Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 1. 2011

 

Přítomni:

 1. Zastupitelé obce: Bláhová Pavla Ing.; Honnerová Jana, Dis.; Kysela Stanislav, Navrátil Luboš, Píša Pavel
 2. Ostatní přítomní: dle presenční listiny

Na schůzi byla přítomna nadpoloviční většina členů ZO, schůze byla usnášeníschopná

 

Omluveni:

 1. Zastupitelé obce: Čutka Pavel, Ing.; Mojžíš Josef.

 

 

Program:

 1. Kontrola zápisu z poslední schůze ZO
 2. Určení zapisovatele ověřovatelů zápisu
 3. Schválení podpisového řádu obce
 4. Uzavření nových smluv o pronájmu pozemku a úklid sněhu
 5. Stížnost na nezařazení pozemků do ÚP
 6. Dotaz PČR a p, Děkana
 7. Žádost p. Gutwirthové na pokácení vzrostlé lípy
 8. Dopis manželé Mačí – oprava kanalizace
 9. Žádost Mgr. Pohanky na zařazení pozemku do paspartu komunikací
 10. Korespondence, došlá pošta
 11. Diskuze
 12. Závěr

 

Jednání:

 

 1. Byla provedena kontrola zápisu ze schůze ZO, konané dne 20.12.2010. K zápisu podal doplnění p. starosta – návrh vyhlášky o místních poplatcích je na úřední desce a zároveň byla předána na MV ke schválení. Aby vyhláška mohla začít platit od 1.3.2011, navrhuje starosta, aby dne 14.2.2011 byla místo plánované porady ZO se uskutečnila schůze ZO. Všichni přítomní členové ZO s tím vylovili souhlas.
 2. Zapisovatelem byla určena Bláhová Pavla, Ing. a ověřovateli zápisu pánové Navrátil Luboš a Píša Pavel. Přítomní členové ZO s tím vyslovili souhlas.
 3. Na prosincové schůzi ZO byl předložen návrh podpisového řádu obce. Vzhledem k tomu, že k návrhu nebyly vzneseny připomínky, byl podpisový řád předložen ke schválení

      Usnesení č. 16/2011 – Podpisový řád obce se schvaluje v předloženém návrhu.

      Hlasování: pro 5         proti 0             zdržel se  0

 1. Uzavření nových smluv:
 2. Na poradě dne 10.1.2011 informoval starosta, že majitelka pozemku za sálem p. Leibnerová předložila požadavek na uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem předmětného pozemku. Krom zvýšení ceny požaduje udržovat pozemek ve stavu, který by odpovídal účelu, pro který byl pozemek pronajat. Pozemek byl pronajat především z důvodu příjezdu požárních vozidel k sálu obce a ke skládkování materiálu obce. Majitelka oprávněně poukazovala na to, že na pozemku je nepořádek. Pro rok 2011 byl pronájem dohodnut na Kč 2000. Pozemek bude zjara uklizen a bude dbáno na to, aby pozemek byl výhradně užíván k účelu, pro který je pronajímán. Pro další období bude jednáno s majitelkou o výměně nebo odprodeji. Úkol trvalý, odpovídá starosta
 3. Vzhledem ke zvýšení celkových nákladů na úklid sněhu, především pohonných hmot, předložilo ZD Jankov návrh nové smlouvy. Cena se zvyšuje z Kč 400,- a Kč 510,-/hod. Vzhledem k tomu, že žádné optimální alternativní řešení neexistuje, bude přistoupeno na návrh ZD.

Usnesení č. 17/2011

 • schvaluje se smlouvu na pronájem pozemku pro příjezd požárních vozidel a skládkování za sálem obce Lipí za roční pronájem Kč 2000,- s p. Laiblová
 • schvaluje se smlouva na úklid sněhu za cenu Kč 510,- za hod. se ZD Skalka Jankov
 • starosta se pověřuje podpisem obou smluv

            Hlasování: pro 5         proti 0             zdržel se 0

 1. Na starostu se telefonicky obrátili pánové MVDR Bartoň a Stejskal -  majitelé pozemků, které nebyly zařazeny do nově tvořeného ÚP, jako stavební parcely. Vzhledem k tomu, že nově tvořený ÚP byl obci předán pouze v návrhu a jen v elektronické podobě, vyvstala otázka, jakým způsobem se informace o nezařazení pozemků k majitelům dostala. Starosta odkázal majitele pozemků na zpracovatele ÚP pro obec a ten je odkázal na odbor, vzhledem k tomu, že důvodem nezařazení je zábor zemědělského půdního fondu
 2. Na obec byl doručen dotaz PČR Strakonice na p. Zdeňka Děkana, který je v Lipí hlášen na úřední adrese. P. Děkan se v obci nezdržuje, není proto možno podat jakoukoli informaci. Starosta v tomto duchu odpoví PČR Strakonice.
 3. Na obec byla doručena žádost p. Gutwirthové, Lipí č. 16 o pokácení vzrostlé lípy u jejího domu. Jako důvod uvádí, že lípě byly několikrát přerušeny kořeny a naklání se směrem k jejímu domu. Má proto obavy, aby na dům nespadla. Protože lípa je na pozemku SUS, bude p. Gutwirthové odpovězeno, aby se obrátila na majitele, který musí o pokácení požádat.
 4. Manželé Mačí, Strádova 1707/33, České Budějovice se dotazují na přípravu a vlastní realizaci opravy kanalizace, která vede přes jejich pozemek v k.ú. Kaliště u Lipí. V současné době se oprava kanalizace řeší s ČEVAK a předpokládá se provést opravu v prvním pololetí roku 2011. V tomto duchu odpovědět manželům Mačí, pro které je termín realizace důležitý z důvodu provádění navazujících prací, zejména vybudování zpevněné komunikace k novostavbě jejich RD.

