Obec Lipí

Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 5. 2015

 

Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 5. 2015 v  Lipí

Přítomni:  Ing.Bláhová Pavla, Bombala Stanislav, Ing.Pavel Čutka,  Kysela Stanislav,  Mojžíš Josef.
Omluveni: Honnerová Jana Dis., Janáčková Kamila
Hosté: Hana Svobodová, Balek Zdenek
Občané dle prezenční listiny

 Program :

1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.
Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele - Rekonstrukce kuchyně MŠ

4. Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele - Oprava Kaple Lipí II. etapa

5. Schválení obecně závazné vyhlášky - Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění komunálních odpadů na území obce Lipí

6. Návrh firem k oslovení pro výběrové řízení PPO Kaliště

7. Návrh komise pro výběrové řízení PPO Kaliště

8. Schválení závěrečného účtu za r. 2014

9. Schválení účetní závěrky za r. 2014

10. Povolení k pokácení stromů rostoucích ve VKP

11. Různé

12. Diskuze

13. Došlá pošta

14. Závěr
K bodu 1
Zápis z minulé schůze ZO přečetl p
. Mojžíš.

Pan Kysela po přečtení zápisu ještě podal následující informace: přesunutí značky začátek a konec obce v Kalištích - dle vyjádření Dopravního inspektorátu předložena dokumentace nedokládá, že se jedná o zastavěnou část obce, za původní značkou musí být údajně min. 5 domů. Dále dle projektanta záleží na vyjádření Odboru dopravy. Řešení dopravní situace od Němců na zastávku Travní cesta dopravní značkou se nezamlouvá DI a navrhuje situaci řešit pomocí chodníku a přechodů. Autobusová zastávka v Kalištích - varianta u obecního domu je neprůchodná, nelze zde vybudovat chodník. Byla navržena druhá varianta u cesty vedle Postlů, ale tato byla zamítnuta rovněž pro nedostatečné rozhledové poměry.


K bodu 2

Zapisovatelem zápisu byl určen pan Mojžíš, ověřovatelem byl jmenován ing .Čutka Pavel a pan Stanislav Bombala.

 

K bodu 3

Do výběrového řízení na dodavatele Rekonstrukce kuchyně MŠ Lipí se ze čtyř oslovených firem přihlásily pouze dvě, z toho jedna firma dodala nabídku neúplnou a nabídka druhé firmy převyšovala námi navrhovanou cenu. ZO po poradě rozhodlo prodloužit termín do 14.00 hod. dne 25. 5. 2015. Nové výběrové řízení proběhlo dnes s tímto výsledkem: Z oslovených tří firem podala nabídku firma Marccrab gastro a firma UMOP.

Jako první se umístnila firma

MARCCRAB GASTRO s.r.o.  -  1 270 336,69 Kč bez DPH

                                                     1 537 107,39 Kč včetně DPH

Jako druhá se umístnila firma

UMOP spol.s.r.o.                  1 343 000 Kč bez DPH

                                                     1 625 030 Kč včetně DPH

Komise navrhuje ZO oslovit firmu MARCCRAB GASTRO s.r.o

Usnesení číslo 16/2015 -  ZO Lipí schvaluje výsledek výběrového řízení na rekonstrukci kuchyně MŠ Lipí a pověřuje starostu p. Stanislava Kyselu k podpisu smlouvy s firmou MARCCRAB GASTRO s.r.o

Hlasování: Pro  5   proti  0  zdržel se  0

 

K bodu 4

V úterý 19.5.2015 proběhlo výběrové řízení na dodavatele akce Oprava kaple Lipí II. etapa. Osloveny byly tři firmy. Nabídku podaly všechny tři s tímto výsledkem:

Stavitelsví BRIEZSTIENSKÝ s.r.o  -   cena s DPH    363 915,22 Kč

MATTEO. s.r.o.                     -   cena s DPH    329 989,22 Kč

František Urbánek                   -   cena s DPH    348 309,13 Kč

Výběrová komise navrhuje oslovit firmu MATTEO. s.r.o , která podala nejnižší nabídku.

