Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 23. 4. 2012

 

Přítomni: Bláhová Pavla, Čutka Pavel, Honnerová Jana, Kysela Stanislav, Mojžíš Josef, Navrátil Luboš, Píša Pavel
Omluveni:
Hosté: Balek Zdeněk , Svobodová Hana
Občané dle prezenční listiny

Program :
1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Výběrové řízení na přípravu územního řízení ČOV Lipí
4. Dodatek ke smlouvě o odměně odbornému lesnímu hospodáři
5. Různé
6. Došlá pošta
7. Diskuse
8. Závěr
 

K bodu 1
Zápis z minulé schůze ZO přečetl p. Mojžíš

 

K bodu 2
Zapisovatelem byl určen p.Mojžíš , ověřovateli zápisu paní Honnerová a pan Píša

 

K bodu 3
Usnesení číslo 7/2012 ZO souhlasí s výběrem firmy AQUAPROJEKT České Budějovice na provedení přípravy územního řízení k ČOV Lipí za výslednou cenu 384 000 Kč
Hlasování: Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Tab. výběrového řízení - viz příloha č.1

 

K bodu 4
Odměnu za výkon odborného lesního hospodáře předložil p. Mojžíš
Dle Vyhlášky M Zem. č. 423 z 15.12.2011, platné od 1. 1. 2012, přísluší odměna za výkon odborného lesního hospodáře ve výši 1,20 Kč za 1 ha a 1 den, což by představovalo 2000 Kč/měsíčně. Protože u nás není OLH každý den, navrhuji paušální částku 1000 Kč měsíčně (výkon OLH v lesích obce Lipí provádí pan Cypro)


Usnesení číslo 8/2012 ZO s platností od 1. května 2012 schvaluje paušální odměnu za výkon odborného lesního hospodáře ve výši 1000 Kč měsíčně
Hlasování : Pro 7 proti 0 zdržel se 0

 

K bodu 5
Různé:
a) Paní Svobodová seznámila ZO s rozpočtovou změnou č. 2/2012
ZO bere na vědomí

b) Smlouva o směně pozemků ( hřiště Lipí) - bylo nutno opravit znění smlouvy týkající se využití
vyměňovaných pozemků

c) Obec Lipí uzavřela s firmou APEX gaming EUROPE a.s., Dohodu o poskytnutí části výtěžku na veřejně prospěšné účely ve výši 250 000.- Kč. Návrh na použití této částky:
   205 000,- Kč na opravu kanalizace „U křížku“ v obci Kaliště
   30 000,- Kč příspěvek na činnost TJ Lipí
   15 000,- Kč na setkání seniorů
Usnesení č. 9/2012
ZO schvaluje rozdělení výtěžku na veřejně prospěšné účely dle předloženého návrhu. 205 tis. Kč na opravu kanalizace v Kalištích, 30 tis. Kč TJ Lipí, 15 tis. Kč na setkání seniorů
Hlasování : Pro návrh 7 proti 0 zdržel se 0

 d) Oprava střechy na hasičské zbrojnici v Lipí - dotace na opravu nebyla poskytnuta, nutno tuto provést z vlastních prostředků obce
Usnesení číslo 10/2012
ZO pověřuje starostu pana Kyselu k podpisu smlouvy na opravu střechy hasičské zbrojnice v Lipí s firmou MANOMA v.o.s.
Hlasování : Pro 7 proti 0 zdržel se 0

 e) Oprava cesty k Zikmundům v Kalištích - firma Strabag připravuje návrh rozpočtu - cena by měla být v rozmezí 44 až 55 tis Kč.

 f) Obec Dubné souhlasí se změnou katastru dle návrhu obce Lipí

 g) V MŠ Lipí je nutno zakoupit novou myčku na nádobí, stará je z února 2002. Firma, která nám zpracovává projekt navrhuje myčku v ceně 48 000 Kč
Hlasování: Pro nákup 7 proti 0 zdržel se 0

 h) Kurz Počítače pro seniory - termín konání 23.7. - 27.7.2012 v budově OÚ vždy od 9:00 do 12:30.hod. Termín podávání přihlášek bude ještě upřesněn

 

K bodu 6

Došlá pošta - viz příloha

 

K bodu 7

Diskuse:
P.Podhradský - návrhuje provedení opravy kanalizace v Kalištích případně i opravu střechy požární zbrojnice v |Lipí za cenu cca 240 tis. Kč, firmou MIDOSS s.r.o., Frymburk
Usnesení č. 11/2012
ZO souhlasí aby opravu kanalizace v Kalištích provedla firma MIDOSS s.r.o., na opravu střechy hasičské zbrojnice v Lipí byla již odsouhlasena firma MANOMA v.o.s.
Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
 

P. Krátký informoval ZO s provedenou exkurzí bioplyn. kotelny v obci Věžovaté pláně a konstatoval, že uvedená kotelna nezapáchá, pouze je vyšší hlučnost čerpadla.

