Archiv zápisů

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Lipí konaného 10. 11. 2014

Zápis

z ustavujícího zasedání Obce Lipí, konaného dne 10. listopadu 2014 od 19.00 hod.

Přítomni:

 • Nově zvolení zastupitelé Ing. Bláhová, p. Bombala, Ing. Čutka p. Honnerová, Dis., p. Janáčková, p. Kysela, p. Mojžiš
 • Občané a další hosté dle prezenční listiny

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z dnešního ustavujícího zasedání
 3. Volba mandátové komise pro ověření výsledku voleb
 4. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva obce
 5. Volba volební a návrhové komise
 6. Volba starosty a místostarosty
 7. Zřízení výborů a komisí obce a jmenování předsedů
 8. Stanovení odměn místostarostovi a předsedům výborů a komisí
 9. Návrh na usnesení
 10. Diskuze
 11. Závěr

 

Jednání:

 

 1. Ustavující zasedání obce Lipí zahájil dosavadní starosta p. Stanislav Kysela (dále jen předsedající) v 19.00 hod. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby v souladu s § 91 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění – je konáno do 15 ti dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu pro neplatnost voleb nebo hlasování. Lhůta uplynula dne 24. 10. 2014, žádný návrh podán nebyl. Informace podle § 93 odstavce 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Lipí zveřejněna od 29.10. 2014 do 6.11.2014, zároveň byla zveřejněna na elektronické úřední desce na internetových stránkách obce. Dále předsedající uvedl, že podle prezenční listiny je přítomno všech 7 zvolených členů ZO, takže ustavující zasedání je usnášeníschopné. Zároveň požádal zastupitele o schválení navrženého programu

Hlasování: Pro: 7                    proti: 0            zdržel se: 0

 

 1. Předsedající předložil návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání.
  1. Zapisovatel Ing. Pavla Bláhová

Hlasování: Pro: 7              proti: 0            zdržel se: 0

 1. Ověřovatelé zápisu: p. Jana Honnerová, Dis., p. Josef Mojžiš

Hlasování: Pro: 7              proti: 0            zdržel se: 0

 

 1. Předsedající předložil návrh na složení mandátové komise pro ověření výsledků voleb, a to: Ing. Pavlu Bláhovou, Ing. Pavla Čutku a p. Kamilu Janáčkovou

Hlasování: Pro: 7                    proti: 0            zdržel se: 0

Předsedající vyzval zvolenou mandátovou komisi, aby se odebrala k jednání a přerušil na tuto dobu zasedání.

Po skončení zasedání mandátové komise předsedající znovu zahájil jednání. Zprávu z jednání mandátové komise přednesla předsedkyně Ing. Pavla Bláhová. Konstatovala, že platnost volby všech 7 členů ZO byla ověřena a všech 7 členů ZO bylo řádně zvoleno. Celá zpráva mandátové komise je přiložena k zápisu

Hlasování: Pro: 7                    proti: 0            zdržel se: 0

 

 1. Dle zákona 128/2000 Sb. o obcích, § 69 odst. 2 a 3 skládali nově zvolení zastupitelé na ustavujícím zasedání slib člena ZO do rukou zapisovatele. Zapisovatel přednesl znění slibu a všichni členové složili slib do jeho rukou podáním ruky a slovem „slibuji“. Zapisovatel složil slib do rukou předsedajícího. Zároveň složení slibu podepsali a převzali „Osvědčení o zvolení členem ZO“

Po složení slibu předsedající popřál všem ke zvolení s tím, že věří, že svému slibu v nadcházejícím volebním období dostojí.

 

 1. Předsedající předložil návrh složení volební a návrhové komise pro volbu starosty a místostarosty a přípravu návrhu na usnesení, a to: p. Stanislav Bombala, p. Jana Honnerová, Dis., a p. Josefa Mojžiše

Hlasování: Pro: 7                    proti: 0            zdržel se: 0

Předsedající vyzval zvolenou volební a návrhovou komisi, aby se odebrala k jednání a přerušil na tuto dobu zasedání.

