Archiv zápisů

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Lipí

ZÁPIS

z ustavujícího zasedání Obce Lipí, konaného dne 29. října 2018 od 19.00 hod.

Přítomni:

 • Nově zvolení zastupitelé p. Ing. Pavla Bláhová, Ing. Radim Fojtík, Ing. Vojtěch Fürst, p. Jana Honnerová, DiS., Ing. Petr Käfer, Ing. Jiří Krčmář, Ing. arch. Marcela Zahradníková
 • Občané a další hosté dle prezenční listiny

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z dnešního ustavujícího zasedání
 3. Volba mandátové komise pro ověření výsledku voleb
 4. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva obce
 5. Volba volební a návrhové komise
 6. Volba starosty a místostarosty
 7. Zřízení výborů a komisí obce
 8. Návrh na usnesení
 9. Diskuze
 10. Závěr

 

Jednání:

 

Ustavující zasedání obce Lipí zahájil dosavadní starosta p. Stanislav Kysela (dále jen předsedající) v 19.00 hod. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby v souladu s § 91 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění – je konáno do 15 ti dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu pro neplatnost voleb nebo hlasování. Lhůta uplynula dne19.10.2018 v 16.00 hod. a žádný návrh podán nebyl. Informace podle § 93 odstavce 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Lipí zveřejněna od 22. 10. 2018 do 30. 10. 2018, zároveň byla zveřejněna na elektronické úřední desce na internetových stránkách obce. Dále předsedající uvedl, že podle prezenční listiny je přítomno všech 7 zvolených členů ZO, takže ustavující zasedání je usnášeníschopné. Zároveň požádal zastupitele o schválení navrženého programu

Hlasování: Pro: 7                    proti:  0           zdržel se: 0

 

 1. Předsedající předložil návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání.
  1. Zapisovatel Ing. Pavla Bláhová

Hlasování: Pro: 7              proti:  0           zdržel se: 0

 1. Ověřovatelé zápisu: Ing. Radim Fojtík, p. Jana Honnerová, DiS.

Hlasování: Pro: 7              proti:   0          zdržel se: 0

 

 1. Předsedající předložil návrh na složení mandátové komise pro ověření výsledků voleb, a to: Ing. Radima Fojtíka, Ing. Vojtěcha Fürsta a Ing. Pavlu Bláhovou

Hlasování: Pro: 7                    proti:   0          zdržel se: 0

Předsedající vyzval zvolenou mandátovou komisi, aby se odebrala k jednání a přerušil na tuto dobu zasedání.

Po skončení zasedání mandátové komise předsedající znovu zahájil jednání. Zprávu z jednání mandátové komise přednesl předseda Ing. Radim Fojtík. Konstatoval, že platnost volby všech 7 členů ZO byla ověřena a všech 7 členů ZO bylo řádně zvoleno. Celá zpráva mandátové komise je přiložena k zápisu

Hlasování: Pro: 7                    proti:   0          zdržel se: 0

 

 1. Dle zákona 128/2000 Sb. o obcích, § 69 odst. 2 a 3 skládali nově zvolení zastupitelé na ustavujícím zasedání slib člena ZO do rukou nejstaršího zvoleného zastupitele Ing. Pavly Bláhové. Předseda mandátové komise přednesl znění slibu a všichni členové složili slib do rukou Ing. Bláhové podáním ruky a slovem „slibuji“. Ing. Bláhová složila slib do rukou předsedajícího. Zároveň složení slibu podepsali a převzali „Osvědčení o zvolení členem ZO“

Po složení slibu předsedající popřál všem ke zvolení s tím, že věří, že svému slibu v nadcházejícím volebním období dostojí.

 

 1. Předsedající předložil návrh složení volební a návrhové komise pro volbu starosty a místostarosty a přípravu návrhu na usnesení, a to: Ing. arch. Marcelu Zahradníkovou, Ing. Petra Käfera a Ing. Jiřího Krčmáře

Hlasování: Pro: 7                    proti:  0           zdržel se: 0

Předsedající vyzval zvolenou volební a návrhovou komisi, aby se odebrala k jednání a přerušil na tuto dobu zasedání.

Po skončení jednání volební a návrhové komise předsedající znovu zahájil jednání a vyzval předsedkyni komise Ing. arch. Marcelu Zahradníkovou, aby se ujala řízení volby starosty a místostarosty.

 

 1. Předsedkyně volební a návrhové komise Ing. arch. Marcela Zahradníková přednesla návrh, aby volba starosty a místostarosty proběhla tajnou volbou

Hlasování: Pro: 7                    proti:  0           zdržel se: 0

Protože návrh na tajnou volbu byl přijat všemi hlasy, vyzvala předsedkyně komise členy ZO, aby se postupně odebrali za plentu a provedli tajnou volbu do připravené volební urny.

Po ukončení volby předsedající přerušil jednání a požádal volební a návrhovou komisi, aby provedla sečtení hlasů.

Po skončení zasedání volební a návrhové komise předsedající znovu zahájil jednání a vyzval předsedu volební a návrhové komise, aby vyhlásila výsledky voleb.

Na příští 4 leté volební období byli zvoleni…

 1. Starostou obce           Ing. Jiří Krčmář 4  hlasy
 2. Místostarostou obce Jana Honnerová, DiS. 4  hlasy          

Předsedající vyzval členy ZO, aby svým hlasováním vyjádřili souhlas s přednesenou zprávou. Celá zpráva volební a návrhové komise je přiložena k zápisu.