 

K bodu 8
Závěr

Schůzi ZO ukončil starosta obce p. Kysela v 20:03 hod.

Ověřovatelé zápisu - paní Honnerová Jana

pan Píša Pavel

 

Došlá pošta 27.3. - 23. 4. 2012

27. 3. č.j. 90 SZIF reg. pracoviště ČB –Zvací dopis k podpisu dohody o poskytnutí dotace na nákup techniky pro údržbu veřejných ploch obce
27. 3. č.j. 91 MV Praha – Registr práv a povinností
28. 3. č.j. 92 ASA ČB s.r.o. – Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb
29. 3. č.j. 93 STAVINVES JK s.r.o. ČK - Výzva k podání nabídky ČOV Lipí
30. 3. č.j. 94 SALEO s.r.o. ČB Oznámení o poplatku za znečišťování ovzduší
(ZD Jankov)
2. 4. č.j. 95 Krajský soud ČB – Vyrozumění K7
2. 4. č.j. 96 Policie ČR Kraj. Ředitelství Praha – Žádost o zprávu z místa bydliště
3. 4. č.j. 97 Finanční úřad ČB – Veřejná vyhláška daň z nemovitostí
3. 4. č.j. 98 STAVINVEST JK s.r.o. ČK – Dodatek k výzvě k podání nabídky
3. 4. č.j. 99 Mm ČB Stavební úřad – Souhlas s provedením stavby Matějček Lipí
3. 4. č.j. 100 Úřad pro civilní letectví Praha- Návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizují ochranná pásma letiště ČB veřejnou vyhláškou
3. 4. č.j. 101 Finanční úřad ČB – Potvrzení o bezdlužnosti
3. 4. č.j. 102 Finanční úřad ČB – Veřejná vyhláška daň z nemovitostí
4. 4. č.j. 103 ENVIPUR Soběslav – Nabídka PD ČOV
5. 4. č.j. 104 Mm ČB Stavební úřad – Kolaudační rozhodnutí – Jednoduché zařízení pro jímání dešťových vod (Novák Lipí)
5. 4. č.j. 105 Mm ČB Stavební úřad – Kolaudační rozhodnutí – Přístavba truhlářské dílny
(Novák Lipí)
4. 4. č.j. 106 Aquaprojekt ČB – Nabídka PD ČOV Lipí
5. 4. č.j. 107 Aquaserv ČB - Nabídka PD ČOV Lipí
5. 4. č.j. 108 HYDROPROJEKT CZ - Nabídka PD ČOV Lipí
5. 4. č.j. 109 Jindřich Matějček – Žádost o povolení překopu místní komunikace
6. 4. č.j. 110 Obec Vrábče – Oznámení o úhradě neinvestičních nákladů MŠ a ŠJ Lipí
6. 4. č.j. 111 OSA Havlíčkův Brod – Návrh licenční smlouvy
10. 4. č.j. 112 Mm ČB Stavební úřad – Sdělení a podnět k prošetření stavby
10. 4. č.j. 113 Krajský úřad Jihočeského kraje – Stanovisko k návrhu ÚP obce
10. 4. č.j. 114 Mm ČB Stavební úřad – Souhlas s užíváním stavby, Petr Krebs Lipí
16. 4. č.j. 115 Mm ČB Odbor dopravy – Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
16. 4. č.j. 116 Mm ČB Odbor dopravy – Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
16. 4. č.j. 117 MAS Blanský les – Osmá výzva k podání žádostí o dotaci
16. 4. č.j. 118 Mm ČB Stavební úřad – Souhlas s provedením stavby (Notovi – Lipí)
16. 4. č.j. 119 Krajský úřad Jihoč. kraje – Oznámení o poskytnutí příspěvku na hospodaření v lesích
17. 4. č.j. 120 Mgr. Purket –návrh směnné smlouvy (hřiště)
17. 4. č.j. 121 Mgr. Purket –návrh smlouvy o věcném břemeni
17. 4. č.j. 122 Attavena o.p.s. – termín výuky práce s počítačem pro seniory
18. 4. č.j. 123 98 STAVINVEST JK s.r.o. ČK – Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
18. 4. č.j. 124 Obec Dubné - Souhlas se změnou katastrální hranice 23. 4. č.j. 125 Obecní úřad Homole - Oznámení o zahájení veřejného projednávání změny č.3 ÚP Homole

 

Zápis ZO Lipí konané 23.4.2012

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schůze ZO 23.4.2012 (1).pdf Zápis ZO Lipí z 23.4.2012 212.9 Kb