Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 7. 2011

 

Přítomni: Bláhová Pavla, Ing. Čutka Pavel, Ing. Honnerová Jana, Dis. Kysela Stanislav, Navrátil Luboš, Píša Pavel

Omluven: Mojžíš Josef

Hosté: p. Balek Zdeněk, zástupci OV Kaliště, ostatní dle prezenční listiny

 

Program:

 1. Kontrola zápisu z poslední schůze ZO konané dne 27.6.2011
 2. Volba zapisovatele schůze a ověřovatelů zápisu
 3. Likvidace akumulačních kamen z MŠ Lipí
 4. Oprava hřbitovní zdi
 5. Dotační program ze SZIF
 6. Uzavření smlouvy s Ing. Malinovským
 7. Smlouva o smlouvě budoucí s E.ON
 8. Plynová přípojka k MŠ – provedení výkopu
 9. Schválení grantu pro SDH
 10. Korespondence , došlá pošta
 11. Dotazy OV Kaliště
 12. Diskuze
 13. Závěr

 

Jednání:

 1. se zápisem z poslední schůze ZO, konané dne 27.6.2011 seznámila přítomné Ing. Bláhová. K zápisu nebyly žádné zásadní připomínky.
 2. Zapisovatelem ze schůze byla navržena Ing. Bláhová Pavla, ověřovateli zápisu p. Jana Honnerová, Dis. a p. Pavel Píša. Schválení členy ZO

Pro: 6              Proti: 0                        Zdržel se : 0

 1. V souvislosti s probíhající rekonstrukcí topení v MŠ (přechod výtápění z akumulačních kamen na plynové topení) vyvstala nutnost likvidace stávajících akumulačních kamen. Akumulační kamna jsou cca 30 let stará na hranici životnosti. Navržena je fyzická likvidace. Schválení členy ZO:

Pro: 6              Proti: 0                        Zdržel se : 0

 1. Na opravu hřbitovní zdi dotace získána nebyla. Pro letošní rok je rozpočtováno na opravu Kč 50 tis. Bylo dohodnuto, že se bude o dotaci žádat znovu v příštím roce. Pro letošní rok posoudí stav zdi p. Balek a p. Ing. Čutka, zda je nutno nějaké práce provést nebo zda se celá oprava přesune do roku 2012. Schválení:     

Pro: 6              Proti: 0                        Zdržel se : 0

 1. Termín pro předkládání žádostí z programu ZIF je říjen 2011.  Obec má připravené některé projekty na které bude dotace požadovat. Jedná se o
  1. nákup multifunkčního traktůrku na údržbu veřejné zeleně, veřejných komunikací apod.
  2. oprava budovy OÚ včetně přechodu vytápění z akumulačních kamen na plynové topení
  3. oprava střechy hasičárny v Lipí
 2. V souvislosti se zajišťováním financování prostřednictvím dotací a grantů z různých programů navrhuje starosta uzavřít mandátní smlouvu fi. X Tera Group, s.r.o.-  p. Ing. Vladislav Malinovský, která se na tuto problematiku zaměřuje. V současné době je vypisována řada dotačních titulů a orientace v tom je velmi složitá. Proto spolupráce se specialistou bude pro obec přínosem. Ing. Malinovskému je nutno předat aktualizovaný plán investičních akcí, které chce ZO v příštích letech realizovat. Schválení:

Pro: 6              Proti: 0                        Zdržel se : 0

 1. Podepsání smlouvy č. 4809-069/002/2011-ČB o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – fi. SETERM CB, a.s. předložila výše uvedenou smlouvu v zastoupení společnosti E.ON – dokončení stavby „Lipí, p. Dolina, č. par. 341/4, kabelová přípojka“.

