Archiv zápisů

zápis e schůze OZ Lipí z 25. 6. 2018

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 25.6.2018 v Lipí

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Bláhová, p. Bombala, p. Mojžíš, p. Vlášková

Omluven: ing. Čutka

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, schválení programu, ověření zápisu, připomínky
 2. Usnesení č.28/2018: Prodej pozemku p.č.1170/77 (chaty u Zavratského rybníka)
 3. Usnesení č. 29/2018: Smlouva o pronájmu kanalizace a ČOV Lipí
 4. Usnesení č.30/2018: Prodej rozvodné soustavy plynu v k.ú. Lipí a Kaliště u Lipí
 5. Usnesení č.31/2018: Prodej pozemku p.č. 271/17(Zachlederová, Lipí)
 6. Usnesení č.32/2018: Výběr dodavatele sanačních prací na kapli v Lipí
 7. Usnesení č.33/2018: Schválení firem pro VŘ na opravu kanalizace od hospody
 8. Usnesení č.34/2018: Stanovení komise a schválení termínu VŘ (kanalizace od hospody)
 9. Usnesení č.35/2018: Kupní smlouva - ZTV U Modrého Křížku
 10. Usnesení č.36/2018: Nájemní smlouva – hostinec v Lipí
 11. Usnesení č.37/2018: Vyřazení multikáry z evidence
 12. Usnesení č.38/2018: Roční účetní závěrka za rok 2017 pro Obec Lipí a pro MŠ Lipí
 13. Různé
 14. Došlá pošta, diskuse, závěr.

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni p. p. Mojžíš, p. Vlášková.                                                                 

Schválení programu, kontrola zápisu ze schůze 30.5.2018 a z mimořádné schůze ZO Lipí ze dne 4.6.2018, připomínky k zápisu.                                                 Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se.

 

 1.  Prodej pozemku p.č. 1170/97, který vznikl oddělením od pozemku p.č. 1170/77 o celkové rozloze 10.058 m2 za 94.740 Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn od 15.5. do 31.5.2018. Přihlásil se pouze jediný zájemce - Spolek chatařů u Zavratského rybníka.

ZO souhlasí s prodejem pozemku tomuto spolku. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.

Usnesení č.28/2018: ZO Lipí souhlasí s prodejem pozemku p.č. 11/97 v k.ú. Kaliště u Lipí Spolku chatařů u Zavratského rybníka za 94.740 Kč a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k přípravě a podpisu kupní smlouvy s kupujícím Spolkem chatařů u Zavratského rybníka s tím, že poplatek za vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se.

 

 1. Pronájem kanalizace a ČOV Lipí. Pro řádný provoz kanalizace a čističky v Lipí, bylo nutné zveřejnit záměr pronájmu. Záměr byl zveřejněn ve dnech 1.6. - 16.6.2018. Vzhledem k tomu, že se nepřihlásil žádný jiný zájemce, než provozovatel obecní vodovodní a kanalizační soustavy společnost ČEVAK,a.s., navrhuje starosta kanalizaci a ČOV Lipí pronajmout stávajícímu provozovateli.                                                               

Usnesení č.29/2018: ZO Lipí souhlasí s pronájmem kanalizace a ČOV Lipí společnosti ČEVAK a.s. a pověřuje starostu Stanislava Kyselu podpisem dodatku č.11 Smlouvy o provozování veřejného vodovodu v obci Lipí.                          Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se.

 

 1. Prodej plynové soustavy v katastru Obce Lipí a Kaliště u Lipí. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od 1.6. - 16.6.2018. Přihlásila se pouze společnost E.on, a.s. s nabídkou za odhadní cenu =9.412.536 Kč.

Usnesení č. 30/2018: ZO Lipí souhlasí s odprodejem plynového rozvodu na území katastru obcí Lipí a místní části Kaliště u Lipí společnosti E.on, a.s za =9.412.536 Kč a pověřuje starostu Stanislava Kyselu podpisem kupní smlouvy.                     Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se.

