Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 12. 2015

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí ,

konané dne 14. prosince 2015

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Bláhová, p. Mojžíš, p. Bombala

Omluven:, p. Vlášková, ing. Čutka

Hosté: p. Balek, p. Svobodová, zástupci OV Lipí

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 5 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Poradu zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, kontrola zápisu ze schůze ze dne 30.11.2015, doplnění a informace k zápisu
 2. Usnesení č.63/2015: Schválení rozpočtu na rok 2016
 3. Usnesení č.64/2015: Program schůzí ZO na rok 2016
 4. Usnesení č.65/2015: VŘ na akci „Změna užívání a stavební úpravy obchodu v Lipí“
 5. Úřední hodiny na OÚ Lipí během vánoc
 6. Rozpočtové opatření č.12/2015
 7. Nabídka spolupráce při výstavbě ZTV
 8. Různé: Žádosti od občanů a organizací
 9. Zhodnocení roku 2015
 10. Došlá pošta, diskuse, informace pro občany
 11. Závěr

 

K programu:

1)         Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni: p. Mojžíš a p. Bombala. P. Honnerová přečetla zápis ze schůze ZO ze dne 30. 11. 2015.

Starosta k minulému zápisu doplnil: Pilíř el. vedení u křížku pod Zedníků - Rozhodnutí o stavbě přípojky bylo vydáno v r. 2013. Pilíř byl postaven na kabelovém vedení k Zahradníkům. Vzhledem k velikosti, resp. šířce pozemku (cca 10 m), se nedal pilíř postavit jinam než na obecní pozemek. Starosta na E.onu zjišťoval možnosti přemístění. To v rámci přípojky k ČOV udělat nelze, protože pilíř je zaměřený při akci „pokládka kabele k Zedníkům”. Pokud budeme chtít pilíř přemístit, musí to obec provést na vlastní náklady. Starosta kontaktuje projektanta elektro, aby zpracoval rozpočet. Předpokládaný hrubý odhad je cca 80.000,- Kč. Jako nejlevnější a nejjednodušší řešení navrhuje starosta posunout křížek o 3-4 metry dál na hranici obecního pozemku. Toto řešení konzultoval i s vedoucím odboru památkové péče p. Hrdým. Křížek není kulturní památka a je majetkem obce, a ta rozhoduje sama, co s křížkem.

V této souvislosti navrhla ing. Arch. Marcela Zahradníková vytipovat v obci křížky, kapličky a jiná historická místa a zahrnout je do seznamu tzv. památek místního významu.

 

2)         Schválení rozpočtu na r. 2016. Rozpočet připravila finanční komise, byl projednán na poradě zastupitelstva a vyvěšen 15 dnů na úřední desce, bez připomínek. S rozpočtem přítomné seznámila předsedkyně finanční komise Ing. Bláhová a účetní p. Svobodová.

Usnesení č. 63/2015:

ZO Lipí schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2016, tak jak byl předložen. Návrh rozpočtu je schodkový a schodek ve výši 500.100,- Kč bude kryt z vlastních zdrojů.                                                                                                                        Hlasování:Pro:5 proti:0 Zdržel se:0

3)         Schválení programu schůzovní činnosti ZO Lipí na r. 2016. Dvě zasedání ZO Lipí opět proběhnou v Kalištích (březen a září 2016), porady budou svolávány podle potřeb.

Usnesení č. 64/2015:

ZO Lipí schvaluje program schůzovní činnosti na r. 2016   Hlasování:Pro:5 proti:0 Zdržel se:0

4)        V pátek 11. 12. 2015 proběhlo druhé kolo výběrového řízení na dodavatele akce „Změna užívání a stavební úpravy obchodu v Lipí“. Vzhledem k tomu, že v minulém kole uchazeči podali neúplné nabídky, byli požádáni o jejich doplnění. Doplněné nabídky podala Stavební firma Budín Planá a Stavební firma Vastl. Výsledné nabídky přihlášených firem:                Stavební firma Budín:            1. 563.509,22 Kč, včetně DPH

Stavební firma Vastl:  1.448.494,65 Kč, včetně DPH

Výběrová komise navrhuje oslovit jako vítěze Stavební firmu Vastl.

