Archiv zápisů

Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 12. 3. 2012


Přítomni: Bláhová Pavla, Čutka Pavel,Honnerová Jana, Kysela Stanislav, , Mojžíš Josef,Píša Pavel
Omluveni: Navrátil Luboš
Hosté: Balek Zdeněk, Krátký Petr


Program :
1. Změna katastru obce
 

K bodu 1
 

Z jednání ZO o umístnění čistírny odpadních vod pro obec Lipí vyplynulo, že jedinou možností umístnění odtoku  se zaústěním do vodoteče je přes pozemek, který je v katastrálním území obce Dubné. K tomu je potřebné provést nutná opatření.

 

Usnesení ZO č.4/2012- Zastupitelstvo obce Lipí schvaluje   posunutí katastrální  hranice  převedením parcely č. 711/1  k.ú. Dubné do k.ú. Lipí s tím, že Obec Lipí uhradí všechny náklady s tím spojené. Současně  pověřuje starostu projednáním s Katastrálním úřadem České Budějovice a Obcí Dubné  a následným uzavřením dohody o změně průběhu katastrální hranice Lipí a Dubné v případě jejich souhlasu. Současně pověřuje starostu k projednání záležitosti s majitelem pozemku. ZO obce Lipí

 

Hlasování:  Pro  6  proti  0  zdržel se  0

 

 

Ověřovatelé zápisu  -  Ing.Bláhová

                                

                                     pan Píša Pavel

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimořádná schůze ZO Lipí dne 12.3.2012.pdf Mimořádná schůze ZO Lipí konaná 12. 3. 2012 74 Kb