Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 24. 11. 2014

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí ,

konané dne 24. listopadu 2014  

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Bláhová, ing. Čutka, p. Bombala, sl. Janáčková, p. Mojžíš

Hosté: p. Balek, p. Svobodová, za OV Kaliště – p. Maxa, ing. Krátký, p. Navrátil, p. Cipín, občané Lipí a Kaliště u Lipí dle prezenční listiny  

 

Program:

 1. Kontrola zápisu z ustavujícího zasedání ZO
 2. Usnesení č. 39/2014 - Program obnovy venkova
 3. Usnesení č. 40/2014 - Žádost na opravu kaple v Lipí
 4. Usnesení č. 41/201 - Žádost o dotaci na rekonstrukci vývařovny MŠ Lipí
 5. Usnesení č. 42/2014 – Vybudování bytové jednotky
 6. Složení výborů a komisí
 7. Jmenování inventarizační komise
 8. Usnesení č. 43/2014 – Cena vodného a stočného na rok 2015
 9. Usnesení č. 44/2014 – Používání OA pro služební účely
 10. Usnesení č. 45/2014- Plán schůzovní činnosti na rok 2015
 11. Usnesení č. 46/2014 – Vyhláška o chovu psů a hospodářského zvířectva
 12. Usnesení č. 47/2014- Smlouva o budoucí smlouvě (věcné břemeno  E.on, a.s.)
 13. Usnesení č.48/2014 – Smlouva o dílo (LesInfo, a.s.)
 14. Návrh rozpočtu na rok 2015
 15. Rozpočtové opatření č.8/2014 a 9/2014
 16. Žádosti firem a občanů, organizační záležitosti, různé
 17. Připomínky a dotazy OV Kaliště
 18. Informace pro občany
 19. Diskuse, závěr

 

Jednání:

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 7 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.
 • Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenování ing. Čutka a St. Bombala.
 1. P. Honnerová přečetla zápis z ustavujícího zasedání ZO Lipí. K zápisu nebyly žádné připomínky.
 2. Starosta seznámil přítomné s nově zpracovaným „Programem obnovy venkova“ na období 2015 – 2022. V rámci programu je navrhováno mimo jiné: Rekonstrukce a rozšíření vodovodu a kanalizace v Lipí a v Kalištích, protipovodňová opatření, čističky odpadních vod, místní rozhlas, úpravy a obnova zeleně, vývařovna MŠ, vč. rozvodů vody, rekonstrukce č.p. 12 v Lipí (Štětkovina) na startovací byty aj.

Usnesení č.39/2014

ZO souhlasí s předloženým Programem obnovy venkova pro období 2015- 2022.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 Zdržel se: 0

 1. Žádost o dotaci z POV na druhou etapu opravy kaple Lipí v hodnotě 350.000 Kč.

Usnesení č.40/2014

ZO souhlasí s podáním žádosti na druhou etapu opravy kaple v rámci POV.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 Zdržel se: 0

 1. Žádost o dotaci na rekonstrukci vývařovny MŠ Lipí. Předpokládaná cena asi 1,5 mil. Kč.

Žádost bude podána za Mikroregion obcí Lipí, Habří, Závraty a Hradce.

Usnesení č.41/2014

ZO souhlasí s podáním žádosti na rekonstrukci vývařovny, vč. rozvodů.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 Zdržel se: 0

 1. ZO projednalo možnost vybudování bytu v obchodě v Lipí – předběžná cena navrhovaných úprav je: 1 mil. Kč.

Usnesení č.42/2014

ZO souhlasí s navrhovaným stavebním řešením a vybudováním bytové jednotky v budově obchodu v Lipí. Hlasování: Pro: 7 proti: 0 Zdržel se: 0

 1. ZO projednalo personální složení výborů a komisí:
 • Finanční výbor: předseda: ing. Bláhová, člen: Jiří Krčmář, Bc Petra Kočerová
 • Kontrolní výbor: předseda: ing. Pavel Čutka, člen: Ing. Radim Fojtík, Mgr. Jana Němcová
 • Stavební komise: předseda: Josef Mojžíš, člen: Ladislav. Honner, J. Išková. Ing. Petr Krátký, Luboš Navrátil
 • Školská, kulturní a sportovní komise: předseda: Stanislav Bombala, člen: T.Jinšíková, G. Kamlachová, T. Wawra
 • Komise pro životní prostředí: předseda: Kamila janáčková, člen Irena Čížková, Josef Maxa, Vojtěch Fürst

ZO souhlasí s navrhovaným složení jednotlivých výborů a komisí.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 Zdržel se: 0

 1. ZO schválilo složení inventarizační komise a navrhuje ho takto:

Předseda IK: ing. Pavla Bláhová, členové: Ing. Pavel Čutka, Jana Honnerová. Na dalším jednání ZO budou jmenováni členové dílčích inventarizačních komisí.

