Archiv zápisů

Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí ,

konané dne 25. července 2016

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Bláhová, ing. Čutka, p. Vlášková , Omluveni: p. Mojžíš, p. Bombala

Hosté: p. Balek, p. Svobodová, zástupci OV Lipí a Kaliště, občané obce dle prezenční listiny

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 7 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Poradu zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, kontrola zápisu ze schůze ze dne 27.6.2016, doplnění a informace k zápisu
 2. Usnesení č.21/2016: Schválení dodatečného bodu jednání v programu schůze ZO
 3. a) Usnesení č.22/2016: Komise pro otvírání obálek – ČOV Lipí

b) Usnesení č.23/2016: Hodnotící komise pro výběrové řízení – ČOV Lipí

 1. Zpráva o výsledku zadávacího řízení na ČOV Lipí
 2. Rozpočtové opatření č.7/2016
 3. Různé:
 •             Záměr obce Lipí na směnu pozemků
 • Nájemné v bytě v Lipí
 • Žádost o pronájem sálu
 • Oprava střechy
 1. Dotazy OV Lipí
 2. Stanovisko ZO Lipí k činnosti OV Lipí, dotazy OV Lipí
 3. Došlá pošta, závěr

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni ing. Bláhová a ing. Čutka.                                                                        Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

Místostarostka přečetla zápis ze schůze ZO ze dne 27.6.2016.

Starosta podal informace k minulému zápisu:

- Dotace na posílení zdrojů pitné vody: Starosta jednal se zástupcem společnosti ČEVAK o možnosti podání žádosti, v bodě specifických kritérií přijatelnosti ale narazili na podmínku, která vylučuje obec Lipí jako možného žadatele o dotaci. Citace: „Podpora nebude poskytnuta v případě, že je řešené území (obec) napojeno na kapacitní vodárenskou soustavu, nebo pokud je možné a efektivní využít povrchové zdroje vody. Tuto skutečnost doloží žadatel v rámci odborného posudku.                                               ZO bere na vědomí.

- Dotace na kompostéry- podle informací zadavatele je stanoven minimální objem částky poskytnuté dotace ve výši 500 tis. Kč. Starosta osloví další obce, zda by se k naší žádosti nepřipojily.

 

2)         Zařazení nového bodu programu: Volba členů pro výběrové řízení na akci „Kanalizace a čistírna odpadních vod Lipí˝. Vzhledem k tomu, obec obdržela od Stavební poradny žádost až po vyvěšení programu, navrhuje starosta zařazení tohoto bodu do programu schůze. Členové ZO byli požádáni o vyjádření ke jmenování jednotlivých členů komisí elektronicky.

Usnesení č. 21/2016: ZO Lipí souhlasí se zařazením výše uvedeného bodu do programu schůze ZO.                                                                                    Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Dodatečné schválení členů komisí pro výběrové řízení na výběr dodavatele akce „Kanalizace a čistírna odpadních vod Lipí˝. Na základě elektronického hlasování byly jmenovány komise v tomto složení:
 1. Komise pro otevírání obálek: člen- Stanislav Kysela, náhradník- Jana Honnerová.

Usnesení č.22/2016: Na základě elektronického hlasování ze dne  19. 7. 2016 ZO se zpětnou platností souhlasí se jmenováním komise pro zadávací řízení „Kanalizace a čistírna odpadních vod Lipí ˝- otvírání obálek.                                         Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Hodnotící komise: Ing Michal Manda, Zdeněk Balek = odborně způsobilí členové, Ing. Pavel Čutka, Tomáš Moravec = odborně způsobilí náhradníci, člen komise za zadavatele: Stanislav Kysela, náhradník - Jana Honnerová.

 

Usnesení č.23/2016: Na základě elektronického hlasování ze dne  19. 7. 2016 ZO se zpětnou platností souhlasí se jmenováním hodnotící komise pro zadávací řízení „Kanalizace a čistírna odpadních vod Lipí ˝.                                                   Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 

4)         Zpráva o výsledku zadávacího řízení „Kanalizace a čistírna odpadních vod Lipí ˝. Dne 25.7.2016 proběhlo otevírání obálek pro výběrového řízení, dokumentaci si vyžádalo 23 firem z celé republiky. Podklady podalo 7 firem z jihočeského, západočeského a jihomoravského kraje. Nabídky byly seřazeny podle ceny, pohybují se od 16.600.000 Kč do 18.700.000 Kč, bez DPH. Hodnotící komise prověří pravdivost a úplnost podkladů, kvalitu, délku dodávky atd. Schůzka komise se bude konat v sídle společnosti Stavební poradna dne 4.8.2016 v 9 hodin.

