Archiv zápisů

Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 31. října 2016

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Bláhová, ing. Čutka, p. Vlášková, p. Mojžíš, p. Bombala

Omluven: -----

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 7 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, doplnění a informace k zápisu
 2. Žádost o odkup části pozemku
 3. Usnesení č.38/2016: Výběr a cenová nabídka na koordinátora BOZP při výstavbě ČOV
 4. Usnesení č.39/2016: Výběr dodavatele místního rozhlasu
 5. Usnesení č.40/2016:       a) Oprava kanalizace

b) Oprava výpusti rybníka

 1. Rozpočtové opatření č.11/2016
 2. Žádost o výměnu pozemků
 3. Územní studie
 4. Dotazy OV Kaliště
 5. Informace pro občany
 6. Došlá pošta, různé, závěr.

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni p. Vlášková a p. Bombala.                                                 Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdržel se. 0

 

Místostarostka přítomné seznámila se zněním zápisu ze schůze zastupitelstva ze dne 26.9.2016. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Starosta doplnil aktuální informace:

 • V úterý byl do Kališť přistaven kontejner na bioodpad. Obecní úřad upozorňuje občany, že kontejner slouží pouze k ukládání trávy, listí, plevele ze zahrad. Není dovoleno ukládání odpadu v igelitových pytlích, plastů, větví, mrtvých domácích zvířat a jiného odpadu. Informační cedule umístěny na kontejneru. V případě nedodržování pravidel nebude kontejner odvezen nebo bude obec nucena si odpad na vlastní náklady v kompostárně přebrat.

          Popelnice na bioodpad a kompostéry. Popelnice poskytne zdarma firma FCC, která se zabývá svozem popelnic, na zkoušku bude zavedeno od dubna do 10,11/2017, popelnice by se vyvážely jednou za 14 dnů, vždy střídavě s popelnicemi na PDO. Tento model funguje ve všech okolních obcích. Případní zájemci se mohou do konce 2/2017 ještě přihlásit na OÚ.

-           Zajištění kompostérů je závislé na obdržení dotace. Dne 1. 11. 2016 proběhne schůzka zástupců obcí, které se ke společné žádosti připojí, dohodne se zpracovatel žádosti a finanční náklady podání dotace, protože žádosti z OPŽP jsou administrativně náročné.

 

 1. Žádost o odkup části pozemku v lokalitě U Křížku, Kaliště (p. Martin Tesař, ČB) pro vytvoření zeleného pásu podél komunikace. Podle informací Stavebního úřadu není možné z tohoto důvodu dělit pozemek, proto ZO žádosti nevyhovuje.   Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdržel se:0

 

3)         Výběr a cenová nabídka na koordinátora BOZP při výstavbě ČOV Lipí. Vzhledem k tomu, že veškerou agendu kolem výběrového řízení a administrace výstavby pro obec vykonává Stavební poradna, s.r.o., rozšířili jsme nabídku i na funkci koordinátora BOZP. Nabídka se skládá ze dvou částí: a) zajištění funkce Koordinátora BOZP při přípravě stavby včetně zpracování plánu BOZP v ceně 26 620 Kč včetně DPH.

b) zajištění funkce Koordinátora BOZP při realizaci stavby včetně aktualizace plánu BOZP v ceně 87 120 Kč včetně DPH.

Celková nabídka je 113 740 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 38/2016: ZO Lipí pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu navržené smlouvy na funkci koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby ČOV Lipí.                                                                                                                               Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdržel se:0.

 1. Výběr dodavatele obecního rozhlasu a podpis smlouvy s dodavatelem. Protože se definitivně porouchal obecní rozhlas v Lipí, a oprava vzhledem ke stáří zařízení není možná, oslovil starosta firmy k dodávce nového zařízení.

Obdržené nabídky:

 • firma MONTELA (nabídka na výměnu stávajícího zařízení v ceně 29.030,- Kč včetně DPH)
 • firma Pavel Dvořáček, nabídka v ceně 80.394,- Kč včetně DPH s tím, že si bude možno hlášení nahrát přes počítač, popř. upravit a naprogramovat čas vysílání, aby se mohla hlášení automaticky opakovat. Dálkovým přenosem by bylo možné hlásit i v Kalištích.

Vzhledem k tomu, že můžeme výměnu zařízení zaplatit z finančního daru za letiště, přiklání se ZO k nabídce firmy Dvořáček, protože její nabídka je modernější a prakticky využitelnější.

Usnesení č. 39/2016: ZO Lipí schvaluje jako dodavatele místního rozhlasu firmu Pavel Dvořáček a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu smlouvy s výše uvedenou firmou.

Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdržel se:0.

 1. a)Oprava kanalizace v Kalištích (od Michalů směrem k autobusové zastávce). Kanalizace je v místě uložena nad přípojkou domácího odpadu, a proto je nemovitost p. Michala při větších deštích vyplavována odpadní vodou, dalším důvodem je zřejmě i zarostlé potrubí. Předběžný rozpočet na opravu kanalizace, vč. zatrubnění celé stoky až k čekárně s vybudováním parkovacího stání je 280.000,- Kč včetně DPH

b)        Oprava výpustě rybníka v Kalištích. Při intenzivním dešti voda neodtéká přepadem, ale volně do vozovky. Předběžný rozpočet je cca 158.000,-Kč včetně DPH.

Cena za zpracování projektové dokumentace na obě akce je 46.000,-Kč včetně DPH. Starosta prověří možnost čerpání krajských dotací a podání žádostí. ZO navrhuje obě akce zahrnout do rozpočtu na rok 2017.