 

 1. Prodej pozemku p.č. 271/17, který vznikl oddělením od pozemku p.č. 271/5 v k ú. Lipí. Záměr prodeje byl zveřejněn od 6.6. - 23.6.2018. (Projednáno 14.5.2018 - č. usnesení 19/2018). Pozemek má rozlohu 13 m2.  Přihlásila se pouze p. Michaela Zachlederová.

Usnesení č.31/2018: ZO Lipí souhlasí s prodejem pozemku p.č. 217/17 o rozloze 13 m2 za cenu v místě obvyklou (50 Kč/1m2), tj. =650 Kč (slovy šest set padesát Kč), včetně DPH. Náklady na vklad nese kupující. ZO pověřuje starostu k přípravě a podpisu kupní smlouvy.

Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se.

6)         Schválení dodavatele sanačních prací na kapli v Lipí. Osloveny byly tyto firmy:

a) ASARKO, s.r.o., Jivno 101. Navržená cena =281.396 Kč včetně DPH

b) Miroslav Blahoušek, Třebeč 60, 373 12 Borovany. Navržená cena =265.845,31 Kč vč. DPH

c) Matteo s.r.o., Nám. Bratří Čapků 6, 370 07 České Budějovice. Navržená cena: =246.477,59 Kč včetně DPH

Výběrová komise navrhuje oslovit firmu MATTEO s.r.o.

Usnesení č.32/2018: ZO Lipí souhlasí s návrhem výběrové komise a doporučuje podepsat smlouvu s vítěznou firmou MATTEO, s.r.o.                                              Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se.

 

 1. Schválení firem pro VŘ k oslovení na opravu kanalizace od hospody.

Navrženy tyto firmy:   a) HYDRO & KOV, s.r.o. Třeboň II

b) VHS - vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

c) ZVÁNOVEC, a.s.

Usnesení č.33/2018: ZO Lipí souhlasí s navrženými firmami a pověřuje starostu k jejich oslovení.                                                                                          Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se.

 

8)Stanovení termínu výběrového řízení a jmenování členů výběrové komise (Oprava kanalizace od hospody v Lipí). Za členy výběrové komise navrženi: Stanislav Bombala, stavební poradce Jaroslava Vanda a Stanislav Kysela. Termín výběrového řízení - pátek 23.7.2018, příjem přihlášek do 23.7.2018, 10:00 hodin v kanceláři OÚ Lipí.

Usnesení č.34/2018:ZO souhlasí s termínem výběrového řízení na opravu kanalizace od hospody v Lipí, dále s termínem odevzdání přihlášek do  pátku 23. 7. 2018 do 10:00 hodin v kanceláři OÚ Lipí a schvaluje členy komise pro výběrové řízení: p. Stanislava Bombalu, p. Jaroslava Vandu a Stanislava Kyselu.                                       Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se.

 

 1. Kupní smlouva - ZTV U Modrého Křížku. Uvedené ZTV je stavbou na obecním pozemku, a tudíž musí být kompletně převedena do majetku obce.

Usnesení č.35/2018: ZO Lipí souhlasí s předloženou kupní smlouvou a pověřuje starostu Stanislava Kyselu podpisem výše uvedené smlouvy                Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se.

 

 1. Změna nájemní smlouvy hostince Lipí, provozovatel p. Pavel Kočer, z důvodu nárůstu inflace, navrhuje ZO upravit smlouvu o pronájmu místního hostince navýšením nájemného na 5.000 Kč měsíčně. (původní smlouva z roku 2004).

Usnesení č.36/2018: ZO Lipí schvaluje nový návrh nájemní smlouvy na pronájem místního hostince s pronajímatelem panem Pavlem Kočerem o navýšení nájmu na 5.000 Kč/ měsíc. Podpisem této smlouvy se ruší nájemní smlouva ze dne  21.12.2014 a pověřuje starostu Stanislava Kyselu podpisem nové výše uvedené smlouvy.            Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se.

 

 1. Multikára - protože se na nabídku prodeje nikdo nepřihlásil, navrhuje starosta multikáru vyřadit z evidence motorových vozidel, převést do depozitu.

