Obec Lipí

Archiv zápisů

Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016

schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 29. srpna 2016

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Bláhová, ing. Čutka, p. Bombala

Omluvena: p. Vlášková, p. Mojžíš

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 5 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, doplnění a informace k zápisu
 2. Nový bod programu: Smlouva o smlouvě budoucí
 3. Usnesení č.2930/2016: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 4. Usnesení č.30/2016: Schválení výsledku VŘ na TDI
 5. Rozpočtové změny č.8/2016
 6. Projednání vyhlášky o regulaci rušení nočního klidu
 7. Stanovená nájemného v bytě obchodu
 8. Rozšíření zázemí hřiště v Kalištích
 9. Dotazy OV Kaliště
 10. Došlá pošta, různé, závěr.

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni Ing. Bláhová a ing. Čutka.                                                                        Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 

Místostarostka přítomné seznámila se zněním zápisu ze schůzí zastupitelstva z 25.7. a 15.8.2016. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky. Starosta pouze upřesnil důvody pro svolání mimořádné schůze ZO dne 15.8.2016.

Hlavním důvodem bylo schválení výsledku výběrového řízení na výběr dodavatele ČOV Lipí a příprava výběrového řízení na jmenování technického dozoru pro výstavbu ČOV. Schválení výsledku VŘ na TDI je zahrnuto do programu schůze. Výsledek výběrového řízení byl zveřejněn v zápisu z mimořádného zastupitelstva. Ve VŘ vyhrála firma Zvánovec a.s. České Budějovice, vysoutěžená cena je 16.597.383,58 Kč bez DPH, cena vč. DPH je 20.082.834,13 Kč. Vysoutěžená cena je tedy o 2.712.662 Kč nižší než byl zadávací rozpočet.

 

 1. Návrh na zařazení bodu do programu: Schválení návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni se společností E.on, a.s.                                    Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 

3) Smlouva č. 1040011157/006 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Jedná se o náhradu vrchního vedení NN za kabel NN v Kalištích směrem od hospody dolů ke Strádům a po celém Dolánku za úplatu 10 000 Kč.

Usnesení č. 30/2016: ZO souhlasí se smlouvou č. 1040011157/006 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu této smlouvy.

Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 

4) Schválení výsledku výběrového řízení pro výběr TDI (technického dozoru stavebníka pro výstavbu kanalizace a ČOV Lipí). Byli osloveni tři kandidáti:

1. Projekta Tábor s.r.o. 2. Ing. Václav Freudl, České Budějovice 3. Ing. Manda Michal. Na výzvu odpověděli pouze dva oslovení. Zástupce Projekty Tábor s.r.o. a Ing. Michal Manda, Ing. Václav Freudl se omluvil z důvodu dovolené. Místostarostka seznámila přítomné se zprávou o  výsledku soutěže na veřejnou zakázku malého rozsahu na pro výběr TDI.

Nabídka uchazeče č.1 (Projekta Tábor s.r.o.) ve výši =786.258,- Kč, vč. DPH.

Nabídka uchazeče č.3 (Ing. Michal Manda, České Budějovice) ve výši =759.033,- Kč vč. DPH. Součástí cenové nabídky je dodatek č.1 nad rámec výzvy k návrhu smlouvy na práce autorského dozoru.

Komise proto navrhuje jako vítěze: Uchazeče č.3: Ing. Michal Manda, České Budějovice.

Usnesení č. 30/2016: ZO souhlasí s předloženou zprávou a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu smlouvy s Ing. Michalem Mandou.               Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 

 

5)         Rozpočtové změny č.8/2016: Přednesla účetní obce p. Svobodová. Příjmy celkem =58.096,- Kč, Výdaje celkem =52.019,- Kč. O =6.770,- Kč se snížil schodek rozpočtu.

ZO bere na vědomí.

6)         Nová vyhláška o regulaci rušení nočního klidu. Zastupitelé obdrželi návrh vyhlášky a do zářijové porady navrhnou další akce k doplnění.                   ZO bere na vědomí.

 

7)         Nájemné v bytě v obchodu. Vzhledem k tomu, že v půli září proběhne kolaudace prostor, musí ZO stanovit výši měsíčního nájemného pro byt v budově obchodu. Starosta poptá okolní obce na cenu v místě obvyklou za m2, aby mohla být od října 2016 uzavřena nájemní smlouva.                                                                                                                   ZO bere na vědomí.

