Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 26. 1. 2015

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí ,

konané dne 26. ledna 2015  

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Čutka, p. Bombala, p. Mojžíš, sl. Janáčková, omluvena ing. Bláhová

Hosté: p. Balek, p. Svobodová, za OV Kaliště – p. Maxa, ing. Krátký, p. Navrátil, p. Cipín, občané Lipí a Kaliště u Lipí dle prezenční listiny 

 

Program:

 1. Kontrola zápisu z ustavujícího zasedání ZO
 2. Usnesení č.1/2015 – Prodej pozemků pod chatami v k.ú. Kaliště u Lipí
 3. Usnesení č.2/2015 – Souhlas s pokácením stromu
 4. Usnesení č.3/2015 – Vyhlášení výběrového řízení (oprava kaple)
 5. Usnesení č.4/2015 – Vyjmutí části pozemku z plnění funkce lesa
 6. Usnesení č.5/2015 – Příprava výběrového řízení na rekonstrukci vývařovny v MŠ v Lipí
 7. Usnesení č.6/2015 – Zřízení osadního výboru pro místní část obce Lipí 
 8. Usnesení č.7/2015 - Bezplatný pronájem sálu sportovcům
 9. Rozpočtové opatření č.11/2014
 10. Třídění kovového a biologického odpadu
 11. Stížnost na rozhodování stavebního úřadu v rozporu s územním plánem obce.
 12. Žádosti firem a občanů, organizační záležitosti, různé
 13. Připomínky a dotazy OV Kaliště
 14. Informace pro občany
 15. Diskuse, závěr

 

Jednání:

 

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Poradu zahájil a řídil starosta p. Kysela.
 • Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenování ing. Čutka, a sl. Janáčková.                                                                                 Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 

K programu:

 

1) P. Honnerová přečetla zápis ze schůze ZO ze dne 15.12.2014. K zápisu starosta doplnil následující: Obec Dubné není nakloněna navrhovanému řešení, tj. možnosti připojit na ČOV Třebín i Kaliště. V současné době je dokumentace pro čističku Třebín projektována na kapacitu pouze pro jednu obec s minimálním nárůstem obyvatel v Třebíně.                                           ZO bere na vědomí.

 

2) Na prosincové schůzi ZO byl schválen prodej pozemků pod chatami u Závratského rybníka a schválen záměr prodeje pozemků. V určené době přihlásili pouze majitelé chat. Nezveřejněn byl pouze záměr prodeje pozemku p.č. 168 (majitelka p. Pulkrábová), která si dosud nenechala vypracovat pasport stavby a zaměření přístaveb. Starosta navrhuje prodej pozemků všem žadatelům za navrženou cenu 300 Kč/m2 a na pozemek p.č. 168 vyhlásit záměr pronájmu na dobu do konce roku 2015 za 50Kč/mama pozemek prodat až po vypořádání všech náležitostí. Veškeré náklady spojené s prodejem (vyhotovení smluv, zaměření, návrhy na vklad na KÚ) ponesou kupující.

Usnesení č. 1/2015: ZO pověřuje starostu obce k podpisu smluv o prodeji obvyklým způsobem a vyhlásit záměr pronájmu stavební parcely p.č. 168 v k.ú. Kaliště u Lipí.

                                                                                                          Hlasování: Pro: 6 proti: 0 Zdržel se:0

3) Žádost o povolení pokácení stromu rostoucího mimo les. Jedná se o lípu na hrázi rybníka u autobusové zastávky v Lipí. Strom je silně poškozený, prohnilý a hrozí pád a případné zranění dětí čekajících na zastávce.                                                             

Usnesení č. 2/2015: ZO souhlasí s pokácením stromu v době vegetačního klidu. Úklid zajistí hasiči a sportovci a dřevo se použije k májce.                                         Hlasování: Pro: 6 proti: 0 Zdržel se:0

 

F Oprava kaple: Stavební komise vybrala pro výběrové řízení tyto firmy :

a) František Urbánek, Bavorovská 154 384002 Lhenice b) Stavitelství Briezstienský s.r.o., České Budějovice, c) Matteo České Budějovice 

Usnesení č. 3/ 2015ilZO pověřuje starostu k oslovení výše uvedených firem.

