Usnesení č.2/2015 – Souhlas s pokácením stromu
 4. Usnesení č.3/2015 – Vyhlášení výběrového řízení (oprava kaple)
 5. Usnesení č.4/2015 – Vyjmutí části pozemku z plnění funkce lesa
 6. Usnesení č.5/2015 – Příprava výběrového řízení na rekonstrukci vývařovny v MŠ v Lipí
 7. Usnesení č.6/2015 – Zřízení osadního výboru pro místní část obce Lipí 
 8. Usnesení č.7/2015 - Bezplatný pronájem sálu sportovcům
 9. Rozpočtové opatření č.11/2014
 10. Třídění kovového a biologického odpadu
 11. Stížnost na rozhodování stavebního úřadu v rozporu s územním plánem obce.
 12. Žádosti firem a občanů, organizační záležitosti, různé
 13. Připomínky a dotazy OV Kaliště
 14. Informace pro občany
 15. Diskuse, závěr

 

Jednání:

 

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Poradu zahájil a řídil starosta p. Kysela.
 • Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenování ing. Čutka, a sl. Janáčková.                                                                                 Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 

K programu:

 

1) P. Honnerová přečetla zápis ze schůze ZO ze dne 15.12.2014. K zápisu starosta doplnil následující: Obec Dubné není nakloněna navrhovanému řešení, tj. možnosti připojit na ČOV Třebín i Kaliště. V současné době je dokumentace pro čističku Třebín projektována na kapacitu pouze pro jednu obec s minimálním nárůstem obyvatel v Třebíně.                                           ZO bere na vědomí.

 

2) Na prosincové schůzi ZO byl schválen prodej pozemků pod chatami u Závratského rybníka a schválen záměr prodeje pozemků. V určené době přihlásili pouze majitelé chat. Nezveřejněn byl pouze záměr prodeje pozemku p.č. 168 (majitelka p. Pulkrábová), která si dosud nenechala vypracovat pasport stavby a zaměření přístaveb. Starosta navrhuje prodej pozemků všem žadatelům za navrženou cenu 300 Kč/m2 a na pozemek p.č. 168 vyhlásit záměr pronájmu na dobu do konce roku 2015 za 50Kč/mama pozemek prodat až po vypořádání všech náležitostí. Veškeré náklady spojené s prodejem (vyhotovení smluv, zaměření, návrhy na vklad na KÚ) ponesou kupující.

Usnesení č. 1/2015: ZO pověřuje starostu obce k podpisu smluv o prodeji obvyklým způsobem a vyhlásit záměr pronájmu stavební parcely p.č. 168 v k.ú. Kaliště u Lipí.

                                                                                                          Hlasování: Pro: 6 proti: 0 Zdržel se:0

3) Žádost o povolení pokácení stromu rostoucího mimo les. Jedná se o lípu na hrázi rybníka u autobusové zastávky v Lipí. Strom je silně poškozený, prohnilý a hrozí pád a případné zranění dětí čekajících na zastávce.                                                             

Usnesení č. 2/2015: ZO souhlasí s pokácením stromu v době vegetačního klidu. Úklid zajistí hasiči a sportovci a dřevo se použije k májce.                                         Hlasování: Pro: 6 proti: 0 Zdržel se:0

 

F Oprava kaple: Stavební komise vybrala pro výběrové řízení tyto firmy :

a) František Urbánek, Bavorovská 154 384002 Lhenice b) Stavitelství Briezstienský s.r.o., České Budějovice, c) Matteo České Budějovice 

Usnesení č. 3/ 2015ilZO pověřuje starostu k oslovení výše uvedených firem.

                                                                                                          Hlasování: Pro: 6 proti: 0 Zdržel se:0

 

es Vyjmutí části pozemku z plnění funkce lesa. Jedná se o pozemek p.č.1170/77 u Zavratského rybníka, na kterém jsou postaveny chaty. Okolo chat je mnoho drobných staveb, které nevyžadují ohlašovací povinnost. Starosta navrhuje dotyčné části pozemku majitelům chat pronajmout nebo prodat.

