Archiv zápisů

Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí

Zápis z mimořádné schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 3.9.2018 v Lipí

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, Ing. Bláhová, p. Bombala, Ing. Čutka

Omluven: Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 5 členů, bylo usnášeníschopné.

  • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

Program:

  1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, schválení programu
  2. Usnesení č.50/2018: Jmenování komise pro VŘ na opravu nádrže v Kalištích a schválení zadání
  3. Závěr.

 

K programu:

  1. Zapisovatel: Jana Honnerová. Ověřovatelé: Ing. Bláhová, p. Bombala.                                                                                                                           Hlasování: Pro:4 Proti:0 Zdržel se.

 

Zastupitelstvo obce Lipí na své mimořádné schůzi projednalo a schválilo následující:

  1. Vzhledem k tomu, že byla Ministerstvem zemědělství ČR vyhlášena výzva pro obce na rekonstrukce, odbahnění a výstavbu rybníků, s termínem podání žádostí od 17.9.2018, jmenuje ZO Lipí komisi pro výběrové řízení na dodavatele stavby –„Rekonstrukce a odbahnění rybníka Kaliště“.

Usnesení č.50/2018:

ZO souhlasí s  jmenováním komise pro VŘ na dodavatele stavby –„Rekonstrukce a odbahnění rybníka Kaliště“ ve složení: p. Kysela, p. Vanda, p. Bombala.

ZO souhlasí se zpracováním zadání ing. Kuncem.

                                                                                                  Hlasování: Pro:5 Proti:0 Zdržel se.

 

 

 

Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:           4.9.2018                                             Sejmuto dne:  20.9.2018

Zápis ověřili:               p. Bombala                                         Ing. Bláhová