ZO souhlasí s navrhovaným složení inventarizační komise.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 Zdržel se: 0

 1. ZO projednalo návrh ceny vodného a stočného na rok 2015, který předložila firma ČEVAK, a.s. Cena se oproti roku 2014 nemění. Cena vodného zůstává 35,42 Kč/ m3 a cena stočného 12,23 Kč/ m3. Pevná částka rovněž zůstává, a to 526 Kč.

Usnesení č.43/2014

ZO souhlasí s navrhovanou cenou vodného a stočného na rok 2015.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 Zdržel se: 0

 1. Usnesení č.44/2014

ZO souhlasí s používáním soukromého automobilu starosty pro služební účely.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 Zdržel se: 0

 1. Usnesení č.45/2014

ZO projednalo a schválilo předložený plán schůzovní činnosti na rok 2015. Termíny schůzí ZO Lipí budou vyvěšeny na úřední desce a na stránkách obce.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 Zdržel se: 0

 1.  Usnesení č.46/2014

ZO Lipí projednalo a odsouhlasilo „Vyhlášku obce Lipí o chovu psů, drobného hospodářského zvířectva, kožešinového zvířectva a hospodářských zvířat“. Vyhláška nabývá účinnosti 1.12.2014.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 Zdržel se: 0

 1. Usnesení č.47/2014

ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - souhlas s umístěním distribučního zařízení mezi obcí Lipí a firmou E.on Distribuce, a.s. pro kabel NN na pozemku par.č. 362/8 v k.ú. Lipí za jednorázovou náhradu 500 Kč bez DPH.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 Zdržel se: 0

 1. Usnesení č.48/2014

ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou LesInfo, a.s. České Budějovice na zpracování lesního hospodářského plánu pro lesy v majetku obce Lipí platností od 1.1.2016 – 31.12.2025.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 Zdržel se: 0

 1. ZO projednalo předložený návrh rozpočtu obce na rok 2015 se schodkem ve výši cca 2.400.000 Kč. Předpokládá se, že bude schodek v průběhu roku snížen čerpáním dotací na jednotlivé akce. Do návrhu byly mimo jiné zahrnuty i tyto položky: 70 tis. na opravu hasičské stříkačky, vývařovna MŠ, 40 tis.na vytápění sálu, vybudování obecního bytu, protipovodňová opatření Kaliště, úpravy a obnova zeleně aj. Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce.                                  Hlasování: Pro: 7 proti: 0 Zdržel se: 0
 2. ZO projednalo předložený návrh rozpočtového opatření č.8/2014 a 9/2014 k přesunu rozpočtových prostředků v rámci jednotlivých paragrafů.     

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 Zdržel se: 0

 1. Obec Lipí obdržela vypracovanou studii na úpravu veřejných prostranství a veřejné zeleně v Kalištích. Navrhované úpravy jsou v ceně cca 400 tis., a tyto úpravy jsou rozděleny do 4 etap.
 2. Firmě DoPi, která nabízí projektovou a inženýrskou činnost se specializací na dopravní stavby bude zadáno zpracování studie na úpravu návsi v Lipí.
 3. Žádost SK Lipí o finanční příspěvek na provoz a údržbu sportovního zařízení ve výši 30.000 Kč. ZO souhlasí, aby byla částka zahrnuta do rozpočtu na rok 2015.
 4. Žádost o povolení provozování pouťových atrakcí. (p. Zaňák, České Budějovice)
 5. Žádost o povolení provozování pouťových atrakcí. (p. Holý, České Budějovice)

Obě žádosti předá ZO k projednání kulturní komisi.

