Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí dne 27. 8. 2012


Přítomni: Čutka Pavel, Kysela Stanislav, Mojžíš Josef, Navrátil Luboš, Píša Pavel
Omluveni: Bláhová Pavla , Honnerová Jana
Hosté: Občané dle prezenční listiny

Program:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Oprava čerpadel v přečerpávací stanici vody na Mrzuté
4. Vícepráce na plynové přípojce do budovy OÚ Lipí
5. Koldová Lucie - žádost o pokácení stromů mimo les
6. Různé
7. Došlá pošta
8. Diskuse
9. Závěr

K bodu 1 Zápis z minulé schůze ZO přečetl p. Mojžíš
Po přečtení zápisu z minulé schůze ZO podal pan Kysela následující připomínky :
Ve věci poškození lípy v Kalištích firmou Vegacom, tato provede ocenění poškozené lípy a poté provede smýcení.
Kanalizace v lokalitě u Křížku v Kalištích je již hotova a následující středu proběhne předání stavby.

K bodu 2
Zapisovatelem zápisu byl určen pan Mojžíš, ověřovatelem byl jmenován pan Píša a pan Čutka

K bodu 3
Na základě doporučení provozovatele vodovodní sítě fa. Čevak bude nutno provést výměnu čerpadel v přečerpávací stanici Na Sekyře v Lipí. Nabídková cena je cca 65 000 Kč včetně DPH a oprava bude hrazena z kalkulace a částečně z peněz, které jsou našetřeny u fa. Čevak
Hlasování : Pro 5 proti 0 zdržel se 0

K bodu 4
Vícepráce na plynové přípojce k budově OÚ Lipí - během provádění výkopu pro plynové potrubí je nutno založit podél základů izolační folii a protlakem připojit na elektrické vedení i kapli v Lipí. Dále dojde v rámci zednických prací i k opravě omítek v obecní knihovně a v místnostech poradny dětského lékaře.
Hlasování : Pro 5 proti 0 zdržel se 0

K bodu 5
Paní Lucie Koldová podala na OÚ Lipí žádost o povolení k poražení cca 21 stromů v lokalitě u Křížku v Kalištích . ZO konstatovalo , že k uvedené problematice bylo již dříve vydáno usnesení ve kterém byly uvedeny podmínky, za kterých může proběhnout zmíněné kácení stromů. Pokud budou tyto podmínky dodrženy, může kácení stromů proběhnout.

K bodu 6
Různé :
a) Pan Kysela seznámil ZO s tím, že z nabízené dotace z MAS Blanský les nelze financovat zamýšlenou rekonstrukci mixážních pultů obecních rozhlasů a dalším návrhem je pořízení multifunkční barevné tiskárny.
b) Manželé Štěpkovi z ČB podali na OÚ žádost o koupi třešňovky p.č.424/3 v k.ú. Lipí - toto bylo ZO zamítnuto.
Hlasování : Pro 0 proti 5 zdržel se 0
c) Hřiště v Lipí - podpis směnné smlouvy navrhuje majitel pozemku hřiště provést až po schválení nového ÚP.
d) Sekačka v Kalištích - je nutné zaškolení pana Staňka pro provoz stroje.
e) Pro doplnění web. stránek obce o informace z části obce Kaliště je navržena paní Soňa Strádová.
f) Oprava okapu na přístřešku u hřiště v Kalištích se spojí s opravou čekárny Kaliště a kotelny v Lipí.
g)Dle informací je čas na schválení ÚP obce ještě čtyři roky, tedy do srpna 2016. Do 13.8. měly být předány všechny podklady Arch. Fučíkovi, chybělo ještě vyjádření zemědělského půdního fondu na pozemek pro ČOV Lipí a stanovisko Krajského úřadu na posouzení vlivu K7 na životní prostředí, které má být dodáno do 7. září 2012

K bodu 7
Došlá pošta :
Manželé Štěpkovi ČB - žádost o prodej třešňovky
Územní souhlas - plyn. přípojka OÚ Lipí
Územní souhlas - kabelová přípojka k RD p.Drnka v Lipí
Rozhodnutí o umístění stavby, nabytí právní moci Zahradníková, Fojtík Lipí
Souhlas s provedením ohlášené stavby ( oprava střechy p. Žaluda v Kalištích)
Výzva k účasti na závěrečné kontroní prohlídce kabel VO a VR Kaliště
Lucie Koldová - žádost o poražení stromů
Souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu - cesta U křížku

K bodu 8
Diskuse :
Pan Kysela - pozval ZO a občany na výstavu obrazů v neděli 26.8.2012 v budově OÚ Lipí
informoval ZO o zániku firmy Aqaserv s.r.o.
Pan Čutka - vznesl dotaz na aktuální stav okolo budovy kravína v Kalištích

K bodu 9
Závěr:

Pan Kysela ukončil jednání ve 20,15 hod.

Ověřovatelé zápisu - pan Čutka
                                 - pan Píša

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schůze ZO 27 8 2012.pdf Zápis ze schůze ZO Lipí dne 27. 8. 2012 134.6 Kb