Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 24. 9. 2018 v Kališti u lipí

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 24.9.2018 v Kališti uLipí

 

Přítomni: starosta: p. Kysela Stanislav,  ing. Čutka Pavel, ing. Bláhová Pavla, Vlášková Kamila

Omluven: p. Honnerová Jana, DiS, p. Bombala Stanislav, p. Mojžiš Josef

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 4 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů,
 2. Kontrola zápisu z poslední schůze ZO, připomínky
 3. Schválení navrženého programu
 4. Krátké zhodnocení uplynulého volebního období
 5. Usnesení č.51/2018: Kácení stromu rostoucího mimo les
 6. Usnesení č. 52/2018: Kácení stromu rostoucího mimo les
 7. Usnesení 53/2018: Dodatek k příkazní smlouvě
 8. Usnesení 54/2018: Výsledek výběrového řízení na opravu požární nádrže Kaliště
 9. Usnesení 55/2018: Uvolnění prostředků na oslavu 100. výročí vzniku Československa
 10. Usnesení 56/2018: Výběr dodavatele na rekonstrukci sociálního zařízení v hostinci v Lipí
 11. Rozpočtová změna
 12. Nabídka firmy CPLASTK spol. s.r.o. Mydlovary
 13. Petice občanů proti zdražení nájmu v hostinci v Lipí
 14. Různé
 15. Došla pošta
 16. Diskuze
 17. Závěr

 

K programu:

 1.  Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu :
  • jako zapisovatelka navržena Ing. Pavla Bláhová 
  • jako ověřovatelé navrženi Ing. Pavel Čutka, p. Kamila Vlášková

Pro:  4                                                                                                                 Proti: 0

 1. Kontrola zápisu ze  27. srpna 2018 – zápis přečetla zastupitelka Pavla Bláhová. K zápisu nebyly žádné připomínky.
 2. Přítomní členové ZO Lipí schválili navržený program schůze – viz výše
 3. Starosta provedl krátké zhodnocení práce zastupitelů ve volebním období. Zmínil pouze nejdůležitější akce, a to:
  1. Oprava střechy na hostinci v Lipí – plně hrazena z rozpočtu obce
  2. Vybavení sálu novým mobiliářem – plně hrazeno z rozpočtu obce
  3. Rekonstrukce kuchyně v MŠ Lipí – část nákladů hrazeno z přiznané dotace
  4. Oprava kanalizační stoky a vybudování parkovacího stání v Kalištích - část nákladů hrazeno z přiznané dotace
  5. Oprava kapliček a božích muk v katastru celé obce - část nákladů hrazeno z přiznané dotace
  6. Dokončení opravy návesní kaple v Lipí - část nákladů hrazeno z přiznané dotace
  7. Nejdůležitější akcí byla výstavba ČOV, která je v současné době ve zkušebním provozu - část nákladů hrazeno z přiznané dotace, konkrétně 70% nákladů z MZE a 10 % nákladů z Jč kraje. Z uvedeného důvodu nebylo nutno na výstavbu ČOV čerpat bankovní úvěr
  8. V současné době je budováno přípojka do ČOV pro hostinec a sousedící objekty
  9. Začaly také práce na vybudování zpevněné plochy v MŠ v Lipí pro možnost parkování zaměstnanců MŠ
  10. Celé volební období byla zajišťována běžná agenda spojená se správou obce a majetku obce
 4. Žádost SUS na povolení pokácení 1 ks břízy na pozemku č.p.1292/47 , obvod kmene 120 cm, důvodem žádosti je, že strom je úplně uschlý

Usnesení č. 51/2018 – ZO Lipí souhlasí s pokácením zcela uschlé břízy na pozemku  č.p. 1292/47 v k.ú. Kaliště u Lipí

Pro: 4Proti: 0

 1. Žádost p. Pavla Beneše, bytem Třebín na pokácení 1 ks lípy srdčité na pozemku         č.p. 1297/47 v k.ú. Kaliště u Lipí, který je v majetku SUS. Souhlas SUS a podmínky pokácení jsou přílohou žádosti

Usnesení č. 52/2018 – ZO Lipí souhlasí s pokácením lípy srdčité na pozemku                čp. 1297/47 v k.ú. Kaliště u Lipí za dodržení podmínek pokácení

Pro: 4Proti: 0

 1. Starosta předložil k odsouhlasení dodatek č. 1 k příkazní smlouvě uzavřené dne 20.12.2017 na vypracování žádosti o dotaci mezi příkazcem Obec Lipí a příkazníkem Block construktion, s.r.o.

Usnesení č. 53/2018 – ZO Lipí schvaluje dodatek č. 1 k příkazní smlouvě uzavřené dne 20.12.2017 a pověřuje starostu p. Stanislava Kyselu jeho podpisem

Pro: 4Proti: 0

 1. Do výběrového řízení na opravu požární nádrže v Kalištích bylo osloveno 5 firem. Všechny firmy byly do výběrového řízení zařazeny, obálky byly otevírány podle pořadí, jak byly doručeny:
  1. Remonst stavební společnost:           cena včetně DPH Kč 2 304 017,29
  2. Luboš Pícha, Krasejovka                    cena včetně DPH Kč 2 168 488,34
  3. Strabag, a.s.                                      cena včetně DPH Kč 2 418 447,56
  4. PROMA STAV, s.r.o.                          cena včetně DPH Kč 2 306 772,97
  5. MAUSTR PLUS, s.r.o.                         cena včetně DPH Kč 2 359 351,30

