Obec Lipí

Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO lipí konané 23. 2. 2015

ze schůze Zastupitelstva obce Lipí ,

konané dne 23. února 2015

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Čutka, p. Bombala, p. Mojžíš, sl. Janáčková, ing. Bláhová, omluven p. Mojžíš

Hosté: p. Balek, p. Svobodová, členové OV Kaliště, členové OV Lipí, občané obce dle prezenční listiny

 

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Poradu zahájil a řídil starosta p. Kysela.
 • Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenování ing. Bláhová, p. Mojžíš.                                                                      Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 

Program:

 1. Kontrola zápisu ze schůze ZO ze dne 26. 1. 2015 a informace k němu
 2. Informace k prodeji pozemků pod chatami u Zavratského rybníka
 3. Usnesení č.8/2015 – Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.144/28 v k.ú. Lipí
 4. Usnesení č.9/2015 – Uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo (hospoda v Lipí)
 5. Rozpočtové opatření č.1/2015
 6. Chodník Kaliště
 7. Zařazení firmy do výběrového řízení
 8. Připomínky a dotazy OV Lipí
 9. Připomínky a dotazy OV Kaliště
 10. Informace pro občany
 11. Diskuse, závěr

 

K programu:

 

1) P. Honnerová přečetla zápis ze schůze ZO ze dne 26.1.2015. K zápisu starosta doplnil následující:

 • Problém autobusové zastávky v Kalištích, směr Lipí. Proběhlo jednání se Stavebním úřadem a zástupcem ČSAD Jihotrans, kdy vzniklo několik návrhů, mj. a) zastávka u obecního domu – problém s chodníkem b) udělat z cesty mezi p. Postlem a p. Pacholem jednosměrku a autobus by stavěl v parku. Cesta ale nemá pořádný podklad a došlo by k jejímu znehodnocení, c) zřídit zastávku v silnici a nástupiště v délce 12 m umístit podél domu p. Pachola. To by ale vyžadovalo další jednání o výjimce.                                                                ZO bere na vědomí.

2) Na prosincové schůzi ZO byl schválen prodej pozemků pod chatami u Závratského rybníka a schválen záměr prodeje pozemků p. č. 1170/77 v k.ú. Kaliště. Zástupce dotčených orgánů by s prodejem souhlasil jedině v případě oddělení části pozemku v celku, nikoliv dělení pro jednotlivé chaty. Na jednání se zástupci chatařů, kteří by měli zájem odkoupit část lesního pozemku o rozloze cca 0,5 ha. P. Mojžíš byl pověřen zjistit možnosti a postup dalších kroků. Do vyřešení se prodej pozemků pod chatami odkládá (viz. Usnesení č.1/2015). Stavební poradce p. Balek však navrhuje ještě před uzavřením kupních smluv na prodej pozemků pod chatami, uzavřít s majiteli chat smlouvy o zřízení věcného břemena na užívání vjezdů k chatám a na příjezdovou cestu.

3) Žádost p. Charváta, Dubné o prodej pozemku par.č. 144/28 v k.ú. Lipí. Jedná se o pozemek u vodojemu o výměře 56 m2, pruh u cesty o šířce 1m. Z hlediska hospodaření je pro obec nevyužitelný, proto starosta navrhuje jeho prodej za cenu obvyklou

Usnesení č.8/2015

ZO souhlasí s prodejem pozemku a pověřuje starostu obce zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č.144/28 v k.ú. Lipí.                                                                Hlasování: Pro: 6 proti: 0 Zdržel se:0

4) K probíhající rekonstrukce střechy na hospodě v Lipí: Protože při stavebních pracích došlo k propadu části střechy, která nebyla rozpočtována, bude nutno uzavřít dodatek č. 2 smlouvy o dílo na nad rámec smlouvy. Jedná se o tyto práce: výměna střechy nad vchodem do restaurace, montáž jímacího zařízení, demontáž a montáž vzduchotechniky a demontáž a montáž podhledu ve dvoře. Práce byly vyčísleny na 117. 160 Kč, vč. DPH.

