Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2017

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 18. prosince 2017

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Čutka, ing. Bláhová, p. Mojžíš, p. Bombala

Omluvena: p. Vlášková,

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, ověření zápisu, připomínky
 2. Usnesení č.57/2017: Schválení rozpočtu obce na rok 2018
 3. Usnesení č.58/2017:Dodatek č.1 ke Smlouvě o finanční výpomoci
 4. Usnesení č.59/2017:Odstoupení od žádosti o dotaci
 5. Usnesení č.60/2017:Cena přípojky kanalizace
 6. Usnesení č.61/2017:Úprava směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu
 7. Usnesení č.62/2017:Dodatek smlouvy o dílo – ČOV Lipí
 8. Usnesení č.63/2017:Schválení střednědobého výhledu hospodaření MŠ Lipí
 9. Usnesení č.64/2017:Návrh rozpočtu MŠ Lipí
 10. Usnesení č.65/2017:Návrh příkazní smlouvy
 11. Návrh plánu schůzovní činnosti ZO Lipí na rok 2018
 12. Různé, došlá pošta, závěr

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni Ing. Čutka a p. Mojžíš                                                                       Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

Místostarostka přítomné seznámila se zněním zápisu ze schůze zastupitelstva ze dne 27.11.2017.

 1. Schválení rozpočtu obce Lipí na r. 2018. S položkami rozpočtu seznámila p. Svobodová.

Usnesení č.57/2017: ZO Lipí schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2018 jako schodkový. Schodek ve výši 2.054.687,- Kč bude kryt částečně z dotace ve výši 1.976.200,- Kč, která je již schválena a bude proplacena v roce 2018 a částečně z finančních rezerv na běžném účtu.                                                                                                      Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Schválení dodatku č.1 ke Smlouvě o finanční návratné výpomoci pro MAS. Obec Lipí zapůjčila MAS prostředky na zaplacení kompostérů, peníze měly být obci vráceny do konce letošního roku. Bohužel svazek ještě poskytnutou dotaci neobdržel, proto žádá obec o prodloužení termínu splatnosti do 31.12 2018.

Usnesení č.58/2017: ZO Lipí schvaluje dodatek č.1 ke Smlouvě poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne  3.7.2017 ve výši 190.000 Kč s termínem splatnosti do 31.12.2018.

Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Požární nádrž Kaliště. Protože podmínky dotace, přislíbené na rekonstrukci požární nádrže v Kalištích, nedovolují v rámci rekonstrukce provést obložení nádrže kamenem, jak bylo požadováno, a to ani změnou projektové dokumentace, rozhodlo ZO odstoupit od podané žádosti a podat přepracovanou žádost v rámci nové výzvy na období r. 2018. Nutné je tedy přepracování projektové dokumentace.

Usnesení č.59/2017: ZO Lipí souhlasí s odstoupením od žádosti o dotaci na opravu požární nádrže v Kalištích a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podání Odstoupení od žádosti o dotaci.                                                                                                                                 

ZO dále pověřuje starostu obce k oslovení projektanta k přepracování projektové dokumentace, tak aby splňovala požadavky obce a podání nové žádosti o poskytnutí dotace.                                                                                                       Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

5)         Firma Zvánovec provedla napojení kanalizační větve od bytovek v Lipí. Celková cena činí 42.350 Kč.

Usnesení č.60/2017: ZO souhlasí s úhradou faktury firmě Zvánovec ve výši 42 350,- Kč .                                                                                                      Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

6)         Úprava směrnice o zadávání veřejných zakázek. Při dílčí kontrole hospodaření bylo kontrolou doporučeno navýšit pravomoc starosty při vybírání a schvalování zakázek malého rozsahu. (nyní může schvalovat pouze zakázky do 20.000 Kč).

Usnesení č.61/2017: ZO schvaluje navýšení pravomoci starosty při vybírání a schvalování zakázek malého rozsahu až do výše 250.000,- Kč. Vč. DPH.           Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

7)         Dodatek smlouvy o dílo č.1. Při doručení žádosti o dotaci na proplacení víceprací při výstavbě kanalizace a ČOV Lipí bylo ministerstvem doporučeno požádat současně o prodloužení termínu kolaudace ČOV až do 30.4.2018, protože dotace nemůže být poskytnuta na zkolaudovanou stavbu. Obec Lipí již obdržela od MZe ČR dopis, kterým je naší žádosti vyhověno a zároveň odsouhlaseno  prodloužení termínu dokončení.

Usnesení č.62/2017: ZO Lipí souhlasí s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Kanalizace a čistírna odpadních vod Lipí” a pověřuje starostu Stanislava Kyselu jejím podpisem.                                                                                      Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

8)         Schválení střednědobého výhledu hospodaření MŠ Lipí na roky 2018-2022. Předložila p. Svobodová.

Usnesení č.63/2017: ZO ZO Lipí schvaluje výhled střednědobého rozpočtu MŠ Lipí na roky 2018-2022.                                                                                           Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

9)         Schválení návrhu rozpočtu MŠ Lipí na rok 2018. Předložila p. Svobodová.