Jako vítěze doporučuje výběrová komise firmu Luboš Pícha

Usnesení č. 54/2018 – ZO Lipí akceptuje doporučení výběrové komise na zhotovitele díla Oprava požární nádrže Kaliště a pověřuje starostu p. Stanislava Kyselu podpisem smlouvy s firmou Luboš Pícha, Krasejovka

Pro: 4                                                                                                                   Proti: 0

 1. ZO projednalo plán navrhovaných oslav ke 100. Výročí Československa, které budou konány ve spolupráci se zájmovými organizacemi a uvolní na tuto akci částku Kč 10 000,-

Usnesení č. 55/2018 – ZO Lipí schvaluje uvolnění částky Kč 10 000,- ze svého rozpočtu na konání oslav ke 100. Výročí Československa a pověřuji starostu obce k jejich koordinaci

Pro: 4Proti: 0

 

 1. Na rekonstrukci sociálního zařízení v hostinci v Lipí ZO odlovilo následující firmy, které zaslaly svoji nabídku:
  1. Koupelny OBSELKA, s.r.o.                  cena včetně DPH        Kč 364 637,-
  2. Brož – Ledinský, s.r.o.                       cena včetně DPH        Kč 404 500,-

ZO se rozhodlo pro firmu OBSELKA, s.r.o. a pověřilo zastupitele p. Ing. Čutku dojednáním konkrétního termínu zahájení prací

Usnesení č. 56 – ZO Lipí souhlasí s firmou OBSELKA, s.r.o. jako s dodavatelem prací na rekonstrukci sociálního zařízení v hostinci v Lipí a pověřuje starostu p. Stanislava Kyselu podpisem smlouvy

Pro: 4                                                                                                                   Proti: 0

 1. Účetní obce p. Hana Svobodová přednesla Rozpočtové opatření č. 13 – částka příjmů Kč 286 890,- - o tuto částku bude snížen schodek. ZO Lipí vzalo RO na vědomí.
 2. Starosta obce p. Stanislav Kysela seznámil s nabídkou firmy CPLASTIK spol. s.r.o. Mydlovary na výrobu schránky na dokumenty, která by měla být uložena s dokumenty pod kořeny nově sázené Lípy na návsi v Lipí u příležitosti konání oslav ke 100. Výročí Československa. Pokud bude umožněno výrobci umístit do schránky jejich propagační leták, bude schránka vyrobena zdarma. ZO souhlasí s touto variantou
 3. Petice občanů proti zdražení nájmu v hostinci v Lipí – ZO odsouhlasilo na své schůzi, konané dne 25.6.2018 zvýšení měsíčního nájemného nájemci hostince v Lipí p. Pavlu Kočerovi ze stávajících Kč 3 000,- měsíčně na Kč 5 000,- měsíčně. Hlavním důvodem zvýšení nájmu jsou plánované investice do hostince, a to jak do stavebních úprav (rekonstrukce sociálního zařízení, oprava a rekonstrukce formanky a salonku včetně vybavení novým nábytkem a podle potřeby také oprava případně rekonstrukce kuchyně a provozních místností). Proto tomuto rozhodnutí byla předána starostovi obce p. Stanislavu Kyselovi petice pány Josefem Povišerem a Josefem Mojžišem nejst. Petice obsahuje podpisy 160 občanů, z toho 21 občanů nemá v obci trvalý pobyt. Hlavním důvodem petice bylo zvýšení ceny obědů o Kč 10,-, které se dotýká mimo jiné v průměru 10ti důchodců obce, kteří se v hostinci stravují. K problematice zvýšení nájmu se rozvinula diskuze ze které vyplynul požadavek na ZO Lipí, aby své rozhodnutí z června t.r. revokovalo. Protože se jednalo o poslední zasedání ZO ve volebním období, domnívají se členové ZO, že zásadní rozhodnutí ohledně nájmu už musí přijmout nové zastupitelstvo, které vzejde z voleb 5. a 6.10.2018. Protože bylo mimo jiné i sděleno, že s panem Kočerem nebyl důvod zvýšení nájmu projednán a vysvětlen, bylo dohodnuto, že se uskuteční schůzka členů ZO dne 1.10.2018 a zároveň s ním bude dohodnut termín zahájení rekonstrukce sociálního zařízení. Všichni přítomní se shodli na tom, že je zájem, aby p. Kočer hostinec provozoval.
 4. Různé – starosta obce p. Stanislav Kysela pozval všechny občany obce na oslavy 100. Výročí Československa, která se koná dne 27.10.2018 od 15.00 hod. na návsi v Lipí u pomníku p. Vyžrálka. Pořadatelem oslav je Obec Lipí, SDH Lipí, TJ Sokol Lipí, MS Haberský vrch Lipí a Spolek pro lepší Lipí
 5. Došlá pošta
  1. Intem Tábor – informace o ukončení prací a žádost o prohlášení majitele pozemků
  2. Exekutorký úřad Přerov – dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci
  3. KÚ Jč kraje OZZL – oznámení o zahájení správního řízení
  4. ČIZP ČB – oznámení o zahájení kontroly v lesích
  5. Lesní správa Hluboká nad Vltavou – žádost o vyjádření ke změně ÚP Lipí
  6. MM ČB SÚ – územní souhlas, plynová přípojka
  7. MM ČB SÚ – územní souhlas kabelové vedení NN Lipí
 6. Diskuze – diskutováno bylo pouze k zdražená nájmu v hostinci v Lipí – viz bod 14.
 7. Závěr – závěrem poděkoval starosta všem přítomným za aktivní účast a členům ZO za práci v uplynulém volebním období. Schůzi ukončil ve 21.00 hod.

 

Zapsala: Ing. Pavla Bláhová