Usnesení č.37/2018: ZO Lipí souhlasí s vyřazením multikáry z evidence motorových vozidel. Zajistí starosta.                                                                                                               Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se.

 

 1. Schválení účetní uzávěrky obce Lipí za r. 2017 a účetní uzávěrky MŠ Lipí za rok 2017. ZO seznámila p. Svobodová.

Obec Lipí hospodařila v roce 2017 s celkovými náklady ve výši 5.982.112,73 Kč a s celkovými výnosy ve výši 9.426.414,86 Kč. Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 3.44.302,13 Kč. Zisk ve výši 3.44.302,13 Kč se navrhuje převést na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejícího účetního období a navýšit tak o tuto částku zůstatek tohoto účtu, který činil k 31.12.2017, celkem=9.067.888,07 Kč.

MŠ Lipí hospodařila v roce 2017 s celkovými náklady ve výši 3.418.653,70 Kč a s celkovými výnosy ve výši 3.432.154 Kč. Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 13.500,30 Kč. Zisk ve výši 13.500,30 Kč se navrhuje převést na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejícího účetního období. Zůstatek tohoto účtu činil k 31.12.2017, celkem: - 3.518,82 Kč.

Usnesení č.38/2018: ZO Lipí schvaluje účetní závěrku za rok 2017obce Lipí s tím, že zisk ve výši 3.44.302,13 Kč bude převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejícího účetního období.

Dále schvaluje roční účetní závěrku za rok 2017 MŠ Lipí s tí, že zisk ve výši 13.500,30 Kč, bude převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejícího účetního období.

Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se.

 

 1.       Různé:
 • V průběhu prázdnin se nebudou konat porady zastupitelstva.
 • Komunální volby – připadají na 5. a 6. října 2018, kandidátky musí být odevzdány do úterý 31. července 2018, nejpozději do 16:00 hodin.
 • Nabídka firmy FCO LES Roudné - firma nabízí likvidaci dřeva v Roudném, likvidace je zdarma, platí se pouze odvoz + práce auta s rukou (31 Kč/km). Starosta osloví firmu, aby zlikvidovala skládku pod „horních Kamlachů“.                 Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se
 • Omezení dopravy od OÚ směrem k obchodu z důvodu pokládky kabele NN do země v době od 25.6.2018 do 13. 7 2018
 • Uzavření OÚ v době od 2.7.2018 do 4.7.2018 z důvodu čerpání dovolené.

 

14)       a) Došlá pošta:

- KÚ Jihoč. kraje - Převod účelově poskytnutých finančních prostředků (dotace na knihovnu)

- Mm ČB Staveb. úřad - Kolaudační souhlas - kabelové vedení NN (Maxa K., Kaliště)

- Mm ČB Staveb. úřad - Souhlas s odstraněním stavby (kůlna Režný, Lipí)

- Mm ČB Staveb. úřad - Souhlas s provedením ohlášeného staveb. záměru (Drnek ml., Lipí)

- KÚ Jihoč. kraje – Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV (oprava kaple)

- Mm ČB Odbor dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu

- Blahoušek stavební s.r.o. - kaple Lipí třetí etapa - soutěž

- MATTEO s. r. o. - kaple Lipí třetí etapa - soutěž

- ASARKO s.r.o.- kaple Lipí třetí etapa - soutěž

- Juniperia, z.s. - Projektová dokumentace k žádosti do POPFK 

- KÚ Jihoč. kraje – Pozvánka k projednání změny rozsahu aktivní zóny Dehtářského potoka

- VLS Praha - výběrové řízení na prodej pozemků v k.ú. Kaliště u Lipí

- Bc Maroušek – Konečná studie chodníku směr Pecha + zápis ze společného projednání na Policii ČR

-„nejmenovaný občan z Prahy“ - informace dle zákona

b)        Závěr:

 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 30.července 2018.
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.50 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:           29.6.2018                                           Sejmuto dne:  15.7.2018

Zápis ověřili:               p. Mojžíš                                             p. Vlášková