Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO lipí konané 23. 2. 2015

ze schůze Zastupitelstva obce Lipí ,

konané dne 23. února 2015

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Čutka, p. Bombala, p. Mojžíš, sl. Janáčková, ing. Bláhová, omluven p. Mojžíš

Hosté: p. Balek, p. Svobodová, členové OV Kaliště, členové OV Lipí, občané obce dle prezenční listiny

 

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Poradu zahájil a řídil starosta p. Kysela.
 • Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenování ing. Bláhová, p. Mojžíš.                                                                      Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 

Program:

 1. Kontrola zápisu ze schůze ZO ze dne 26. 1. 2015 a informace k němu
 2. Informace k prodeji pozemků pod chatami u Zavratského rybníka
 3. Usnesení č.8/2015 – Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.144/28 v k.ú. Lipí
 4. Usnesení č.9/2015 – Uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo (hospoda v Lipí)
 5. Rozpočtové opatření č.1/2015
 6. Chodník Kaliště
 7. Zařazení firmy do výběrového řízení
 8. Připomínky a dotazy OV Lipí
 9. Připomínky a dotazy OV Kaliště
 10. Informace pro občany
 11. Diskuse, závěr

 

K programu:

 

1) P. Honnerová přečetla zápis ze schůze ZO ze dne 26.1.2015. K zápisu starosta doplnil následující:

 • Problém autobusové zastávky v Kalištích, směr Lipí. Proběhlo jednání se Stavebním úřadem a zástupcem ČSAD Jihotrans, kdy vzniklo několik návrhů, mj. a) zastávka u obecního domu – problém s chodníkem b) udělat z cesty mezi p. Postlem a p. Pacholem jednosměrku a autobus by stavěl v parku. Cesta ale nemá pořádný podklad a došlo by k jejímu znehodnocení, c) zřídit zastávku v silnici a nástupiště v délce 12 m umístit podél domu p. Pachola. To by ale vyžadovalo další jednání o výjimce.                                                                ZO bere na vědomí.

2) Na prosincové schůzi ZO byl schválen prodej pozemků pod chatami u Závratského rybníka a schválen záměr prodeje pozemků p. č. 1170/77 v k.ú. Kaliště. Zástupce dotčených orgánů by s prodejem souhlasil jedině v případě oddělení části pozemku v celku, nikoliv dělení pro jednotlivé chaty. Na jednání se zástupci chatařů, kteří by měli zájem odkoupit část lesního pozemku o rozloze cca 0,5 ha. P. Mojžíš byl pověřen zjistit možnosti a postup dalších kroků. Do vyřešení se prodej pozemků pod chatami odkládá (viz. Usnesení č.1/2015). Stavební poradce p. Balek však navrhuje ještě před uzavřením kupních smluv na prodej pozemků pod chatami, uzavřít s majiteli chat smlouvy o zřízení věcného břemena na užívání vjezdů k chatám a na příjezdovou cestu.

3) Žádost p. Charváta, Dubné o prodej pozemku par.č. 144/28 v k.ú. Lipí. Jedná se o pozemek u vodojemu o výměře 56 m2, pruh u cesty o šířce 1m. Z hlediska hospodaření je pro obec nevyužitelný, proto starosta navrhuje jeho prodej za cenu obvyklou

Usnesení č.8/2015

ZO souhlasí s prodejem pozemku a pověřuje starostu obce zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č.144/28 v k.ú. Lipí.                                                                Hlasování: Pro: 6 proti: 0 Zdržel se:0

4) K probíhající rekonstrukce střechy na hospodě v Lipí: Protože při stavebních pracích došlo k propadu části střechy, která nebyla rozpočtována, bude nutno uzavřít dodatek č. 2 smlouvy o dílo na nad rámec smlouvy. Jedná se o tyto práce: výměna střechy nad vchodem do restaurace, montáž jímacího zařízení, demontáž a montáž vzduchotechniky a demontáž a montáž podhledu ve dvoře. Práce byly vyčísleny na 117. 160 Kč, vč. DPH.

