Archiv zápisů

Zápis ze schůze konané dne 31. 1. 2018

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 31.1.2018

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Čutka, ing. Bláhová, p. Mojžíš, p. Bombala

Omluvena: p. Vlášková,

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, ověření zápisu, připomínky
 2. Usnesení č.1/2018: Dohoda o narovnání vlastnických práv
 3. Usnesení č.2/2018: Smlouva o smlouvě budoucí o směně pozemků
 4. Dodatek ke smlouvě o stavebním dozoru
 5. Usnesení č.3/2018: Dodatek č. 2 smlouvy o dílo „Kanalizace a ČOV Lipí”.
 6. Usnesení č.4/2018: Zpracování analýzy GDPR a pověření starosty
 7. Místní akční plán rozvoje vzdělávání
 8. Různé
 9. Došlá pošta, závěr

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni p. Bombala a p. Mojžíš                                                                                   Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Starosta uvedl hosty – p. Kudláčkovou, starostku obce Dubné a p. Vacka, zástupce společnosti E.on, kteří informovali přítomné o situaci kolem výstavby plynovodu, stávajících majetkových a finančních poměrech, a to vzhledem k chystanému narovnání vlastnických práv mezi obcemi Dubné a Lipí. Zastupitelstvo projednalo návrh dohody upravující vlastnické poměry k plynovodu v poměru 2/3 Dubné a 1/3 pro Lipí.

Usnesení č.1/2018: ZO Lipí souhlasí s návrhem dohody o narovnání vlastnických práv mezi obcemi Dubné a Lipí a jejich místními částmi.                                Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Stížnost p. Hošnera, Kvítkovice na zpracovatele KPÚ (pozemkových úprav) ohledně špatného zaměření komunikace na vjezdu do ČOV Lipí. Stížnost byla projednána za účasti ing. Novotného (firma Traval s.r.o., zpracovatel pozemkových úprav), ing. Předoty (KPÚ) a zástupců obce. Dojednáno bylo zakreslení možné výměny pozemků mezi p. Hošnerem a obcí Lipí na základě smlouvy o smlouvě budoucí o směně pozemků o výměře cca 215 m2. Ke směně pozemků dojde až po schválení komplexních pozemkových úprav.

Usnesení č.2/2018: ZO Lipí souhlasí s navrženým řešením stížnosti p. Hošnera a s  uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o směně pozemků mezi obcí Lipí a p. Hošnerem, kterou budou narovnány vlastnické poměry k pozemkům na příjezdu k ČOV v Lipí.                                                                                                                  Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Dodatek ke smlouvě o stavebním dozoru: Vzhledem k prodloužení termínu kolaudace ČOV Lipí do konce dubna, obdržela obec dodatek ke smlouvě č. 1 na stavební dozor (ing. Manda). Dodavatelská firma na výstavbu ČOV (firma Zvánovec) ale nabízí možnost kolaudace již v půli února 2018, proto navrhuje starosta počkat s uzavřením dodatku na stavební dozor až podle skutečné situace.                                             Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0
 2. Schválení dodatku č. 2 smlouvy o dílo „Kanalizace a ČOV Lipí”. Předmětem dodatku je změna čl. IV. Doba plnění. (mj. předání kanalizace ke kolaudaci: do 15.11.2017, uvedení ČOV do zkušebního provozu ke dni 28.2.2018 a dokončení stavebních prací do 15.4.2018).

Usnesení č.3/2018: ZO Lipí souhlasí s podpisem dodatku č.2 smlouvy o dílo „Kanalizace a ČOV Lipí” o prodloužení doby dokončení závěrečných prací do 15.4.2018 a pověřuje starostu Stanislava Kyselu podpisem tohoto dodatku.                        Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Zpracování analýzy GDPR a pověření starosty pro veškerá jednání GDPR. ZO projednalo nabídku na zpracování analýzy firmou W – Partner v hodnotě 49 999 Kč vč. DPH. Analýzu zpracují jak pro obec, tak pro MŠ Lipí. Součástí nabídky je i proškolení 2 osob (Kysela, Carvová).

Usnesení č.4/2018: ZO pověřuje starostu obce pro veškerá jednání týkajících se nového nařízení GDPR a pověřuje ho podpisem smlouvy s firmou W - Partner.                                                                                                                                          Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP ČB, tuto akci zaštiťuje MAS Rozkvět. Jedná se o předškolní a školní vzdělávání a další zájmovou činnost. ZO navrhuje předat celý materiál vedení MŠ Lipí k vyjádření.

