Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 5. 2018

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 14.5. 2018 v Lipí  

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Bláhová, p. Bombala, p. Mojžíš

Omluven: p. Vlášková, ing. Čutka

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 5 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů,
 2. Schválení programu schůze, ověření zápisu, připomínky
 3. Usnesení č.16/2018: Vstup obce Lipí do Sdružení místních samospráv
 4. Usnesení č.17/2018: Žádost o potvrzení situace – smyčka NN
 5. Usnesení č.18/2018: Dodatek ke smlouvě o věcném břemeni (EI Projekt)
 6. Usnesení č.19/2018: Odprodej části pozemku p.č.271/5 v k.ú. Lipí
 7. Usnesení č.20/2018: Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017
 8. Různé
 9. Došlá pošta, diskuse, závěr.

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni p. p. Mojžíš, ing. Bláhová.                                                                    Hlasování: Pro:5 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Schválení programu, kontrola zápisu ze schůze 9. 4. 2018, připomínky k zápisu.

Starosta nechal zpracovat studii na vybudování chodníků v prostoru od hospody k Pechům a v části mezi Kamlachů a Jinšíků v Lipí, dále jednal s firmou, která bude provádět přepojení septiků v MŠ a z obchodu, opravovat silniční vpustě v Kalištích a budovat stanoviště pro kontejnery v Kalištích. Dopravní značka v Kalištích je přesunuta, zbývá ji pouze předat SÚS.

 

3)         Schválení vstupu Obce Lipí do Sdružení místních samospráv. Členstvím ve sdružení bude mít obec mj. nárok na poskytnutí pověřence v ceně 600 Kč + DPH. (nabídky jiných firem jsou ve výši kolem 2 tis.Kč). Rovněž tak získáme pověřence pro MŠ Lipí.

Usnesení č. 16/2018: ZO Lipí souhlasí se vstupem do Sdružení místních samospráv a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu přihlášky.                    Hlasování: Pro:5 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Elektrostav Strakonice – Žádost o potvrzení nové situace – smyčka NN. Jedná se o novou přípojku na stavební pozemek u Nováků, Lipí (došlo k posunutí cca o 5m).

Usnesení č. 17/2018: ZO Lipí bere na vědomí žádost o potvrzení nové situace a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu žádosti.                                       Hlasování: Pro:5 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. EI Projekt – dodatek č.1 ke smlouvě ke smlouvě č.:1030038864/001 o budoucí smlouvě o věcném břemeni. (Pilíř pro pozemek p.č. 271/5 byl postaven na obecním pozemku).

Usnesení č. 18/2018: ZO Lipí souhlasí s podpisem dodatku č.1 k budoucí smlouvě o věcném břemeni (smlouva č.:1030038864/001) a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k jejímu podpisu.                                                                             Hlasování: Pro:5 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Žádost o odprodej část pozemku (p. Zachlederová,Lipí).

P. Zachlederová je sousedním vlastníkem (271/10) k obecnímu pozemku p.č.271/5 v k.ú. Lipí. E.on dělal přípojku a pilířek udělal na hranici oplocení, které bylo špatně zaměřeno, pilíř tak stojí na pozemku obce. Jedná se o cca 10 m2, starosta navrhuje souhlasit s prodejem.

Usnesení č. 19/2018: ZO Lipí souhlasí s prodejem a pověřuje starostu Stanislava Kyselu se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č. 271/5 v k. ú. Lipí za cenu obvyklou, 50 Kč/m2. Veškeré náklady ponese kupující                                                Hlasování: Pro:5 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Schválení závěrečného účtu za r. 2017. S výsledky hospodaření obce seznámila přítomné p.Svobodová.

Usnesení č. 20/2018: ZO Lipí schvaluje závěrečný účet obce Lipí za rok 2017 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 bez výhrad. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.                                     Hlasování: Pro:5 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Různé:
 • Starosta nechal vypracovat kalkulaci na napojení kanalizace z hospody na hlavní kanalizační sběrač, aby mohla obec započít s pracemi na připojení. Starosta sjedná schůzku s ing. Mandou k dojednání detailů sběrače a ujasnění výškových poměrů při napojování jednotlivých nemovitostí v úseku za hospodou v Lipí.
 • Rozpočtová změna č. 5. ZO bere na vědomí.
 • Odhad ceny pozemku u Zavratského rybníka p. č1170/97, který vznikl oddělením z pozemku p.č. 1170/77 v k.ú Kaliště u Lipí (vypracoval Ing. Tomáš Foit). Pozemek byl oceněn částkou =94. 740 Kč. Prodej schválen usnesením č. 9/2018. Na úřední desce bude vyvěšen záměr prodeje za tuto cenu.                                                          Hlasování: Pro:5 Proti:0 Zdržel se. 0
 • Žádost Linky bezpečí o finanční příspěvek. ZO se dohodlo poskytnout stejnou částku jako v loňském roce ve výši 2 000 Kč.                                          Hlasování: Pro:5 Proti:0 Zdržel se. 0
 • Prodej multikáry – na nabídku se nikdo nepřihlásil. ZO se musí rozhodnout, jestli sníží cenu nebo vozidlo prodá na náhradní díly.
 • Vybudování chodníků na pozemcích ve vlastnictví SÚS. Na žádost obce přišlo vyjádření SÚS, ve kterém požadují vypracování dopravní studie, a projednání s Odborem dopravy MM a Policií ČR. Ačkoli je vypracování pouhé studie finančně náročné, nemá obec jinou možnost, jak postoupit v celé záležitosti dál.
 • Na obci proběhla kontrola z Hasičského záchranného sboru Jč. Kraje, ze které vzešel návrh na zrušení zásahové jednotky v Kalištích. Starosta si pozve hasiče z Kališť k projednání.
 1. a) Došlá pošta:
 • Mm ČB OOŽP -Oznámení o zahájení zkušebního provozu Kanalizace a ČOV Lipí
 • Mm ČB Staveb. úřad – Usnesení - zastavení řízení – kabelový rozvod U Křížku
 • Mm ČB OOŽP - kolaudační souhlas s užíváním stavby (Septik Tesař, Kaliště)
 • Mm ČB OOŽP - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení (odběr povrchové vody z Dehtářského potoka (Ing. Musilová, Lipí)
 • SPÚ - Rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ Lipí
 • SPÚ Č.B - usnesení o zastavení KPÚ v Kališti u Lipí
 • Wawrová, Lipí - žádost o odtoku povrchových vod na soukromý pozemek, vyřešení kanalizace
 • Mm ČB Staveb. úřad - Rozhodnutí o umístění stavby (Veselý P., Kaliště)
 • Mm ČB OOŽP - rozhodnutí o uvedení ČOV Lipí do zkušebního provozu
 • Mm ČB OOŽP - Sdělení o nabytí právní moci (ČOV Lipí)
 • Praha dopis

b) Diskuze:

 • Vzhledem k množícím se stížnostem na krádeže květinové výzdoby na hřbitově v Lipí, rozhodlo se ZO pořídit na místo několik fotopastí.
 • Pozvánka na Den dětí, který se bude konat v sobotu 26.5.2018 od 15 hodin na hřišti v Lipí
 • Setkání seniorů proběhne – 18. srpna 2018
 •          Závěr:
 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 28.5.2018, porada se v květnu konat nebude
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.35 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:           17.4.2018                                           Sejmuto dne:  2.5.2018

Zápis ověřili:               p. Mojžíš                                             Ing. Bláhová