Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 2. 2013

Zápis

ze schůze ZO Lipí, konané dne 25. února 2013

 

Účast:

Zastupitelé - Ing. Bláhová, Ing. Čutka, p. Honnerová, Dis., p. Kysela,  p. Navrátil, p. Píša

Omluven: p. Mojžiš

Ostatní hosté dle prezenční listiny.

 

Program:

 1. kontrola zápisu ze schůze ZO, konané dne 28.1.2013
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Schválení vnitřní organizační směrnice pro vedení účetnictví
 4. Výběrové řízení MŠ + stanovení komise pro otevírání obálek
 5. Různé
 6. Diskuze
 7. Korespondence, došlá pošta
 8. Závěr

 

Jednání:

 1. Zápis ze schůze ZO, konané dne 28.1.2013 přečetla členka ZO p. Jana Honnerová, Dis.. K zápisu doplnil starosta p. Kysela Stanislav  následující:
 2. k dopravnímu řešení výstavby RD „U Křížku“ požádala p. Koldová investora o schůzku. Schůzka je dohodnuta na 27.2.2013 přímo v lokalitě výstavby, čas bude upřesněn. Za Obec Lipí se zúčastní starosta p. Kysela, stavební poradce p. Balek, člen ZO p. Mojžíš, člen ZO p. Navrátil a Ing. Krátký.
 3. Žádost o dotaci na rekonstrukci MŠ a zřízení 2. třídy je možno podat pouze z jednoho dotačního titulu, souběh není možný (žádost podána v Programu obnovy venkova)
 4.  
 5. Určení zapisovatelů a ověřovatelů zápisu:
 6. zapisovatel: Ing. Bláhová
 7. ověřovatelé zápisu: p. Píša, p. Navrátil

Pro: 6 členů ZO             Proti: 0           Zdržel se: 0

 

 1. Ke schválení byla předložena „Vnitřní organizační směrnice pro vedení účetnictví“. Směrnice byla schválena usnesením č. 2/2013

      Pro: 6 členů ZO                   Proti: 0           Zdržel se: 0

 

 1. Výběrové řízení na dodavatele pro rekonstrukci MŠ zajistí firma p. Kunceho. Do komise na otevírání obálek jsou navrženi: p. Zdeněk Balek (stavební poradce), Ing. Pavel Čutka (člen ZO – stavebnictví), p. Stanislav Kysela (starosta).

      ZO souhlasí se zadáním výběrového řízení i se složením komise pro otevírání   obálek usnesením č. 3/2013

Pro: 6 členů ZO             Proti: 0           Zdržel se: 0

 

 1. Různé:
 2. za upozornění a pomoc s p. Kubů a následnou pomoc při zajištění nemovitosti čp. 37 v Lipí odměnit p. Kamlacha Vladimíra, Lipí č. 27 dárkovým poukazem na Kč 1000,-
 3. do 31.3.2013 by měly být převedeny do vlastnictví obce lesy v k.ú. Kaliště, které v současné době spravují Vojenské lesy Planá.

Zajistí :     p. Josef Mojžiš

 • termín projednání nového ÚP bude zveřejněn v průběhu měsíce března 2013, v současné době probíhají poslední úpravy.
 • předpokládaný termín zprovoznění 2. třídy MŠ je od nového školního roku, tj. od 1.9.2013
 • vzhledem k neproduktivní spolupráci ukončit spolupráci při vyhledávání dotací s firmou X Terra Group, s.r.o., jednatel p. Malinovský . Smlouva je platná do 30.9.2013, pokusit se o ukončení smlouvy dohodou.

 

 1. Diskuze:
 2. p. Navrátil – v budově obce v Kalištích je potřeba opravit  el. rozvodnou desku a změnit název odběrního místa na Obec Lipí (je ještě stále na prodejnu)
 3. Ing. Krátký – podklady pro stavbu RD p. Lisému neposkytl, domnívá se, že podávat takovéto informace je předčasné, vzhledem ke stavu schvalování nového ÚP
 4. P. Podhradský – zda by nebylo výhodnější pro obec postavit pouze jednu ČOV v Lipí a odpadní vody z Kališť do této ČOV přečerpávat

 

 1. Korespondence, došlá pošta:
 2. MM ČB OOŽP – povolení domácí ČOV pro výstavbu RD Mgr. Fausta , lokalita Kaliště
 3. MM ČB OOŽP – souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF, závazné stanovisko
 4. MM ČB SÚ – oznámení o spojení územního a stavebního řízení pro kabelovou přípojku E-on Distribuce pro výstavbu 6ti RD lokalita

      „U Křížku“ Kaliště

 • MM ČB SÚ – souhlas s provedením ohlášené stavby Tesařovi Kaliště
 • HZS Jč kraje – odborná příprava velitelů a strojníků
 • MM ČB SÚ – oznámení o spojení územního a stavebního řízení pro kabelovou přípojku Eon Distribuce pro výstavbu 6ti RD lokalita

      „U Křížku“ Kaliště

 • Marie Kamlachová, Lipí 110 – žádost o vyjádření k výstavbě RD, povolení k připojení na vodovodní a kanalizační síť, povolení k překopu vozovky a připojení nemovitosti na místní komunikaci
 • Finance Zlín – žádost o prodej nekótovaných akcií
 • Zenkl s.r.o. Projekční kancelář – doplnění žádosti „Sjezd Stejskal“ o vyjádření ZD Jankov
 • Komerční banka  - nabídka služeb
 • ČSÚ Praha – roční výkaz územních samosprávních celků za rok 2012
 • ČSÚ Praha, KS ČB – životní podmínky 2013, výběrové šetření v domácnostech

 

 1. Závěr:

      Starosta ukončil schůzi v 21.00 hod.

 

 

Zapsala: Ing. Pavla Bláhová