Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 5. 2015

 

Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 5. 2015 v  Lipí

Přítomni:  Ing.Bláhová Pavla, Bombala Stanislav, Ing.Pavel Čutka,  Kysela Stanislav,  Mojžíš Josef.
Omluveni: Honnerová Jana Dis., Janáčková Kamila
Hosté: Hana Svobodová, Balek Zdenek
Občané dle prezenční listiny

 Program :

1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.
Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele - Rekonstrukce kuchyně MŠ

4. Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele - Oprava Kaple Lipí II. etapa

5. Schválení obecně závazné vyhlášky - Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění komunálních odpadů na území obce Lipí

6. Návrh firem k oslovení pro výběrové řízení PPO Kaliště

7. Návrh komise pro výběrové řízení PPO Kaliště

8. Schválení závěrečného účtu za r. 2014

9. Schválení účetní závěrky za r. 2014

10. Povolení k pokácení stromů rostoucích ve VKP

11. Různé

12. Diskuze

13. Došlá pošta

14. Závěr
K bodu 1
Zápis z minulé schůze ZO přečetl p
. Mojžíš.

Pan Kysela po přečtení zápisu ještě podal následující informace: přesunutí značky začátek a konec obce v Kalištích - dle vyjádření Dopravního inspektorátu předložena dokumentace nedokládá, že se jedná o zastavěnou část obce, za původní značkou musí být údajně min. 5 domů. Dále dle projektanta záleží na vyjádření Odboru dopravy. Řešení dopravní situace od Němců na zastávku Travní cesta dopravní značkou se nezamlouvá DI a navrhuje situaci řešit pomocí chodníku a přechodů. Autobusová zastávka v Kalištích - varianta u obecního domu je neprůchodná, nelze zde vybudovat chodník. Byla navržena druhá varianta u cesty vedle Postlů, ale tato byla zamítnuta rovněž pro nedostatečné rozhledové poměry.


K bodu 2

Zapisovatelem zápisu byl určen pan Mojžíš, ověřovatelem byl jmenován ing .Čutka Pavel a pan Stanislav Bombala.

 

K bodu 3

Do výběrového řízení na dodavatele Rekonstrukce kuchyně MŠ Lipí se ze čtyř oslovených firem přihlásily pouze dvě, z toho jedna firma dodala nabídku neúplnou a nabídka druhé firmy převyšovala námi navrhovanou cenu. ZO po poradě rozhodlo prodloužit termín do 14.00 hod. dne 25. 5. 2015. Nové výběrové řízení proběhlo dnes s tímto výsledkem: Z oslovených tří firem podala nabídku firma Marccrab gastro a firma UMOP.

Jako první se umístnila firma

MARCCRAB GASTRO s.r.o.  -  1 270 336,69 Kč bez DPH

                                                     1 537 107,39 Kč včetně DPH

Jako druhá se umístnila firma

UMOP spol.s.r.o.                  1 343 000 Kč bez DPH

                                                     1 625 030 Kč včetně DPH

Komise navrhuje ZO oslovit firmu MARCCRAB GASTRO s.r.o

Usnesení číslo 16/2015 -  ZO Lipí schvaluje výsledek výběrového řízení na rekonstrukci kuchyně MŠ Lipí a pověřuje starostu p. Stanislava Kyselu k podpisu smlouvy s firmou MARCCRAB GASTRO s.r.o

Hlasování: Pro  5   proti  0  zdržel se  0

 

K bodu 4

V úterý 19.5.2015 proběhlo výběrové řízení na dodavatele akce Oprava kaple Lipí II. etapa. Osloveny byly tři firmy. Nabídku podaly všechny tři s tímto výsledkem:

Stavitelsví BRIEZSTIENSKÝ s.r.o  -   cena s DPH    363 915,22 Kč

MATTEO. s.r.o.                     -   cena s DPH    329 989,22 Kč

František Urbánek                   -   cena s DPH    348 309,13 Kč

Výběrová komise navrhuje oslovit firmu MATTEO. s.r.o , která podala nejnižší nabídku.

Usnesení číslo 17/2015 - ZO Lipí schvaluje výsledek výběrového řízení na opravu kaple v Lipí  II. etapa a pověřuje starostu pana Stanislava Kyselu k podpisu smlouvy s firmou MATTEO. s.r.o

Hlasování:   Pro  5  proti  0  zdržel se  0

K bodu 5

Schválení Obecně závazné vyhlášky " Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění komunálních odpadů na území obce Lipí "

Usnesení číslo 18/2015 - ZO Lipí schvaluje Obecně závaznou vyhlášku  " Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění komunálních odpadů na území obce Lipí "

Hlasování:   Pro  5  proti  0  zdržel se  0

K bodu 6

Pro výběrové řízení " PPO Kaliště " navrhuje starosta obce pan St. Kysela oslovit tyto firmy :

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

STRABAG a.s.

Budějovické dopravní 19/2015 - ZO Lipí souhlasí s oslovením výše uvedených firem k podání nabídky pro výstavbu " PPO Kaliště ".

Hlasování:  Pro  5  proti  0  zdržel se  0

K bodu 7

Návrh komise pro výběrové řízení " PPO Kaliště " , starosta obce p. St. Kysela navrhuje komisi v tomto složení :  p. Balek, p. Kysela, p. Mojžíš

Usnesení číslo 20/2015 - ZO Lipí souhlasí s navrženými členy komise pro výběrové řízení " PPO Kaliště ".

Hlasování:  Pro  5  proti  0  zdržel se  0

K bodu 8

Paní Hana Svobodová seznámila ZO se závěrečným účtem za rok 2014 a Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 a uvedla, že obec měla  k 31. 12. 2014 :

Příjmy celkem  -  8 064 044,67 Kč

Výdaje celkem  -  5 937 792,45 Kč

Obec hospodařila s přebytkem 2 393 420,64 Kč a k 31. 12. 2014 měla obec 9 308 081,16 Kč finančních prostředků.

