Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 6. 2012


Přítomni: Čutka Pavel, Honnerová Jana, Kysela Stanislav, Mojžíš Josef, Navrátil Luboš,
Omluveni: Bláhová Pavla, Píša Pavel  ( paní Bláhová přítomna před projednáváním bodu 6 )
Hosté: Balek Zdeněk
Občané dle prezenční listiny


 Program :

1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Nájemní smlouva Kamlach
4. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
5. Jmenování výběrové komise a termín vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci ÚT OÚ
   Lipí     
6. Oprava chodníku po ukončení pokládky kabelů a oprava podlahy čekárny v Kalištích
7. Pokácení stromu v Kalištích
8. Různé
9. Došlá pošta
10. Diskuse
11. Závěr

 

K bodu 1
Zápis z minulé schůze ZO přečetl p. Mojžíš

Po přečtení zápisu z minulé schůze ZO podal ještě pan Kysela vysvětlení :
- schody u obchodu v Lipí jsou již hotovy
- k žádosti o vydání pozemků v Kalištích je nutno provést zaměření částí cest od sadů do vsi a od křížku podél pozemku Podhradských.Toto je domluveno po zaměření pozemků pro ČOV. Na obnovu starých cest je podán požadavek při tvorbě ÚP
- k ČOV Lipí je hotové geodetické zaměření a nyní probíhá podepisování smluv s majiteli dotčených pozemků 
- skládky kolem cesty do Mokrého jsou odklizeny, nyní ještě zbývá uklidit skládky uvnitř  vojenských objektů, což je věcí OÚ Homole.

K bodu 2
Zapisovatelem byl určen p. Mojžíš , ověřovateli zápisu paní Bláhová a paní Honnerová

K bodu 3
ZO souhlasí s podepsáním nájemní smlouvy s panem Bronislavem Kamlachem, Lipí č. 14, na pronájem části obecního pozemku p. č. 271/1 v k.ú. Lipí (cca 200 m2) za hospodou v Lipí za cenu obvyklou , t.j. 10 Kč/1m2 za rok.
Hlasování :   Pro   5   proti  0   zdržel se   0

K bodu 4
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem nové „Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“.
Usnesení číslo 19/2012                                                                        ZO schvaluje předloženou „Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“
Hlasování :   Pro  5   proti  0   zdržel se  0

K bodu 5
Usnesení číslo 20/2012                                                                        ZO souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na rekonstrukci ÚT OÚ Lipí ( do 500 tis.Kč) a schvaluje členy výběrové komise v tomto složení: pan Čutka, pan Balek a pan Kysela.Termín vyhlášení výběrového řízení - do 12.7.2012. Budou osloveny následující firmy :
TOPENÍ PINKAVA, ZKM – CB, CIS spol. s r.o., NAVRÁTIL Kaliště u Lipí
Hlasování :   Pro  5   proti  0   zdržel se   0 

K bodu 6
Oprava chodníků po ukončení pokládky kabelů a oprava podlahy čekárny v Kalištích. Stavební komise společně se stavebním poradcem p. Balkem, prověří výši návrhované ceny za tyto práce dle jednotlivých položek.

K bodu 7
Usnesení číslo 21/2012                                                                        ZO souhlasí s poražením jednoho vzrostlého stromu ( osika) v lokalitě dětského hřiště v Kalištích. Osika je suchá a možným pádem ohrožuje zdraví a majetek občanů.U aleje topolů za kapličkou v Kalištích bude proveden ozdravující řez.
Hlasování :  Pro  6   proti  0   zdržel se   0

K bodu 8
Různé :
a)  Oprava hřbitovní zdi - na OÚ bude v nejbližší době zaslána cenová nabídka na opravu hřbitovní zdi.
b)  Propadlá vozovka u kanalizační vpusti na zastávce v Lipí - kanalizace je ve vlastnictví obce Lipí a z tohoto důvodu bude muset být oprava provedena na náklady obce Lipí.
c) Rozpočet na opravu cesty k Zikmundům v Kalištích - budou položeny dvě asfaltové vrstvy v délce cca 120 m a rozpočet na opravu činní cca 80 tis Kč .
d) Webové stránky obce - v souvislosti s přechodem na nové stránky byla zrušena licence na provozování starých , nahlížení do zápisů ze ZO staršího data, které nejsou na nových stránkách lze v úředních hodinách , nebo po domluvě na OÚ.
e) Alej na Klínar - majitelka firmy, která prováděla výsadbu stromů , provede i následné prořezání.
f) Dotaz na situaci kolem lokality K7 - stavební řízení není ukončeno, veškerý materiál je u soudu .
g) Posečení louky v Kalištích - louka mezi kravínem a domem č.p.25 pana Staňka je ve vlastnictví fyzických osob a je tedy jejich povinností se o posekání a udržování pozemku postarat.

K bodu 9
Došlá pošta :
* Společnost Pro 22 - žádost k vyjádření ke stavbě energetického zařízení pro územní a stavební řízení v lokalitě U Křížku
* MAS Blanský les - oznámení o dotaci na vybavení budov ( možnost provedení modernizace veřejných rozhlasů )
* MAS Blanský les - schválení projektu „S Peklíkem na vandr“ - jedná se o osazení vybraných míst odpočinkovým posezením. U nás byl vybrán pozemek na kraji lesa pod pískárnou nad vodojemem.
* Mag. města Č. Budějovice, odbor ochr. život. prostř. - souhlas s dočasným odnětím půdy ze zeměděl. půdního fondu (pozemek 0,0056ha p. Stejskal)
* Václav Kopecký Kaliště - žádost o přeložení značky - nutné vyjádření dopravního inženýra, policie ČR a odsouhlasení Odborem dopravy

K bodu 10
Diskuse:
Nebylo žádných diskusních příspěvků

K bodu 11
Závěr:
Starosta p. Kysela ukončil schůzi ve 21.10 hod.