Usnesení č. 4/2015 ( ZO pověřuje starostu k zahájení jednání o vyjmutí pozemku z plnění funkce lesa a jednání s majiteli chat.                                                           Hlasování: Pro: 6 proti: 0 Zdržel se:0

 

6) Příprava výběrového řízení a oslovení firem na rekonstrukci vývařovny MŠ Lipí. Stavební komise navrhla oslovit firmy: a) UMOP, spol. s.r.o. Křemže b) KOSLUŽBA OTS a.s. ČB c) JARg Litvínovice

Usnesení č. 5/2015: ZO pověřuje starostu k oslovení Ing. Kunce na přípravu výběrového řízení a oslovení výše uvedených firem.                                                      Hlasování: Pro: 6 proti: 0 Zdržel se:0

 

7) Žádost občanů Lipí na zřízení Osadního výboru pro místní část Lipí. Navrženými členy OV Lipí: ing. Arch. Marcela Zharadníková, Mgr. Marcela Šturmová, Bc. Petra Kočerová, Vlasta Kamlachová, Pavel Kočer.

Usnesení 6/2015: ZO souhlasí se zřízením OV v navrhovaném složení. Předsedou OV Lipí jmenována ing arch. Marcela Zahradníková.                                 Hlasování: Pro: 6 proti: 0 Zdržel se:0

 

8) Žádost sportovců o bezúplatný pronájem sálu k posilovacímu cvičení do konce února, jedná se o jednu hodinu před cvičením žen. Starosta stanoví podmínky pro užívání sálu.

      Usnesení č. 7/2015: ZO soulasí s bezúplatným pronájmem sálu pro cvičení sportovců.

                                                                                                                Hlasování: Pro: 6 proti: 0 Zdržel se:0

 

9) ZO projednalo předložený návrh účetní obce p. Svobodové na rozpočtové opatření č. 11/2014 k přesunu rozpočtových prostředků v rámci jednotlivých paragrafů. Hlasování: Pro: 6 proti: 0 Zdržel se: 0

 

10) Starosta informoval o nové povinnosti obce zajistit možnost třídění kovového a biologického odpadu. Do obou obcí budou přistaveny kontejnery na kovový odpad a příp. kontejner na bioodpad. Každá domácnost má také možnost požádat na OÚ o zajištění speciální plastové nádoby s roštem na biodpad, kterou by firma zajišťující svoz odpadu vyvážela jednou za 14 dní. Předpokládané náklady pro obec cca 160 tis. Kč. Kontejner na kovový odpad bude vyvážen zdarma. Železný šrot budou i nadále 2x za rok sbírat sportovci. Kontejnery budou zkušebně umístěny v Kalištích a v Lipí u obchodu. Postupně budou vybavena i stanoviště u hospody a na Sekyře. Posekanou trávu a bio odpad z domácnosti lze i nadále ukládat na hnojišti ZD Skalka. P. Bombala připraví informační leták pro občany.

 

11) Stížnost na rozhodování stavebního úřadu v rozporu s územním plánem obce. Ing. Petr Krátký informoval ZO o své stížnosti na rozhodování stavebního úřadu v rozporu s územním plánem obce Lipí.                                                                                                                                   ZO bere na vědomí.

 

12) ZO projednalo návrh změny při práci zastupitelstva. Korespondence bude přerozdělena podle obsahu jednotlivým komisím a ZO ji bude projednávat až po sdělení stanoviska dané komise.

