Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 2. 2011

 


Přítomni:  Bláhová Pavla, Čutka Pavel, Honnerová Jana,Kysela Stanislav, Navrátil Luboš, Mojžíš Josef, Píša Pavel
Hosté: Balek Zdeněk
Občané dle prezenční listiny

 

Program:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2.  Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
    Zapisovatelem byl určen p. Mojžíš, ověřovateli zápisu p. Čutka a p. Honnerová
3. Schválení  rozpočtu
4. Pasport místních komunikací
5. Mříže na hospodu
6. Vyhláška o místních poplatcích
7. Smlouva o odchytu psů
8. Basiliscus a.s. pokuta
9. Chodník Vyžrálek
10. Žádost p. Davida Nedorosta
11. Čevak oprava kanalizace
12. Různé :  smlouvy o vstupu na pozemek
             došlá pošta
13. Diskuze
14. Závěr

 

 

K bodu 1

     Zápis z minulé schůze ZO přečetl p. Mojžíš. Pan starosta doplnil, že p. Bartoň a p. Stejskal

v rámci svojí stížnosti ohledně zařazení  pozemků do ÚP jednali  s architektem Fučíkem.

     Firma Basiliscus  -  pokuta od Magistrátu města Č. Bu. odbor ochrany živ. prostředí,

                                       je problém s komunikací s jednateli firmy. /Neznámé adresy./

                                       Další řešení bude po období vegetačního klidu.

 

K bodu 3

     Ing. Bláhová předložila návrh rozpočtu pro rok 2011. Navrhuje doplnit rozpočet o 120 000,- v paragrafu 3635 Územní plánování. /Celkem bude tato položka činit 1 020 000,- Kč./

 

Usnesení č. 19/2011

     ZO schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2011, příjmové položky ve výši 4 904 700,- Kč, výdajové

položky doplněné o  navrhovaných 120 000,- Kč tj.  ve výši  6 882 200,- Kč. Rozpočet je schodkový a schodek činí 1 977 500,- Kč a je krytý finančními prostředky na BÚ.

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

 

K bodu 4

     Pasport místních komunikací je zastaralý z roku 1986 a starosta navrhuje provedení nového

pasportu. ZO souhlasí.

 

K bodu 5

     Starosta navrhuje instalaci ochranných mříží do objektu místního hostince v Lipí.

ZO souhlasí.

 

K bodu 6

     Ing. Bláhová předložila obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místních poplatcích.

 

Usnesení č. 20/2011

     ZO souhlasí se zněním obecně závazné vyhlášky č. 1/2011.

Hlasování: pro 7  proti 0  zdržel se 0

 

K bodu 7

     ZO odsouhlasilo podpis smlouvy o zajištění vybraných veterinárních asanačních činností.

 Smlouva umožňuje odchyt a umístění toulavého zvířectva  na katastru obcí Lipí a Kaliště u Lipí.

 

K bodu 8

     Viz. bod 1

 

K bodu 9

     Starosta p. Kysela informoval, že majitel dotčeného pozemku souhlasí s uzavřením věcného

břemene. ZO souhlasí a pověřuje starostu p. Kyselu dořešením této záležitosti.

 

K bodu 10

     ZO neschválilo prodej pozemku p.č. 424/3 v k.ú. Lipí

 

K bodu 11

     Firma ČEVAK – návrh rozpočtu na projekt  je 11 800,- Kč + 5 000,-Kč  za vyřízení grantu.

                                Návrh rozpočtu na opravu kanalizace dvě varianty:

                                1. Částečná oprava jen u P. Mačího za 384 tis. Kč

                                2. Při získání grantu celá rekonstrukce za 2 200 tis. Kč.

     ZO bere na vědomí.             

 

K bodu 12

     Viz. příloha

 

K bodu 13

     p. Balek -  bylo jednáno s projektanty na rekonstrukci topení v MŠ. Oslovení projektanti

                       předloží návrhy na rekonstrukci topení a finanční rozpočet.  Rekonstrukce bude

                       provedena v době prázdnin.

     p. Maxa – zápisy na webových stránkách obce jsou již v pořádku,požaduje zveřejnění dalších

                        dokumentů, např.  územního plánu obce.

     p. Kamlachová – na starý územní plán se váží různé vyhlášky a doplňky bez kterých je tento plán

                                    neúplný.

     p. Maxa – vytvořit plán akcí a podle něj si ohlídat  a zveřejnit žádosti o dotace

     p. Kysela – tento plán již existuje , byl předán  Ing. Malinovskému, který pro obec tyto dotace a

                         granty zajišťuje.

                         K žádosti o bezúplatné převedení pozemků od státu – bude převeden pozemek

                         p.č. 672, z ostatních většina nepřipadá v úvahu  na vydání obci. Jednání ještě pokračuje.

     p. Maxa -  dotaz na kravín v Kalištích, zda byl již osloven p. Houška. Osloven byl momentálně je

                        mimo republiku

                    -  zastavení územního řízení K7 proč odvolání ? P. Balek – je to velice nepřehledné nutno

                       se spojit s právníky, dořeší  toto společně s p. Krátkým

                      - plánovaná  akce – čekárna v Kalištích 80 až 100 tis. Kč

     p. Kamlachová – upozorňuje na nutnost opravení a rozšíření dětského hřiště v Lipí

     p. Svobodová -  použít plán akcí pro vypracování rozpočtových výhledů do příštích let

     p. Maxa – v návrhu ÚP není jasné, jaká varianta čističek odpadních vod bude použita

     p. Povišer – na kapli v Lipí chybí hřebenáč a na požární zbrojnici je rozbitá taška, v důsledku

                           toho do obou budov zatýká

     p. Baboučková – jestli se počítá v návrhu ekologického rybníka jako čistícího zařízení v Kalištích,

                                    s nárůstem obyvatel

     p. Maxa – do kapacity tohoto rybníka je započítán nárůst obyvatel včetně lokality K7

     p. Navrátil – jak je to s úklidem po zimě, množství kamínků na silnici je nebezpečné

     p. Kysela – Správa silnic uklízí ale až pozdě na jaře, bude nutno uklízet v režii obce, p. Kamlachová

                         p. Staněk.        

 

     Schůzi ukončil p. Kysela ve 20.56 hod.

 

 

Ověřovatelé zápisu: Honnerová Jana DIS

                                     Ing. Čutka Pavel

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schůze ZO 14.2.2011.pdf Zápis ZO Lipí konané 14.02.2011 41.1 Kb