Usnesení č. 9/2015

ZO souhlasí s uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci střechy hospody v Lipí a pověřuje starostu obce jeho podpisem.                                     Hlasování: Pro: 6 proti: 0 Zdržel se:0

5) ZO projednalo předložený návrh účetní obce p. Svobodové na rozpočtové opatření č. 1/2015 k přesunu rozpočtových prostředků v rámci jednotlivých paragrafů. Hlasování: Pro: 6 proti: 0 Zdržel se: 0

6) K akci chodník Kaliště směrem od p. Vyžrálka po vjezd k Jeřábkům a Faustům: Ve středu 18.2.2015 proběhlo jednání s  majiteli RD na zmíněné trase za účasti projektanta p. Marouška ml. a p. Honnera, jako člena stavební komise za účelem souhlasu majitelů s výjimkou vzdálenosti chodníku od zdi RD s tímto výsledkem: projektanti vysvětlili majitelům důvod, proč je nutný jejich souhlas a spolu s p. Honnerem odpověděli na různé technické dotazy majitelů. Majitelé si vzali 14 dnů čas na rozmyšlenou a pak dají vědět, jak se rozhodli.

7) V rámci pracovní porady byla ing. Čutkou dodatečně navržena další firma pro výběrové řízení na rekonstrukci vývařovny MŠ Lipí. Jedná se o firmu MARCCRAB GASTRO s.r.o.. ZO pověřuje ing. Kunce a starostu k oslovení i této firmy, v rámci usnesení č.5/2015.                                  Hlasování: Pro: 6 proti: 0 Zdržel se:0

 

K dotazům OV Lipí:

 1. Návrh revitalizace veřejných prostor – ZO bere na vědomí tuto zprávu. Vzhledem k tomu, že obsahuje řadu nepřesností, doporučuje starosta svolat jednání za účasti ZO, OV a firmy AGP nova s.r.o. Protože se jedná se o aktivitu soukromého investora, nebyla zatím ZO žádná dokumentace k projektované situaci (výstavba chodníků k autobusové zastávce směrem od bytovek) předložena. S investorem šlo vždy jen o předběžná jednání. Předseda OV Lipí ing. Arch. Zahradníková byla pověřena sjednáním schůzky s projektantem ing. Parýzkem na pondělí 2.3.2015.
 • K dotazům OV Kaliště:
 1. Náhrada zeleně za cestu U Křížku. Bohužel se s ní v letošním roce nepočítá, neboť částka není v rozpočtu.
 2. Parapety na kapličce v Kalištích: Dva ukradené parapety byly doplněny již před vánoci a ohnutý parapet směrem od rybníka firma vymění, až dodělá hospodu
 3. Protipovodňová opatření – v pondělí 16 února2015 obdržela Obec Oznámení o pokračování řízení. Do 15-ti dnů od doručení se mohou účastníci řízení odvolat, tzn. že se bude pokračovat až v březnu. Dotace na protipovodňová opatření se budou vypisovat až na podzim.

Došlá pošta :

 • Magistrát města, Stavební úřad:
 • Oznámení o zahájení řízení (Oplocení a přístřešek, Cipínová Kaliště)
 • Oznámení o zahájení řízení domovní ČOV (Charvátová Lipí)
 • Usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby (RD Charvátová).
 • Rozhodnutí –nařízení o odstranění stavby (oplocení Stejskal, Lipí)
 • Souhlas se změnou v užívání stavby č.p. 4 na č.p. 156
 • Výzva k závěrečné kontrolní prohlídce (Režný Lipí)

 

Informace pro občany:

 • Na OÚ se obracejí občané  dotazy, zda obec využije možnosti požádat o dotaci na kompostéry. Ve čtvrtek 26.2.2015 se starosta zúčastní setkání starostů ve Křemži, kde se bude hovořit i na toto téma. Bude-li to možné, musela by se udělat šetření, kdo by měl kompostér zájem. Dotaci na kompostéry zařizuje pro své členy Svaz měst a obcí (obec Lipí není členem)
 • Příští schůze ZO se koná 30.března 2015 v Kalištích.
 •  Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.30 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

 

Vyvěšeno dne:                       9.3.2015                Sejmuto dne:23. 3.2015

 

Zápis ověřili:                           Ing. Pavla Bláhová

                                               Josef Mojžíš