Obec Lipí

Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 12. 2015

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí ,

konané dne 14. prosince 2015

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Bláhová, p. Mojžíš, p. Bombala

Omluven:, p. Vlášková, ing. Čutka

Hosté: p. Balek, p. Svobodová, zástupci OV Lipí

  • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 5 členů, bylo usnášeníschopné.
  • Poradu zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

  1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, kontrola zápisu ze schůze ze dne 30.11.2015, doplnění a informace k zápisu
  2. Usnesení č.63/2015: Schválení rozpočtu na rok 2016
  3. Usnesení č.64/2015: Program schůzí ZO na rok 2016
  4. Usnesení č.65/2015: VŘ na akci „Změna užívání a stavební úpravy obchodu v Lipí“
  5. Úřední hodiny na OÚ Lipí během vánoc
  6. Rozpočtové opatření č.12/2015
  7. Nabídka spolupráce při výstavbě ZTV
  8. Různé: Žádosti od občanů a organizací
  9. Zhodnocení roku 2015
  10. Došlá pošta, diskuse, informace pro občany
  11. Závěr

 

K programu:

1)         Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni: p. Mojžíš a p. Bombala. P. Honnerová přečetla zápis ze schůze ZO ze dne 30. 11. 2015.

Starosta k minulému zápisu doplnil: Pilíř el. vedení u křížku pod Zedníků - Rozhodnutí o stavbě přípojky bylo vydáno v r. 2013. Pilíř byl postaven na kabelovém vedení k Zahradníkům. Vzhledem k velikosti, resp. šířce pozemku (cca 10 m), se nedal pilíř postavit jinam než na obecní pozemek. Starosta na E.onu zjišťoval možnosti přemístění. To v rámci přípojky k ČOV udělat nelze, protože pilíř je zaměřený při akci „pokládka kabele k Zedníkům”. Pokud budeme chtít pilíř přemístit, musí to obec provést na vlastní náklady. Starosta kontaktuje projektanta elektro, aby zpracoval rozpočet. Předpokládaný hrubý odhad je cca 80.000,- Kč. Jako nejlevnější a nejjednodušší řešení navrhuje starosta posunout křížek o 3-4 metry dál na hranici obecního pozemku. Toto řešení konzultoval i s vedoucím odboru památkové péče p. Hrdým. Křížek není kulturní památka a je majetkem obce, a ta rozhoduje sama, co s křížkem.

V této souvislosti navrhla ing. Arch. Marcela Zahradníková vytipovat v obci křížky, kapličky a jiná historická místa a zahrnout je do seznamu tzv. památek místního významu.

 

2)         Schválení rozpočtu na r. 2016. Rozpočet připravila finanční komise, byl projednán na poradě zastupitelstva a vyvěšen 15 dnů na úřední desce, bez připomínek. S rozpočtem přítomné seznámila předsedkyně finanční komise Ing. Bláhová a účetní p. Svobodová.

Usnesení č. 63/2015:

ZO Lipí schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2016, tak jak byl předložen. Návrh rozpočtu je schodkový a schodek ve výši 500.100,- Kč bude kryt z vlastních zdrojů.                                                                                                                        Hlasování:Pro:5 proti:0 Zdržel se:0

3)         Schválení programu schůzovní činnosti ZO Lipí na r. 2016. Dvě zasedání ZO Lipí opět proběhnou v Kalištích (březen a září 2016), porady budou svolávány podle potřeb.

Usnesení č. 64/2015:

ZO Lipí schvaluje program schůzovní činnosti na r. 2016   Hlasování:Pro:5 proti:0 Zdržel se:0

4)        V pátek 11. 12. 2015 proběhlo druhé kolo výběrového řízení na dodavatele akce „Změna užívání a stavební úpravy obchodu v Lipí“. Vzhledem k tomu, že v minulém kole uchazeči podali neúplné nabídky, byli požádáni o jejich doplnění. Doplněné nabídky podala Stavební firma Budín Planá a Stavební firma Vastl. Výsledné nabídky přihlášených firem:                Stavební firma Budín:            1. 563.509,22 Kč, včetně DPH

Stavební firma Vastl:  1.448.494,65 Kč, včetně DPH

Výběrová komise navrhuje oslovit jako vítěze Stavební firmu Vastl.

