Archiv zápisů

Zápis z mimořádné schůze ZO lipí konané 11. 3. 2013

Zápis zmimořádnéschůze ZO Lipí dne 11.3.2013Přítomni:Bláhová Pavla, Čutka Pavel,Honnerová Jana, Kysela Stanislav, , Mojžíš Josef,Navrátil Luboš, Píša Pavel

Hosté:   Balek Zdeněk

 Program :

1. Vydání rozhodnutí k povolení kácení stromů rostoucích mimo les v lokalitě U Křížku

K bodu 1
 

Na základě opakované žádosti a po splnění podmínek daných usnesením ZO Lipí č. 38/2012 z 3.12.2012 (geometrické vytyčení ZTV) vydává ZO Lipí toto rozhodnutí :

 

Usnesení ZO č.4/2013- Zastupitelstvo obce Lipí vydává toto rozhodnutí    kácení stromů rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví obce p.č. 1096/2 a 1246/1 v k.ú Kaliště u Lipí v počtu 11ti ks uvedených na rozhodnutí ZO.

 

Hlasování:  Pro  7  proti  0  zdržel se  0

 

 

Ověřovatelé zápisu  -  Ing.Bláhová

                                

                                     pan Píša Pavel