Usnesení číslo 17/2015 - ZO Lipí schvaluje výsledek výběrového řízení na opravu kaple v Lipí  II. etapa a pověřuje starostu pana Stanislava Kyselu k podpisu smlouvy s firmou MATTEO. s.r.o

Hlasování:   Pro  5  proti  0  zdržel se  0

K bodu 5

Schválení Obecně závazné vyhlášky " Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění komunálních odpadů na území obce Lipí "

Usnesení číslo 18/2015 - ZO Lipí schvaluje Obecně závaznou vyhlášku  " Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění komunálních odpadů na území obce Lipí "

Hlasování:   Pro  5  proti  0  zdržel se  0

K bodu 6

Pro výběrové řízení " PPO Kaliště " navrhuje starosta obce pan St. Kysela oslovit tyto firmy :

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

STRABAG a.s.

Budějovické dopravní 19/2015 - ZO Lipí souhlasí s oslovením výše uvedených firem k podání nabídky pro výstavbu " PPO Kaliště ".

Hlasování:  Pro  5  proti  0  zdržel se  0

K bodu 7

Návrh komise pro výběrové řízení " PPO Kaliště " , starosta obce p. St. Kysela navrhuje komisi v tomto složení :  p. Balek, p. Kysela, p. Mojžíš

Usnesení číslo 20/2015 - ZO Lipí souhlasí s navrženými členy komise pro výběrové řízení " PPO Kaliště ".

Hlasování:  Pro  5  proti  0  zdržel se  0

K bodu 8

Paní Hana Svobodová seznámila ZO se závěrečným účtem za rok 2014 a Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 a uvedla, že obec měla  k 31. 12. 2014 :

Příjmy celkem  -  8 064 044,67 Kč

Výdaje celkem  -  5 937 792,45 Kč

Obec hospodařila s přebytkem 2 393 420,64 Kč a k 31. 12. 2014 měla obec 9 308 081,16 Kč finančních prostředků.

Usnesení číslo 21/2015 - ZO Lipí schvaluje závěrečný účet za rok 2014 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 bez výhrad. ZO přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků a pověřilo starostu obce p.Kyselu a účetní p. Svobodovou k jejich provedení.

Hlasování:  Pro 5  proti  0  zdržel se  0

K bodu 9

Paní Hana Svobodová rovněž seznámila ZO s Účetní závěrkou obce Lipí a Mateřské školy v Lipí.

Obec Lipí hospodařila v roce 2014 :

celkové náklady  5 248 275,60 Kč

celkové výnosy   7 921 586,95 Kč

Výsledkem hospodaření je zisk 2 673 311,35 Kč, z kterého vypočítaná daň činí 30 590 Kč.

Mateřská škola hospodařila za rok 2014 :

náklady celkem   2 612 076,68 Kč

výnosy celkem    2 636 901 Kč

Výsledkem hospodaření je zisk 24 824,32 Kč

Usnesení číslo 22/2015 - ZO Lipí schvaluje roční účetní závěrku obce Lipí s tím, že zisk ve výši 2 673 311,35 Kč bude převeden na účet 432 - výsledek hospodaření předcházejícího účetního období. Dále schvaluje roční účetní závěrku MŠ Lipí s tím, že zisk ve výši 24 824,32 Kč bude převeden na účet 432 - výsledek hospodaření předcházejícího účetního období.

Hlasování:  Pro  5  proti  0  zdržel se  0

K bodu 10

Pan J.Antropius požádal obec Lipí k povolení pokácení několika stromů ve VKP.

Usnesení číslo 23/2015 - ZO na základě rozhodnutí MM ČB OOŽP souhlasí s pokácením stromů ve VKP na pozemku p.č. 249/42 v k.ú. Lipí.

Hlasování:  Pro  5  proti  0  zdržel se  0

K bodu 11

Různé:

a) Paní Hana Svobodová, účetní obce Lipí, seznámila ZO s rozpočtovým opatřením číslo 4/2015

ZO bere na vědomí

b) Paní Frišová - ředitelka MŠ Lipí podala žádost o uvolnění z funkce ke dni 30. 11. 2015 z důvodu odchodu do starobního důchodu. Pan Kysela navrhuje ZO žádosti vyhovět a připravit výběrové řízení na obsazení této funkce.