      K vlastní opravě kanalizace se rozproudila diskuze, jednak o způsobu opravy, ale také    o financování a podílu správce kanalizace na financování opravy, už proto, že kanalizace patří k nejnovějším v obci, je z roku 2004 (Ing. Mikolášek). Diskuze byla      ukončena s tím, že je nutno počkat na projektovou dokumentaci, průběžně bude také          jednáno s ČEVAK, co by mohlo být hrazeno v rámci oprav správcem kanalizace a co       bude placeno z rozpočtu obce. ČEVAK nabídl možnost spolupráce při zajištění dotace   na akci, poplatek za zpracování podkladů pro žádost je Kč 5000,-. Vzhledem k tomu,        že oprava kanalizace v Kališti představuje v rozpočtu poměrně velkou položku (cca            700 tis. Kč), bylo dohodnuto nabídku spolupráce využít.

 1. Mgr. Pohanka, který zastupuje p. Vladimíru Podhradskou se obrátil na obec s dotazem, zda pozemek 3296/3 v k.ú. Kaliště u Lipí je veden v paspartu , jako účelová komunikace. Předmětný pozemek je ve vlastnictví p. Jiřího Žaluda, Jiráskovo nábřeží 1559/5 České Budějovice a v současné době je pokryt panely a sloužil, jako příjezd ke kravínu ZD Jankov. Pozemek není veden v paspartu cest, jako účelová komunikace. V tomto smyslu bude p. Mgr. Pohankovi zaslána odpověď. Zároveň bude zaslán dopis předsedovi ZD „Skalka“ Jankov p. Zdeňku Houškovi se žádostí o vysvětlení stavu.

T: ihned                                                         Zajistí: starosta

 1. Členům ZO byl předán seznam došlé korespondence za období od 21.12.2010 do 25.1.2011. Tento soupis tvoří nedílnou součást zápisu.
 2. Diskuze:
 3. starosta – Ing. Malinovský, která s obcí spolupracuje na zajištění dotace na ÚP upozornil, že je vypsán grant, který by bylo možno použít na opravu návesních kaplí. Bylo dohodnuto, že Ing. Malinovskému bude zaslán seznam akcí, které je nutno realizovat a bude požádán o spolupráci při zajišťování financování prostřednictvím dotací, grantů apod.
 4. p. Maxa – zda je sledováno vypisování grantů – viz předcházející příspěvek
 5. p. Povišer – domnívá se, že plynofikace školky je řešení pouze části problému, zastaralé jsou sporáky, bojlery na ohřev vody as pod. ZO se shodlo na tom, že bude nutno provádět rekonstrukci MŠ postupně, podle finančních prostředků. Plynofikace je zařazená proto, že stávající akumulační kamna již dosluhují
 6. Ing. Krátký – jaká je cena za vypracování ÚP, původně se mluvilo o ceně Kč 420 tis. v současné, době již o Kč 900 tis. Jak je postavena smlouva, dále, zda vypracování regulačního plánu je zahrnuto do smlouvy – na příští schůzi ZO bude podána informace, co je zakotveno do smlouvy
 7. Ing. Krátký – je nutno určit zastupitele, který bude ÚP zastřešovat. ZO určilo Ing. Pavla Čutku, předsedu stavební komise koordinátorem ÚP.

Usnesení č. 18/2011 – Ing. Čutka Pavel se ustanovuje koordinátorem ÚP

                   Hlasování: pro 5              proti 0             zdržel se 0

 • p. Maxa – propadlá kanalizace u Modrého křížku – p. Balek odpověděl, že by měli řešit stavebníci p. Koldová a spol. Způsob opravy bude navrhnut až sejde sníh
 • p. Maxa – protipovodňová opatření by měla pokud to bude možno míjet pozemek K7 a stavby protipovodňových opatření by měly být součástí ÚP
 • p. Maxa – fi, BAZILISKUS, zda již byla uplatněna pokuta prostřednictvím MM – odboru životního prostředí, za neudržování pozemku. MM – odbor ŽP požaduje fotografie pozemku, budou dodány p. Honnerovou
 • p. Krátká – obec postavila p. Vyžrálkovi plot za Kč 150 tis. a nezajistila si smluvně vložení věcného břemene na vedení kabelů, dtto u kanalizace přes pozemek Mačí – na příští schůzi ZO budou předloženy návrhy smluv
 • p. Povišer – posypy místních komunikací
 • p. Baboučková – zda jsou řešena protipovodňová opatření v Lipí, domnívá se, že realizovaná opatření jsou nedostačující
 • p. Krátká – revitalizace zeleně p. Kafka -  p. Kamlachová odpověděla, že s p. Kafkou jednala, ale že za podmínek daných obcí, tj. zajistit si 100% dotaci na akci, firma nemá zájem
 • p. Maxa – v jakém stavu je ÚŘ firmy BAZILISKUS, jak je možno, že firma podává odvolání, když už bylo definitivně ukončeno- p. Balek prověří

OV Kaliště zaslal písemně náměty a připomínky, je nedílnou součástí zápisu.

 1. Závěr.

      Schůzi ukončil p. starosta v 21.30 hod. Příští schůze ZO bude podle dohody 14.2.2011 místo plánované porady ZO.

 

Zapsala Ing. Pavla Bláhová, ověřovatelé zápisu : Navrátil Luboš, Píša Pavel

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schůze ZO 25.01.2011.pdf Zápis ZO Lipí konané 25.01.2011 93.5 Kb