 

Připomínky a dotazy OV Kaliště:

 

a) Zastupitelstvo obce souhlasí s námětem OV Kaliště oslovit některou z  projektových kanceláří, která zdarma provede monitoring dotačních příležitostí podle priorit, které jim obec zadá. Pokud se obec rozhodne dále spolupracovat s výše uvedenými firmami, tyto firmy již za úplatu zpracují žádost o dotaci i studii proveditelnosti, vč. celkové administrace projektu. Předpokladem je připravená projektová dokumentace, která bývá v mnoha případech uznatelným nákladem. V současné době je obec Lipí v přepočtu Kč záskané dotace/ 1 obyvatele na 9.místě z deseti okolních obcí. V současné době spolupracuje obec s MAS Netolicko, která slouží i jako poradní orgán.

b) dotaz k zálohování dat: Veškerá dat jsou zálohována podle v souladu se zákonem o spisové službě a zákonem o účetnictví.

c) Dopravní řešení autobusové zastávky v Kalištích směrem na Lipí. Tato zastávka je využívána především dětmi a staršími spoluobčany, kteří při čekání na autobus stojí uprostřed křižovatky, a jsou rostoucí intenzitou dopravy ohroženi.

Protože zde již došlo k několika nebezpečným incidentům, žádá OV Kaliště o akutní řešení situace.

Dále žádá OV o projednání posunutí dopravní značky „začátek obce Kaliště“ ve směru od Lipí až za stávající obytnou výstavbu.

Odpověď: Tento týden proběhne schůzka s Ing. Lukschovou z Odboru dopravy a p. Petrouškem z ČSAD Jihotrans, na které se obec bude snažit hledat řešení.

 

Došlá pošta :

 

E.on ČB – Oznámení o prodloužení termínu připojení ČOV Lipí

Magistrát města, Stavební úřad

 • Sdělení k ověření existence stavby (šatny ZD Lipí)
 • Sdělení o nabytí právní moci a stavební povolení (Tesař, Kaliště)
 • Potvrzení o neexistenci kanalizace (Cipínová, Kaliště)
 • Žádost o potvrzení skutečnosti-sjezd na účelovou komunikaci (Cipínová, Kaliště)
 • Sdělení o nabytí právní moci a stavební povolení (Farská, Kaliště)
 • Územní souhlas – kabelová přípojka (Matějka, Kaliště)
 • Sdělení o nabytí právní moci a rozhodnutí o umístění stavby (Farská, Koldová, Tesař, Kaliště
 • Územní souhlas, souhlas s umístěním stavby kabelová přípojka a pilířek (Charvátová, Lipí)
 • Sdělení o prodloužení lhůty k doplnění údajů na protipovodňové opatření Kaliště
 • Sdělení k ověření stavby garáže (Bouchal, Kaliště)

Magistrát města, Odbor životního prostředí:

 • Oznámení o zahájení vodoprávního řízení PPO Kaliště

 

Informace pro občany:

 

Ve středu proběhne úvodní jednání k řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Lipí a Kaliště u Lipí v sále v Lipí od 16:00, prezentace od 15:00 hodin.

Obec Lipí bude v rámci tohoto řízení žádat o obnovení cest, úpravu melioračních a kanalizačních vpustí a obecních rybníčků v katastrálním území Lipí a Kaliště u Lipí.

 

 •  

 

 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 21.05 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

 

 

Vyvěšeno dne:                       4.2.2015

Sejmuto dne:                          18.2.2015

 