ZO souhlasí

c) Ředitelka MŠ Lipí paní Fryšová oznámila počet nově přijatých dětí do MŠ Lipí pro školní rok 2015 - 2016.  Počet nově přijatých žáků činí 15-16 dětí. Celkový počet dětí je 27 + 25.

ZO bere na vědomí

d) Oprava obecní budovy Kaliště - je nutné vyjádření občanů k využití obecní budovy. Operační program životního prostředí připravuje výzvu v operačním programu Životní prostředí. Výše dotace je max. 60 % výdajů a předpokládaný termín podání přihlášek je od 15. 10. 2015 do 5. 1. 2016. Pro ČOV Lipí bude vyhlášena možnost čerpání dotací ze stejného programu a termín pro podání přihlášek je rovněž stejný. Výše dotací zde činí max. 85 %.

e) Dotazy OV Kaliště:

- Výměna hrušní na aleji Klínar za jiné stromy - výsadba byla financována z dotace a v žádosti o dotaci je uvedena výsadba hrušně obecné.

- Výběrové řízení na údržbu zeleně v Kalištích - ZO provede výběrové řízení na firmu zajišťující odborný dozor na výsadbu a údržbu zeleně v Kalištích do měsíce září 2015.

                                                      

K bodu 12

Diskuse :

 - Pan Stanislav Kysela informoval ZO o pokládce kanalizace a vodovodního řádu v Kalištích U Křížku - je již hotova. Zbývá jen tlaková zkouška a povrchové úpravy a odstranění několika pařezů, jenž lze nabídnout občanům jako palivo. Dále pozval občany na dětský den na hřiště v Lipí. Tento se uskuteční 30.5.2015 pod patronací obce a členů spol. organizací.

- Paní Šturmová vznesla dotaz na zastupitelku obce paní Ing. Bláhovou ohledně slíbené odpovědi na dopis od OV Lipí.

- Ing. Fojtík se dotázal, zda je možnost k veřejnému nahlédnutí do došlých obálek na výběrové řízení.

K bodu 13

Došlá pošta

M.M.Č.B. staveb.úřad - sdělení o nabytí právní moci PPO Kaliště

 -  "  -        -  "  -             oznámení o vykonání státního dozoru a kontrolní prohlídky stavby ( oplocení k hranici vodního toku)

 -  "  -        OOŽP           závazné stanovisko - souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF p.Růzhová

Bc. Maroušek - návrh dopravního řešení a stanovisko DI

Bc..Maroušek - vyjádření Policie k dopravnímu řešení

Státní pozemkový úřad - svolání jednání za účelem projednání společných zařízení v rámci KPÚ

 - "   -          -  "  -           zápis z jednání sboru zástupců vlastníků Kaliště

 -  "  -          -  "  -           zápis z jednání sboru zástupců vlastníků Lipí

 ČEVAK                        výroční technickohospodářská zpráva za rok 2014

KÚ Jihoč. kraje              oznámení o zahájení řízení ( změna povolení k provozování vodovodů)

K bodu 14

Závěr :

 Starosta obce Lipí pan Stanislav Kysela ukončil jednání ve 20.35 hod.

Ověřovatelé zápisu  -  pan Stanislav Bombala

                                    Ing. Pavel Čutka

 

 

 