                                                                                                          Hlasování: Pro: 6 proti: 0 Zdržel se:0

 

es Vyjmutí části pozemku z plnění funkce lesa. Jedná se o pozemek p.č.1170/77 u Zavratského rybníka, na kterém jsou postaveny chaty. Okolo chat je mnoho drobných staveb, které nevyžadují ohlašovací povinnost. Starosta navrhuje dotyčné části pozemku majitelům chat pronajmout nebo prodat.

Usnesení č. 4/2015 ( ZO pověřuje starostu k zahájení jednání o vyjmutí pozemku z plnění funkce lesa a jednání s majiteli chat.                                                           Hlasování: Pro: 6 proti: 0 Zdržel se:0

 

6) Příprava výběrového řízení a oslovení firem na rekonstrukci vývařovny MŠ Lipí. Stavební komise navrhla oslovit firmy: a) UMOP, spol. s.r.o. Křemže b) KOSLUŽBA OTS a.s. ČB c) JARg Litvínovice

Usnesení č. 5/2015: ZO pověřuje starostu k oslovení Ing. Kunce na přípravu výběrového řízení a oslovení výše uvedených firem.                                                      Hlasování: Pro: 6 proti: 0 Zdržel se:0

 

7) Žádost občanů Lipí na zřízení Osadního výboru pro místní část Lipí. Navrženými členy OV Lipí: ing. Arch. Marcela Zharadníková, Mgr. Marcela Šturmová, Bc. Petra Kočerová, Vlasta Kamlachová, Pavel Kočer.

Usnesení 6/2015: ZO souhlasí se zřízením OV v navrhovaném složení. Předsedou OV Lipí jmenována ing arch. Marcela Zahradníková.                                 Hlasování: Pro: 6 proti: 0 Zdržel se:0

 

8) Žádost sportovců o bezúplatný pronájem sálu k posilovacímu cvičení do konce února, jedná se o jednu hodinu před cvičením žen. Starosta stanoví podmínky pro užívání sálu.

      Usnesení č. 7/2015: ZO soulasí s bezúplatným pronájmem sálu pro cvičení sportovců.

                                                                                                                Hlasování: Pro: 6 proti: 0 Zdržel se:0

 

9) ZO projednalo předložený návrh účetní obce p. Svobodové na rozpočtové opatření č. 11/2014 k přesunu rozpočtových prostředků v rámci jednotlivých paragrafů. Hlasování: Pro: 6 proti: 0 Zdržel se: 0

 

10) Starosta informoval o nové povinnosti obce zajistit možnost třídění kovového a biologického odpadu. Do obou obcí budou přistaveny kontejnery na kovový odpad a příp. kontejner na bioodpad. Každá domácnost má také možnost požádat na OÚ o zajištění speciální plastové nádoby s roštem na biodpad, kterou by firma zajišťující svoz odpadu vyvážela jednou za 14 dní. Předpokládané náklady pro obec cca 160 tis. Kč. Kontejner na kovový odpad bude vyvážen zdarma. Železný šrot budou i nadále 2x za rok sbírat sportovci. Kontejnery budou zkušebně umístěny v Kalištích a v Lipí u obchodu. Postupně budou vybavena i stanoviště u hospody a na Sekyře. Posekanou trávu a bio odpad z domácnosti lze i nadále ukládat na hnojišti ZD Skalka. P. Bombala připraví informační leták pro občany.

 

11) Stížnost na rozhodování stavebního úřadu v rozporu s územním plánem obce. Ing. Petr Krátký informoval ZO o své stížnosti na rozhodování stavebního úřadu v rozporu s územním plánem obce Lipí.                                                                                                                                   ZO bere na vědomí.