 

 1. Různé:
 • Rozpočtová změna č.11/2017: S rozpočtovou změnou seznámila zastupitelstvo účetní obce p. Svobodová. P=1.021.426,25 Kč, V=0,-Kč. Schodek se snižuje o 1.021.426,25 Kč.                                                                           ZO bere na vědomí.
 • Ve středu 30.1.2018 proběhlo veřejné projednání změny č.1 ÚP Lipí . Do 7 dnů mají občané právo uplatnit své připomínky a námitky.
 • Žádost OV Lipí na zapůjčení sálu na tradiční velikonoční jarmark, který se bude konat v neděli 25.3.2018 v kulturním sále v Lipí od 14.00 spolu se zajištěním topení.
  • Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0
 • Směrnice o zadávání veřejných zakázek. Zastupitelé obdrželi znění směrnice, která bude projednána na příštím jednání ZO.
 • Žádost p. Bouchala ml., Kaliště o povolení terénních úprav svahu (ve vlastnictví obce), navazujícího na jeho plot, kvůli lepší údržbě (sečení).                                                                                                                             Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0
 • ČOV Lipí je po technické stránce hotova, zbývají jen dokončit terénní úpravy. Obec ve spolupráci s ČEVAK začne občany seznamovat s postupem připojování na kanalizaci, jednání budou probíhat po etapách podle lokalit, vždy na pozvánku.
 • Chodník od hospody směrem k Pechům. Na místě proběhlo šetření s projektantem p. Marouškem. Protože SUS požaduje zachovat min. šíři komunikace 6 m, bude značně problematické vyjednání výjimky, neboť silnice má v kritických úsecích právě 6m, chodníkem by se ještě zúžila. Záleží také na vyjádření dopravní policie.
 • Ve druhé polovině února obdrží obec nové vozidlo PIAGGIO jako náhradu za dosloužilou Multikáru.
 • Bezlesí kolem chat u Závratského rybníka je zaměřeno, zbývá jen vyhotovit geometrický plán a následně zažádat o povolení k dělení pozemku. Až poté může následovat prodej
 • Dotazy OV Kaliště: V souvislosti s předpokladem posunutím dopravní značky IZ4a „Začátek obce“ navrhuje OV Kaliště i posunutí radaru. Protože je radar napájen z veřejného osvětlení, musíme zjistit, je-li to technicky možné.

 

 1. Došlá pošta:
 • SPÚ Praha - Rozhodnutí SPÚ o pozemkových úpravách
 • Odpověď na oznámení o odstoupení od dotace
 • Mm ČB OOŽP:
 • Rozhodnutí o prodloužení povolení o vypouštění odpadních vod (Lipí do r.2018, Kaliště do r.2027)
 • Usnesení - zastavení řízení kolaudace ČOV Lipí
 • Rozhodnutí o povolení odběru z prameniště Kluk
 • Závazné stanovisko – souhlas trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu (Machyán, Lipí)
 • ZŠ Dubné – žádost o zaslání seznamu předškoláků
 • Mm ČB SÚ:
 • Souhlas užíváním stavby (Tesařovi, Kaliště)
 • Oznámení o zahájení řízení (povolení výjimky, Veselý, Kaliště)
 • Územní rozhodnutí o umístění stavby (kabelové vedení NN, Kaliště, Maxa K.)
 • Povodí Vltavy - nakládání odpadovými vodami
 • Česká asociace odp. hospodářství - Informace k riziku navýšení nákladů
 • David Hrádek, ČB – žádost o vyjádření k projektové dokumentaci
 • Roman Drnek, Lipí – Žádost o odprodej části pozemku (bude projednáno na další poradě ZO)
 • W Partner Bechyně - návrh smlouvy na zpracování auditu GDPR analýzy pro OÚ a MŠ + zdarma proškolení dvou zaměstnanců.
 • Krátký P., Kaliště - připomínka ke změně č.1 ÚP Lipí
 • Zahradník, Lipí - připomínka ke změně č.1 ÚP Lipí
 • MV Praha - Vyjádření k upravenému návrhu změny č.1 ÚP Lipí
 • MPO Praha - stanovisko ke změně č.1 ÚP Lipí
 •  
 •  
 1. Diskuse a závěr:
 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 26. února 2018
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 21.05 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:           12.2.2018                                           Sejmuto dne:  27.2.2018

Zápis ověřili:               p. Mojžíš                                             p. Bombala