 

Ověřovatelé zápisu  -  paní Bláhová
                        paní Honnerová

 

 

 


Příloha :
Došlá pošta 29.5 .5 – 25. 6. 2012
29.   5.   č.j. 164  Magistrát města ČB Stavební úřad –  Rozhodnutí povolení výjimky
29.   5.   č.j.  165 Magistrát města ČB Odbor životního prostředí – Rozhodnutí o vydání povolení k odběru podzemní vody
29.   5.   č.j.   166  Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
29.   5.   č.j.   167 Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
29.   5.   č.j.   168 Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
29.   5.   č.j.   169 Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
29.   5.   č.j.   170 Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
29.   5.   č.j.   171 Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
29.   5.   č.j.   172 Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
29.   5.   č.j.   173 Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
29.   5.   č.j.   174 Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
29.   5.   č.j.   175 Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
29.   5.   č.j.   176 Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
29.   5.   č.j.   177 Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy;
29.   5.   č.j.   178 Magistrát města ČB Odbor životního prostředí – Oznámení o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a ústní projednání
29.  5.    č.j.    179  Ministerstvo financí Praha – Oznámení o stanovení podmínek RUD
  1.  6.    č.j.    180  Bronislav Kamlach – Žádost o pronájem pozemku
  1.  6.    č.j.    181  UNIELEKTRO  Strakonice s.r.o. – Návrh smlouvy Kaliště –přeložka vedení VO a  VR.
  1.  6.    č.j.    182   ATTAVENA o.p.s. České Budějovice –Návrh smlouvy o uspořádání počítačového kurzu pro seniory
  1.  6.    č.j.     183   ČEVAK ČB – Žádost o poskytnutí informací.
  5.  6.    č.j.     184   Finanční úřad v ČB – Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky
  5.  6.    č.j.     185 Finanční úřad v ČB – Veřejná vyhláška   
  5.  6.    č.j.     186  Magistrát města ČB Odbor ochrany životního prostředí – Kolaudační souhlas s užíváním vodního díla
  5.  6.    č.j.     187  Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
  5.  6.    č.j.     188  Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
  5.  6.    č.j.     189  Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
  5.  6.    č.j.     190  Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
  5.  6.    č.j.     191  Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
  6.  6.    č.j.     192  Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
  6.  6.    č.j.     193  Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
  6.  6.    č.j.     194   Somaro s.r.o. – Cenová nabídka na montáž dopravního zrcadla
  7.  6.    č.j.     196   Finanční úřad ČB -  Poskytnutí informace z daňového řízení
  7.  6.    č.j.     197   Ministerstvo zemědělství Praha – Žádost o spolupráci   
  7.  6.    č.j.     198   Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
  7.  6.    č.j.     199   Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
  7.  6.    č.j.     200   Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
  7.  6.    č.j.     200   Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
  7.  6.    č.j.     201   Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
  7.  6.    č.j.     202   Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
  8.  6.    č.j      203   ČEVAK ČB – Výroční technická zpráva
13.  6.    č.j.     204    Magistrát města ČB Odbor dopravy – Přechodné dopravní značení Kaliště 
13.  6.    č.j.     205   Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
13.  6.    č.j.     206   Magistrát města ČB Odbor dopravy – Povolení podélného výkopu Kaliště
13.  6.    č.j.     207   Magistrát města ČB Odbor dopravy – Povolení protlaku Kaliště
13.  6.    č.j.     208   E-on ČR – Oznámení o přerušení  dodávky el. energie
13.  6.    č.j.     209    Kopecký V Kaliště – Žádost o posunutí dopravní značky
14.  6.    č.j.     210   MAS Blanský les – informace o dotaci na dovybavení budov
15.  6.    č.j.     211   Krajský úřad Jihoč. kraje – Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihoč. kraje
18.  6.   č.j.       212   Magistrát města ČB Odbor životního prostředí – Odbor životního prostředí –Závazné stanovisko – souhlas s dočasným odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu.
18.  6.   č.j.       213  Magistrát města ČB Matriční odbor – Projekt registr obyvatel
19.  6.   č.j.       214  Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
20.  6.   č.j.       215  Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
20.  6.   č.j.       216 Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
20.  6.   č.j.       217  Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
20.  6.   č.j.       218  Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
20.  6.   č.j.       219  Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
20.  6.   č.j.       220  Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
20.  6.   č.j.       220   Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
13.  6.    č.j.      221   Magistrát města ČB Odbor dopravy – Povolení k připojení nemovitosti k silnici
20.  6.   č.j.       222  Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
20.  6.   č.j.       223  Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
20.  6.   č.j.       224  Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
20.  6.   č.j.       225 Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
20.  6.   č.j.       226  Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
20.  6.   č.j.       227  Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
20.  6.   č.j.       228  Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
21.  6.   č.j.       229  PRO 22 Žádost o vyjádření k výstavbě energetického zařízení
22.  6.   č.j.       230   MAS Blanský les Netolíce – Oznámení o realizaci dotace
22.  6.   č.j.       231   Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
22.  6.   č.j.       232   Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
22.  6.   č.j.       233  Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy
22.  6.   č.j.       234  Ministerstvo vnitra ČR – Informace o Registru práv a povinností
25.  6.   č.j.       235   Český statistický úřad Praha – Informace o změnách
22.  6.   č.j.       234  Ministerstvo vnitra ČR – Informace o Registru práv a povinností
25.  6.   č.j.       236   Ministerstvo vnitra ČR – Registr práv a povinností , registrace agendy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schůze ZO 25.6.2012.doc Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 6. 2012 32.1 Kb