      Usnesení č. 36/2011

Podmínky smlouvy jsou v souladu s podmínkami smlouvy o smlouvě budoucí ze dne

19.10.2009. ZO souhlasí s podpisem smlouvy.

Pro: 6              Proti: 0                        Zdržel se : 0

 1. Při realizace akce topení MŠ Lipí byla dohodnuta změna vedení přípojky plynu s tím, že obec zajistí rozebrání zámkové dlažby a výkop. Původně bylo dohodnuto, že výkop provede p. Kamlach Vladimír v rámci veřejně – prospěšných prací. Protože momentálně má úraz ruky, nutno najít jiné řešení. ZO doporučilo starostovi oslovit p. Martince
 2. Obec obdržela grant na vybavení SDH Kaliště. Grant je v celkové částce Kč 25 000,- a je ve výši 70%. Celková částka pro vybavení je Kč 35 700,-, p. Navrátil dohodne s SDH nákup potřebné výzbroje do uvedené částky
 3. Korespondence, došlá pošta:
  1. OÚ Homole oznámení o zahájení řízení o vydání změny č. 1 ÚP
  2. PČR Boršov – oznámení o přerušení vyšetřování krádeže bezpečnostní kamery
  3. Lesy ČR – Žádost o poskytnutí digitálních grafických dat pro tisk porostních a těžebních map
  4. Jindřich Matějček – žádost o povolení překopu místní komunikace Na Sekyře z důvodu uložení provizorní přípojky do země
  5. MŽP – přiznání grantu mna obnovu stromořadí v Kalištích
  6. ČEVAK – Komentář k výsledkům analýz vzorků pitné vody 12.7.2011
  7. E.ON – oznámení o přerušení dodávky el. proudu v Lipí  a Kalištích dne 11.8.2011 od 8.00 hod. do 15.00 hod.
  8. VZP – oznámení o provedení kontroly plateb pojistného
  9. Katastrální úřad – registrace kupní smlouvy cesty na hřbitov
  10. MM ČB stavební úřad – rozhodnutí o umístění a provedení stavby (garáže Šturma Jaroslav)
  11. MM odbor ochrany ŽP – stanovisko k udělení dotace
  12. Ing. Vaněk,Lišov – žádost o vydání stanoviska k projektu „Vjezd na pozemek p.č. 423/83 v k.ú. Lipí
 4. Dotazy OV Kaliště:
  1. zda je již k dispozici projektová dokumentace na akci „Kanalizace Kaliště“ – projektová dokumentace je k nahlédnutí u starosty
  2. zda je již určen stavební dozor na tuto akce – stavebním dozorem byl určen p. Balek
  3. změna stránek obce – ZO uvažuje o změně, starosta osloví stávajícího správce p. Čížka, pokud nebude mít zájem bude osloven někdo další. Stránky by měly být přehledné, uživatelsky přívětivé a měly by se objevovat aktuality z probíhajících akcí
  4. na chodníku ze zámkové dlažby prorůstá tráva – p. Staňkovi byl doručen postřik
  5. sečení K7 – ZD Jankov stanovilo cenu za posečení Kč 15 tis. Majitel zatím na nabídku nereagoval
  6. obědy pro důchodce z Kališť – OV zjistí zájem o obědy u důchodců žijících v Kalištích, pokud by zájem byl alespoň o 5 obědů, projedná ZO možnost dovážení obědů s p. Kočerem. Obec na obědy důchodců přispívá částkou Kč 10,-/oběd
 5. Diskuze:
  1. p. Krátká – při přívalových deštích teče voda ve značném rozsahu ke Kopeckým do dvora, rybáři z Lipí loví čeřenem ryby v požární nádrži v Kalištích – je určeno pro chytání na udici. Dále je potřeba upozornit MM – stavební úřad na špatný stav nemovitosti p. Žaluda – bývalá hospoda v Kalištích.
  2. Ing. Krátký – zda je dodatek ke smlouvě o dílo k UP, všechny termíny již jsou propadlé, je povinnost obce penalizovat – jeden dodatek ke smlouvě je uzavřen, týkal se mimo jiné také lhůt předání. Bude prověřeno a termíny projednání a definitivního dokončení ÚP budou dopřesněny dalším dodatkem ke smlouvě. Je nutno i z důvodu poskytnuté dotyce.
  3. Dále do kdy bude přípraven návrh ÚP k projednání – bude dohodnuto s Ing. arch. Fučíkem a bude svolána schůzka k zapracování vznesených připomínek
  4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na kanalizaci v Kalištích – Ing. Bláhová informovala o stanovisku odboru legislativně – právního KÚ k problematice věcných břemen – podle zákona 50/76 Sb. na stavby kanalizací se nepožadovalo stavební povolení ani vložení věcného břemene – předmětná kanalizace v Kalištích byla budována v letech 1976 – 1979, opravována pak v letech 2003. I podle stávajícího zákona „O vodovodech a kanalizacích“  č. 274/2001 Sb. § 7 umožňuje vstup na cizí pozemek za účelem opravy kanalizace bez souhlasu vlastníka. Manželé Mačí s tímto výkladem nesouhlasili, předložili stanovisko vedoucí odboru vodního hospodářství MM Ing. Snížkové, které je odlišné. Ing. Bláhová tedy nechá vypracovat stanovisko písemné odbor legislativně právní a požádá je o rozklad v souvislosti se stanoviskem MM.
  5. Manželé Mačí trvají na účasti při opravě kanalizace na jejich pozemku, Ing. Bláhovou bylo potvrzeno, že po opravě kanalizace budou pozemky dotčených občanů uvedeny do původního stavu, tj. pokud bude na pozemku manželů Mačích opravou porušena již uježděná přístupová cesta, bude opět cesta zpevněna
  6. p. Baboučková – potřeba opravit lavičky u hřbitova
  7. p. Honnerová – nesvítí světlo u čekárny a světlo mezi Bartoňů a Podhrázských
 6. Závěr: Schůzi ukončil starosta ve 21.20 hod.

 

 

Zapsala: Ing. Pavla Bláhová

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schůze ZO 25.7.2011.pdf Zápis ZO Lipí konané 25.07.2011 66.4 Kb