Archiv zápisů

zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne5. 11. 2017

Zápis z mimořádné schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 15. listopadu v  Lipí

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Bláhová p. Bombala, p. Mojžíš, p. Vlášková

Omluven: ing. Čutka

 

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů
 2. Usnesení č.50/2017: Smlouvy na zpracování projektové dokumentace na obnovu a opravu kanalizace
 3. Závěr

 

K programu:

 

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni p. Mojžíš, p. Vlášková                                                                                    Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. ZO byl předložen návrh smlouvy na a) zpracování projektu na opravu kanalizační stoky v Lipí (úseky od „Pazderny“ a od hospody) a b) na obnovu kanalizační stoky vč. přečerpávací jímky.

Kanalizaci vedoucí ze septiku hospody je potřeba opravit tak, aby se do ní mohly připojit další domy na trase. Dále je potřeba obnovit stoku vedoucí od domů na Pazderně. Projektovou dokumentaci zpracuje Ing. Manda.

 

Usnesení č.:50/2017: ZO Lipí schvaluje návrhy smluv na vypracování projektových dokumentací na opravu a na obnovu kanalizačních stok a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu výše uvedených smluv s projekční kanceláří ing. Mandy.

Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 

 •  
 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 27.11.2017.
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 19.30. hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

 

Vyvěšeno dne:           21.11.2017                                         Sejmuto dne:  6.12.2017

Zápis ověřili:               p. Mojžíš                                             p. Vlášková