Hlasování: Pro: 7                    proti: 0            zdržel se: 0

Po svém zvolení přednesl starosta obce p. Ing. Jiří Krčmář krátký projev, ve kterém poděkoval všem, kteří mu dali hlas ve volbách a za důvěru při volbě starosty. Poděkoval také odstupujícímu ZO v čele s p. Stanislavem Kyselou za práci v uplynulém volebním období

 

 1. Podle zákona o obcích zřizuje na svém ustavujícím zasedání ZO následující výbory a komise a jmenuje jejich předsedy:
  1. Finanční výbor                                  
  2. Kontrolní výbor                                 
  3. Komisi stavební a pro životní prostředí   
  4. Komisi školskou, sportovní a kulturní                           

Hlasování: Pro: 7                    proti:  0           zdržel se: 0

Jmenování předsedů, členů výborů a komisí bude na programu na další schůzi ZO.

 

 1. Diskuze

Do diskuze se přihlásila p. Vyžrálková Hana s problematikou kanalizace na jejím pozemku. Částečné vysvětlení podal poradce p. Vanda, ale vzhledem k rozporům je nutné, aby byla svolána samostatná schůzka za účasti zhotovitele a projektanta. Termín bude p. Vyžrálkové oznámen.

 

 1. Návrh na usnesení

Předsedkyně volební a návrhové komise přednesla návrh na usnesení z ustavujícího zasedání.

Hlasování: Pro: 7                    proti:  0           zdržel se: 0

Schválené usnesení je nedílnou součástí tohoto zápisu.

 

 1. Závěr

Závěrem poděkoval starosta obce všem přítomným a vyjádřil přesvědčení, že nové zastupitelstvo bude mít dostatečnou motivaci a chuť do práce pro rozkvět obce. Schůzi ukončil ve 21.00 hod.

 

 

Zapsala:
Ing. Pavla Bláhová

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Radim Fojtík

p. Jana Honnerová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U  S  N  E  S  E  N  Í

 

Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Lipí, konaného dne 29. října 2018 po volbách do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018

 

A.

Ustavující zasedání zastupitelstva obce na základě předložené zprávy mandátové komise

 

OVĚŘILO:

Ve smyslu zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí v České republice, platnost volby všech členů zastupitelstva obce Lipí zvolených v komunálních volbách, konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.

 

 

 

B.

ZVOLILO:

Podle § 103 odstavce 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

 

Starostou obce                     Ing. Jiřího Krčmáře

Místostarostou obce           Janu Honnerovou, DiS.

 

 

Dále zvolilo, jako své iniciativní a kontrolní orgány obce výbory:

 

Finanční                                         

Kontrolní                                       

 

ZŘIZUJE:

Komisi stavební a pro životní prostředí                                                    

Komisi školskou, sportovní a kulturní         

 

POVĚŘUJE

Starostu obce Ing. Jiřího Krčmáře ke schvalování rozpočtových opatření

 

 

 

Lipí, dne 29. října 2018

 

                     

Zpráva mandátové komise

 

Pro I. ustavující zasedání ZO obce Lipí zvoleného v komunálních volbách konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.

 

Vážené dámy a pánové,

v komunálních volbách do zastupitelstev obcí bylo do ZO zvoleno 7 členů ZO. Dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do ZO ve znění pozdějších předpisů ověří ustavující zasedání platnost volby členů ZO obce Lipí.

 

Mandátová komise provedla na základě předložených osvědčení o zvolení členů do obecního zastupitelstva, podle dokladů o výsledku voleb a dalších písemností předložených okrskovými volebními komisemi v Lipí a Kališti u Lipí jako je ověření výsledku voleb jednotlivých členů zastupitelstva předkládá ustavujícímu zasedání následující zprávu o výsledku voleb.

 

Ve volbách do ZO Lipí byli za členy ZO zvoleni kandidáti přihlášení pro volby příslušným volebním sdružením ve smyslu zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí .

V seznamech voličů sestavených pro volby do ZO bylo v den voleb zapsáno celkem 509 voličů a voleb se zúčastnilo celkem 337 voličů, což je  73,77 % oprávněných voličů.

 

Podle zápisu okrskových volebních komisí o výsledku hlasování ve dvou volebních okrscích obdrželi kandidáti  následující počty hlasů s procentním vyjádřením :

 

Bláhová Pavla Ing.                                            188          hlasů      16,16         %

Fojtík Radim Ing.                                              162                           15,08

Fürst Vojtěch Ing.                                            201                           17,28

Jana Honnerová                                               189                           16,25

Käfer Petr Ing.                                                  199                            18,52

Krčmář Jiří ing.                                                 204                            17,54

Zahradníková Marcela Ing. arch.              157                            14,61

 

Náhradníci jednotlivých sdružení jsou následující:

 

Volební strana č. 1 – Kysela Stanislav

Volební strana č. 2 – Kamlach Bronislav

 

Věkový průměr kandidátů je 46 let.

 

Po ověření volebních spisů mandátová komise zjistila, že všech 7 členů ZO bylo řádně a platně zvoleno.

 

 

Z celkového počtu 7 členů jsou 3 ženy a 4 muži.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPRÁVA

 

 

volební komise pro volbu starosty a místostarosty

pro volební období 2018-2022

 

 

Volební komise na základě provedeného tajného hlasování jednotlivými členy nově zvoleného ZO předkládá výsledky hlasování 

 

 

Počtem 4 hlasů byl zvolen starostou obce Krčmář Jiří, Ing.

 

Počtem 4  hlasů byl zvolen místostarostou obce Honnerová Jana, DiS.

 

 

Oba jmenovaní byli zvoleni nadpoloviční většinou přítomných členů ZO