Usnesení č.64/2017: ZO Lipí schvaluje návrh rozpočtu hospodaření MŠ na rok 2018 jako vyrovnaný.                                                                                   Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

10)       Schválení návrhu příkazní smlouvy na zajištění inženýrské činnosti na dílo „Oprava požární nádrže Kaliště se s firmou Block Construction s.r.o. Rudolfovská 597, Č. Budějovice.

Usnesení č.65/2017: ZO Lipí schvaluje návrh příkazní smlouvy na zajištění inženýrské činnosti nutné pro podání a vyhodnocení dotace pro opravu požární nádrže Kaliště

Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

11)       Návrh plánu schůzovní činnosti na rok 2018. Schválený návrh schůzovní činnosti je přílohou zápisu.                                                                                                              Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

12)       Různé:

-           Uzavření Obecního úřadu v Lipí v době vánočních svátků z důvodu čerpání dovolené

 • Rozpočtové změny p. Svobodová.
 • Starosta předložil zprávu z jednání svazku obcí Blanský les ohledně dotace z POV na r.2018 a ze zápisu přečetl návrh usnesení č.4/59/2017: „Shromáždění starostů schvaluje jako společný projekt mikroregionu v rámci POV Jihočeského kraje 2018 „Zajištění analýzy GDPR pro členské obce“. Pokud na analýzu GDPR nebude možné grant z POV Jč. kraje poskytnout, tak shromáždění starostů schvaluje jako společný projekt mikroregionu „pořízení vybavení do mateřských a základních škol v členských obcích“ a pověřuje předsedu svazku k podání žádosti o dotaci do POV Jč. kraje pro rok 2018. Obce obdrželi několik nabídek na výše uvedenou analýzu a nejnižší cena byla 40 000 Kč.
 • Stížnost pana Klimeše, Lipí na nečinnost obce na vybudování chodníku směrem ke hřbitovu. Kontrolou katastru nemovitostí - pozemků, které by připadaly v úvahu pro vybudování chodníku, bylo zjištěno, že některé pozemky patří SÚS, s tou je nutné uzavřít smlouvu o vybudování chodníku, další podmínkou je zachování minimální šířky vozovky 6m. Obec oslovila projektanta na vypracování možného dopravního řešení. Dále nechá ZO zpracovat studii na kompletní řešení dopravní situace a chodníků v celé obci.
 • Volby prezidenta ČR - první zasedání volební komise svoláno na 20.12.2017. První kolo volby se bude konat ve dnech 12 a 13.1.2018.
 • Ing. Krátký nesouhlas se zněním bodu č.2 zápisu z 27.11.2017. vzhledem k tomu, že rozbor je značně obsáhlý, je k nahlédnutí  v kanceláři starosty v úředních hodinách,  
 • V pátek 22.12.2017 bude před obchodem v Lipí prodej vánočních kaprů. Začátek prodeje od 14:00 do 17:00.
 • V neděli 24.12.2017 se koná tradiční vánoční mše od 22 hodin.

 

Došlá pošta:

- KÚ Jihoč. kraje - Darovací smlouva kompenzace za letiště 

- Agroimport Plzeň s.r.o. - Kupní smlouva Piaggio

- KÚ Jihoč kraje - Stanovisko k návrhu změny č. 1 ÚP Lipí

- MM ČB Stavební úřad:

- Rozhodnutí, povolení výjimky (Babková, Lipí)

- Územní souhlas (souhlas s umístěním stavby, Machyán, Lipí)

- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce (Michal a Martina Tesařovi, Kaliště)

- MZe Praha - Žádost o prodloužení termínu dokončení ČOV Lipí

- MM ČB OÚP - Upozornění na nové skutečnosti k úhradě nákladů na zpracování změny ÚP a územní studie, vyplývající z novely zákona č. 183/2006 Sb (stavební zákon s platností od 1.1.2018)

- Oznámení o zahájení vodoprávního řízení- změna povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami - odběr podzemní vody z prameniště Kluk

- Mm ČB OOŽP- Oznámení o zahájení vodoprávního řízení- změna povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

 

Zastupitelstvo obce Lipí přeje občanům obce příjemné prožití Vánočních svátků, hodně zdraví a pohody do nového roku 2018.

 

 •  
 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 29. ledna 2018
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 21.15 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:           29.12.2017                                         Sejmuto dne:  13.1.2018

Zápis ověřili:               p. Mojžíš                                             ing. Čutka

příloha č. 1

Plán schůzí Zastupitelstva obce Lipí na rok 2018

 

29 ledna             2018              schůze

26 února            2018              schůze

26. března         2018                schůze                Kaliště

2). dubna          2018                schůze

28 května         2018                schůze

25. června        2018                schůze

30. července     2018                 schůze

27. srpna          2018                schůze 

24. září            2018               schůze                 Kaliště

29 října           2018                 schůze 

26. listopadu    2018                 schůze

17. prosince     2018                schůze

 

Začátek schůze je stanoven na 19 : 15 hodin.

Každá schůze ZO je veřejná .

 

Plán schůzové činnosti byl projednán a schválen na schůzi ZO konané dne

18. 12. 2017 v kanceláři OÚ Lipí.

 

Za správnost vyhotovení

Stanislav Kysela

starosta

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2017-nfv-dodatek-lipi.pdf 292 Kb