Usnesení č. 65/2015: ZO Lipí schvaluje jako vítěze výběrového řízení firmu Vastl, Včelná a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu smlouvy.         Hlasování:Pro:5 proti:0 Zdržel se:0

 

5)         Uzavření OÚ Lipí v době vánočních svátků. Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 28.12. -31. 12. 2015 obecní úřad Lipí uzavřen.      Hlasování:Pro:5 proti:0 Zdržel se:0

 

6)         Účetní obce p. Svobodová přednesla návrh rozpočtového opatření č.12/2015. Jedná se o přesun položek v rámci jednotlivých paragrafů. Schodek rozpočtu k 30.11.2015 činí 2.261.544,- Kč. ZO souhlasí s navrženým rozpočtovým opatřením.        ZO bere na vědomí.

 

7)         Obec oslovil Ing. Čutka, spolu se zástupcem stavební firmy LUSA CB s.r.o. s nabídkou spolupráce na vybudování ZTV mezi pozemky p.č. 672, který je majetkem obce a pozemkem p.č. 660/37, který je společným majetkem manželů Čutkových, manželů Svobodových a Adama Nutze, a případné spolupráci při výstavbě RD. Dokud však nebude postavena a zprovozněna ČOV v Lipí, není výstavba na dalších rozvojových plochách možná.

 

 1.          Prodej dřeva z pokácených stromů v Kalištích. Dřevo bylo nabídnuto k prodeji za částku 6 200 Kč celkem. Protože však cena stanovená odborným posudkem byla příliš vysoká, přihlášení zájemci vzali své nabídky o odkup dřeva zpět.                  ZO bere na vědomí.

 

9)         Na závěr schůze ZO zhodnotil starosta výsledky akcí, konaných v obci v roce 2015:

 • Hlavním úkolem byla rekonstrukce kuchyně mateřské školy za 1.728.827,- Kč, na kterou jsme dostali dotaci 670.000 Kč a příspěvek od spádových obcí na vytvoření mikro regionu ve výši 30.000 Kč. Důležité bylo zvládnout vše do 1. září, což se nám podařilo. Poděkování patří celému personálu MŠ.
 • Další akcí byla druhá etapa oprav kaple v Lipí, která vyšla na 384.692 Kč, z toho dotace byla 165.000 Kč.
 • Sadové úpravy Kaliště. Obdržená dotace činila 215.939 Kč, celkové náklady byly 304.609,-Kč.
 • Další velkou akcí byla výstavba protipovodňových opatření v Kalištích, tuto akci jsme financovala obec z rozpočtu a stála 649.739 Kč
 • V rámci dotací POVsvazkového projektu byl zakoupen dataprojektor a notebook v hodnotě 45.902 Kč, dotace byla 32.131 Kč, doplatek obce činil 13.771 Kč.
 • Na dotacích tedy obec v roce 2015 získala více než 1 milión 100 tisíc Kč.
 •  V souvislosti se žádostí o uvolnění z funkce ředitelky p. Věry Fryšové z důvodu nároků na starobní důchod, byla v konkurzním řízení vybrána jako nová ředitelka p. Petra Carvová, která funkci převezme k 1. 1. 2016.
 • Na podzim se mělo začít se stavebními úpravami obchodu v Lipí, ale protože nebylo ještě vydáno stavební povolení, akce se odsouvá do příštího roku.

V roce 2016 plánuje obec Lipí tyto akce:

 •  Obec požádala o dotaci na výstavbu ČOV Lipí.
 •  Oprava kapličku na rozcestí do Dubného a kapličku u horních Kamlachů, na kterou se připravuje žádost o dotaci z programu POV.
 • V rámci dotačního programu MAS bude do MŠ pořízena interaktivní tabule.
 •        Došlá pošta:
 • Magistrát města, Stavební úřad:
 • Společný souhlas – změna dokončené stavby (Bednářovi Lipí)
 • -Usnesení o přerušení řízení (Oplocení Uhlíř, Kaliště)
 • Magistrát města, Odbor ochrany životního prostředí
 • Přeložka jednotné kanalizace
 • MV+ MD Praha – Společné doporučení pro místní komunikace

 Informace pro občany:

 • - Vánoční mše v kapli v Lipí se koná na Štědrý den od 22.00 hodin.

 

 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 25. ledna 2016 v Lipí
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.00 hod.

 

 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:                       18.12.2015

Sejmuto dne:                          3.1.2016

Zápis ověřili:                           Stanislav Bombala

                                               Josef Mojžíš

 

Zastupitelstvo obce Lipí přeje všem spoluobčanům

příjemné prožití vánočních svátků a

hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 2016.