Usnesení č. 40/2016: ZO Lipí souhlasí s výše uvedenými akcemi (oprava kanalizace a oprava výpustě rybníku) i s cenou za vypracování projektu k výše uvedeným akcím a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu smlouvy na vypracování projektu na obě akce s Ing. Michalem Mandou.                                                            Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdržel se:0

6)        Rozpočtové opatření č.11/2016. S navrženým opatřením seznámila ZO účetní p. Svobodová. Příjmy: +165.918,- Kč (mj. za třídění odpadů, přijatý dar za letiště). Výdaje:-86.485,-Kč. Celkový schodek rozpočtu se tak snižuje o 79.176,- Kč a ke dni 30.9.2016 činí 1.110.292,- Kč.                                                                                           ZO bere na vědomí. 

 1. Žádost o výměnu pozemků p.č. 660/36 a p.č. 650/5 o celkové výměře 2893 m2 za tutéž výměru z parcely p.č. 6720, která je v majetku obce Lipí (p. Marie Kamlachová). Jedná se o stavební parcely v lokalitě S.O.4L/Ú mezi pozemky p. Novotného a p. Zahradníka směrem k cestě na Sekyru. ZO s navrhovanou výměnou pozemků nesouhlasí, bude dále projednáváno.                                                                                                            Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdržel se:0
 2. Územní studie: Vzhledem k tomu, že se připravují územní studie na zastavitelná území podle platného ÚP, budou majitelé dotčených pozemků postupně zváni k projednání a připomínkování návrhů, předložených ing. Arch. Brůhou.                       Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdržel se:0
 3. Dotazy OV Kaliště :
 • Přeložení VN do země směrem do „Dolánku“ – jakmile obec obdrží oznámení o stavebním povolení, začne jednat s dodavatelem prací. Jedná se o standartní postup.
 • Z pařezů topolů vyrůstají odnože – na jaře bude ošetřeno chemicky a vysečeno.
 • Ochrana kořenů lip na návsi – kořeny se zasypou, jakmile bude mít obec slušnou zeminu po zemních úpravách kolem ČOV
 • Kompostéry a popelnice. Na výzvu se přihlásilo zhruba 50 žadatelů o popelnice a 30 o kompostér, další viz. bod 1 zápisu. Navýšení nákladů by mělo být minimální. Zájemci o popelnice se mohou stále přihlašovat na OÚ buď telefonicky, osobně nebo emailem
 • U kravína v Kalištích je umístěn velkoobjemový kontejner na zelený odpad, na kterém je vyznačeno, co do něho patří a co ne.
 1. Informace pro občany:
 • V pátek 4. 11.2016 od 14 hodin se bude v zasedací místnosti OÚ Lipí konat vítání nových občánků obce.
 • Dovolená starosty – v týdnu od 7. 11- 11.11.2016.
 • Tradiční sbírka pro Diecézní charitu Broumov se bude konat ve druhé polovině listopadu (info ve vitríně a na www stránkách obce).
 • Vzhledem k možnosti používání sběrného dvora Švábův hrádek se bude tradiční mobilní sběrný dvůr konat až na jaře 2017.
 • Rozsvícení vánočního stromu připadá letos na neděli 27. listopadu, je potřeba včas postavit stromy, aby mohla být objednána firma na osvětlení.
 1. Došlá pošta :
 • MM Č. Budějovice, Stavební úřad:
 • Kolaudační souhlas (byt, obchod v Lipí)
 • Sdělení o nabytí právní moci (oplocení, Uhlíř, Kaliště)
 • Oznámení o zahájení kolaudačního řízení (plynová přípojka, Išková, Lipí)
 • Kolaudace domu (Matějka, Kaliště)
 • Změna dokončené stavby (nabytí právní moci, č.p. 102, Lipí)
 • Rozhodnutí o umístění stavby a o nabytí právní moci
 • Oznámení o kontrolní prohlídce v Kalištích (Žalud J., České Budějovice)
 • Usnesení o zastavení řízení o odstranění stavby (oplocení, Uhlíř, Kaliště)
 • Kolaudace RD (Bouchal, Kaliště)
 • Katastrální úřad České Budějovice: Vyrozumění o provedeném vkladu (směna pozemků Kamlachová Iva)
 • E-on Č.B- Výpověď z podpěrných bodů Lipí
 • Milan Čupera – Žádost o zapůjčení sálu 
 • MAS Blanský les- Nabídka výběru dotace na rok 2017
 • OÚ Homole - Změna ÚP Č. 7
 • OÚ Homole - Změna ÚP Č. 4 - společné veřejné projednání
 • Les Info.cz - Osvědčení o LHP 
 • Krajský úřad Jihoč. Kraje - Oznámení o vyhlášení programu POV
 • MZE Praha – Informace o zařazení do seznamu akcí a přidělení čísla (ČOV Lipí)
 • Nesouhlas s předloženou územní studií (Kamlachovi, Lipí 110)
 • Žádost o změnu ÚP (Nováková, Lipí)
 • BOZP ČOV Lipí
 • MAS Netolice – odpověď na dotaz (kompostéry)
 • obec Borová Lada – dotaz a odpovědi
 • OV Lipí- Vánoční jarmark

 

 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 28. listopadu 2016
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.30 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:           9.11.2016                                           Sejmuto dne:  25.11.2016

Zápis ověřili:                           Stanislav Bombala                                        Kamila Vlášková