Archiv zápisů

Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 2. 9. 2015

Zápis ze mimořádné schůze Zastupitelstva obce Lipí ,

konané dne 2. září 2015

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Bláhová, p. Bombala

Hosté: p. Balek,

Omluven: p. Mojžíš, ing. Čutka, p. Vlášková

  • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 4 členů, bylo usnášeníschopné.
  • Poradu zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

  1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů
  2. Změna v Usnesení č.33/2015: Změna ve složení komise pro výběrové řízení dne 3.8.2015
  3. Usnesení č.42/2015: Dodatek ke smlouvě o dílo na akci: Rekonstrukce kuchyně MŠ Lipí
  4. Závěr

 

K programu:

1)         Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni: p. Bombala a ing. Bláhová.                                                        Hlasování:Pro:4 proti:0 Zdržel se:0

2)         Vzhledem k dlouhodobé pracovní neschopnosti členky zastupitelstva p. Kamily Vláškové, byl do komise určené pro výběrové řízení na akci: Sadové úpravy Kaliště u Lipí určen zastupitelstvem p. Stanislav Bombala. Dochází tak ke změně usnesení č.33/2015. Usnesení č. 42/2015 : ZO Lipí schvaluje komisi pro výběrové řízení „Sadové úpravy Kaliště˝ v tomto složení: Jana Honnerová, Stanislav Bombala a Stanislav Kysela.                                                                                                                  Hlasování:Pro:4 proti:0 Zdržel se:0

3) ZO projednalo návrh dodatku ke smlouvě o dílo na Rekonstrukci kuchyně MŠ, týkající se prodloužení termínu předání stavby a sjednaných vícepracích a souhlasilo s podpisem tohoto dodatku.

Usnesení č.43/2015: ZO souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na Rekonstrukci kuchyně MŠ o prodloužení termínu do77. 9. 2015 z důvodů neočekávaných více prací a navýšení ceny o částku 191 719,78 Kč pověřuje starostu jeho podpisem.                 Hlasování:Pro:4 proti:0 Zdržel se:0

 

Informace pro občany:

  • Příští schůze ZO se koná v úterý 29.9.2015 v Kalištích u Lipí
  • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 19.45 hod.

 

  • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:                       2.9.2015

Sejmuto dne:                          17.9.2015

 

Zápis ověřili:                           Ing. Pavla Bláhová

                                               Stanislav Bombala