Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 11 2013

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zápis Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25.11. 2013 v  Lipí
Přítomni:Ing.Bláhová Pavla,Ing.Čutka Pavel,Honnerová Jana Dis, Kysela Stanislav,  Mojžíš Josef,Navrátil Luboš
Omluveni: Píša Pavel
Hosté:Svobodová Hana,  Balek Zdeněk
Občané dle prezenční listiny


 Program :

1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.
Rozpočtové změny
4. SÚS souhlas s pokácením stromu
5. Provedení inventur k 31.12.2013
6. Plán schůzovní činnosti na rok 2014

7. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2014
8.Různé

9. Diskuse

10. Došlá pošta

11. Závěr

 
K bodu 1
Zápis z minulé schůze ZO přečetl p
. Mojžíš

 

Po přečtení zápisu doplnil pan Kysela následující informace :

-  Pan předseda ZD Zdeněk Houška označil a zabezpečil meliorační šachty na pozemku K7

( zajištění ochrany a bezproblémového obdělávání pozemku)

-  Cena vodného a stočného pro r. 2014, schválená minulý měsíc je uvedena včetně DPH. 


K bodu 2

Zapisovatelem zápisu byl určen pan Mojžíš , ověřovatelem byla jmenována Ing. Pavla Bláhová a Jana Honnerová Dis.


K bodu 3

Paní Svobodová seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č.10

ZO bere na vědomí

 

K bodu 4

Usnesení číslo 26/2013  -  ZO souhlasí s pokácením uschlé břízy u vozovky směrem na Habří. O povolení k pokácení požádala SÚS Č. Budějovice z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti provozu na této komunikaci.                                                                                                                                                                       

Hlasování :   Pro  6  proti  0  zdržel se  0

 

K bodu 5

Plán inventur a složení inventurních komisí na rok 2013

Pro zajištění inventur majetku k 31.12.2013 byl předložen plán provedení inventarizace a byly jmenovány inventarizační komise:

 

Ústřední inventarizační komise :

Ing. Pavla Bláhová, zastupitel   -   předseda

p.Josef Mojžíš, zastupitel        -  člen komise

p.Luboš Navrátil, zastupitel     -  člen komise

 

Inventarizační komise:

Pro inventarizaci MŠ, OÚ, prodejny v Lipí a závazků :

p.Stanislav Kysela, zastupitel, starosta   -   člen

p.Hana Svobodová, účetní   -   člen

 

Pro inventarizaci hostince v Lipí, sálu v Lipí a hasičské zbrojnice v Lipí :

Ing.Pavel Čutka, zastupitel   -   člen

p.Pavel Píša, zastupitel       -   člen

 

Pro inventarizaci OÚ Kaliště, hasičské zbrojnice v Kalištích a kaple v Kalištích

p.Jana Honnerová Dis, zastupitel   -   člen

p.Luboš Navrátil, zastupitel        -   člen

 

Pro inventarizaci kaple v Lipí :

Ing.Pavla Bláhová, zastupitel            -   člen

p.Stanislav Kysela, zastupitel, starosta   -   člen

 

Termíny :

Předání inventurních soupisů :                           31. 12. 2013

Zahájení inventur inventarizačními komisemi             2.  1. 2014

Ukončení inventarizace                                    17.1. 2014

 

Usnesení číslo 27/2013 -  ZO souhlasí  s předloženým plánem inventur a složením jednotlivých inventarizačních komisí na rok 2013.

Hlasování :   Pro  6  proti  0  zdržel se  0

 

 

K bodu 6

Usnesení číslo 28/2013  -  ZO souhlasí s předloženým plánem schůzové činnosti pro rok 2014.

Hlasování :   Pro  6  proti  0  zdržel se  0

 

K bodu 7

ZO předběžně projednala návrh rozpočtu na vybrané akce pro rok 2014 a k této otázce se vyjádří na příští schůzi ZO.

K bodu 8

Různé :

  1. Na schůzce  na odboru dopravy MM dne 13.11. 2013 , za účasti zástupců obce, p. Talafouse, p. Straky za SÚS, dopravní policie a investorů paní Koldové,pana Tesaře a Ing. Marouška nám bylo sděleno, že odbor dopravy nekompromisně požaduje prodloužení chodníku až na hranici k Jeřábkům, a to i přes námitky, že v prostoru před domky je minimální prostor. Norma uvádí, že chodník musí být 3 m od zástavby. Kolaudační řízení na stavbu v lokalitě U křížku podmiňuje odbor Dopravy zároveň i kolaudací uvedeného chodníku.

     b) Na OÚ Lipí  proběhla dílčí kontrola hospodaření.

     c) Projektová dokumentace na protipovodňová opatření od Klínaru k p. Cipínovi je hotová,        

        je nutné ještě její nacenění. Dle informací z K.Ú. však na tyto akce v příštím roce   

        nebudou vypsány žádné dotační tituly. 

     d) Návrhy na zařazení pozemků jako stavebních ( Ing.Stejskal, MVDr.Bartoň a p.Koklar)   

        byly předány zpracovatelům ÚP.

 

K bodu 9

Diskuse

Nebylo žádných diskusních příspěvků.

 

K bodu 10

Došlá pošta:

- Mag.města ČB Stavební úřad - územní rozhodnutí  -  výměna kabele NN směr Zedníků

- Mag.města ČB Stavební úřad -         -     "    -                     výměna vedení NN

  Sekyra

- Mag.města ČB OŽP  -  souhlas s trvalým vynětím půdy z půdního fondu Koldová, Farská,    

  Tesař

- Mag.města ČB OŽP  -  povolení k vypouštění odpad. vod Růžičková

- Mag.města ČB OŽP  -  oznámení o zahájení správního řízení - topoly Kümmel

- Mag.města ČB OŽP  -  oznámení o zahájení řízení - výstavba vodovodu a kanalize v lok. U

  křížku

-Mag.města ČB Odbor Dopravy  - vyjádření k územní studii Lipí sever

- Eon Č.B. - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

- SZIF - vyrozumění o administraci hlášení změn - dotace MŠ

- ČEVAK  -  vyjádření k ÚS

- Eva Růžičková Lipí  -  žádost o povolení k překopu účelové komunikace

 

K bodu 10

Závěr :

 

Závěrem starosta p. Stanislav Kysela pozval všechny zúčastněné na adventní koncert pěveckého sboru Rolnička, který se koná v neděli 15.prosince v 17 hod. v kapliv Lipí a  jednání  ukončil ve 20.30  hod.

 

 

Ověřovatelé zápisu  -  Ing.Pavla Bláhová   

 

                                    Jana Honnerová Dis