Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 24. 2. 2014

Zápis

ze schůze ZO konané dne 24. února 2014

 

Přítomni členové ZO:           Ing. Pavla Bláhová, p. Jana Honnerová, Dis.,       

p. Stanislav Kysela, p. Luboš Navrátil, p. Píša Pavel

 

Omluveni:                              Ing. Pavel Čutka, p. Josef Mojžiš

 

Hosté:                                   p. Zdenek Balek, p. Hana Svobodová

 

Občané:                                 dle prezenční listiny

 

 

Program:

 1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Žádost o pokácení stromů rostoucích mimo les
 4. Výběr dodavatele na opravu sálu
 5. Výběr dodavatele na opravu omítek
 6. Smlouva o smlouvě budoucí na rekonstrukci dětského kříště
 7. Smlouva o zřízení věcného břemene -E.On Distribuce, a.s.
 8. Smlouva o zřízení věcného břemene -E.On Distribuce, a.s.
 9. Různé
 10. Došlá pošta
 11. Diskuze
 12. Závěr

 

Jednání:

 1. Kontrolu zápisu ze schůze konané dne 27. 1. 2014 provedla Ing. Bláhová. K zápisu doplnil starosta:
  1. Soudní jednání s K7 odročeno na 27. 3. 2014 u důvodu ukončení právního zastupování žalobce
  2. Klempířské prvky na MŠ jsou již po záruce, nutno neprodleně provést opravu, protože po vnitřní straně zatéká

 

 1. Zapisovatelkou zápisu byla určena Ing. Bláhová, ověřovateli zápisu

p. Honnerová, Dis. a  p. Píša

Pro: 5             Proti: 0           Zdržel se: 0

 

 1. Obec Lipí předkládá žádost na pokácení stromů rostoucích mimo les na návsi v Kalištích. Jedná se o vrbu, ořešák a jasan. Jejich pokácení je nutné z důvodu zdravotního stavu stromů.

Usnesení č. 5/2014 – stromy budou pokáceny

Pro: 5             Proti: 0           Zdržel se: 0

 

 1. Výběr dodavatele na opravu sálu obce Lipí. Nabídky předložily následující firmy:
  1. BIFA, spol. s.r.o.
  2. GEMBAU, spol. s.r.o.
  3. Stavební firma VASTL
 2. STUDIO MAL Po posouzení nabídek výše uvedených firem bylo rozhodnuto:

Usnesení č. 6/2014 - zednické práce provede Stavební firma VASTL a nátěrové práce STUDIO MAL nátěry. ZO pověřuje starostu p. Kyselu Stanislava k podpisu smlouvy o zhotovení díla s  výše uvedenými dodavateli.

Pro: 5             Proti: 0           Zdržel se: 0

 

 1. Výběr dodavatele na opravu omítek nádvoří sálu obce Lipí. Nabídky předložily následující firmy:
  1. BIFA, spol. s.r.o.
  2. GEMBAU, spol. s.r.o.
  3. Stavební firma VASTL
 2. STUDIO MAL Po posouzení nabídek výše uvedených firem bylo rozhodnuto:

Usnesení č. 7/2014 - zednické práce provede Stavební firma VASTL a nátěrové práce STUDIO MAL. ZO pověřuje starostu p. Kyselu Stanislava k podpisu smlouvy o zhotovení díla s výše uvedenými dodavateli.

Pro: 5             Proti: 0           Zdržel se: 0

 

 1. Obci Lipí byl předložen p. Františkem Smitkou, Přívětice 101, návrh  smlouvy o smlouvě budoucí na rekonstrukci dětského hřiště v obci Lipí

Usnesení č. 8/2014 – ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí a pověřuje starostu p. Kyselu Stanislava jejím podpisem

Pro: 5             Proti: 0           Zdržel se: 0

 

 1. Obci Lipí byl předložen firmou E.On Distribuce, a.s. návrh smlouvy o zřízení věcného břemene pro plynový pilíř v Lipí na Sekyře

Usnesení č. 9/2014 – ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene a pověřuje starostu p. Kyselu Stanislava jejím podpisem

Pro: 5             Proti: 0           Zdržel se: 0

 

 1. Obci Lipí byl předložen firmou  E.On Distribuce, a.s. návrh smlouvy o zřízení věcného břemene pro plynový pilíř v Lipí na Sekyře - přípojka

Usnesení č. 10/2014 – ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene a pověřuje starostu p. Kyselu Stanislava jejím podpisem

