Archiv zápisů

zápis ze schůze ZO Lipí konane 17. 12. 2012

 

 


 

Zápis zeschůze ZO Lipí konané dne 17.12.2012 v  Lipí

 
Přítomni:  Ing.Čutka Pavel, Honnerová Jana Dis., Kysela Stanislav, Mojžíš Josef,Navrátil Luboš
Omluveni: Ing. Bláhová Pavla, Píša Pavel
Hosté: Svobodová Hana , Balek Zdenek
Občané dle prezenční listiny


 Program :

1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Rozpočtová změna č. 8
4. Schválení rozpočtu na rok 2013
5. Dodatek č. 2 ke smlouvě na projekt ČOV Lipí

6. Různé

7. Došlá pošta

8. Diskuse

9. Závěr

 

 


K bodu 1
Zápis z minulé schůze ZO přečetl p. Mojžíš

 

Pan Kysela podal k zápisu vysvětlení :

 

Lípa v Kalištích - společnost VEGACOM obdržela pokutu od ČIŽP ve výši 50 000 Kč, z čehož 50% připadne obci, dalšími kroky se po domluvě s panem Koutským bude obec zabývat z důvodu dovolených až po Novém roce.

Ing. Snížková - ke stavební uzávěře platí stanovisko, které dával Ing. Klíma jako vyjádření k návrhu územního plánu, tzn. vybudovat nejdříve vodohospodářskou infrastrukturu včetně ČOV a pak stavět domy. Pokud se budou plochy redukovat, tzn.jen dostavba osady a vesnice, pak se bude vyjadřovat k menším zástavbám ( max.5 domů) a pak je možno připustit individuální řešení.


K bodu 2

Zapisovatelem zápisu byl určen pan Mojžíš , ověřovatelem byl jmenován Ing. Čutka a pan Navrátil


K bodu 3

Paní Hana Svobodová seznámila ZO se změnou rozpočtu číslo 8/2012

ZO bere na vědomí

 

K bodu 4

Usnesení číslo 42/2012                                                                             P. Svobodová předložila návrh rozpočtu na rok 2013:

Příjmy    6 089 000 Kč

Výdaje    6 187 500 Kč

Schodek      98 500 Kč

ZO schvaluje návrh rozpočtu jako schodkový ve výši 98 500,-Kč. Schodek je krytý

finančními prostředky na běžném účtu obce.

Hlasování :  Pro  5   proti  0   zdržel se  0

 

K bodu 5

Usnesení číslo 43/2012                                                                                            ZO schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě na projekt ČOV v Lipí a pověřuje starostu obce, pana Stanislava Kyselu k podpisu tohoto dodatku s firmou Ing. Michal Manda, Aquaprojekt. Dle tohoto dodatku se navyšuje smlouva o práce nad rámec uzavřené smlouvu o 40 920,- Kč.

Hlasování :  Pro  5  proti  0  zdržel se  0

 

K bodu 6

Různé :

 a) Ve středu proběhla schůzka za účasti Ing.Čutky, pana Balka a p.Zahradníka ohledně podpisu smlouvy o věcném břemeni na ČOV Lipí. Pan Zahradník netrvá již na výměně pozemku za stavební parcelu, ale nabízí část pozemku (cca 1000 m2 ) na prodej za cenu 150 Kč za m2. ZO s navrhovanou cenou nesouhlasí a navrhuje hledat jiné řešení vzniklé situace.

 

b) Firma ASA oznámila posunutí termínu svozu PDO ze čtvrtka 3.1.2013 na pátek 4.1.2013. Jedná se pouze o tento termín.

 

c) Z důvodu dovolené bude OÚ v době od 28.12.2012 do 31.12.2012 uzavřen.

 

d) Od 1.1.2013 bude obecní práce spojené s údržbou zeleně a obecních prostranství, místo p. Kamlachové Ivy, vykonávat pan Arnošt Steinhausl.

                                            

                                                                                    

K bodu 7

Došlá pošta :

- MM Č.B. stavební úřad - sdělení o nabytí právní moci - Zahradníková , Fojtík

- MM Č.B. stavební úřad - rozhodnutí o povolení k připojení na komunikaci  -  Tesař Martin

- MM Č.B. stavební úřad - kolaudační souhlas s užíváním stavby  - zahustění TS Slavče - Lipí

- MM Č.B. odbor život.prostř. - Ing.Snížková - vyjádření k ČOV Lipí

-ČIŽP České Budějovice - rozhodnutí lípa Kaliště

-Lucie Koldová Č.B. - žádost o vyjádření ke stavbě pro územní rozhodnutí

- OÚ Homole - oznámení o vydání Změny č.1 ÚP Homole

- Aqvuaprojekt Ing.Manda - dodatek smlouvy č.2

 

 

K bodu 8

Diskuse:

Pan Balek - navrhuje zvážení přihlášení obce jako plátce DPH, pan Kysela a paní Svobodová toto z důvodu nevýhodnosti nedoporučují.

 

 

K bodu 9

Na závěr starosta obce pan Kysela popřál všem zastupitelům, jakož i ostatním občanům obce, klidné prožití Vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v roce 2013.

 

Pan Kysela ukončil jednání ve 20.30 hod.

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu  -  Ing. Čutka Pavel

 

                        pan Navrátil Luboš