 

5)         Rozpočtové opatření č.7/2016 přednesla účetní obce p. Svobodová. Příjmy obce se zvýšily o 151.800 Kč, jedná se o příjmy z prodeje pozemků pod chatami u Závratského rybníka. O stejnou částku se snižuje schodek rozpočtu.                                ZO bere na vědomí.

 

Různé:

6)         - Zveřejnění záměru obce Lipí směny nemovitostí- jedná se o pozemky par. č. 545, 628, 967/5, 927/29, 1158/44, 1158/49, 1193/5, 1193/7, vše v k.ú Kaliště o celkové výměře 18.686 m2 za pozemky p. č. 136/16, 245/5, 245/15 k.ú. Lipí o celkové výměře 18.046 m2. Důvod směny- pozemkové úpravy. Směna byla schválena usnesením č. 20/2016 dne 27.6.2016. Vzhledem k tomu, že nebyla ve lhůtě vznesena námitka ke zveřejněné směně, lze směnu provést.

 • Stanovení nájemného v bytě v obchodu. Byt je hotov, čeká se na kolaudaci. Nájemné bude stanoveno v ceně v místě a čase obvyklé, ZO o ní rozhodne na další schůzi.
 • Opravy kapliček v Lipí. Kapličky jsou již opraveny a předány, je potřeba pouze doplnit kapličku sv Jana Nepomuckého u Soukupů o novou sošku světce.
  • - Žádost o pronájem sálu, firma Media Market Servis, a.s. na kompletování balíčků v rámci akce „Jezděte bezpečně – hurá do škol“ ve dnech 1.8. – 31.8.2016. ZO obce souhlasí s pronájmem sálu za stejných podmínek jako v loňském roce. Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0
 • Oprava střechy učebního bloku MŠ. Po upozornění ředitelky MŠ, že při přívalových deštích zatéká do horní třídy, bylo na místě dohodnuto jednání s pokrývači a technikem spol. DEK TRADE. Po otevření části střechy se zjistilo, že do střechy zatéká větracími eternitovými hlavicemi. Technik zpracuje způsob odstranění příčiny zatékání již s přihlédnutím k případnému zateplení střechy a pokrývači práce nacení. ZO pak rozhodne o dalším postupu.

 

7)         Dotazy OV Lipí:

ZO obdrželo od OV Lipí několik dopisů, viz. Došlá pošta, ke kterým zastupitelstvo přijalo stanovisko, jehož znění je součástí tohoto zápisu.

 • Dotaz k plochám , na které má být zpracována studie: (připomínka OV Lipí k zápisu z 30.5.2016):„Vedení obce Lipí schválilo návrh na vypracování územních studií (Usnesení č. 15/2016)“ Přesné plochy nejsou však v zápise uvedeny. Na stránkách obce je zveřejněn platný ÚP Lipí, všechny dotčené plochy jsou zde uvedeny.

K dalším žádostem a dotazům OV Lipí zaujalo ZO Lipí stanovisko, které je nedílnou součástí tohoto zápisu. Se stanoviskem ZO seznámila přítomné p. Honnerová.

 

 

Došlá pošta:

 • KÚ Jihoč. Kraje – Návrh darovací smlouvy – kompenzace za letiště
 • MM ČB, OOŽP – Rozhodnutí  ČOV – Veřejná vyhláška
 • OV Lipí – Žádost o přijetí nových členů
 • OV Lipí – Žádost o vysvětlení financování plánovaných územních studií
 • OV Lipí – Žádost o písemné stanovisko
 • KÚ Jihočeský kraj -  Oznámení o zahájení přezkou mání hospodaření
 • Obec Dubné – Poděkování za podporu „Běh pro dobrou věc“.

 

 

 

 

 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 29.8.2016 v Lipí
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.50 hod.

 

 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne: 3.8.2016                                            Sejmuto dne:19.8.2016                                

Zápis ověřili:                           Ing. Pavla Bláhová

                                               Ing. Pavel Čutka

Příloha k zápisu:

V Lipí dne 25. července 2016

Stanovisko Zastupitelstva obce Lipí k dopisům OV Lipí :

