Archiv zápisů

Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí

Zápis z mimořádné schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 17.7.2018 v Lipí

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Bláhová, p. Bombala,

Omluven: ing. Čutka, p. Mojžíš, p. Vlášková

 

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 4 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, schválení programu
 2. Usnesení č.39/2018: Darovací smlouva na pozemek par.č. 1158/97 (k.ú. Kaliště u Lipí)
 3. Usnesení č.40/2018: Darovací smlouva na pozemek par.č. 1158/91 (k.ú. Kaliště u Lipí)
 4. Usnesení č.41/2018: Darovací smlouva na pozemek par.č 1158/92 (k.ú. Kaliště u Lipí)
 5. Závěr.

 

K programu:

 1. Zapisovatel: Jana Honnerová. Ověřovatelé: Ing. Bláhová, p. Bombala.                                                                                                                           Hlasování: Pro:4 Proti:0 Zdržel se.

 

Zastupitelstvo obce Lipí na své mimořádné schůzi projednalo a schválilo následující:

 1.          Na základě „Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem, ze dne 1.10.2013, zastupitelstvo projednalo a schválilo uzavření Darovací smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem na pozemek par.č.1158/97 v k.ú. Kaliště u Lipí.                                                                                                     Hlasování: Pro:4 Proti:0 Zdržel se.

Usnesení č. 39/2018:

Zastupitelstvo obce Lipí schvaluje uzavření Darovací smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem na pozemek par.č.1158/97 v k.ú. Kaliště u Lipí mezi Obcí Lipí (jako obdarovaná) a vlastníky pozemku – p. Martinem Tesařem, p. Lucií Farskou, p. Bc. Lucií Plackovou Koldovou (jako dárci). Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

 1.          Na základě „Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem, ze dne 22.2.2012, zastupitelstvo projednalo a schválilo uzavření Darovací smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem na pozemek par.č.1158/91 v k.ú. Kaliště u Lipí.                                                                                                     Hlasování: Pro:4 Proti:0 Zdržel se.

Usnesení č. 40/2018:

Zastupitelstvo obce Lipí schvaluje uzavření Darovací smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem na pozemek par.č.1158/91 v k.ú. Kaliště u Lipí mezi Obcí Lipí (jako obdarovaná) a vlastníky pozemku – p. Janem Plackem a p. Petrou Procházkovou (jako dárci). Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

 1.          Na základě „Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem, ze dne 22.2.2012, zastupitelstvo projednalo a schválilo uzavření Darovací smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem na pozemek par.č.1158/92 v k.ú. Kaliště u Lipí.                                                                                                     Hlasování: Pro:4 Proti:0 Zdržel se.

Usnesení č. 41/2018:

Zastupitelstvo obce Lipí schvaluje uzavření Darovací smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem na pozemek par.č.1158/92 v k.ú. Kaliště u Lipí mezi Obcí Lipí (jako obdarovaná) a vlastníkem pozemku – p. Janou Prüherovou (jako dárce). Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

 1.          Závěr:             Příští schůze ZO se koná v pondělí 30.července 2018.

Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

Vyvěšeno dne:           18.7.2018                                           Sejmuto dne:  3.8.2018

Zápis ověřili:               p. Bombala                                         Ing. Bláhová