Usnesení číslo 21/2015 - ZO Lipí schvaluje závěrečný účet za rok 2014 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 bez výhrad. ZO přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků a pověřilo starostu obce p.Kyselu a účetní p. Svobodovou k jejich provedení.

Hlasování:  Pro 5  proti  0  zdržel se  0

K bodu 9

Paní Hana Svobodová rovněž seznámila ZO s Účetní závěrkou obce Lipí a Mateřské školy v Lipí.

Obec Lipí hospodařila v roce 2014 :

celkové náklady  5 248 275,60 Kč

celkové výnosy   7 921 586,95 Kč

Výsledkem hospodaření je zisk 2 673 311,35 Kč, z kterého vypočítaná daň činí 30 590 Kč.

Mateřská škola hospodařila za rok 2014 :

náklady celkem   2 612 076,68 Kč

výnosy celkem    2 636 901 Kč

Výsledkem hospodaření je zisk 24 824,32 Kč

Usnesení číslo 22/2015 - ZO Lipí schvaluje roční účetní závěrku obce Lipí s tím, že zisk ve výši 2 673 311,35 Kč bude převeden na účet 432 - výsledek hospodaření předcházejícího účetního období. Dále schvaluje roční účetní závěrku MŠ Lipí s tím, že zisk ve výši 24 824,32 Kč bude převeden na účet 432 - výsledek hospodaření předcházejícího účetního období.

Hlasování:  Pro  5  proti  0  zdržel se  0

K bodu 10

Pan J.Antropius požádal obec Lipí k povolení pokácení několika stromů ve VKP.

Usnesení číslo 23/2015 - ZO na základě rozhodnutí MM ČB OOŽP souhlasí s pokácením stromů ve VKP na pozemku p.č. 249/42 v k.ú. Lipí.

Hlasování:  Pro  5  proti  0  zdržel se  0

K bodu 11

Různé:

a) Paní Hana Svobodová, účetní obce Lipí, seznámila ZO s rozpočtovým opatřením číslo 4/2015

ZO bere na vědomí

b) Paní Frišová - ředitelka MŠ Lipí podala žádost o uvolnění z funkce ke dni 30. 11. 2015 z důvodu odchodu do starobního důchodu. Pan Kysela navrhuje ZO žádosti vyhovět a připravit výběrové řízení na obsazení této funkce.

ZO souhlasí

c) Ředitelka MŠ Lipí paní Fryšová oznámila počet nově přijatých dětí do MŠ Lipí pro školní rok 2015 - 2016.  Počet nově přijatých žáků činí 15-16 dětí. Celkový počet dětí je 27 + 25.

ZO bere na vědomí

d) Oprava obecní budovy Kaliště - je nutné vyjádření občanů k využití obecní budovy. Operační program životního prostředí připravuje výzvu v operačním programu Životní prostředí. Výše dotace je max. 60 % výdajů a předpokládaný termín podání přihlášek je od 15. 10. 2015 do 5. 1. 2016. Pro ČOV Lipí bude vyhlášena možnost čerpání dotací ze stejného programu a termín pro podání přihlášek je rovněž stejný. Výše dotací zde činí max. 85 %.

e) Dotazy OV Kaliště:

- Výměna hrušní na aleji Klínar za jiné stromy - výsadba byla financována z dotace a v žádosti o dotaci je uvedena výsadba hrušně obecné.

- Výběrové řízení na údržbu zeleně v Kalištích - ZO provede výběrové řízení na firmu zajišťující odborný dozor na výsadbu a údržbu zeleně v Kalištích do měsíce září 2015.

                                                      

K bodu 12

Diskuse :

 - Pan Stanislav Kysela informoval ZO o pokládce kanalizace a vodovodního řádu v Kalištích U Křížku - je již hotova. Zbývá jen tlaková zkouška a povrchové úpravy a odstranění několika pařezů, jenž lze nabídnout občanům jako palivo. Dále pozval občany na dětský den na hřiště v Lipí. Tento se uskuteční 30.5.2015 pod patronací obce a členů spol. organizací.

- Paní Šturmová vznesla dotaz na zastupitelku obce paní Ing. Bláhovou ohledně slíbené odpovědi na dopis od OV Lipí.

- Ing. Fojtík se dotázal, zda je možnost k veřejnému nahlédnutí do došlých obálek na výběrové řízení.

K bodu 13

Došlá pošta

M.M.Č.B. staveb.úřad - sdělení o nabytí právní moci PPO Kaliště

 -  "  -        -  "  -             oznámení o vykonání státního dozoru a kontrolní prohlídky stavby ( oplocení k hranici vodního toku)

 -  "  -        OOŽP           závazné stanovisko - souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF p.Růzhová

Bc. Maroušek - návrh dopravního řešení a stanovisko DI

Bc..Maroušek - vyjádření Policie k dopravnímu řešení

Státní pozemkový úřad - svolání jednání za účelem projednání společných zařízení v rámci KPÚ

 - "   -          -  "  -           zápis z jednání sboru zástupců vlastníků Kaliště

 -  "  -          -  "  -           zápis z jednání sboru zástupců vlastníků Lipí

 ČEVAK                        výroční technickohospodářská zpráva za rok 2014

KÚ Jihoč. kraje              oznámení o zahájení řízení ( změna povolení k provozování vodovodů)

K bodu 14

Závěr :

 Starosta obce Lipí pan Stanislav Kysela ukončil jednání ve 20.35 hod.

Ověřovatelé zápisu  -  pan Stanislav Bombala

                                    Ing. Pavel Čutka