Po skončení jednání volební a návrhové komise předsedající znovu zahájil jednání a vyzval předsedkyni komise p. Janu Honnerovou, Dis., aby se ujala řízení volby starosty a místostarosty.

 

 1. Předsedkyně volební a návrhové komise p. Jana Honnerová, Dis. Přednesla návrh, aby volba starosty a místostarosty proběhla tajnou volbou

Hlasování: Pro: 7                    proti: 0            zdržel se: 0

Zároveň seznámila přítomné s kandidáty na starostu a místostarostu, a to:

 1. Kandidát na starostu obce p. Stanislav Kysela, dosavadní starosta, jako jedinný kandidát
 2. Na místostarostu obce p. Josef Mojžiš a p. Jana Honnerová, Dis.

Protože návrh na tajnou volbu byl přijat jednomyslně, vyzvala předsedkyně komise členy ZO, aby se postupně odebrali za plentu a provedli tajnou volbu do připravené volební urny.

Po ukončení volby předsedající přerušil jednání a požádal volební a návrhovou komisi, aby provedla sečtení hlasů.

Po skončení zasedání volební a návrhové komise předsedající znovu zahájil jednání a vyzval předsedu volební a návrhové komise, aby vyhlásila výsledky voleb.

Na příští 4 leté volební období byli zvoleni…

 1. Starostou obce                 p. Stanislav Kysela                  7 hlasy
 2. Místostarostou obce        p. Jana Honnerová, Dis.         4 hlasy

Předsedající vyzval členy ZO, aby svým hlasováním vyjádřili souhlas s přednesenou zprávou. Celá zpráva volební a návrhové komise je přiložena k zápisu.

Hlasování: Pro: 7                    proti: 0            zdržel se: 0

Vzhledem k tomu, že schůzi předsedal stávající starosta p. Kysela, který byl znovu zvolen starostou pro nadcházející období, pokračoval v řízení schůze.

 

 1. Podle zákona o obcích zřizuje na svém ustavujícím zasedání ZO následující výbory a komise a jmenuje jejich předsedy:
  1. Finanční výbor                                   předseda Ing. Pavla Bláhová
  2. Kontrolní výbor                                  předseda Ing. Pavel Čutka
  3. Komisi stavební                                 předseda p. Josef Mojžiš
  4. Komise školská, sportovní a kulturní předseda p. Stanislav Bombala
  5. Komise pro životní prostředí             předseda p. Kamila Janáčková

Hlasování: Pro: 7                    proti: 0            zdržel se: 0

Jmenování členů výborů a komisí bude na programu na další schůzi ZO.

 

 1. Podle nařízení vlády ze dne 18. 12. 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády se navrhuje pro
  1. Místostarostu měsíční odměna ve výši Kč 6 480,-
  2. Pro předsedy výborů a komisí odměna ve výši Kč 1 440,-

Hlasování: Pro: 7                    proti: 0            zdržel se: 0

 

 1. Diskuze

Do diskuze se nepřihlásil nikdo z přítomných

 

 1. Návrh na usnesení

Předsedkyně volební a návrhové komise přednesla návrh na usnesení z ustavujícího zasedání.

Hlasování: Pro: 7                    proti: 0            zdržel se: 0

Schválené usnesení je nedílnou součástí tohoto zápisu.

 

 1. Závěr

Závěrem poděkoval starosta obce p. Kysela všem přítomným a vyjádřil přesvědčení, že nové zastupitelstvo bude mít dostatečnou motivaci a chuť do práce pro rozkvět obce. Schůzi ukončil ve 21.00 hod.

Zapsala:
Ing. Pavla Bláhová

 

 

U  S  N  E  S  E  N  Í

 

Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Lipí, konaného dne 10. listopadu 2014 po volbách do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014

 

A.

