Archiv zápisů

Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2015

Zápis z mimořádné schůze Zastupitelstva obce Lipí ,

konané dne 18. prosince 2015.

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, p. Bombala, ing. Bláhová, p.MojžíšOmluven: ing. Čutka, p. Vlášková

  • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 5 členů, bylo usnášeníschopné.
  • Poradu zahájil a řídil starosta p. Kysela
  • Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni: p. Bombala a Mojžíš.                       Hlasování:Pro:5 proti:0 Zdržel se:0

 

Program:

 

  1. Úprava znění Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 3/2015

 

K programu:

Zastupitelstvo projednalo změnu ve znění obecně závazné vyhlášky č.3/2015 o místních poplatcích, kterým se od poplatku osvobozují místní organizace při pořádání kulturních akcí v obci Lipí.

Usnesení č.65/2015:

 

ZO projednalo a schválilo změnu vyhlášky č. 3/2015: „Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích“, platnou od 1.1.2016.

Znění vyhlášky uveřejněno na úřední desce a prostřednictvím místního rozhlasu.                                                                                 Hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

 

  • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:                     18.12.2015

Sejmuto dne:                        31.12.2015