Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí dne 29. 7. 2013

Zápis zeschůze ZO Lipí konané dne 29.7. 2013 v Lipí

 
Přítomni:Ing.Bláhová Pavla, Honnerová Jana Dis., Kysela Stanislav,  Mojžíš Josef, Píša Pavel
Omluveni:  Ing.Pavel Čutka,Navrátil Luboš
Hosté:  Balek Zdenek
Občané dle prezenční listiny


 Program :

1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.
Pronájem obchodu v Lipí
4. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci
5. Žádost o vyjádření ke stavbě pro stavební povolení

6. Různé

7. Došlá pošta

8. Diskuse

9. Závěr


K bodu 1
Zápis z minulé schůze ZO přečetl p. Mojžíš

 

Po přečtení zápisu pan Kysela upřesnil :

 

Kontrolní den na reklamaci stavby chodníku a zastávky v Kalištích proveden - opravy budou provedeny do konce měsíce října 2013.

 

Šachta u vodojemu je již opravena za  částku 29 700 Kč


K bodu 2

Zapisovatelem zápisu byl určen pan Mojžíš , ověřovatelem byla jmenována Jana Honnerová Dis. a pan Pavel Píša

 

K bodu 3

Pronájem obchodu v Lipí – žádost si podali  pan Nguyen Tien Van – prodej potravin a pan Jonáš Josef, Lipí 119, který by část obchodu používal jako skladový prostor.

 

 

 

Usnesení číslo 16/2013 -  ZO souhlasí s pronájmem obchodu v Lipí a pověřuje starostu pana Kyselu k podpisu nájemní smlouvy s panem Nguyenem Tien Vanem, Mokré 6, pro provozování obchodu v Lipí. S žádostí  pana Jonáše Josefa ZO nesouhlasí.

Hlasování :   Pro  5   proti  0  zdržel se  0

 

K bodu 4

Usnesení číslo 17/2013 -  ZO souhlasí s projektovou dokumentací stavby Uložení sítě NN do země od trafostanice směr Sekyra až po pozemek pana R. Drnka.

Hlasování :   Pro  5   proti  0   zdržel se  0

                                                           

 

K bodu 5

Usnesení číslo 18/2013 -  ZO souhlasí s kladným vyjádřením ke stavbě RD paní Koldové za účelem vydání stavebního povolení.

Hlasování :   Pro  5   proti  0   zdržel se  0

 

K bodu 6.

Různé :

 

a) Na žádost starostky SDH Lipí, sl. K. Janáčkové, budou zapůjčeny klíče od vozidla Multicar jednomu členu zásahové jednotky SDH Lipí ( Kümmel Jan ml.)

 

b) Rekonstrukce MŠ Lipí je hotova, zbývá ještě provedení oprav stropů v horní třídě a jídelně a další drobné práce, které nesouvisí s rekonstrukcí, a budou provedeny jako samostatná akce,  kterou provede pan Michal Chrt.

 

c) Můstek přes potok Štírovec v lokalitě za hřbitovem byl za účasti Mysliveckého sdružení Lipí, ZD Skalka, panaV. Růzhy a  Sokola Lipí již opraven. Ještě nutno upravit zábradlí.

 

d) ÚP - Ing. Smitka zpracovává připomínky a námitky pro předání dotčeným orgánům, pravděpodobný termín vyhlášení veřejného projednání je konec měsíce září 2013

 

e) Rybník v Kalištích v současné době není možno vypustit, oprava připadá na rok 2014.

 

f) Plakát na pouť v Kalištích připraví osadní výbor Kaliště a poté bude vyvěšen v info. skříních a na internetových stránkách obce. Rovněž tak osadní výbor zajistí přenosné toalety, které uhradí Obec Lipí.

 

g) Studií obnovy veřejné zeleně v Kalištích se bude ZO zabývat na podzim roku tohoto.

 

 

K bodu 7

Došlá pošta :

M.M.Č.B. staveb.úřad - souhlas s odstraněním stavby - p.Bouchal

 -  " -         - " -               územní souhlas s el. přípojkou, Jakob Elijah Sawyer, Lipí

 

 

 M.M.Č.B. staveb.úřad   územní souhlas s umístěním septiku, Bouchal

MM Č.B.  odbor OOŽP - oznámení o zahájení řízení ČOV Kamlachová

 -  "  -       -  "  -               kolaudační rozhodnutí ČOV Drnek, Jodlová

 -  "  -       -  "  -               výzva k posečení pozemku, Obytný park Kaliště

 -  "  -        odbor územ.plán. - oznámení o konání veřejného projednání změny č.2 ÚP Homole

Čevak a.s. - vyúčtování položek výpočtu ceny vodného a stočného za r. 2012

Státní pozemkový úřad Praha, pobočka Č.B. - zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Lipí a k.ú. Kaliště u Lipí

-  "  -                                           -  "  -            aktualizace BPEJ a povolení vstupu na pozemek

Centrum pro reg. rozvoj Písek - výzva k vyplnění žádosti

JOPA - OBALY s.r.o. - p.Jonáš- žádost o pronájem nebyt. prostor

Krajský úřad Jihoč. kraje odbor ŽPZL - oznámení o poskytnutí příspěvku na hospodaření v lesích

-  "  -        -  "  -               odbor školství, mládeže a tělovýchovy - rozhodnutí o navýšení počtu dětí v MŠ Lipí

Nguyen Tien Van, Mokré 6  - žádost o pronájem prodejny

Jiřík a syn Zliv  -  žádost o vyjádření k projektované stavbě uložení NN směr Sekyra

Jihoč. kraj - rozhodnutí o vyhlášení zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Lucie Koldová  -  žádost o vyjádření ke stavbě pro staveb. povolení

 

 

K bodu 8

Diskuse:

Pan Kysela :  informoval ZO o nahlášené schůzce se zástupci Českobudějovického deníku,              podání informace o využití dotace na rekonstrukci místní MŠ.

                     firma Vastl nastoupí na opravu hřbit. zídky v pondělí 26.8.2013

                     firma Vastl provede předběžný rozpočet na opravu sálu v Lipí, pro přípravu

                     rozpočtu na příští rok

Ing.Krátký :  křižovatka na Třebín je zarostlá a nepřehledná, celkový stav cest je nevyhovující

( zarostlé hrany, stromy v blízkosti cest mají odnože a výmladky zabraňující přehledné situaci na cestách )

                    spolupráce na text. části ÚP s ing. Smitkou dokončena, všechny připomínky a námitky  byly projednány

Ing. Maxa :  nutnost opravy cesty v Kalištích v místě výkopu pro uložení kabelu

 

K bodu 9

Závěr :

 

Pan starosta obce Lipí Stanislav Kysela ukončil jednání ve 20.10 hod.

 

Ověřovatelé zápisu  -  Jana Honnerová Dis.

 

                                     pan Pavel Píša