Usnesení č. 65/2015: ZO Lipí schvaluje jako vítěze výběrového řízení firmu Vastl, Včelná a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu smlouvy.         Hlasování:Pro:5 proti:0 Zdržel se:0

 

5)         Uzavření OÚ Lipí v době vánočních svátků. Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 28.12. -31. 12. 2015 obecní úřad Lipí uzavřen.      Hlasování:Pro:5 proti:0 Zdržel se:0

 

6)         Účetní obce p. Svobodová přednesla návrh rozpočtového opatření č.12/2015. Jedná se o přesun položek v rámci jednotlivých paragrafů. Schodek rozpočtu k 30.11.2015 činí 2.261.544,- Kč. ZO souhlasí s navrženým rozpočtovým opatřením.        ZO bere na vědomí.

 

7)         Obec oslovil Ing. Čutka, spolu se zástupcem stavební firmy LUSA CB s.r.o. s nabídkou spolupráce na vybudování ZTV mezi pozemky p.č. 672, který je majetkem obce a pozemkem p.č. 660/37, který je společným majetkem manželů Čutkových, manželů Svobodových a Adama Nutze, a případné spolupráci při výstavbě RD. Dokud však nebude postavena a zprovozněna ČOV v Lipí, není výstavba na dalších rozvojových plochách možná.

 

  1.          Prodej dřeva z pokácených stromů v Kalištích. Dřevo bylo nabídnuto k prodeji za částku 6 200 Kč celkem. Protože však cena stanovená odborným posudkem byla příliš vysoká, přihlášení zájemci vzali své nabídky o odkup dřeva zpět.                  ZO bere na vědomí.

 

9)         Na závěr schůze ZO zhodnotil starosta výsledky akcí, konaných v obci v roce 2015:

  • Hlavním úkolem byla rekonstrukce kuchyně mateřské školy za 1.728.827,- Kč, na kterou jsme dostali dotaci 670.000 Kč a příspěvek od spádových obcí na vytvoření mikro regionu ve výši 30.000 Kč. Důležité bylo zvládnout vše do 1. září, což se nám podařilo. Poděkování patří celému personálu MŠ.
  • Další akcí byla druhá etapa oprav kaple v Lipí, která vyšla na 384.692 Kč, z toho dotace byla 165.000 Kč.
  • Sadové úpravy Kaliště. Obdržená dotace činila 215.939 Kč, celkové náklady byly 304.609,-Kč.
  • Další velkou akcí byla výstavba protipovodňových opatření v Kalištích, tuto akci jsme financovala obec z rozpočtu a stála 649.739 Kč
  • V rámci dotací POVsvazkového projektu byl zakoupen dataprojektor a notebook v hodnotě 45.902 Kč, dotace byla 32.131 Kč, doplatek obce činil 13.771 Kč.
  • Na dotacích tedy obec v roce 2015 získala více než 1 milión 100 tisíc Kč.
  •  V souvislosti se žádostí o uvolnění z funkce ředitelky p. Věry Fryšové z důvodu nároků na starobní důchod, byla v konkurzním řízení vybrána jako nová ředitelka p. Petra Carvová, která funkci převezme k 1. 1. 2016.
  • Na podzim se mělo začít se stavebními úpravami obchodu v Lipí, ale protože nebylo ještě vydáno stavební povolení, akce se odsouvá do příštího roku.

V roce 2016 plánuje obec Lipí tyto akce:

  •  Obec požádala o dotaci na výstavbu ČOV Lipí.
  •  Oprava kapličku na rozcestí do Dubného a kapličku u horních Kamlachů, na kterou se připravuje žádost o dotaci z programu POV.
  • V rámci dotačního programu MAS bude do MŠ pořízena interaktivní tabule.
  •        Došlá pošta:
  • Magistrát města, Stavební úřad:
  • Společný souhlas – změna dokončené stavby (Bednářovi Lipí)
  • -Usnesení o přerušení řízení (Oplocení Uhlíř, Kaliště)
  • Magistrát města, Odbor ochrany životního prostředí
  • Přeložka jednotné kanalizace
  • MV+ MD Praha – Společné doporučení pro místní komunikace

 Informace pro občany:

  • - Vánoční mše v kapli v Lipí se koná na Štědrý den od 22.00 hodin.

 

  • Příští schůze ZO se koná v pondělí 25. ledna 2016 v Lipí
  • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.00 hod.