 

12) ZO projednalo návrh změny při práci zastupitelstva. Korespondence bude přerozdělena podle obsahu jednotlivým komisím a ZO ji bude projednávat až po sdělení stanoviska dané komise.

 

Připomínky a dotazy OV Kaliště:

 

a) Zastupitelstvo obce souhlasí s námětem OV Kaliště oslovit některou z  projektových kanceláří, která zdarma provede monitoring dotačních příležitostí podle priorit, které jim obec zadá. Pokud se obec rozhodne dále spolupracovat s výše uvedenými firmami, tyto firmy již za úplatu zpracují žádost o dotaci i studii proveditelnosti, vč. celkové administrace projektu. Předpokladem je připravená projektová dokumentace, která bývá v mnoha případech uznatelným nákladem. V současné době je obec Lipí v přepočtu Kč záskané dotace/ 1 obyvatele na 9.místě z deseti okolních obcí. V současné době spolupracuje obec s MAS Netolicko, která slouží i jako poradní orgán.

b) dotaz k zálohování dat: Veškerá dat jsou zálohována podle v souladu se zákonem o spisové službě a zákonem o účetnictví.

c) Dopravní řešení autobusové zastávky v Kalištích směrem na Lipí. Tato zastávka je využívána především dětmi a staršími spoluobčany, kteří při čekání na autobus stojí uprostřed křižovatky, a jsou rostoucí intenzitou dopravy ohroženi.

Protože zde již došlo k několika nebezpečným incidentům, žádá OV Kaliště o akutní řešení situace.

Dále žádá OV o projednání posunutí dopravní značky „začátek obce Kaliště“ ve směru od Lipí až za stávající obytnou výstavbu.

Odpověď: Tento týden proběhne schůzka s Ing. Lukschovou z Odboru dopravy a p. Petrouškem z ČSAD Jihotrans, na které se obec bude snažit hledat řešení.

 

Došlá pošta :

 

E.on ČB – Oznámení o prodloužení termínu připojení ČOV Lipí

Magistrát města, Stavební úřad

 • Sdělení k ověření existence stavby (šatny ZD Lipí)
 • Sdělení o nabytí právní moci a stavební povolení (Tesař, Kaliště)
 • Potvrzení o neexistenci kanalizace (Cipínová, Kaliště)
 • Žádost o potvrzení skutečnosti-sjezd na účelovou komunikaci (Cipínová, Kaliště)
 • Sdělení o nabytí právní moci a stavební povolení (Farská, Kaliště)
 • Územní souhlas – kabelová přípojka (Matějka, Kaliště)
 • Sdělení o nabytí právní moci a rozhodnutí o umístění stavby (Farská, Koldová, Tesař, Kaliště
 • Územní souhlas, souhlas s umístěním stavby kabelová přípojka a pilířek (Charvátová, Lipí)
 • Sdělení o prodloužení lhůty k doplnění údajů na protipovodňové opatření Kaliště
 • Sdělení k ověření stavby garáže (Bouchal, Kaliště)

Magistrát města, Odbor životního prostředí:

 • Oznámení o zahájení vodoprávního řízení PPO Kaliště

 

Informace pro občany:

 

Ve středu proběhne úvodní jednání k řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Lipí a Kaliště u Lipí v sále v Lipí od 16:00, prezentace od 15:00 hodin.

Obec Lipí bude v rámci tohoto řízení žádat o obnovení cest, úpravu melioračních a kanalizačních vpustí a obecních rybníčků v katastrálním území Lipí a Kaliště u Lipí.

 

 •  

 

 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 21.05 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

 

 

Vyvěšeno dne:                       4.2.2015

Sejmuto dne:                          18.2.2015

 

Zápis ověřili:                           Ing. Pavel Čutka

                                               Kamila Janáčková