Archiv zápisů

Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 4. září 2017

Zápis z mimořádné schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 4. září 2017 v  Lipí

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Čutka, ing. Bláhová p. Bombala,

Omluven:  p. Mojžíš, p. Vlášková

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 5členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů
 2. Usnesení č.36/2017: Soutěž na veřejnou zakázku MR „Oprava požární nádrže Kaliště u Lipí“
 3. Závěr

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni Ing. Čutka a p. Bombala.                                                                   Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0
 2. K podání nabídek pro soutěž na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava požární nádrže Kaliště u Lipí“ byly osloveny a svoji cenovou nabídku zaslaly tyto firmy:

 

 1. Maustr plus s.r.o., Plzeňská 2311/2a, 370 04 České Budějovice, IČ: 02715562

nabídková cena: 1.053.763,32 Kč včetně DPH

 1. Luboš Pícha, stavební a zemní práce, Krasejovka 11, České Budějovice,

IČ: 60872535

            nabídková cena: 967.765,59 Kč včetně DPH

c)         STRABAG a.s., Vrbenská31, 370 06 České Budějovice, IČ: 60838744

            nabídková cena: 998.842,19 Kč včetně DPH

d)         Proma stav s.r.o., Dubné 10, 373 84 České Budějovice, IČ: 28113705

            nabídková cena: 980.408,- Kč včetně DPH

e)         Remonst stavební s.r.o., Rudolfovská 460/93, 370 01 České Budějovice,

IČ: 48203351:

nabídková cena: 1.052.984,88 Kč včetně DPH

 

Hodnotící komise posoudila a zhodnotila jednotlivé nabídky podle kritérií pro hodnocení nabídky a na základě výše uvedeného navrhla výběrová komise zadavateli uzavřít Smlouvou o dílo na zhotovitele veřejné zakázky s uchazečem: Luboš Pícha, stavební a zemní práce, Krasejovka 11, České Budějovice, IČ: 60872535.

 

Usnesení č.36/2017: ZO Lipí souhlasí s návrhem výběrové komise uzavřít Smlouvu o dílo na zhotovitele VZ s firmou Luboš Pícha, stavební a zemní práce, Krasejovka 11, České Budějovice, IČ: 60872535 a pověřuje starostu p. Kyselu k podpisu smlouvy.

 

 •  
 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 25.9.2017.
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.20 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:           19.9.2017                                           Sejmuto dne:  3.10.2017

Zápis ověřili:               p. Bombala                                         ing. Čutka