Archiv zápisů

Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 26. 6. 2017

ze schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 26. června 2017 v Lipí   

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Čutka, ing. Bláhová p. Bombala, p. Mojžíš

Omluven: p. Vlášková

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, kontrola, doplnění a informace k zápisu
 2. Usnesení č.23/2017: Dodatek č. 1 ke smlouvě (Hošner)
 3. Usnesení č.24/2017: Finanční výpomoc
 4. Usnesení č.25/2017: Oprava kanalizace v Lipí na Sekyře
 5. Usnesení č.26/2017: VŘ na rekonstrukci rybníka v Kalištích
 6. Rozpočtové změny č.5/2017
 7. Informace starosty
 8. Dotazy OV Kaliště
 9. Došlá pošta, závěr

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni p. Bombala a p. Mojžíš.                                                                                    Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

Místostarostka přítomné seznámila se zněním zápisu ze schůze zastupitelstva ze dne 5.6.2017. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky. Starosta doplnil pouze informaci o ceně měřičů rychlosti, které se pohybují od 52 000 do 90 00 Kč se solárním  napájením, vše včetně DPH. Vzhledem k tomu, že na konci června dojde k ukončení uzavírky na Plané, dopravní situace se v naší obci zřejmě zklidní.

2)         Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o Uzavření budoucí smlouvy uzavřený mezi Obcí Lipí a p. Josefem Hošnerem, Kvítkovice. Jedná se o to, že na pozemek p.č. 317/1 v KÚ Lipí byla vložena druhá roura z odlehčovací komory a p. Hošner požaduje navýšení finanční náhrady na 50 000 Kč.

Usnesení č.:23/2017: ZO Lipí schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu dodatku č. 1 smlouvy o smlouvě budoucí.                                                                                      Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

3)         Poskytnutí návratné finanční výpomoci svazku Blanský les - Podhůří ve výši 190.000 Kč na kompostéry. Po obdržení dotace bude poskytnutá finanční výpomoc vrácena.

Usnesení č. 24/2017: ZO Lipí souhlasí s poskytnutím návratné finanční výpomoci svazku Blanský les - Podhůří a pověřuje starostu k podpisu výše uvedené smlouvy.                                                                                                                              Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Oprava kanalizace a povrchové plochy na Sekyře mimo zakázku ČOV. Při napojování kanalizace na stávající řád se zjistilo, že část stávající kanalizace se musí vyměnit. Celková suma za výměnu potrubí a zemní úpravy je 134.842,40 Kč včetně DPH. Spolu s úhradou odboček v kanalizačních stokách, cena byla schválena 27. 3. 2017 usnesením č.:10/2017, je celková částka k úhradě 167.591

Usnesení č. 25/2017.: ZO Lipí souhlasí s úhradou finančních nákladů za opravu kanalizace na Sekyře a proplacením kanalizačních odboček v celkové výši 167.591 Kč.

Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Oznámení o podmíněném obdržení dotace z MZe na opravu rybníka v Kalištích ve výši max. 750.200 Kč, tj. 80% celkové částky.Do konce roku 2017 je nutné doplnit výběr dodavatele , smlouvu s dodavatelem a ještě několik bodů, jepotřeba oslovit minimálně pět firem k výběrovému řízení.  Pro oslovení firem a vypsání výběrového řízení navrhuje ZO oslovit Ing. Kunce ze Stavinvestu, který pro obec připravoval již několik akcí.

Usnesení č. 26/2017: ZO Lipí souhlasí s oslovením Ing. Kunce na vypsání výběrového řízení a pověřuje starostu k jeho oslovení.                                             Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Rozpočtové změny č.5/2017. Seznámila p. Svobodová. P=11.267,-Kč, V=24.485,-Kč, schodek k 31.5.2017 činí 7.855.764,68 Kč.                                         ZO bere na vědomí.
 2. Informace starosty: Návštěva věznice ve Světlé nad Sázavou- vzhledem k tomu, že Ministerstvo vnitra zvažuje vybudovat v katastru Homole v bývalém objektu kasáren věznici 1.třídy pro odsouzené ženy, umožnili starostům ze sousedících katastrů návštěvu obdobné věznice ve Světlé nad Sázavou. Tato věznice vznikla přestavbou bývalé školy v přírodě. Stavba věznice zatím v přípravné fázi, jedná se nejprve o výkupu pozemků, z nichž některé patří obci Homole, Vojenským lesům a soukromníkům. Po získání pozemků bude následovat pořízení projektové dokumentace, poté získání peněz a nakonec výstavba. Vše v horizontu 8-10 let.
 3. Dotazy OV Kaliště :

Místo pro kontejnery v Kalištích na Dolánku. OV seznámil ZO s vytipovanými místy s tím, že OV provede anketu mezi potencionálními uživateli o umístění stanoviště a získá písemný souhlas všech uživatelů.

 

 1. Došlá pošta:
 • Mm ČB Staveb. úřad - Oznámení o zahájení řízení
 • OU Homole – návštěva věznice Světlá nad Sázavou
 • Mm ČB OOŽP - Rozhodnutí
 • KÚ Jihoč. Kraje - Smlouvy POV kanalizace Kaliště a opravy Božích muk
 •  Mm ČB Staveb. úřad - Oznámení o zahájení řízení
 • Českomoravská světelná - Žádost o informaci dle zák. 106
 • Traval - Žádost o vyjádření
 • ČEVAK - Technickohospodářská zpráva za r. 2016
 • Mm ČB Staveb. úřad - Oznámení o zahájení společného řízení (garáž Charvát)

 

 1. Diskuse a závěr:
 • V měsíci červenci a srpnu odpadají porady
 • Změna ÚP č. 1 a území studie.

 

 •  
 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 31.7.2017.
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 21.00 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:           7.7.2017                                             Sejmuto dne:  22.7.2017

 

Zápis ověřili:               p. Bombala                                         p. Mojžíš