Ustavující zasedání zastupitelstva obce na základě předložené zprávy mandátové komise

 

OVĚŘILO:

Ve smyslu zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí v České republice, platnost volby všech členů zastupitelstva obce Lipí zvolených v komunálních volbách, konaných ve dnech 10. a 11. října 2014.

                                                                        B.

ZVOLILO:

Podle § 103 odstavce 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

 

Starostou obce                     p. Stanislava Kyselu

Místostarostou obce            p. Janu Honnerovou, Dis.

 

 

Dále zvolilo, jako své iniciativní a kontrolní orgány obce výbory:

 

Finanční                                          předseda Ing. Pavla Bláhová

Kontrolní                                        předseda Ing. Pavel Čutka

 

ZŘIZUJE:

Komisi stavební                                                   předseda p. Josef Mojžiš

Komisi školskou, sportovní a kulturní          předseda p. Stanislav Bombala

Komisi pro životní prostředí                           předseda p. Kamila Janáčková

 

SCHVALUJE

Odměnu pro

Místostarostu                               ve výši Kč 6 480,-

Zastupitele                                    ve výši Kč 1 440,-

Od 10. 11. 2014

 

 

Zpráva mandátové komise

 

 

Pro I. ustavující zasedání ZO obce Lipí zvoleného v komunálních volbách konaných ve dnech 10. a 11. října 2014.

 

 

Vážené dámy a pánové,

 

v komunálních volbách do zastupitelstev obcí bylo do ZO zvoleno 7 členů ZO. Dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do ZO ve znění pozdějších předpisů ověří ustavující zasedání platnost volby členů ZO obce Lipí.

 

Mandátová komise provedla na základě předložených osvědčení o zvolení členů do obecního zastupitelstva, podle dokladů o výsledku voleb a dalších písemností předložených okrskovými volebními komisemi v Lipí a Kališti u Lipí jako je ověření výsledku voleb jednotlivých členů zastupitelstva předkládá ustavujícímu zasedání následující zprávu o výsledku voleb.

 

 

Ve volbách do ZO Lipí byli za členy ZO zvoleni kandidáti přihlášení pro volby příslušným volebním sdružením ve smyslu zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí .

V seznamech voličů sestavených pro volby do ZO bylo v den voleb zapsáno celkem 509 voličů a voleb se zúčastnilo celkem 337 voličů, což je  73,77 % oprávněných voličů.

 

Podle zápisu okrskových volebních komisí o výsledku hlasování ve dvou volebních okrscích obdrželi kandidáti  následující počty hlasů s procentním vyjádřením :

 

Ing. Pavla Bláhová             240 hlasů      16,09 %

Stanislav Bombala             207 hlasů      13,87 %

Ing. Pavel Čutka                105 hlasů      16,48 %

Jana Honnerová DiS          171 hlasů      11,46 %

Kamila Janáčková             107 hlasů       16,8 %

Stanislav Kysela                 194 hlasů       13,0 %

Josef Mojžíš                         209 hlasů      14,01 %

 

Náhradníci jednotlivých sdružení jsou následující :

 

Volební strana č. 1 SNK.2                                    paní Vlasta Kamlachová          98 hlasů

Volební strana č. 2 SNK Lipí a Kaliště u Lipí    pan Luboš navrátil                   148 hlasů

 

Věkový průměr kandidátů je 48 let.

 

Po ověření volebních spisů mandátová komise zjistila, že  všech 7 členů ZO bylo řádně a platně zvoleno.

 

 

Z celkového počtu 7 členů jsou 3 ženy a 4 muži.

 

ZPRÁVA

volební komise pro volbu starosty a místostarost

pro volební období 2014-2018

 

 

Volební komise na základě provedeného tajného hlasování jednotlivými členy nově zvoleného ZO předkládá výsledky hlasování 

 

Počtem7 hlasů byl zvolen starostou obce Stanislav Kysela

Počtem 4 hlasů byla zvolena místostarostkou obce Jana Honnerová Dis

Oba jmenovaní byli zvoleni nadpoloviční většinou přítomných členů ZO