Usnesení č. 9/2015

ZO souhlasí s uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci střechy hospody v Lipí a pověřuje starostu obce jeho podpisem.                                     Hlasování: Pro: 6 proti: 0 Zdržel se:0

5) ZO projednalo předložený návrh účetní obce p. Svobodové na rozpočtové opatření č. 1/2015 k přesunu rozpočtových prostředků v rámci jednotlivých paragrafů. Hlasování: Pro: 6 proti: 0 Zdržel se: 0

6) K akci chodník Kaliště směrem od p. Vyžrálka po vjezd k Jeřábkům a Faustům: Ve středu 18.2.2015 proběhlo jednání s  majiteli RD na zmíněné trase za účasti projektanta p. Marouška ml. a p. Honnera, jako člena stavební komise za účelem souhlasu majitelů s výjimkou vzdálenosti chodníku od zdi RD s tímto výsledkem: projektanti vysvětlili majitelům důvod, proč je nutný jejich souhlas a spolu s p. Honnerem odpověděli na různé technické dotazy majitelů. Majitelé si vzali 14 dnů čas na rozmyšlenou a pak dají vědět, jak se rozhodli.

7) V rámci pracovní porady byla ing. Čutkou dodatečně navržena další firma pro výběrové řízení na rekonstrukci vývařovny MŠ Lipí. Jedná se o firmu MARCCRAB GASTRO s.r.o.. ZO pověřuje ing. Kunce a starostu k oslovení i této firmy, v rámci usnesení č.5/2015.                                  Hlasování: Pro: 6 proti: 0 Zdržel se:0

 

K dotazům OV Lipí:

 1. Návrh revitalizace veřejných prostor – ZO bere na vědomí tuto zprávu. Vzhledem k tomu, že obsahuje řadu nepřesností, doporučuje starosta svolat jednání za účasti ZO, OV a firmy AGP nova s.r.o. Protože se jedná se o aktivitu soukromého investora, nebyla zatím ZO žádná dokumentace k projektované situaci (výstavba chodníků k autobusové zastávce směrem od bytovek) předložena. S investorem šlo vždy jen o předběžná jednání. Předseda OV Lipí ing. Arch. Zahradníková byla pověřena sjednáním schůzky s projektantem ing. Parýzkem na pondělí 2.3.2015.
 • K dotazům OV Kaliště:
 1. Náhrada zeleně za cestu U Křížku. Bohužel se s ní v letošním roce nepočítá, neboť částka není v rozpočtu.
 2. Parapety na kapličce v Kalištích: Dva ukradené parapety byly doplněny již před vánoci a ohnutý parapet směrem od rybníka firma vymění, až dodělá hospodu
 3. Protipovodňová opatření – v pondělí 16 února2015 obdržela Obec Oznámení o pokračování řízení. Do 15-ti dnů od doručení se mohou účastníci řízení odvolat, tzn. že se bude pokračovat až v březnu. Dotace na protipovodňová opatření se budou vypisovat až na podzim.

Došlá pošta :

 • Magistrát města, Stavební úřad:
 • Oznámení o zahájení řízení (Oplocení a přístřešek, Cipínová Kaliště)
 • Oznámení o zahájení řízení domovní ČOV (Charvátová Lipí)
 • Usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby (RD Charvátová).
 • Rozhodnutí –nařízení o odstranění stavby (oplocení Stejskal, Lipí)
 • Souhlas se změnou v užívání stavby č.p. 4 na č.p. 156
 • Výzva k závěrečné kontrolní prohlídce (Režný Lipí)

 

Informace pro občany:

 • Na OÚ se obracejí občané  dotazy, zda obec využije možnosti požádat o dotaci na kompostéry. Ve čtvrtek 26.2.2015 se starosta zúčastní setkání starostů ve Křemži, kde se bude hovořit i na toto téma. Bude-li to možné, musela by se udělat šetření, kdo by měl kompostér zájem. Dotaci na kompostéry zařizuje pro své členy Svaz měst a obcí (obec Lipí není členem)
 • Příští schůze ZO se koná 30.března 2015 v Kalištích.
 •  Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.30 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

 

Vyvěšeno dne:                       9.3.2015                Sejmuto dne:23. 3.2015

 

