Archiv zápisů

Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 14. 6. 2018

Zápis z mimořádné schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 4.6.2018 v Lipí

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, ing. Čutka, ing. Bláhová, p. Bombala,

Omluven: p. Mojžíš , p. Honnerová, DiS, p. Vlášková

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 4 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

Program:

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Seznam firem k oslovení na opravu kaple v Lipí III. Etapa – Usnesení 26/2018
 3. Výjimka ze zásad bezplatného předání ZTV – Usnesení 27/2018
 4. Závěr 

K programu:

 1.  Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu :
  • jako zapisovatelka navržena Ing. Pavla Bláhová
  • jako ověřovatelé navrženi Ing. Pavel Čutka, p. Stanislav Bombala :

Pro:  4                                                                                                                 Proti: 0

 1. Starosta p. Kysela předložil seznam firem k oslovení na provedení prací oprava kaple Lipí III. Etapa. Jedná se o následující firmy:
  1. ASARKO, s.r.o., Jivno 101, 373 71, p. Hlaváč
  2. Miroslav Blahoušek, Třebeč 60,373 12 Borovany
  3. Matteo, s.r.o., Náměstí Bratří Čapků 6, 370 07 České Budějovice

Usnesení č. 26/2018: ZO Souhlasí s oslovením uvedených firem k provedení prací na opravě kaple Lipí – III. Etapa

Pro:  4                                                                                                                 Proti: 0

     3.Výjimka ze zásad bezplatného předání ZTV – v případě, že ZTV bude vybudována soukromým investorem a následně předávána obci, může         být v odůvodněných případech, kdy investor ZTV vlastní pouze 1 parcelu na ZTV napojenou a ZTV bude využívána i jinými vlastníky okolních parcel, bude uplatněna výjimka z bezplatného předání ZTV a to:

 1. ZTV bude od  investora spolu s pozemkem, na kterém bude ZTV umístěna vykupována za cenu rovnající se násobku počtu napojených parcel mínus 1 a částky 100.000,- Kč ;
 2. Kupní cena ZTV bude investorovi hrazena postupně a to výlučně z příjmu, který obec obdrží  ze zpoplatnění překopu dle odst. c)  dále;
 3. Povolení překopu pozemku, kde bude ZTV umístěna, bude zpoplatněno částkou 150.000,- Kč  pro každého stavebníka a parcelu
 4. Z obdržené částky 150.000,- Kč za povolení překopu bude částka 100.000,- Kč použita k úhradě části kupní ceny, zbytek bude ostatním příjmem obecního rozpočtu;

 

Usnesení č. 27/2018: ZO souhlasí se stanovenou výjimkou bezplatného předání ZTV při dodržení uvedených podmínek s účinností od 1.7.2018

Pro:  4                                                                                                                 Proti: 0

 1. Mimořádnou schůzi ukončil starosta p. Kysela ve 20.30hod.

 

zapsala : Ing. Bláhová

ověřili : p. Bombala    Ing. Čutka