Archiv zápisů

Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016

schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 29. srpna 2016

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Bláhová, ing. Čutka, p. Bombala

Omluvena: p. Vlášková, p. Mojžíš

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 5 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, doplnění a informace k zápisu
 2. Nový bod programu: Smlouva o smlouvě budoucí
 3. Usnesení č.2930/2016: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 4. Usnesení č.30/2016: Schválení výsledku VŘ na TDI
 5. Rozpočtové změny č.8/2016
 6. Projednání vyhlášky o regulaci rušení nočního klidu
 7. Stanovená nájemného v bytě obchodu
 8. Rozšíření zázemí hřiště v Kalištích
 9. Dotazy OV Kaliště
 10. Došlá pošta, různé, závěr.

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni Ing. Bláhová a ing. Čutka.                                                                        Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 

Místostarostka přítomné seznámila se zněním zápisu ze schůzí zastupitelstva z 25.7. a 15.8.2016. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky. Starosta pouze upřesnil důvody pro svolání mimořádné schůze ZO dne 15.8.2016.

Hlavním důvodem bylo schválení výsledku výběrového řízení na výběr dodavatele ČOV Lipí a příprava výběrového řízení na jmenování technického dozoru pro výstavbu ČOV. Schválení výsledku VŘ na TDI je zahrnuto do programu schůze. Výsledek výběrového řízení byl zveřejněn v zápisu z mimořádného zastupitelstva. Ve VŘ vyhrála firma Zvánovec a.s. České Budějovice, vysoutěžená cena je 16.597.383,58 Kč bez DPH, cena vč. DPH je 20.082.834,13 Kč. Vysoutěžená cena je tedy o 2.712.662 Kč nižší než byl zadávací rozpočet.

 

 1. Návrh na zařazení bodu do programu: Schválení návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni se společností E.on, a.s.                                    Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 

3) Smlouva č. 1040011157/006 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Jedná se o náhradu vrchního vedení NN za kabel NN v Kalištích směrem od hospody dolů ke Strádům a po celém Dolánku za úplatu 10 000 Kč.

Usnesení č. 30/2016: ZO souhlasí se smlouvou č. 1040011157/006 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu této smlouvy.

Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 

4) Schválení výsledku výběrového řízení pro výběr TDI (technického dozoru stavebníka pro výstavbu kanalizace a ČOV Lipí). Byli osloveni tři kandidáti:

1. Projekta Tábor s.r.o. 2. Ing. Václav Freudl, České Budějovice 3. Ing. Manda Michal. Na výzvu odpověděli pouze dva oslovení. Zástupce Projekty Tábor s.r.o. a Ing. Michal Manda, Ing. Václav Freudl se omluvil z důvodu dovolené. Místostarostka seznámila přítomné se zprávou o  výsledku soutěže na veřejnou zakázku malého rozsahu na pro výběr TDI.

Nabídka uchazeče č.1 (Projekta Tábor s.r.o.) ve výši =786.258,- Kč, vč. DPH.

Nabídka uchazeče č.3 (Ing. Michal Manda, České Budějovice) ve výši =759.033,- Kč vč. DPH. Součástí cenové nabídky je dodatek č.1 nad rámec výzvy k návrhu smlouvy na práce autorského dozoru.

Komise proto navrhuje jako vítěze: Uchazeče č.3: Ing. Michal Manda, České Budějovice.

Usnesení č. 30/2016: ZO souhlasí s předloženou zprávou a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu smlouvy s Ing. Michalem Mandou.               Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 

 

5)         Rozpočtové změny č.8/2016: Přednesla účetní obce p. Svobodová. Příjmy celkem =58.096,- Kč, Výdaje celkem =52.019,- Kč. O =6.770,- Kč se snížil schodek rozpočtu.

ZO bere na vědomí.

6)         Nová vyhláška o regulaci rušení nočního klidu. Zastupitelé obdrželi návrh vyhlášky a do zářijové porady navrhnou další akce k doplnění.                   ZO bere na vědomí.

 

7)         Nájemné v bytě v obchodu. Vzhledem k tomu, že v půli září proběhne kolaudace prostor, musí ZO stanovit výši měsíčního nájemného pro byt v budově obchodu. Starosta poptá okolní obce na cenu v místě obvyklou za m2, aby mohla být od října 2016 uzavřena nájemní smlouva.                                                                                                                   ZO bere na vědomí.

8)         Na minulých schůzích ZO projednávalo možnost nákupu kompostérů. Jako individuální žadatel však obec Lipí nesplňuje stanovená kritéria, starosta proto oslovil členy svazku obcí Blanský les, zda nepodat společnou žádost. Nutné zjistit předběžný počet zájemců o kompostéry každé z obcí. Příjem žádostí je od 1.9. do 30.11.2016.

Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 1.          Rozšíření zázemí na hřišti v Kalištích - jedná se o dřevěný přístřešek navazující na pergolu pro uložení nářadí na údržbu hřiště a materiál. Obec zajistí materiál a hasiči by si přístřešek postavili sami. Je třeba zpracovat nákres a hrubý rozpočet na materiál, aby mohla být stavba zahrnuta do rozpočtu na rok 2017.

 

10)       Dotazy OV Kaliště:

 • Uschlá lípa – projednáno s SUS České Budějovice, K povolení na poražení musí dát SUS žádost na obec
 • Posečení cesty na Klínar – zajištěno, probíhá.
 • Prořezání smrků u houpaček na hřišti – projednáno s E.on, a.s., prořezání proběhlo 29.8.2016.
 • Rekonstrukce obecní budovy – po vyjádření zda se stavení úpravy nebudou týkat vnitřního zdiva, zadá obec vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci.
 • Návrhy do rozpočtu na rok 2017: - opravu kanalizace u Michalů a případné zatrubnění stoky od Michalů k autobusové zastávce a vybudování podélného stání, - zvýšení kapacity odtoku vody z obecní nádrže.
 1. Různé:

Očkování psů: tuto sobotu tj. 3. 9.2016 proběhne očkování psů v Lipí na návsi od 10:55 do 11:10 hodin a v Kalištích na návsi od 11:15 do 11:25 hodin.

Došlá pošta:

 • MM České Budějovice, Stavební úřad:
 •           Oznámení o zahájení stavebního řízení (Stavební úpravy pro změnu vytápění v bytovém domě č. p. 102)
 •           Kolaudace obchodu
 •            Oznámení o zahájení územního řízení – vrtaná studna
 •           Oznámení o zahájení společného řízení (změna dokončené stavby)
 •           Rozhodnutí stavební povolení
 •            Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby (oplocení Uhlíř – stavba dočasná)
 • MM České Budějovice, OOŽP:
 • Stanovisko k závěrečnému vyhodnocení akce Sadové úpravy Kaliště
 • Opravné rozhodnutí Veřejná vyhláška
 • Souhlas s poskytnutím digitálních dat LHO
 • KÚ Jihočeského kraje:
  •            Schválení lesního hospodářského plánu (LHP)
  •            Darovací smlouva
 • Martin Tesař – Žádost o vypracování územní studie SO3.K/U pro potřebu kolaudace ZTV
 • AOPK ČB - Stanovisko k Závěrečnému vyhodnocení akce Sadové úpravy Kaliště

 

 

 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 26.9.2016 v Kalištích
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.10 hod.

 

 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne: 5.9.2016                                            Sejmuto dne:  21.9.2016                  

Zápis ověřili:                           Ing. Pavla Bláhová

                                              Ing. Pavel Čutka