Pro: 5             Proti: 0           Zdržel se: 0

 

 1. Různé
  1. Pro kú. Lipí a Kaliště se připravují pozemkové úpravy. Starosta byl upozorněn, že v rámci těchto úprav je možno zařadit všechny místní komunikace, protipovodňová opatření, meliorace, ale také např. výměna pozemku na výstavbu ČOV v Kalištích. Do protipovodňových opatření by měly být zahrnuty i rybníky, které jsou v majetku obce a mohly by sloužit, jako retenční nádrže.  Jedná se např. o rybník Bejčinec, Klímův, ve Stouze.
  2. P. Koldová předložila nové řešení chodníku v Kalištích od autobusové zastávky k lokalitě „U modrého křížku“. OZ souhlasí s navrženým řešením s tím, že chodník bude vybudovaný do kolaudace prvého rodinného domu v uvedené lokalitě. Obec ponese 50% nákladů vzhledem k tomu, že chodník bude sloužit i dalším obyvatelů obce Kaliště, bydlících na trase plánovaného chodníku. Starosta napíše p. Koldové stanovisko v duchu výše uvedeného
  3. Dřevo z cesty lokality „U modrého křížku“ je vytěženo a roztříděno, zbývá jej ocenit. Lesním správcem lesů Obce Lipí byla navržena cena za užitkové dřevo 1600,- Kč/m3, za palivové dřevo 1000,-,Kč/m3

Usnesení č. 11/2014 – cena za užitkové dřevo 1600,- Kč/m3, za palivové dřevo 1000,-,Kč/m3

Pro: 5                   Proti: 0           Zdržel se: 0

 1. Proběhlo jednání s firmou MATEO, která prováděla sanační práce v kapli v Lipí ohledně výskytu vlhkosti. Zástupci firmy si zdokumentovali stav a začátkem března navrhnou konkrétní opatření k nápravě
 2. Odbor ochrany ŽP Ing. Kyrian se informoval, zda ZO vydalo povolení na kácení stromů rostoucích mimo les ve Strouze. Odbor ŽP dostal anonymní udání. Na Obec Lipí žádost o pokácení stromů v uvedené lokalitě doručena nebyla.
 3. Pozvánka na setkání starostů. Součástí setkání je i školení k novému občanskému zákoníku. Účast starosta p. Kysela

 

 1.  Došla pošta:
  1. MM SÚ ČB – souhlas s užíváním stavby Drnek Miloslav
  2. MM SÚ ČB – oznámení o zahájení územního řízení, vrtaná studna p. Hnátek
  3. MM SÚ ČB - oznámení o zahájení územního řízení, kabel NN ČOV Lipí
  4. Obec Homole – oznámení o projednání změny č. 5 ÚP Homole
  5. Obec Homole – oznámení o vydání změny č. 3 ÚP Homole
  6. CHKO Blanský les – oznámení o zahájení řízení, povolení výjimky
  7. František Smitka – potvrzení o podání žádosti o dotaci (dětské hřiště Lipí)
  8.  
 2.  Diskuze:
  1. P. Josef Novák – zájem o koupi dřeva z lokality „U modrého křížku“
  2. P. Hana Svobodová – oprava fasády obchodu
  3. Ing. Krátký – projektová příprava protipovodňového opatření v kalištích je hotová pro územní řízení
  4. Ing. Krátký – přemístění značení „Začátek a konec obce Kaliště“ až za novou výstavbu směrem na Lipí – je součástí pasportu dopravního značení, přemístění musí být projednáno
  5. P. Balek – při výstavbě ZTV „U modrého křížku“ by měl být za obec stanoven stavební dozor – návrh p. Honner z Kališť. Bude s ním projednáno
  6. P.  O. Stráda – jaký bude postup při výstavbě chodníků v Kalištích od autobusové zastávky. S majiteli domů bude vždy projednáno.
  7. Ing. Bláhová – Garáž p. Žaluda v Kalištích, která stojí částečně na pozemku obce. Vzhledem k tomu, že p. Žalud s obcí nekomunikuje, požádat o spolupráci SÚ Mm ČB.
  8. P. Kamlach – špatný stav zdi a střechy na hospodě od Kamlachů. Starosta prověří a bude zajištěna oprava
  9. příští schůze ZO bude v Kalištích

 

 1.  Závěr

Starosta ukončil schůzi v 21.30

 

 

Zapsala: Ing. Pavla Bláhová