 

  • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:                       18.12.2015

Sejmuto dne:                          3.1.2016

Zápis ověřili:                           Stanislav Bombala

                                               Josef Mojžíš

 

Zastupitelstvo obce Lipí přeje všem spoluobčanům

příjemné prožití vánočních svátků a

hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 2016.

dnes je: 21.07.2018

svátek má: Vítězslav

Aktuality

Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí
více
Stanovení přechodné úpravy provozu
více
Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 2018
více
Územní studie SO8 L
více
Územní studie SO9.L
více
Územní studie SO7L
více
Územní studie SO6.L
více
Územní studie SO.5 L
více
územní studie SO4 L
více
územní studie SO3 K
více
Oznámení o přerušení dodávvky el.proudu
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
zápis e schůze OZ Lipí z 25. 6. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 14. 6. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 30. 5. 2018
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 25. 6. 2018
více
Územní plán Lipí změna č. 1
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
prodej kuřiček
více
Postupy správce při splnění požadavků, plynoucích z práv subjektů údajů
více
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů
více
Informace o zpracování osobních údajů
více
Změna termínu zasedání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 6,7,8
více
Závěrečný účet za rok 2017 - schválený
více
Rozpočtové opatření č. 5/2018
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 9. 4. 2018
více
Oznámení o změně termínu konání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 4/2018
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Tabulka vývozu BIO popelnic
více
Svoz BIO Popelnic
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,kteráse konala 26. 2. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2017
více
Zápis do Mateřské školy v Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Zápis ze schůze konané dne 31. 1. 2018
více
výsledky voleb prezidenta druhé kolo
více
Plán schůzí ZOLipí na r.2018
více
program porady ZO Lipí , která se bude konat 31. 1. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 12,13/2017
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Poplatky v roce 2018
více
výsledky volby prezidenta - první kolo
více
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci + dodatek č. 1
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2017
více
informace k dani z nemovitých věcí pro r. 2018
více
oznámení o změně výpůjční doby v knihovně Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 10/2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 11. 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2018-2022
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2018
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne5. 11. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 9/2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí, která se konala 30. 10. 2017
více
Výsledky voleb do parlamentu ČR 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2022
více
SMLOUVA O DÍLO
více
Rozpočtové opatření č. 7 a 8.2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 9. 2017 v Kalištích
více
program schůze ZO Lipí , která se bude konat 25. 9. 2017
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 4. září 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,konané dne 28. srpna 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Oznámení změna č-1 ÚP Lipí-návrh-společné jednání
více
Program schůze ZO Lipí která se bude konat 28. 8. 2017
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 3. 8. 2017
více
Změna č.4 ÚP Homole
více
program schůze OZ Lipí, která se bude konat 3. 8. 2017
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 26. 6. 2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí z 5.6. 2017
více
Smlouva o dílo- Kanalizace Kaliště
více
Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečném účtu a rozpočtovém výhledu dobrovolného svazku obcí blanský les- podhůří
více
Přeložení schůze ZO Lipí
více
Informace o integrovaném dopravním systému Jihoč. kraje
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017
více
Finanční úřad pro jihočeský kraj- Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3.2017
více
Smlouva o dílo- Oprava Božích muk
více
Zápis ze schůze ZO ze dne 27.3.2017
více
Jak třídit bioodpad v domácnosti
více
Výzva pro majitele psů
více
Rozpočtové opatření č. 2.2017
více
Rozpočtové opatření č. 1.2017
více
služby pro obyvatele obce
- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.
více
zápis ze schůze ZO Lipí která se měla konat 27. 2. 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, ze dne 12.12.2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromaďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
více
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
více
Smlouva o dílo
více
28. 11. 2016 se koná schůze ZO Lipí
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 28. 11. 2016
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016
více
smlouva na zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby
více
Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP při práci na staveništi - kanalizace a čistírna odpadních vod
více
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihoč . kraje
více
Výsledek volby do Senátu ČR II kolo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích
více
Vyhláška o regulaci nočního klidu
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016
více
Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 6. 2016
více
Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí
více
Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva č. 1/206 o poskytnutí neinvestiční dotace
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 1. 2016
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 11. 2015
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 10. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne29. 9. 2015
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 2. 9. 2015
více
zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31. 8. 2015
více
Skládka biologického odpadu.
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 27. 7. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 6. 2015
více
ÚP Lipí 2 část
více
ÚP Lipí 1 část
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 5. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 4. 2015
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 30. 3. 2015 v Kalištích
více
Zápis ze schůze ZO lipí konané 23. 2. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 26. 1. 2015
více
Nový informační systém pro občany
více
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
více
Obec Lipí na mapovém portálu GEOSENSE
více

Anketa

Chcete strom na nádvoří u restaurace?

ANO
odpověď ANO (78%)
78%
NE
odpověď NE (22%)
22%