 1. Žádost SDH Lipí o příspěvek na úhradu přestavby motorové stříkačky. Tuto žádost hasiči podali již v červnu 2014, podmínkou ZO bylo zřízení funkční zásahové jednotky. Ta byla dle informací starosty založena, ZO proto souhlasí, aby byla rozpočtovaná částka cca 70.000,- Kč zahrnuta do rozpočtu obce na rok 2015.
 2. Změna obecního zaměstnance. K 31.12.2014 ukončí pracovní poměr ze zdravotních p. Steinhausel. O uvolněné místo projevil zájem p. Pavel Staněk. Protože je dlouhodobě nezaměstnaný, bylo by možné ve spolupráci s úřadem práce získat příspěvek na pokrytí části jeho mzdy. Pracovní smlouva se podepisuje na jeden rok a ÚP přispívá částkou až 11 000 Kč měsíčně.                                                                    ZO bere na vědomí.
 3. Starosta informoval o průběhu setkání starostů Svazku Blanský les. Byly zde předloženy návrhy k podání žádosti o dotaci, a to: nákup elektroniky (PC, notebooky, tiskárny a diaprojektory), nábytek a zeleň. Hlasováním bylo rozhodnuto o nákupu elektroniky. Ostatní návrhy se přesunou na další roky.                            ZO bere na vědomí.
 4. ZO projednalo na návrh osadního výboru Kaliště jeho nové složení, a to: P. Maxa, p. Navrátil, p. Honner, P. Krátká, p. Cipín , a souhlasí s jeho působením v dalším volebním období.                                               Hlasování: Pro: 7 proti: 0 Zdržel se: 0
 5.  Připomínky a dotazy OV Kaliště:
 • Kauza Charvát: Protože není obec Lipí účastníkem řízení, neobdržela od stavebního úřadu žádné informace o probíhajícím správním řízení.
 • Parapety na kapli v Kalištích se budou instalovat společně s oplechováním střechy na hospodě v Lipí, cca v prvním prosincovém týdnu.
 • Protipovodňová opatření – termín uzávěrky připomínek k projednávanému územnímu plánu je středa 26.11.2014.

Informace pro občany:

 • V pátek 5. 12. 2014 se uskuteční v MŠ Lipí divadelní představení, začátek v 15:00 hod. Představení organizují SDH a TJ Sokol Lipí. Více informací podá sl. Janáčková.
 • V pátek 12.12.2014 od 14 hod.se bude konat ZO „Vypouštění balónků“. Zápisné je dobrovolné a bude požitou na nákup plynové bomby na plnění balónků,
 • Adventní koncert – v neděli 14.12.2014 bude v kapli v Lipí koncert pěveckého sboru Rolnička ze ZŠ Dubné, začátek v 17:00 hod.

 

Došlá pošta :

 • Magistrát města ČB, Stavební úřad:

-Rozhodnutí o umístění stavby (Veselský, Lipí)

-Oznámení o pokračování řízení – Oplocení a terénní úpravy (Stejskal, Lipí)

-Rozhodnutí o umístění stavby – Přeložka kanalizace v Lipí

-Rozhodnutí o povolení připojení na komunikaci (Charvát, Charvátová, Lipí)

-Stavební povolení- Změna dokončené stavby – úpravy restaurace Lipí

-Výzva ke kontrolní prohlídce (Frejka, Frejková, Lipí)

-Výzva ke kontrolní prohlídce (Kotnauer, Kotnauerová, Lipí)

-Výzva ke kontrolní prohlídce – garáž (Tvrdek, Lipí)

-Rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení (Farská, Kaliště)

-Rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení (manželé Tesařovi, Kaliště)

-Sdělení o nabytí právní moci - kanalizace Lipí

-Rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení (manžele Veselských, Lipí)

-Sdělení o nabytí právní moci - RD (Veselských, Lipí)

-Kolaudační rozhodnutí - RD (Šenkýřová, Kaliště)

 • Magistrát města ČB, Odbor životního prostředí:

-Závazné stanovisko – souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu (Charvát, Charvátová, Lipí)

-Závěrečná kontrolní prohlídka ČOV (Zahradníková, Lipí)

 • Magistrát města ČB, Odbor dopravy a silničního hospodářství:

-Závazné stanovisko ke stavbě “ZTV u Křížku – druhé dopravní napojení v k.ú. Kaliště u Lipí“

-Sdělení k ohlášení stavebních prací – Opravy silnice III/14319 Lipí - Čakov

 • Obvodní báňský úřad Plzeň – Vyjádření k ÚP Lipí
 • Finanční úřad pro Jihoč. kraj –Dražební vyhláška (Kaliště K7)
 • Oznámení o zahájení správního řízení- pěstování nepůvodního druhu rostlin (Cipínová, Kaliště)

 

Diskuse :

 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 21.00 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

Vyvěšeno dne:                       1.12.2014

Sejmuto dne:                          16.12.2014

 

Zápis ověřili:               Ing. Pavel Čutka

                                   Stanislava Bombala