Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 20. 12. 2010

Přítomni: Ing. Bláhová, Ing. Čutka, Honnerová J.DiS, Kysela S., Mojžíš J.,Navrátil L.,

                  Píša P.,

Hosté: Svobodová H., občané dle přiložené prezenční  listiny

 

Program:   1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO

                   2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

                   3. Rozpočtové provizorium na rok 2011

                   4. Rozpočtové změny

                   5. Plán schůzové činnosti

                   6. Návrh podpisového a kompetenčního řádu obce Lipí

                   7. Návrh vyhlášky o místních poplatcích

                   8.  Schválení rozšíření POV na rok 2011

                   9. Doplnění usnesení  č. 1 a č. 4 z minulé schůze ZO

                 10. Nařízení vlády ze dne 7.12.2010

                 11. Převedení pozemků z vlastnictví státu v k.ú. Lipí a Kaliště u Lipí

                 12. Schválení vodného a stočného  na rok 2011

                 13. Došlá pošta

                 14. Různé

                 15. Diskuse a závěr

 

 

 

Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 7 členů, bylo usnášeníschopné.

 

K bodu 1

Kontrola zápisu ze schůze OZ z 29.11.2010

- zápis ze  schůze  přečetl  místostarosta p. Mojžíš.

K zápisu nebylo připomínek

 

 

K bodu č. 2

     Zapisovatelem  byl určen p. Mojžíš, ověřovateli zápisu

byli určeni p. Honnerová a p. Navrátil

 

 

K bodu č. 3.

      S rozpočtovým provizoriem na rok  2011 seznámila přítomné p. Svobodová.

     Usnesení č. 9/2010

          ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2011, tak jak bylo předloženo.

          Viz. příloha č. 1

 

Hlasování: pro 7 hlasů

 

 

K bodu č. 4

     ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8 a č. 9

 

K bodu č. 5

     Usnesení č. 10/2010

           ZO schvaluje plán schůzové činnosti na rok 2011.

           Viz. příloha č. 2

Hlasování:   pro 7 hlasů

 

K bodu č. 6

     Starosta přednesl návrh podpisového  a kompetenčního řádu obce Lipí.

Tento bod bude projednán na další schůzi ZO.

 

K bodu č. 7.

     Starosta přednesl návrh vyhlášky o místních poplatcích na rok 2011.

     Navrhuje: 1. poplatek  za jednoho psa 100,- Kč , za druhého a každého dalšího 200,- Kč

          Ing. Bláhová navrhla sjednotit všechny poplatky do jedné vyhlášky. Toto bude

          projednáno v příštím ZO.                   

 

 

                  K bodu č. 8

                       Usnesení č. 11/2010

                            ZO schválilo  rozšíření POV o sakrální stavby.

 

                  Hlasování: pro 7 hlasů 

                 

 

                  K bodu č. 9

                       Usnesení č. 12/2010

                             Usenesení č. 1 a č. 4 ze schůze z 29.11.2010, bylo doplněno:

                             S účínností od 1.11.2010

                   Hlasování: pro 7 hlasů   

 

                  K bodu č. 10

                       Usnesení č.  13/2010

                             Dle nařízení vlády ze dne 7.12.2010 se k 1.1.2011 snižuje odměna starosty o 5%.

                        Hlasování: pro 7 hlasů

      

                  K bodu č. 11

                       Usnesení č. 14/2010

                            ZO schválilo pověření k podání nové žádosti na převod pozemků  v k.ú Kaliště u Lipí a

                            Lipí z vlastnictví státu na obec Lipí.

                        Hlasování: pro 7 hlasů

                               

                   K bodu č.12

                        Usnesení č. 15/2010

                            ZO schválilo výši vodného a stočného na rok 2011 dvousložkovou formou.

                            Vodné  33,78 Kč /m3

                            Stočné  11,73 Kč/m3

                            + pevná složka za vodoměr  526,- Kč/rok

 

 

                    K bodu 13

                         Viz. příloha č.3

 

                    K bodu 14

                         Starosta  informoval o navýšení poplatků za služby  od firmy A.S.A  o 3% za odvoz PDO a  

                         zpoplatnění pytlů  na odvoz plastů.

 

                   K bodu č. 15

 

                        Ing. Bláhová – byla vyřešena změna č.p. 38 v obci Kaliště, nutno vyřešit vlastnictví

                                                  pozemku a garáže  mezi p. Žaludem, obcí a p. Bouchalem 

                        p. Kamlachová – navrhuje dokoupit jeden kontejner na papír do obce Lipí

 

                   Schůzi ukončil přáním veselých  a šťastných vánočních svátků , starosta p. Kysela.

 

Ověřovatelé: p. Honnerová

                         p. Navrátil   

 

        

Vyvěšeno i na elektronické desce dne:

 

Sejmuto:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schůze ZO 20.12.2010.pdf Zápis ZO Lipí konané dne 20.12.2010 41.4 Kb