8)         Na minulých schůzích ZO projednávalo možnost nákupu kompostérů. Jako individuální žadatel však obec Lipí nesplňuje stanovená kritéria, starosta proto oslovil členy svazku obcí Blanský les, zda nepodat společnou žádost. Nutné zjistit předběžný počet zájemců o kompostéry každé z obcí. Příjem žádostí je od 1.9. do 30.11.2016.

Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 1.          Rozšíření zázemí na hřišti v Kalištích - jedná se o dřevěný přístřešek navazující na pergolu pro uložení nářadí na údržbu hřiště a materiál. Obec zajistí materiál a hasiči by si přístřešek postavili sami. Je třeba zpracovat nákres a hrubý rozpočet na materiál, aby mohla být stavba zahrnuta do rozpočtu na rok 2017.

 

10)       Dotazy OV Kaliště:

 • Uschlá lípa – projednáno s SUS České Budějovice, K povolení na poražení musí dát SUS žádost na obec
 • Posečení cesty na Klínar – zajištěno, probíhá.
 • Prořezání smrků u houpaček na hřišti – projednáno s E.on, a.s., prořezání proběhlo 29.8.2016.
 • Rekonstrukce obecní budovy – po vyjádření zda se stavení úpravy nebudou týkat vnitřního zdiva, zadá obec vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci.
 • Návrhy do rozpočtu na rok 2017: - opravu kanalizace u Michalů a případné zatrubnění stoky od Michalů k autobusové zastávce a vybudování podélného stání, - zvýšení kapacity odtoku vody z obecní nádrže.
 1. Různé:

Očkování psů: tuto sobotu tj. 3. 9.2016 proběhne očkování psů v Lipí na návsi od 10:55 do 11:10 hodin a v Kalištích na návsi od 11:15 do 11:25 hodin.

Došlá pošta:

 • MM České Budějovice, Stavební úřad:
 •           Oznámení o zahájení stavebního řízení (Stavební úpravy pro změnu vytápění v bytovém domě č. p. 102)
 •           Kolaudace obchodu
 •            Oznámení o zahájení územního řízení – vrtaná studna
 •           Oznámení o zahájení společného řízení (změna dokončené stavby)
 •           Rozhodnutí stavební povolení
 •            Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby (oplocení Uhlíř – stavba dočasná)
 • MM České Budějovice, OOŽP:
 • Stanovisko k závěrečnému vyhodnocení akce Sadové úpravy Kaliště
 • Opravné rozhodnutí Veřejná vyhláška
 • Souhlas s poskytnutím digitálních dat LHO
 • KÚ Jihočeského kraje:
  •            Schválení lesního hospodářského plánu (LHP)
  •            Darovací smlouva
 • Martin Tesař – Žádost o vypracování územní studie SO3.K/U pro potřebu kolaudace ZTV
 • AOPK ČB - Stanovisko k Závěrečnému vyhodnocení akce Sadové úpravy Kaliště

 

 

 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 26.9.2016 v Kalištích
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.10 hod.

 

 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne: 5.9.2016                                            Sejmuto dne:  21.9.2016                  