 • OV je podle § 120 Zákona o obcích jedním z výborů ZO.
 • Podle § 121 Zákona o obcích stručně řečeno má předávat:
  • Návrhy rozvoje obce a rozpočtu obce
  • Dávat své náměty as připomínky k těm záležitostem, které se týkají té části obce, ve které má OV působnost
 • Tj. OV je prodloužená ruka ZO a nikoliv jeho arbitrem. Poslední dopisy zaslané OV již vybočují z rámce námětů a připomínek a přecházejí do kategorických rozkazů.   Takovýto způsob jednání nebude ZO akceptovat (viz zaslané dopisy). Na písemně podané náměty a připomínky bude OZ odpovídat na schůzích a bude uvedeno v zápise. V žádném případě nebude odpovídat samostatnými dopisy.
 • OZ se snaží obec rozvíjet podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Všechny akce uskutečněné za toto volební období jsou dostatečně známy. Nezanedbatelná není ani ta skutečnost, že obec plní všechny svoje základní funkce, na běžný provoz má dostatek finančních prostředků a není zadlužená.
 • ZO by však zajímalo, kterým směrem by se měla obec rozvíjet podle názoru OV. Zatím za celou dobu trvání OV OZ obdrželo pouze náměty k revitalizaci zeleně a vydání vyhlášky o památkách místního významu. Prosíme proto předat do příští schůze ZO Váš návrh na rozvoj obce, jaké akce by měly být podle Vás uskutečněny a které akce, které jsou v současné době připravované ZO je podle Vašeho názoru nevhodné uskutečnit a proč.
 • Úprava zápisu ze dne 27.6.2016 – jednalo se o schůzi ZO, to že byl OV pozván před samotným začátkem schůze, bylo z důvodu, že ZO chtělo záležitost projednat se svým výborem. Přesto jsme Vás na závěr upozornili, že bude součástí zápisu. Formulace žádosti spadá do již zmíněné kategorie rozkazů a ZO ji akceptovat nebude.
 • Financování územních studií – Metodický List KÚ Jč Kraje 3/2013 – ML doporučuje obcím, že územní studie, které jsou součástí územně plánovací dokumentace, se hradí z rozpočtu obce. Obec však má podle stejného ML právo studie zadat až v nejzazším termínu uvedeném v ÚP (v našem případě 6 let). Pokud někdo požádá o vypracování studie dříve, což se stalo v tomto případě (Manželé Tesařovi), je možnost žádat finanční spoluúčast. Proto také proběhlo jednání, kdy byli vlastníci dotazováni, zda s uvedeným postupem souhlasí.
 • Revitalizace zeleně – ZO na svých schůzích vyjádřilo souhlas s provedením revitalizace zeleně v částech obce, která nebude dotčená výstavbou ČOV a kanalizačních sběračů. Bylo také dohodnuto, že OV se bude aktivně podílet, tj. vytipuje rostliny, zajistí jejich objednání v rámci stanoveného limitu a jejich následné umístění. Obec pak prostřednictvím svého zaměstnance zajistí práce. Pár dílčích úprav bylo provedeno, od některých vzhledem k negativnímu stanovisku občanů, bylo upuštěno. Předpokládáme, že aktivita na nákup a rozmístění rostlin a další úpravy vzejde od OV.
 • Námět OV na vydání vyhlášky o památkách místního významu byl konzultován s pracovištěm NPÚ v Č. Budějovicích. Závěr byl takový, že vydání vyhlášky nedoporučují, protože, aby vyhláška byla platná, musí být odsouhlasena MV. Aby ji MV odsouhlasilo, vyžádá si stanovisko NPÚ a tím se i pro ně stává závazným dokumentem a při jakýchkoliv opravách a úpravách to značně komplikuje situaci. Doporučili nám, abychom památky místního významu zmapovali, nafotili, provedli seznam inventáře a zanesli si je do mapy katastru obce. Zatím bylo provedeno zdokumentování křížků a kapliček a jejich soupis. Dojde ještě k zanesení do mapy, aby byl přehled v případě provádění jakýchkoliv prací v blízkosti památky. V žádném případě nedoporučují publikaci památek na webu obce, je to spíše návod pro vykradení nebo zničení památky.
 • V té souvislosti ještě záležitost křížku „Na klíně“ – podle zjišťování v NPÚ se s největší pravděpodobností jedná tzv. „loučící křížek“, kde se obyvatelé loučili se zemřelých spoluobčanem v době, kdy se pochovávalo v Dubném. V žádné z kronik není zmínka o jiné události, na jejíž paměť by byl křížek postaven. Protože nelze s určitostí  říct, zda již někdy v minulosti nebyl přesouván, ZO rozhodlo, že křížek přesune tak, aby nebyl zakrýván s kapličkou el. vedení. Okolí bude upraveno tak, aby zmíněná kaplička co nejméně narušovala pohled na křížek. Rozhodnuto tak bylo proto, že cena za přesun kapličky (100 000,- Kč) se zdá být poměrně vysoká a prostředky mohou být využity jiným způsobem.
 • Žádost o doplnění OV – v současné době ZO neuvažuje o doplnění OV. Pokud by tak přece jen učinila, doplnila by OV o své kandidáty, aby bylo zajištěno širší názorové spektrum obyvatel trvale žijících na území působnosti OV. Doplnění OV o 2 rodinné příslušníky členů OV se jeví být krajně nevhodné.