Zápis ověřili:                           Ing. Pavla Bláhová

                                               Josef Mojžíš

dnes je: 15.07.2018

svátek má: Jindřich

Aktuality

Stanovení přechodné úpravy provozu
více
Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 2018
více
Územní studie SO8 L
více
Územní studie SO9.L
více
Územní studie SO7L
více
Územní studie SO6.L
více
Územní studie SO.5 L
více
územní studie SO4 L
více
územní studie SO3 K
více
Návrh veřejné vyhlášky opatření obecné povahy
více
Veřejná vyhláška
více
Oznámení o přerušení dodávvky el.proudu
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
zápis e schůze OZ Lipí z 25. 6. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 14. 6. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 30. 5. 2018
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 25. 6. 2018
více
Územní plán Lipí změna č. 1
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
prodej kuřiček
více
Postupy správce při splnění požadavků, plynoucích z práv subjektů údajů
více
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů
více
Informace o zpracování osobních údajů
více
Změna termínu zasedání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 6,7,8
více
Závěrečný účet za rok 2017 - schválený
více
Rozpočtové opatření č. 5/2018
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 9. 4. 2018
více
Oznámení o změně termínu konání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 4/2018
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Tabulka vývozu BIO popelnic
více
Svoz BIO Popelnic
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,kteráse konala 26. 2. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2017
více
Zápis do Mateřské školy v Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Zápis ze schůze konané dne 31. 1. 2018
více
výsledky voleb prezidenta druhé kolo
více
Plán schůzí ZOLipí na r.2018
více
program porady ZO Lipí , která se bude konat 31. 1. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 12,13/2017
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Poplatky v roce 2018
více
výsledky volby prezidenta - první kolo
více
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci + dodatek č. 1
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2017
více
informace k dani z nemovitých věcí pro r. 2018
více
oznámení o změně výpůjční doby v knihovně Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 10/2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 11. 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2018-2022
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2018
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne5. 11. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 9/2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí, která se konala 30. 10. 2017
více
Výsledky voleb do parlamentu ČR 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2022
více
SMLOUVA O DÍLO
více
Rozpočtové opatření č. 7 a 8.2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 9. 2017 v Kalištích
více
program schůze ZO Lipí , která se bude konat 25. 9. 2017
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 4. září 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,konané dne 28. srpna 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Oznámení změna č-1 ÚP Lipí-návrh-společné jednání
více
Program schůze ZO Lipí která se bude konat 28. 8. 2017
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 3. 8. 2017
více
Změna č.4 ÚP Homole
více
program schůze OZ Lipí, která se bude konat 3. 8. 2017
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 26. 6. 2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí z 5.6. 2017
více
Smlouva o dílo- Kanalizace Kaliště
více
Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečném účtu a rozpočtovém výhledu dobrovolného svazku obcí blanský les- podhůří
více
Přeložení schůze ZO Lipí
více
Informace o integrovaném dopravním systému Jihoč. kraje
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017
více
Finanční úřad pro jihočeský kraj- Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3.2017
více
Smlouva o dílo- Oprava Božích muk
více
Zápis ze schůze ZO ze dne 27.3.2017
více
Jak třídit bioodpad v domácnosti
více
Výzva pro majitele psů
více
Rozpočtové opatření č. 2.2017
více
Rozpočtové opatření č. 1.2017
více
služby pro obyvatele obce
- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.
více
zápis ze schůze ZO Lipí která se měla konat 27. 2. 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, ze dne 12.12.2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromaďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
více
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
více
Smlouva o dílo
více
28. 11. 2016 se koná schůze ZO Lipí
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 28. 11. 2016
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016
více
smlouva na zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby
více
Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP při práci na staveništi - kanalizace a čistírna odpadních vod
více
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihoč . kraje
více
Výsledek volby do Senátu ČR II kolo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích
více
Vyhláška o regulaci nočního klidu
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016
více
Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 6. 2016
více
Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí
více
Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva č. 1/206 o poskytnutí neinvestiční dotace
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 1. 2016
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 11. 2015
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 10. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne29. 9. 2015
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 2. 9. 2015
více
zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31. 8. 2015
více
Skládka biologického odpadu.
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 27. 7. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 6. 2015
více
ÚP Lipí 2 část
více
ÚP Lipí 1 část
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 5. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 4. 2015
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 30. 3. 2015 v Kalištích
více
Zápis ze schůze ZO lipí konané 23. 2. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 26. 1. 2015
více
Nový informační systém pro občany
více
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
více
Obec Lipí na mapovém portálu GEOSENSE
více

Anketa

Chcete strom na nádvoří u restaurace?

ANO
odpověď ANO (78%)
78%
NE
odpověď NE (22%)
22%