Zápis ověřili:                           Ing. Pavla Bláhová

                                              Ing. Pavel Čutka

dnes je: 22.01.2019

svátek má: Slavomír

Aktuality

Setkání se senátorem
více
Rozpočtové opatření č. 18/2018
více
Plán termínů schůzí ZO na rok 2019
více
Program kulturně společenských akcí
více
zveřejnění záměru prodeje nemovitosti
více
POPLATKY v roce 2019
více
Informace k dani z nemovitých věcí
více
Zápis ze shůze ZO konané 19.12.2018
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2019
více
Schválený rozpočet obce na rok 2019
více
Program schůze konané ve středu 19.12.2018
více
Program schůze konané ve středu 19.12.2018
více
Rozpočtové opatření č. 17/2018
více
Zápis ze schůze ZO konané 26.11.2018
více
Tréninky stolního tenisu
více
Návrh rozpočtu MŠ Lipí na rok 2019
více
Návrh rozpočtu obce Lipí na rok 2019, výkaz Fin 2-12 M k 31.10.2018
více
pozvánka na stolní tenis v Lipí
více
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 16/2018
více
Program ustavující schůze obecního Zastupitelstva, která se bude konat 29.10. 2018 od 19.00 hod.
více
výsledky voleb do zastupitelstva obce ve dnech 5. a 6. 10. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 5. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 24. 9. 2018 v Kališti u lipí
více
Rozpočtové opatření č. 15/2018
více
Rozpočtové opatření č. 14/2018
více
Zpevněná plocha v MŠ Lipí
více
zahájení provozu místní knihovny
více
Program schůze ZO Lipí ,která se bude konat 24. 9. 2018 v Kalištích
více
Rozpočtové opatření č. 13/2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 8. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 12
více
Rozpočtové opatření č. 11
více
Stanovení počtu členů volebních komisí
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 7. 2018
více
pozvánka na setkání seniorů
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí
více
Územní studie SO8 L
více
Územní studie SO9.L
více
Územní studie SO7L
více
Územní studie SO6.L
více
Územní studie SO.5 L
více
územní studie SO4 L
více
územní studie SO3 K
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
zápis e schůze OZ Lipí z 25. 6. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 14. 6. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 30. 5. 2018
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 25. 6. 2018
více
Územní plán Lipí změna č. 1
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
Postupy správce při splnění požadavků, plynoucích z práv subjektů údajů
více
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů
více
Informace o zpracování osobních údajů
více
Změna termínu zasedání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 6,7,8
více
Závěrečný účet za rok 2017 - schválený
více
Rozpočtové opatření č. 5/2018
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 9. 4. 2018
více
Oznámení o změně termínu konání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 4/2018
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Tabulka vývozu BIO popelnic
více
Svoz BIO Popelnic
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,kteráse konala 26. 2. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2017
více
Zápis do Mateřské školy v Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Zápis ze schůze konané dne 31. 1. 2018
více
výsledky voleb prezidenta druhé kolo
více
Plán schůzí ZOLipí na r.2018
více
program porady ZO Lipí , která se bude konat 31. 1. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 12,13/2017
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Poplatky v roce 2018
více
výsledky volby prezidenta - první kolo
více
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci + dodatek č. 1
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2017
více
informace k dani z nemovitých věcí pro r. 2018
více
oznámení o změně výpůjční doby v knihovně Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 10/2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 11. 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2018-2022
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2018
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne5. 11. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 9/2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí, která se konala 30. 10. 2017
více
Výsledky voleb do parlamentu ČR 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2022
více
SMLOUVA O DÍLO
více
Rozpočtové opatření č. 7 a 8.2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 9. 2017 v Kalištích
více
program schůze ZO Lipí , která se bude konat 25. 9. 2017
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 4. září 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,konané dne 28. srpna 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Oznámení změna č-1 ÚP Lipí-návrh-společné jednání
více
Program schůze ZO Lipí která se bude konat 28. 8. 2017
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 3. 8. 2017
více
Změna č.4 ÚP Homole
více
program schůze OZ Lipí, která se bude konat 3. 8. 2017
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 26. 6. 2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí z 5.6. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečném účtu a rozpočtovém výhledu dobrovolného svazku obcí blanský les- podhůří
více
Přeložení schůze ZO Lipí
více
Informace o integrovaném dopravním systému Jihoč. kraje
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017
více
Finanční úřad pro jihočeský kraj- Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3.2017
více
Smlouva o dílo- Oprava Božích muk
více
Zápis ze schůze ZO ze dne 27.3.2017
více
Jak třídit bioodpad v domácnosti
více
Výzva pro majitele psů
více
Rozpočtové opatření č. 2.2017
více
Rozpočtové opatření č. 1.2017
více
služby pro obyvatele obce
- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.
více
zápis ze schůze ZO Lipí která se měla konat 27. 2. 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, ze dne 12.12.2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromaďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
více
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
více
Smlouva o dílo
více
28. 11. 2016 se koná schůze ZO Lipí
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016
více
smlouva na zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby
více
Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP při práci na staveništi - kanalizace a čistírna odpadních vod
více
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihoč . kraje
více
Výsledek volby do Senátu ČR II kolo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích
více
Vyhláška o regulaci nočního klidu
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016
více
Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 6. 2016
více
Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí
více
Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva č. 1/206 o poskytnutí neinvestiční dotace
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 1. 2016
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 11. 2015
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 10. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne29. 9. 2015
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 2. 9. 2015
více
zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31. 8. 2015
více
Skládka biologického odpadu.
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 27. 7. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 6. 2015
více
ÚP Lipí 2 část
více
ÚP Lipí 1 část
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 5. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 4. 2015
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze schůze ZO lipí konané 23. 2. 2015
více
Nový informační systém pro občany
více
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
více
Obec Lipí na mapovém portálu GEOSENSE
více

Anketa

Chcete strom na nádvoří u restaurace?

ANO
odpověď ANO (78%)
78%
NE
odpověď NE (22%)
22%