Zápis ověřili:                           Ing. Pavel Čutka

                                               Kamila Janáčková

dnes je: 20.07.2018

svátek má: Ilja

Aktuality

Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí
více
Stanovení přechodné úpravy provozu
více
Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 2018
více
Územní studie SO8 L
více
Územní studie SO9.L
více
Územní studie SO7L
více
Územní studie SO6.L
více
Územní studie SO.5 L
více
územní studie SO4 L
více
územní studie SO3 K
více
Oznámení o přerušení dodávvky el.proudu
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
zápis e schůze OZ Lipí z 25. 6. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 14. 6. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 30. 5. 2018
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 25. 6. 2018
více
Územní plán Lipí změna č. 1
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
prodej kuřiček
více
Postupy správce při splnění požadavků, plynoucích z práv subjektů údajů
více
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů
více
Informace o zpracování osobních údajů
více
Změna termínu zasedání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 6,7,8
více
Závěrečný účet za rok 2017 - schválený
více
Rozpočtové opatření č. 5/2018
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 9. 4. 2018
více
Oznámení o změně termínu konání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 4/2018
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Tabulka vývozu BIO popelnic
více
Svoz BIO Popelnic
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,kteráse konala 26. 2. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2017
více
Zápis do Mateřské školy v Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Zápis ze schůze konané dne 31. 1. 2018
více
výsledky voleb prezidenta druhé kolo
více
Plán schůzí ZOLipí na r.2018
více
program porady ZO Lipí , která se bude konat 31. 1. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 12,13/2017
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Poplatky v roce 2018
více
výsledky volby prezidenta - první kolo
více
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci + dodatek č. 1
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2017
více
informace k dani z nemovitých věcí pro r. 2018
více
oznámení o změně výpůjční doby v knihovně Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 10/2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 11. 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2018-2022
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2018
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne5. 11. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 9/2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí, která se konala 30. 10. 2017
více
Výsledky voleb do parlamentu ČR 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2022
více
SMLOUVA O DÍLO
více
Rozpočtové opatření č. 7 a 8.2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 9. 2017 v Kalištích
více
program schůze ZO Lipí , která se bude konat 25. 9. 2017
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 4. září 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,konané dne 28. srpna 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Oznámení změna č-1 ÚP Lipí-návrh-společné jednání
více
Program schůze ZO Lipí která se bude konat 28. 8. 2017
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 3. 8. 2017
více
Změna č.4 ÚP Homole
více
program schůze OZ Lipí, která se bude konat 3. 8. 2017
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 26. 6. 2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí z 5.6. 2017
více
Smlouva o dílo- Kanalizace Kaliště
více
Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečném účtu a rozpočtovém výhledu dobrovolného svazku obcí blanský les- podhůří
více
Přeložení schůze ZO Lipí
více
Informace o integrovaném dopravním systému Jihoč. kraje
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017
více
Finanční úřad pro jihočeský kraj- Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3.2017
více
Smlouva o dílo- Oprava Božích muk
více
Zápis ze schůze ZO ze dne 27.3.2017
více
Jak třídit bioodpad v domácnosti
více
Výzva pro majitele psů
více
Rozpočtové opatření č. 2.2017
více
Rozpočtové opatření č. 1.2017
více
služby pro obyvatele obce
- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.
více
zápis ze schůze ZO Lipí která se měla konat 27. 2. 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, ze dne 12.12.2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromaďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
více
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
více
Smlouva o dílo
více
28. 11. 2016 se koná schůze ZO Lipí
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 28. 11. 2016
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016
více
smlouva na zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby
více
Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP při práci na staveništi - kanalizace a čistírna odpadních vod
více
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihoč . kraje
více
Výsledek volby do Senátu ČR II kolo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích
více
Vyhláška o regulaci nočního klidu
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016
více
Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 6. 2016
více
Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí
více
Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva č. 1/206 o poskytnutí neinvestiční dotace
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 1. 2016
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 11. 2015
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 10. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne29. 9. 2015
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 2. 9. 2015
více
zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31. 8. 2015
více
Skládka biologického odpadu.
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 27. 7. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 6. 2015
více
ÚP Lipí 2 část
více
ÚP Lipí 1 část
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 5. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 4. 2015
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 30. 3. 2015 v Kalištích
více
Zápis ze schůze ZO lipí konané 23. 2. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 26. 1. 2015
více
Nový informační systém pro občany
více
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
více
Obec Lipí na mapovém portálu GEOSENSE
více

Anketa

Chcete strom na nádvoří u restaurace?

ANO
odpověď ANO (78%)
78%
NE
odpověď NE (22%)
22%