 

dnes je: 15.07.2018

svátek má: Jindřich

Aktuality

Stanovení přechodné úpravy provozu
více
Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 2018
více
Územní studie SO8 L
více
Územní studie SO9.L
více
Územní studie SO7L
více
Územní studie SO6.L
více
Územní studie SO.5 L
více
územní studie SO4 L
více
územní studie SO3 K
více
Návrh veřejné vyhlášky opatření obecné povahy
více
Veřejná vyhláška
více
Oznámení o přerušení dodávvky el.proudu
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
zápis e schůze OZ Lipí z 25. 6. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 14. 6. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 30. 5. 2018
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 25. 6. 2018
více
Územní plán Lipí změna č. 1
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
prodej kuřiček
více
Postupy správce při splnění požadavků, plynoucích z práv subjektů údajů
více
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů
více
Informace o zpracování osobních údajů
více
Změna termínu zasedání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 6,7,8
více
Závěrečný účet za rok 2017 - schválený
více
Rozpočtové opatření č. 5/2018
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 9. 4. 2018
více
Oznámení o změně termínu konání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 4/2018
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Tabulka vývozu BIO popelnic
více
Svoz BIO Popelnic
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,kteráse konala 26. 2. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2017
více
Zápis do Mateřské školy v Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Zápis ze schůze konané dne 31. 1. 2018
více
výsledky voleb prezidenta druhé kolo
více
Plán schůzí ZOLipí na r.2018
více
program porady ZO Lipí , která se bude konat 31. 1. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 12,13/2017
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Poplatky v roce 2018
více
výsledky volby prezidenta - první kolo
více
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci + dodatek č. 1
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2017
více
informace k dani z nemovitých věcí pro r. 2018
více
oznámení o změně výpůjční doby v knihovně Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 10/2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 11. 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2018-2022
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2018
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne5. 11. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 9/2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí, která se konala 30. 10. 2017
více
Výsledky voleb do parlamentu ČR 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2022
více
SMLOUVA O DÍLO
více
Rozpočtové opatření č. 7 a 8.2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 9. 2017 v Kalištích
více
program schůze ZO Lipí , která se bude konat 25. 9. 2017
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 4. září 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,konané dne 28. srpna 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Oznámení změna č-1 ÚP Lipí-návrh-společné jednání
více
Program schůze ZO Lipí která se bude konat 28. 8. 2017
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 3. 8. 2017
více
Změna č.4 ÚP Homole
více
program schůze OZ Lipí, která se bude konat 3. 8. 2017
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 26. 6. 2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí z 5.6. 2017
více
Smlouva o dílo- Kanalizace Kaliště
více
Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečném účtu a rozpočtovém výhledu dobrovolného svazku obcí blanský les- podhůří
více
Přeložení schůze ZO Lipí
více
Informace o integrovaném dopravním systému Jihoč. kraje
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017
více
Finanční úřad pro jihočeský kraj- Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3.2017
více
Smlouva o dílo- Oprava Božích muk
více
Zápis ze schůze ZO ze dne 27.3.2017
více
Jak třídit bioodpad v domácnosti
více
Výzva pro majitele psů
více
Rozpočtové opatření č. 2.2017
více
Rozpočtové opatření č. 1.2017
více
služby pro obyvatele obce
- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.
více
zápis ze schůze ZO Lipí která se měla konat 27. 2. 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, ze dne 12.12.2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromaďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
více
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
více
Smlouva o dílo
více
28. 11. 2016 se koná schůze ZO Lipí
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 28. 11. 2016
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016
více
smlouva na zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby
více
Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP při práci na staveništi - kanalizace a čistírna odpadních vod
více
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihoč . kraje
více
Výsledek volby do Senátu ČR II kolo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích
více
Vyhláška o regulaci nočního klidu
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016
více
Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 6. 2016
více
Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí
více
Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva č. 1/206 o poskytnutí neinvestiční dotace
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 1. 2016
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 11. 2015
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 10. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne29. 9. 2015
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 2. 9. 2015
více
zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31. 8. 2015
více
Skládka biologického odpadu.
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 27. 7. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 6. 2015
více
ÚP Lipí 2 část
více
ÚP Lipí 1 část
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 5. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 4. 2015
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 30. 3. 2015 v Kalištích
více
Zápis ze schůze ZO lipí konané 23. 2. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 26. 1. 2015
více
Nový informační systém pro občany
více
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
více
Obec Lipí na mapovém portálu GEOSENSE
více

Anketa

Chcete strom na nádvoří u restaurace?

ANO
odpověď ANO (78%)
78%
NE
odpověď NE (22%)
22%